Protokół nr 4/15 z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 13 lipca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4


 
OB.0012.2.4.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:34
Godz. zakończenia: 18:20
 
Tematy:
1.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej wobrębie Niwka,
  • zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023,
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr19/15/VII zdnia 20 stycznia 2015 r.
2.      Sprawy bieżące.
 
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, dlaczego zapis o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego przez składającego formularz i deklarację podatkową musi zostać wykreślony.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w uchwałach takie informacje nie mogą być zawierane oraz wykracza to poza delegację ustawową.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że kodeks postępowania administracyjnego daje prokuratorowi możliwość wglądu do uchwał i zgłaszania do nich uwag.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, ile wynosi koszt dzierżawy nieruchomości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że informacja na ten temat zostanie przygotowana na posiedzenie Rady Miasta.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy z zagospodarowaniem terenu Centrum Animacji Sportu wiąże się wykorzystanie kostki brukowej, która znajduje się w posiadaniu Miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że tak, ponieważ należy wykorzystać kostkę brukową znajdującą się w obrębie Niwki, aby nie została ona zmarnotrawiona.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, skąd wynikają tak wysokie koszty montażu kostki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że koszty są wysokie ze względu na  ręczne dopasowywanie kostki i umieszczenie jej na podkładzie betonowym.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy planowana ścieżka na ulicy 3 Maja będzie mogła być użytkowana przez rolkarzy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że planowana ścieżka będzie pełniła funkcję ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3 m, z możliwością użytkowania jej przez rolkarzy.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, jaki jest koszt wybudowania ścieżki na ulicy 3 Maja, na co otrzymała odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że ok. 400 tys. zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że ścieżka ma połączyć Puszczykowo z Mosiną. Podczas przebudowy terenu, który należy do kolei, Miasto będzie wnioskowało o możliwość wejście na ich teren, w celu kontynuacji budowy ścieżki.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, kiedy zostanie postawiona furtka na Orliku przy ulicy Jarosławskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostanie ona umieszczona jak najszybciej.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, czy na ulicy Wyspiańskiego zostaną postawione słupki, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że tak.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju została poruszona kwestia powstania nowej linii transportu wewnętrznego w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w ustawie o transporcie publicznym oraz w prawie unijnym zostało zapisane, że jeżeli transport miejski rocznie będzie przejeżdżał trasę liczącą łącznie ponad 50 tys. km, to ogłoszenie o zamiarze powstania linii należy ogłosić w biuletynach rok przed jej uruchomieniem, a jeśli mniej, to pół roku przed. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w przypadku, gdy będzie ona kosztowała ponad 30 tys. euro rocznie, to należy także zastosować przepisy o zamówieniach publicznych. Kiedy Rada zgodzi się dokładać 50 tys. zł rocznie do transportu, będzie można połączyć Stare Puszczykowo z resztą miasta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że jeśli miałyby powstać kursy nocne, to również należy dołożyć środki pieniężne, gdzie koszty zależne są od władz gminy Komorniki.
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że na początku lepiej jest uruchomić krótszą trasę, a następnie ją wydłużyć o kolejne przystanki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapytał, czy Miasto podjąć ma rozmowy z władzami gminy Komorniki na temat nocnych kursów autobusów, na co otrzymał odpowiedź od Przewodniczącego Komisji Tomasza Potockiego, że tak.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, jaki jest proponowany koszt biletu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że koszt przypadający za przejazd za jeden przystanek wynosi około 0,50 zł.
 
Radny Władysław Hetman powiedział, że można zrezygnować z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, ilu pasażerów będzie mogło podróżować mikrobusem, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że około 40 osób.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił o przygotowanie kosztorysu i planu przebiegu nowej linii na kolejne posiedzenie Komisji.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile ulic w Puszczykowie posiada status drogi nieutwardzonej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że około 40 ulic posiada taki status, gdzie drogi są wykonywane zgodnie z rankingiem ulic.
 
O godz. 18:20 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak