Protokół nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu,
które odbyło się w dniu 2 grudnia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2.8.15
 
Godz. rozpoczęcia: 18:06
Godz. zakończenia: 19:30
 
Temat:
Prace nad projektem budżetu na 2016 rok - przedstawienie przez Skarbnika Miasta stanowiska Burmistrza do opinii o projekcie budżetu na rok 2016 i propozycji poprawek komisji stałych oraz radnych (zgodnie z § 5 pkt 4 i 6 Uchwały Nr 82/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lipca 2011 roku ws. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 6 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta na dzień 30 września 2015 r.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na dzień 30 września 2015 r. dochody zostały wykonane w kwocie ok. 23 mln 883 tys. zł, a wydatki w kwocie ok. 23 mln 641 tys. zł, z osiągnięciem nadwyżki budżetowej w wysokości 242 357 zł, przy planowanym deficycie na koniec roku 2 mln 633 tys. zł. Przychody wykonano w wysokości ok. 4 mln 899 tys. zł. W pierwszych trzech kwartałach spłacono kredyt i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości ok. 1 mln 828 tys. zł.
 
Omówienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jakie mienie Miasto posiada do sprzedaży.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na tę chwilę planowane są spłaty rat dotyczące sprzedaży już dokonanej. Miasto nie planuje nowych sprzedaży.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poruszył kwestię budowy remizy strażackiej w 2017 roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na Komisji Rozwoju prowadzona była dyskusja na temat budowy remizy. Dzięki jej wybudowaniu, OSP może zostać włączona do krajowego systemu ratownictwa. OSP posiada dwa samochody, z których jeden w okresie zimowym musi zostać opróżniony z wody, przez co w pełni nie spełnia swojego zadania. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że OSP posiada coraz więcej sprzętu, który musi być przechowywany w pomieszczeniu. OSP przeznaczy 20 tys. zł środków własnych na budowę remizy i zobowiązała się dostarczyć dokumentację projektową.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powiedział, że decyzja dotycząca budowy remizy powinna być omawiana na posiedzeniach komisji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Komisja Rozwoju dyskutowała na ten temat.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, w jakiej postaci zostaną przekazane pieniądze od OSP.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że pieniądze mogą zostać przekazane w formie darowizny.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że chciałaby poznać opinię Komisji Rozwoju na ten temat.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że budowa remizy nie była opiniowana, tylko dyskutowano na jej temat. Żadna decyzja nie zapadła.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że dyskusja była długa. Jeżeli zostanie przyjęta propozycja w wysokości 300 tys. zł, to projektanci mogą zaprojektować remizę w tych granicach kwotowych.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że realne koszty mogą okazać się większe, niż planowano. Budowa hali może finansowo kolidować z budową remizy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że była propozycja, aby przenieść inwestycję na rok 2018, jednakże nie ma to dużego znaczenia.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jeżeli kwota budowy remizy będzie wyższa, umowa nie zostanie podpisana, a przetarg zostanie unieważniony.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, w jakiej formie OSP będzie użytkowało powstałą remizę, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że w formie umowy użyczenia.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad złożonym przez siebie wnioskiem o przeniesienie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 kwoty 300 tys. zł na budowę remizy strażackiej z roku 2017 na rok 2018.
Wynik głosowania: „za" - 3, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 2.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta na 2016 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt budżetu Miasta na 2016 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, skąd bierze się różnica wpływów do budżetu o 4 mln zł więcej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że między innymi wzrastają dochody z PIT-u i z podatku VAT, a na budowę hali możliwe jest pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił o wytłumaczenie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 1 500 000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że z tego kredytu w rachunku bieżącym skorzystano kilkukrotnie, gdzie maksymalna kwota wyniosła 700 tys. zł. Łączne odsetki wynoszą 789 zł, ponieważ są to zadłużenia na kilka dni, po czym są spłacane. Nie wpływa ono na zadłużenie Miasta.
 
Radny Władysław Hetman powiedział, że dochody z PIT-u wzrosły o niecałe 2 mln zł przez 4 lata i zapytał, na jakiej podstawie ustalany jest wzrost dochodów z PIT-u.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że jest to ustalane na podstawie wskaźników Ministra Finansów, który zakłada, że wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce zapłacą 50 mld zł. Na wielkość dochodów z PIT-u wpływają podatki zapłacone przez mieszkańców w 2014 roku. Nie wiadomo czy wskaźnik jest za niski czy za wysoki. Zaplanowany wzrost w stosunku do bieżącego roku wynosi 4%.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że w ciągu roku zgłoszony był wniosek, aby w przyszłorocznym budżecie uwzględnić stypendia naukowe i artystyczne. Komisja opiniowała ten budżet, z zastrzeżeniem tego punktu. Odnośnie uchwały dotyczącej prac konserwatorskich, restauratorskich lub robotów budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, kwota na dotacje nie uległa zmianie.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta na rok 2016.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta na rok 2016.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powiedział, że wniosek Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo nie spełnia wymogów formalnych, w tym nie zostało wskazane, skąd środki na ten cel pozyskać i termin złożenia nie został zachowany.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że namiot służący do konsultacji z mieszkańcami na dzień dzisiejszy nie jest potrzebny w Puszczykowie. W mieście sprząta firma zewnętrzna.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy Komisja Rozwoju prowadziła rozmowy na temat tego wniosku.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że komisja nie dyskutowała na ten temat.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powiedział, że w przyszłorocznym budżecie wniosek nie zostanie ujęty. Temat należy przekazać Komisji Rozwoju do rozpatrzenia.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy Puszczykowo mogą sprzątać osoby skazane na prace społeczne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w ostatnim czasie odbyło się spotkanie z Prezesem Sądu Rejonowego, który oczekuje, aby Miasto nadal przyjmowało osoby skazane na prace społeczne. Wiąże się to z pewnymi kosztami, ponieważ osoby takie muszą zostać przeszkolone i muszą otrzymać sprzęt. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że analizowano zdjęcia przesłane przez Pana Adama Stalińskiego dotyczące nieczystości na terenie Miasta. Należy doprecyzować, gdzie się one znajdują oraz ustalić, kto jest administratorem danego terenu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że być może istnieje potrzeba konsultacji społecznych. Były organizowane dyżury radnych, na które praktycznie nikt nie przychodził. W bibliotece jest miejsce, gdzie radni mogą spotykać się z mieszkańcami.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że na dyżury nikt nie przychodził, a jeśli istnieje taka potrzeba, to mieszkańcy mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji, a adresy e-mail i numery telefonów są podane do publicznej wiadomości, z czego ludzie korzystają.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy w przypadku pozostawienia budowy remizy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok, możliwe będzie przeniesienie tej budowy na inny rok, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że tak.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023, z uwzględnieniem przesunięcia kwoty 300 tys. zł na budowę remizy strażackiej z 2017 na rok 2018.
Wynik głosowania: „za" - 3, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 2.
Projekt uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Miasta na rok 2016.
Wynik głosowania: „za" - 4, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że na chodniku przy cmentarzu wystają płytki chodnikowe.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że na ulicy Niwka Stara w pewnym momencie jest spad i jedna z działek jest zalewana, ponieważ studzienki się zapychają.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odbył rozmowę z Burmistrzem Mosiny dotyczącą postawienia przezroczystych ekranów wzdłuż linii kolejowej.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy odbyło się spotkanie z kolejarzami.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przed spotkaniem dostał wiadomość, że spotkanie zostaje przeniesione do Poznania, przez co nie był w stanie dotrzeć na spotkanie.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powiedział, że pojawił się artykuł, że Czempiń wynegocjował od PKP między innymi podkłady niskoemisyjne.
 
O godz. 19:30 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant