Protokół nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu,
które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2.7.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:25
Godz. zakończenia: 17:09
 
Tematy:
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku,
  • określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych,
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
  1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 6 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, ile środków pieniężnych wpłynie do budżetu w związku z podwyżką stawek podatku od środków transportowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że do budżetu wpłynie maksymalnie około 10 tys. zł.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy mieszkańcy będą zobowiązani do wypełnienia nowych deklaracji podatkowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że mieszkańcy nie muszą wypełniać nowych deklaracji, jeśli nie uległy zmianie informacje w nich zawarte, a osoby prawne co roku składają nowe deklaracje.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, z czego wynika zmniejszenie dotacji na transport publiczny dla Miasta Poznania.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na początku roku została podpisana umowa z szacunkowymi kosztami biletów, których cena zmalała, czego wynikiem jest zmniejszenie dotacji.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, z czego wynika zmniejszenie dotacji dla Gminy Komorniki na utrzymanie przytuliska dla zwierząt.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wydatki poniesione za pierwsze dwa kwartały bieżącego roku wyniosły około 15 tys. zł, z czego wynika, że środki przeznaczone na ten cel nie zostaną w pełni wykorzystane, dlatego dotacja uległa zmniejszeniu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Radny Jan Łagoda zapytał, jak z perspektywy budżetu wygląda utworzenie nocnej linii autobusowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na przyszły rok zostały zabezpieczone środki na ten cel. Przeprowadzono rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu, który zwrócił się z prośbą o odłożenie tematu na kilka miesięcy, z powodu ruszających prac na wiadukcie w Łęczycy. Gmina Komorniki nie jest zainteresowana partycypowaniem w kosztach linii. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że została ogłoszona informacja (zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym) o planowanym utworzeniu nowej linii autobusowej, która połączy Stare Puszczykowo z Niwką.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, jaki byłby koszt kursowania autobusów nocnych w weekendy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w skali roku koszt kursowania wyniósłby około 20 tys. zł.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy Miasto będzie współfinansowało koncepcję zagospodarowania brzegu Warty przedstawioną przez Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że możliwości finansowe PTS są ograniczone. Urząd poprosił o bardziej szczegółową koncepcję, którą można powiązać z Lokalną Grupą Działania, która tworzy program, będący podstawą do otrzymania środków unijnych. Wójt Gminy Komorniki popiera działania Miasta w zakresie zagospodarowania brzegu Warty.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że do 30 grudnia bieżącego roku przypada termin składania lokalnej strategii rozwoju LGD w Urzędzie Marszałkowskim.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, ile wynosi wkład finansowy Miasta w wybudowanie parkingu „Park&Ride" w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisińśki odpowiedział, że w drugim kwartale przyszłego roku rusza program na budowę tego typu parkingów. Istniało kilka potencjalnych miejsc w Puszczykowie:  jedno na wyładowni kolejowej, koło dworca w Puszczykowie, której kolej nie chce oddać w dzierżawę, a drugie na terenie prywatnym przy ulicy Moniuszki. Urząd wystąpił z inicjatywą utworzenia parkingu przy kościele w Puszczykówku, gdzie możliwe jest utworzenie około 30 miejsc parkingowych oraz miejsca na rowery.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że wkład własny Miasta wynosi 15%.
 
Radny Jan Łagoda zaproponował, aby wybudować parking na końcu ulicy Marcinkowskiego.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że lokalizacja ta znajduje się na granicy możliwości funkcjonowania parkingu, ponieważ w zapisach zawarto, że dojście do dworca nie powinno być dłuższe niż 300 m oraz istnieje tam problem z własnością gruntu.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy radni będą brali udział w tworzeniu lokalnej strategii rozwoju LGD.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że na jednym z posiedzeń komisji zostanie przedstawiony temat przez Pana Władysława Harasimowicza.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy temat związany z PKP można poruszyć z Marszałkiem Województwa.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Burmistrz rozmawiał z Dyrektorem Generalnym PKP, który wydał polecenie, aby problemy były rozstrzygane na korzyść Miasta, natomiast żadnej odpowiedzi ze strony PKP o sprawy kwestionowane przez Urząd, do dnia dzisiejszego nie otrzymano.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, jak wygląda cenowo i czasowo remont chodników przy ulicy Libelta i Piaskowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostały zabezpieczone środki na budowę tych chodników w przyszłym roku.
 
O godz. 17:09 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant