Protokół nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 19 października 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.6.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:35
Godz. zakończenia: 18:48
 
Tematy:
 
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku,
  • podatku od środków transportowych,
  • opłaty targowej,
  • rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,
  • zmiany uchwały budżetowej,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jakie wpływy do budżetu przewidziane są z podwyżki podatku od nieruchomości.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że przewidziane łączne wpływy z podwyżki podatku od nieruchomości wynoszą około 160 tys. zł rocznie.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy nie można wprowadzić zniżek dla osób, które jednorazowo płacą cały podatek.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że przepisy prawa takiej zniżki nie dopuszczają.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, z czego wynika podwyżka podatku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w latach ubiegłych stawki ulegały zmianie, jednakże w tym roku stawki pozostały takie jak w 2014 roku ze względu na niską inflację i czas wyborów. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że koszty bieżącego działania Miasta rosną. Zmiany stawek nie są mocno odczuwalne w skali roku, a ich wysokość jest pośrodku wysokości stawek występujących w miastach powiatu poznańskiego.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Wynik głosowania: „za" - 4, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
Skarbnik Piotr Łoździn poprosił o wycofanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych, ponieważ do dnia 15 października nie zostały ogłoszone stawki Ministra Finansów w tym zakresie, a zaproponowane stawki mogą być niezgodne z tymi ogłoszonymi przez Ministra. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że uchwała będzie rozpatrywana na listopadowych obradach.
 
W dniu 19 października 2015 roku, projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych został wycofany z obrad.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty targowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, kto będzie egzekwował pobieranie opłaty targowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Straż Miejska. Planowane jest wprowadzenie możliwości uiszczania opłaty na rachunek bankowy Urzędu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy strażnicy będą pobierać opłatę na drukach ewidencjonowanych, na co otrzymała odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że tak.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  opłaty targowej.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego został wykreślony punkt dotyczący małych grantów.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że punkt nie został wykreślony, lecz inaczej sformułowany.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego skład komisji uległ zwiększeniu do 3 członków z organizacji pozarządowych i 3 pracowników jednostek organizacyjnych Miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na późniejszych etapach istnieje problem z doborem członków z organizacji pozarządowych. Liczba tych członków nie zależy od liczby zgłoszeń.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy była rozsyłana wiadomość o organizowanych przez Urząd konsultacjach z organizacjami pozarządowymi.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wiadomość była rozsyłana oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, ile organizacji pozarządowych uczestniczyło w konsultacjach, na co otrzymała odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że około 5-6.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jaka kwota nie wpłynęła do budżetu z podatku od nieruchomości, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że ponad 100 tys. zł.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, ile wynosi cena opracowania koncepcji odprowadzania wód deszczowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w budżecie zostało przewidziane 100 tys. zł na ten cel, a umowa została podpisana na około 30 tys. zł.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Skarbnik Piotr Łoździn poruszył kwestię przyznania dofinansowania dla przedszkola publicznego „Czarodziejski Zamek" na kwotę 30 zł miesięcznie na jedno dziecko, gdzie argumentacją jest zwiększenie oferty w zakresie dodatkowych zajęć i zwiększenia ilości godzin języka angielskiego.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz powiedziała, że na terenie Puszczykowa działa kilka przedszkoli, a rodzice mają wybór, gdzie dziecko posłać. Wprowadzenie dotacji na zajęcia dodatkowe będzie niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych przedszkoli.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należy traktować wszystkie dzieci równo. Rodzic wybiera takie przedszkole, jakie chce i na jakie go stać, a dotacji nie należy przyznawać.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że samorządy nie mogą pobierać opłaty za naukę dzieci. Przedszkole rozwija swoją działalność, gdzie na dzień dzisiejszy posiada 60 uczniów, a jego możliwości lokalowe pozwalają na przyjęcie 100 dzieci.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy są kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola publicznego.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że tak. Wszystkie dzieci są przyjmowane, a Miasto ma obowiązek zapewnienia dzieciom w wieku 4 i 5 lat nauki przedszkolnej.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że w pewnym momencie mogą zostać przyjęte dzieci spoza Miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w przypadku wolnych miejsc, można przyjąć dziecko spoza Puszczykowa, gdzie pozostałe gminy zwracają koszty nauki dzieci. Pierwszeństwo mają Puszczykowskie dzieci.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad wyrażeniem zgody nad zwiększeniem dotacji dla przedszkola publicznego „Czarodziejski Zamek" w wysokości 30 zł miesięcznie na dziecko.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 1.
Wniosek został zaopiniowany negatywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poruszyła kwestię wpływających wniosków do budżetu Miasta na rok 2016.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na dzień dzisiejszy wpłynął wniosek z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie dofinansowania koncertów organowych. Oprócz tego wnioski złożyło kilkoro radnych.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że złożyła wniosek w sprawie opracowania programu polityki zdrowotnej na terenie Puszczykowa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na etapie poprawek budżetu wnioski Komisji mają pierwszeństwo.
 
Przewodnicząca Rady  Małgorzata Hempowicz zapytała, jaki jest wynik dzisiejszego przetargu na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 o sanitariaty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że najtańszą ofertę złożyła firma, która budowała przychodnię zdrowia na ulicy Poznańskiej oraz budynek Biblioteki na Rynku.
 
O godz. 18:44 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant