Protokół nr 5/15/VII z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 10 września 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB-0012-2.5.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:35
Godz. zakończenia: 18:21
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
- zmian w uchwale budżetowej,
- wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa,
- określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 1. Zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2015 roku.
 2. Sprawy bieżące (m.in. rozpatrzenie wniosku o zakup pieca na wyposażenie kuchni w SP nr 1).
 
Przewodniczący Tomasz Potocki rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum; obecnych 5 radnych (chwilowy brak radnej Elżbiety Bijaczewskiej).
Listy obecności gości i radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Skarbnik Piotr Łoździn omówił zmiany w omawianym projekcie uchwały.
Zmiany w dochodach:
 • Dokonano zwiększenia planu dochodów do przewidywanego wykonania.
 • W dziale 852 wprowadzono dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 15.033 zł nazatrudnienie asystenta rodziny i 17.300 zł na realizację programu dożywiania.
 • Wprowadzono środki na inwestycje w wysokości 388.000 zł ze Spółki Aquanet na budowę kanalizacji sanitarnej.
Zmiany w wydatkach:
 • Rozdział 70005 - zwiększono wydatki na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi o kwotę 330.000 zł. Zmniejszono wydatki na zakup gruntów o kwotę 141.760 zł.
 • Rozdział 80149-80150 - dokonano przesunięcia między rozdziałami.
 • Rozdział 90001 - wprowadzono wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wul.Morenowej iMakowej w wysokości 388.000zł. Zmieniono nazwę zadania majątkowego.
 • Rozdział 90015 - zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę 49.538 zł.
 • Rozdział 92616 - zwiększono wydatki na dotację dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 31.000 zł.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 68 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godz. 17:40 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Bijaczewska (obecnych 6 radnych). 
 
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że oprócz zmian polegających na dostosowaniu danych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2015 r., dokonano zmiany w zakresie zdania „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej", gdzie zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w latach 2015-2016, w tym 20 tys. zł na dokumentację projektową.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektów uchwał ws. zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 67 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy działki przy ul. Żytniej o pow. 1 m2. Przedmiotowa działka ze względu na swoje wymiary i kształt może być przeznaczona jedynie pod uzupełnienie powierzchni istniejącej działki sąsiedniej.
Właściciel przyległej działki nr 595/22 zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż działki w celu poprawienia warunków korzystania z nieruchomości.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 62 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2015 roku.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że dzisiaj kontaktował się z Regionalną Izbą Obrachunkową, pytając o opinię w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2015 roku i otrzymał odpowiedź, że opinia jest pozytywna.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2015 roku (ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Tomasz Potocki zapytał o zagrożenie wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku CIT.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ogółem zagrożenia wykonania dochodów nie ma, jednakże plan wydatków najprawdopodobniej zostanie wykonany w kwocie niższej niż planowano.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dot. informacji o przebiegu wykonania budżetu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał (cd.)
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zmienia on uchwałę z 2009 roku. W przedłożonym projekcie zmieniono m.in. zapisy dotyczące rozliczania dotacji oraz doprecyzowano kwotę dotacji.   
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Wynik głosowanie: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 69 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące (m.in. rozpatrzenie wniosku o zakup pieca na wyposażenie kuchni w SP nr 1).
 • rozpatrzenie wniosku o zakup pieca na wyposażenie kuchni w SP nr 1
Skarbnik Piotr Łoździn omówił złożony wniosek prywatnego podmiotu o zakup pieca na wyposażenie kuchni w SP nr 1, uznając go za bezzasadny.
 
Po zakończeniu dyskusji, Komisja przychyliła się do uznania wniosku za bezzasadny.
 
 
Radny Jan Łagoda zwrócił uwagę na oświetlenie na przystani kajakowej, które raz świeci a raz nie świeci.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wyjaśni tę sprawę.
 
Radny Jan Łagoda zapytał o sprawę windykacji pobranych diet przez byłego radnego Zbigniewa Czyża.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że do p. Czyża zostało wystosowane wezwanie do zapłaty, które nie zostało uregulowane. Obecnie został złożony pozew do sądu.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na awarię oświetlenia na ul. Piaskowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że po ostatniej wichurze wszystkie awarie zostały usunięte, ale zobowiązał się wyjaśnić tę sprawę.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała o termin budowy ulicy Grunwaldzkiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przetarg na budowę ul. Grunwaldzkiej/Bałtyckiej został unieważniony, ponieważ najtańsza z ofert przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie. Kolejny przetarg został już ogłoszony.
 
Radny Jan Łagoda zapytał czy w tym roku zostanie wyremontowany chodnik przy ul. Kosynierów Miłosławskich.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przetarg w tej sprawie został już rozstrzygnięty. Do końca września mają zostać wyremontowane 3 chodniki.
 
Radny Jakub Musiał zapytał o działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że dzisiaj odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców i organizacji, zorganizowane przez Stowarzyszenie LGD PROGRES. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że zwróciła się z prośbą, żeby o działaniach Stowarzyszenia regularnie informować w „Echu Puszczykowa".
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał ile wynosi składka na Stowarzyszenie Mikroregionu WPN.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie pamięta podstawowej składki od mieszkańca, ale na pewną największą pozycją jest opłata na utrzymanie kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim.
 
 
O godz. 18:21 Przewodniczący Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
           protokolant