Jesteś tutaj:   

2016

Protokół nr 8/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.8.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    17:15
Godz. zakończenia:    17:40
 
Tematy:
 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 6 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że wpłynęły dwa wnioski do projektu budżetu na 2017 rok:
- wniosek radnego Łukasza Grzonki,
- wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że wniosek radnego Łukasza Grzonki dotyczący modernizacji chodnika przy ul. Langego oraz wykonania dokumentacji na modernizację chodnika przy ul. Brzozowej (zamiast wykonania modernizacji chodnika przy ul. Brzozowej) został zaopiniowany przez burmistrza - negatywnie. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w ocenie Urzędu chodnik przy ul. Brzozowej jest w gorszym stanie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (na który składają się trzy wnioski):
 • wniosek dotyczący przeznaczenia mniejszej kwoty (z planowanych 30 tys. zł do 10 tys. zł) na wykonanie koncepcji ścieżek pieszo-rowerowych, przy jednoczesnym pozostawieniu kwoty 20 tys. zł w budżecie na upowszechnianie turystyki.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że powyższy wniosek nie wymaga zmiany projektu budżetu; został on przyjęty do wiadomości przez burmistrza, który postara się wykonać koncepcję w zmniejszonej kwocie (ale nie obejmie ona całego miasta);
 
 • wniosek dotyczący zwiększenia wydatków na diety dla radnych (przy jednoczesnym nierozgraniczeniu wydatków na diety i inne wydatki) o 10 tys. zł (do 156 tys. zł).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że burmistrz akceptuje ten wniosek i dokona autopoprawki na sesji.
 
 • wniosek dotyczący przeredagowania zdania („...faktyczna zmiana zadłużenia będzie zależała od decyzji Rady Miasta") w opisie do wieloletniej prognozy finansowej w taki sposób, żeby wskazać i zaakcentować współodpowiedzialność burmistrza i Rady Miasta za decyzje budżetowe.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zdanie zostanie przeredagowane.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki poprosił o zadawanie pytań w sprawie wniosku radnego Łukasza Grzonki.
Nie zgłoszono pytań ani uwag.
 
 
Przewodniczący Tomasz Potocki poprosił o zadawanie pytań w sprawie wniosku Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Maciej Krzyżański nie zgodził się z wnioskiem dot. ograniczenia środków na wykonanie koncepcji ścieżek rowerowych. Zdaniem radnego za 10 tys. zł nie uda się wykonać żadnej koncepcji, a powinna powstać kompleksowa koncepcja rozbudowy i połączenia wszystkich ścieżek rowerowych na terenie Puszczykowa. Radny Maciej Krzyżański powiedział, że w najbliższych latach być może powstaną ścieżki rowerowe wzdłuż dróg wojewódzkich 430 i 431 i taka koncepcja byłaby bardzo przydatna. Radny postuluje, żeby utrzymać kwotę 30 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przyznał, że obniżenie kwoty do 10 tys. zł spowoduje, że zakres koncepcji będzie musiał zostać zmniejszony do wybranych fragmentów miasta. Ulica Poznańska najprawdopodobniej zostanie przeanalizowana poza działem Turystyka (a w ramach organizacji ruchu na tej ulicy). Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zgodzono się z wnioskiem KEKiS, która uznała, że inne zadania mogłyby być ważniejsze, ale należy sobie zdawać sprawę, że w kwocie 10 tys. zł nie uda się wykonać kompleksowej koncepcji.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy posiadanie takiej koncepcji ułatwiłoby pozyskiwanie środków zewnętrznych na budowę ścieżek rowerowych.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że koncepcja ułatwiłaby pozyskiwanie środków jedynie poprzez wskazanie lokalizacji ścieżek, ale sam fakt istnienia takiej koncepcji punktowany nie jest.  
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że na razie nie planuje się budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 430, natomiast wzdłuż drogi 431 jest możliwość utworzenia ścieżki, choć nie na całym odcinku. Burmistrz Andrzej Balcerek przyznał, że ścieżki wzdłuż ul. Poznańskiej nie spełniają kryteriów (sprawa będzie jeszcze analizowana). Burmistrz powiedział, że być może część ścieżek zostanie zrealizowana przez Stowarzyszenie Mikroregionu Gmin WPN, którego prezesem został pan Konrad Tuszewski.
 
Radny Władysław Hetman zasugerował, żeby skupić się na połączeniu już istniejących ścieżek rowerowych.
 
Głosowania nad wnioskami do projektu budżetu na 2017 rok:
 • Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dotyczącym działu: Turystyka.
  Wynik głosowania:
  „za" - 3 głosy, „przeciw" - 3 głosy, „wstrzymało się" - 0.
 • Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dotyczącym działu: Administracja publiczna - Rada Miasta.
  Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 • Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dotyczącym przeredagowania zdania w opisie do wieloletniej prognozy finansowej.
  Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 • Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Łukasza Grzonki.
  Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 4 głosy, „wstrzymało się" - 2 głosy.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki poinformował, że nie wpłynęła jeszcze opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2017 rok.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2017 rok, przy 4 głosach „za" i 2 głosach „wstrzymujących".
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2017 rok, przy 4 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym".
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt budżetu na 2017 rok. Dwa wnioski radnych zostały przekazane do dalszego procedowania (głosowania) na sesji. Wnioski te nie zostały przyjęte przez Komisję jako własne.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że tylko radny Łukasz Grzonka złożył swój wniosek na piśmie, natomiast radny Maciej Krzyżański swój wniosek wycofał.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu budżetu na 2017 roku.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt budżetu na 2017 rok został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy ozdoby świąteczne będą tylko na Rynku.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że ozdoby świąteczne zostaną również zawieszone na rondach oraz na ul. Dworcowej i Poznańskiej.
 
Odpowiadając na pytania radnej Alfredy Brączkowskiej, burmistrz Andrzej Balcerek odczytał pismo PKP, w którym informują o zamknięciu przejazdu na ul. 3 Maja oraz powiedział, że sprawa piasku zalegającego przy ul. Nadwarciańskiej zostanie wyjaśniona.
 
 
O godz. 17:40 przewodniczący Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant

Protokół nr 7/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, która odbyła się w dniu 28 listopada 2016 r., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


OB.0012.2.7.2016

godzina rozpoczęcia: 17.00

godzina zakończenia: 18:15

Tematy:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:

- zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.

- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

- udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu,

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

- wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich,

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.

 1. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych, brak radnej Elżbiety Bijaczewskiej, chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).

 

Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:

- wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że zgodnie z przepisami, rada podejmuje decyzję w formie uchwały, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony zawierana jest kolejna umowa i jeżeli dzierżawa ponownie dotyczy tej samej nieruchomości. Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasa z dniem 31.12.2016 r. Dzierżawca zwrócił się o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Wysokość czynszu dzierżawnego terenów, będących własnością Miasta Puszczykowa, określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.

 

Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Wynik głosowania: „za" - 3 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 171 został zaopiniowany pozytywnie.

 

- zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że uchwała dotyczy ul. Myśliwskiej i jej podjęcie ma na celu uporządkowanie systemu dróg.

 

Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Wynik głosowania: „za" - 4 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 172 został zaopiniowany pozytywnie.

 

Radna Małgorzata Hempowicz wniosła, aby w ostatnim zdaniu uzasadnienia dodać „Jedyną rzeczą jakiej brak jest utwardzona nawierzchnia„.

 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo

Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że działka 742/3 powstała w wyniku realizacji układu komunikacyjnego obejmującego rejon obecnych ulic Jarosławskiej, Konwaliowej, Miętowej i Azaliowej. Działka nie ma łączności gospodarczej z pozostałą częścią nieruchomości, będącej własnością wnioskodawców.

Podział dokonany na wniosek właścicieli w 1996 r. został zatwierdzony decyzją kierownika Urzędu Rejonowego w Poznaniu jako zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa. Z mocy prawa na własność Miasta Puszczykowa przeszła działka 742/4, natomiast działka 742/3 pozostała własnością dotychczasowych właścicieli. Jako działka niespełniająca warunków działki samodzielnej powinna, na wniosek właścicieli, zostać przejęta przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, na rzecz której przejęto sąsiadującą działkę wydzieloną pod drogę publiczną.

Ustalono cenę za 1 m² w wysokości 150 zł.

 

Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę, że jest to nieużytek, a właściciel płaci podatek jak za grunt budowlany.

 

O godzinie 17:17 przybył radny Jan Łagoda.

 

Radny Jakub Musiał poinformował, że jako współwłaściciel działki sąsiedniej, nie będzie brał udziału w głosowaniu.

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wykup tej działki dla Miasta, to koszt około 9000 zł, ale grunt ten nie będzie do niczego potrzebny oraz dodał, że w tym przypadku właściciele sąsiadujących działek powinni się porozumieć i uregulować granice.

 

Przewodniczący komisji Tomasz Potocki poinformował, że komisja nie będzie opiniować projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo i przeprowadził głosowanie w sprawie jego odrzucenia.

Wynik głosowania: „za" - 2 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 173 został odrzucony.

 

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zgodnie z przepisami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy i obowiązują przez okres 1 roku. Spółka Aquanet złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 oraz dołączyła do  wniosku Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących i sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Wiceburmistrz dodał, że w dniu jutrzejszym, na sesji Rady Miasta, będzie przedstawiciel Spółki, który przedstawi materiały dotyczące stawek w porównaniu z innymi gminami. Wiceburmistrz dodał też, że gminy Mosina, Puszczykowo, Murowana Goślina są najbardziej obciążone kwotowo, co jest związane ze zlewniami.

Radny Jakub Musiał zapytał, co w przypadku, jeśli rada nie uchwali tych stawek, kiedy wejdą w życie?

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w terminie 70 dni po ich ustaleniu, czyli od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wynik głosowania: „za" - 0 głosów, „przeciw" - 5, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 170 został zaopiniowany negatywnie.

 

- zaopiniowanie projektów uchwał ws.:

- zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.   , 174

- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. ,175

Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w przypadku zmian w uchwale budżetowej, ich wprowadzenie jest konieczne w związku ze zmianami w dochodach i wydatkach:

Dochody

Zmniejszono dochody z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę  155.460 zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 150.000 zł, udziału w CIT o kwotę 13.000 zł.

Zwiększono dochody z tytułu: udziału w PIT o kwotę 250.000 zł, dotacji z innych gmin stanowiących refundację kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie Puszczykowa o kwotę 70.000 zł.

Zmniejszono o kwotę 1.540 zł dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną.

 

Wydatki bieżące

Dział 801, 854 Dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej.  Zwiększono dotacje dla przedszkoli o kwotę 166.681 zł.

Rozdział 92604 Dokonano przesunięć między paragrafami, zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 8.100 zł.

Rozdział 75702 Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 57.860 zł.

Rozdział 85214 Zmniejszono wydatki na DPS o kwotę 41.000 zł.

Rozdział 85219 Zmniejszono wydatki na remonty o kwotę 17.000 zł (remont siedziby MOPS przesunięto na 2017 r.).

Rozdział 85214 Zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1.540 zł.

 

Wydatki majątkowe

Zmniejszono wydatki (w związku z przesunięciem budowy ul. Rolnej na 2017 r.) na program budowy dróg o kwotę 550.000 zł,

Zmniejszono wydatki na budowę oświetlenia ulicznego o kwotę 100.000 zł - niższy koszt realizacji planowanych zadań.

Zmniejszono wydatki na modernizację placów zabaw o kwotę 4.381 zł.

 

Odnośnie wieloletniej prognozy finansowej, Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że zmiana jest konieczna w związku z koniecznością dostosowania danych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

                                                                                                                                                      

Wobec braku pytań, przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023  

Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 174 został zaopiniowany pozytywnie.

 

Następnie przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 175 został zaopiniowany pozytywnie.

 

 

- udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wystąpiono do Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o sfinansowania remontu dróg powiatowych tj. remont kanalizacji deszczowej i nakładki bitumicznej w ciągu ul. Nadwarciańskiej od ul. Kosynierów Miłosławskich do ul. Kraszewskiego oraz remont drogi w ciągu ul. Nadwarciańskiej od ul. Kraszewskiego do drogi wojewódzkiej nr 431. Ponieważ środki finansowe, jakimi dysponował Powiat Poznański nie były wystarczające na wykonanie powyższych prac, postanowiono udzielić Powiatowi pomocy rzeczowej.

 

Radny Jakub Musiał zapytał, czy remont kanalizacji deszczowej pozwoli odwodnić też inne rejony?

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie ponieważ wymagałoby to przeprowadzenia kanalizacji po terenach prywatnych.

 

Przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.

Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 176 został zaopiniowany pozytywnie.

 

Ad 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.

 

Pytania do budżetu na 2017 r.

Podczas dyskusji rozmawiano o możliwości sfinansowania remontów chodników i ulic m.in. Leśnej, Langego, Brzozowej.

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił uwagę, że konieczne jest poszukanie środków na wykonanie dokumentacji i wycenę remontu ul. Sobieskiego dodał też, że wcześniej należałoby wykonać frezowanie, aby do czasu remontu polepszyć stan nawierzchni.

 

Przewodniczący komisji Tomasz Potocki zapytał o środki przewidziane na ekshumacje.

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że wiąże się to z potrzebą uporządkowania cmentarza ewangelickiego, w tym celu przeprowadzana jest inwentaryzacje cmentarza łącznie z drzewami.

 

Radny Jakub Musiał, w ramach wolnych głosów, zapytał o postępy w postawieniu tablicy informującej przy moście rogalińskim oznaczającej Puszczykowo.

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zarząd dróg wojewódzkich odmówił możliwości postawienia tablicy z nazwą miejscowości i musi widnieć napis Gmina Puszczykowo.

 

Radny Jakub Musiał zapytał, czy rozważano połączenie szkół podstawowych z gimnazjami.

 

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie rozważano takiej możliwości, raczej doposażenie sal i dodał, że jest za wcześnie na takie ustalenia.

 

Następnie w związku z propozycją radnego Jakuba Musiała ustalono, że komisja zajmie się opiniowaniem budżetu na posiedzeniu w dniu 5 grudnia.

 

Ad 3. Wolne głosy.

Radny Jan Łagoda zapytał o stan sprawy związanej ze zwrotem przez byłego radnego niesłusznie pobranych diet.

 

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w dniu jutrzejszym odbędzie się rozprawa sądowa i trzeba poczekać na wyrok, ponieważ miasto dysponuje nakazem zapłaty, ale były radny złożył odwołanie.

 

Radny Jakub Musiał zwrócił uwagę, aby w przyszłości przemyśleć formę zamieszczania i informowania o wnioskach składanych do budżetu obywatelskiego, aby było to bardziej czytelne.

 

Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że to, w jaki sposób wnioski są przedstawione na stronie internetowej wynika z uchwały, oraz dodał, że przy pierwszym budżecie pojawi się zapewne wiele kwestii do poprawy i przy kolejnym budżecie będzie to uwzględnione.

 

Przewodniczący komisji Tomasz Potocki o godzinie 18:15 zamknął posiedzenie.

 

Protokołowała
/-/ Katarzyna Szykulska

Protokół nr 6/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się 26 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

OB.0012.2.6.2016

 

Godz. rozpoczęcia: 17:00

Godz. zakończenia: 18:10

Tematy:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - zmian w uchwale budżetowej,
  - określenia stawek podatku od nieruchomości,
  - zmiany uchwały Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa,
  - górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 2. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 6 radnych).

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 3. Sprawy bieżące.

Na posiedzeniu Komisji byli obecni mieszkańcy Krosna, którzy wnieśli do Rady Miasta Puszczykowa o przejęcie przez Miasto Puszczykowo darowizny w postaci 1/3 udziałów w nieruchomości znajdującej się przy ul. Sobieskiego, będącej ich własnością w zamian za zwolnienie z zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił istniejące możliwości rozwiązania sytuacji związanej z zadłużeniem bez konieczności przejmowania udziałów w nieruchomości przez Miasto.

Następnie dyskutowano nad możliwością pomocy dla właścicieli nieruchomości, którzy ostatecznie postanowili dopełnić formalności związanych z uregulowaniem własności i stopniową spłatą zadłużenia.

Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

- górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (druk 158)

Pani Janina Kozeńska poinformowała, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miasta ustala w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zmiana uchwały ma na celu dostosowanie jej zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy oraz do aktualnych cen rynkowych.

Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 158 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

- zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk 154)

Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że do kompetencji Rady Miasta, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy określenie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. W związku ze zmianami stawek maksymalnych podatku od nieruchomości zachodzi konieczność dokonania zmian w stawkach obowiązujących na terenie Miasta Puszczykowa - stawki objęte projektem uchwały zostaną obniżone o 0,9%. Ponadto wprowadzono zwolnienie w podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 154 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

- zmiany uchwały Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk 157)

Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w poprzedniej uchwale został błędnie wpisany zakres prac remontowych (wskazano prace już wykonane a nie planowane), co uniemożliwia podpisanie umowy na przyznanie dotacji. Podjęcie uchwały w przedstawionym zakresie jest konieczne w celu korekty błędnego zapisu w załączniku.

Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa

Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 157 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że wprowadzenie zmian jest konieczne w związku ze zmianami w dochodach i wydatkach:

Dochody

Dział 756 Zwiększono dochody z tytułu podatków od środków transportowych o kwotę 25.099 zł oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych o kwotę 1 zł.

Dział 630 Wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł na przedsięwzięcie pn. Doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej Centrum EkoInfo w Puszczykowie w celu poszerzenia jego działalności.

Dział 754 Wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000 zł na przedsięwzięcie pn. Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP w Puszczykowie i likwidacji poważnych awarii środowiskowych.        

Dział 852 Wprowadzono dotacje z budżetu państwa w kwocie 53.000 zł, w tym na dożywianie 35.000 zł oraz refundację poniesionych wydatków na zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 18.000 zł.

Dział 801 Wprowadzono dotacje z budżetu państwa w kwocie 124,98 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. 

 

Wydatki

Rozdział 63001 Wprowadzono wydatki w kwocie 10.000 zł (w związku z otrzymaną dotacją).

Rozdział 70004 Zwiększono wydatki na remonty obiektów komunalnych o kwotę 25.000 zł.

Rozdział 75412 Wprowadzono wydatki w kwocie 30.000 zł (w związku z otrzymaną dotacją).

Rozdział 75495 Wprowadzono wydatki w kwocie 18.100 zł na dostawę i montaż kamery szybkoobrotowej oraz rejestratora cyfrowego.

Rozdział 80150 Wprowadzono wydatki w kwocie 124,98 zł (w związku z otrzymaną dotacją).

Rozdział 85153-85154 Dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85295 Wprowadzono wydatki w kwocie 35.000 zł (w związku z otrzymaną dotacją).

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o konieczności wykonania zewnętrznych napraw budynku zajmowanego przez bibliotekę.

Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 160a został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad 2. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informacje o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku wykonanie budżetu i  zaznaczył, że wykonanie jest na bezpiecznym poziomie.

Ponadto odpowiadając na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, skarbnik poinformował, że podatek vat jest systematycznie odliczany z każdej faktury na budowę hali sportowo - widowiskowej.

Ad 3. Sprawy bieżące.

Radny Jan Łagoda zapytał o przyczynę likwidacji Centrum Animacji Sportu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w październiku odbędą się szczegółowe rozmowy, ponieważ rozpatrywana jest potrzeba utrzymywania dwóch jednostek - jednej zajmującej się sportem i drugiej zajmującej się kulturą i promocją. Wiceburmistrz powiedział, że rozważane jest przyłączenie CAS do urzędu, co wpłynęłoby też pozytywnie na zwiększenie pieczy i wiedzy np. o podpisywanych umowach. Wiceburmistrz dodał też, że jeżeli temat zostanie podjęty, to zmiany możliwe będą z początkiem nowego roku, obiekty nie zostaną pozostawione bez opieki, nie byłyby też rozwiązywane umowy np. z osobami zajmujących się orlikami.

Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, wiceburmistrz poinformował, że aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców i poprowadzić bezpłatną linię autobusową na drugie rondo, konieczne było zwiększenie wydatków na ten cel o 6 tys. zł.

Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy urząd aplikuje o środki zewnętrzne.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że miasto aplikuje m.in. o dofinansowanie budowy parkingu przy dworcu, jest też wniosek związany z zakolem Warty, przygotowywany jest też wniosek dotyczący renowacji budynku „Mimozy" oraz wniosek dotyczący termomodernizacji budynku urzędu. Skarbnik dodał, że ponadto są jeszcze trzy wnioski związane z oświatą.

Przewodniczący Maciej Potocki o godzinie 18:10 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała

/-/ Katarzyna Szykulska

 

 

 

Protokół nr 5/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 16 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.5.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    17:13
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie,
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 447/3 Puszczykowo Stare),
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1591/2 Puszczykowo),
 • regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa,
 • określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 • określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata.
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych, chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 147)
 • Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 148)
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały dot. zmian w budżecie informując, że plan dochodów dostosowano do przewidywanego wykonania. Ponadto:
- zwiększono dotację na pomoc społeczną o kwotę 10.000 zł,
- zwiększono subwencję oświatową o kwotę 5.000 zł,
- zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 200.000 zł (dot. planowanej sprzedaży gruntu Spółce Aquanet).
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w wydatkach:
- zwiększono plan wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20.000 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne Straży Miejskiej o kwotę 12.000 zł,
- zwiększono, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, wydatki o kwotę 5.000 zł na wyposażenie gabinetu lekarskiego w SP nr 1,
- wprowadzono, w związku z otrzymaną dotacją, wydatki w kwocie 10.000 zł na świadczenia społeczne,
- wykreślono zadanie pn. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - kwota 20.000 zł (zadanie realizowane przez Spółkę Aquanet),
- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania wykreślono zadanie pn.: Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - kwota 200.000 zł,
- zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne (zakup energii) o kwotę 25.489 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały dot. zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w którym:
- dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego (nakłady w 2017 r. - 160 tys.),
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.:  Rozbudowa infrastruktury oświatowej szkół: SP nr 1, SP nr 2, Gimnazjum nr 2, polegająca na budowie boiska wielofunkcyjnego oraz wyposażeniu pracowni przedmiotowych - nakłady w 2017 r. - 100 tys. (wkład własny do projektu),
- zwiększono od 2017 r. dochody z dotacji o kwotę 2,8 mln zł w każdym roku.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 roku.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Projekt uchwały z druku nr 147 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie:  zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Projekt uchwały z druku nr 148 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 151)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały informując, że wykup działki pozwoli na regulację stanu faktycznego, jakim jest korzystanie przez mieszkańców z dojazdu do ulicy Gołębiej przez działkę 447/3.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Projekt uchwały z druku nr 151 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godz. 16:09 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 6 radnych).
 
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 152)
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały informując, że nabycie działki 1591/2 pozwoli na budowę chodnika wzdłuż ulicy Piaskowej oraz poprawę bezpieczeństwa wyjazdu z ulicy Świerkowej w ulicę Piaskową.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania radnych dot. omawianego projektu uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Projekt uchwały z druku nr 152 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 150)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały mówiąc, że przeznaczanie środków na budżet obywatelski staje się coraz bardziej popularne. Skarbnik powiedział, że w Puszczykowie proponuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 100 tys. zł. Mieszkańcy sami zaproponują projekty, a następnie w głosowaniu wybiorą, który z nich zostanie zrealizowany. Projekt uchwały określa zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego. Zarządzeniem burmistrza wyznaczeni zostaną pracownicy, którzy będą weryfikować zgłoszone projekty, ale tylko pod względem formalnym (projekty nie będą oceniane). Koszt realizacji zgłoszonego zadania powinien wynieść min. 20 tys. zł, a maks. 100 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dot. omawianego projektu uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Projekt uchwały z druku nr 150 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków orealizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 149)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały informując m.in., że dotychczas obowiązująca uchwała w tym zakresie, zawiera nieaktualne zapisy. Na podstawie uchwały mieszkańcy będą mogli wystąpić do burmistrza z inicjatywą realizacji danego zadania, które jednak będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zaproponowała wprowadzenie szczegółowej punktacji za dane kryterium i wysoko punktować kryterium dużej liczby potencjalnych odbiorców.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że określanie kryterium np. liczby odbiorców byłoby dużym problemem, ponieważ zadania mogą obejmować szeroki katalog - od zadań inwestycyjnych po np. organizację koncertu, a wskazanie gradacji finansowej w przypadku tak różnych zadań byłoby niewłaściwe.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dot. omawianego projektu uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 149 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata (druk nr 143a)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały informując, że temat był już omawiany na Komisji Rozwoju w czerwcu. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym do czasu podjęcia takiej uchwały decyzje w tych sprawach każdorazowo podejmuje rada, co nie oznacza, że takiej uchwały nie musi być. Postanowienia projektu uchwały dotyczą nabywania, przekazywania w trwały zarząd, najmu, dzierżawy i obciążania nieruchomości (wprowadzone są ograniczenia i zapisy wskazujące na sytuacje, gdy zgoda Rady jest dodatkowo konieczna oraz zapisy dot. zasad i treści umów, których burmistrz jest zobowiązany przestrzegać).
 
 
Radny Jakub Musiał przypomniał, że radni mieli otrzymać wykaz nieruchomości.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że taki wykaz został przygotowany i zostanie przesłany radnym przed Komisją Rozwoju.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 5 głosów, „wstrzymało się" -  1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 143a został zaopiniowany jednogłośnie negatywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji o nienaliczanie podatku od nieruchomości w 2017 roku i zapytał, czy powyższy wniosek uwzględnić w uchwale o zwolnieniach z podatku (kwota ok. 2 tys. zł).
 
Przewodniczący Tomasz Potocki stwierdził, że Komisja poprzez aklamację przychyliła się do wniosku o zwolnienie z podatku komisariatu policji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zapytał, czy Miasto ma udzielać dotacji żłobkom (dotacja nie jest obligatoryjna, a ewentualna kwota dotacji dowolna).
 
Przewodniczący Tomasz Potocki zaproponował, żeby tym tematem zajęła się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że Komisja zajmie się tym tematem na posiedzeniu we wrześniu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że nie wpłynęły żadne uwagi radnych co do kryterium rankingu budowy ulic i zapytał, czy w związku z tym można uznać, że zaproponowane zmiany zostały przyjęte.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że wcześniej ustalono, że do końca bieżącej kadencji żadne zmiany w rankingu nie będą wprowadzane.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Urząd chciałby zlecić wykonanie dokumentacji projektowych kolejnych ulic. Obecnie projektowanych jest 9 ulic, które nie są uwzględnione w nowym rankingu, bo są już przewidziane do budowy. Skarbnik powiedział, że obecnie zaprojektowanie ulicy trwa ok. 2 lat, dlatego Urząd chce zlecić wykonanie kolejnych projektów (żeby nie doszło do sytuacji, że nie będzie gotowych projektów do realizacji).
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał powiedział, że sprawa zostanie omówiona podczas wrześniowego posiedzenia. 
 
O godz. 17:13 przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
protokołowała
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 4/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.4.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:02
Godz. zakończenia: 18:25
 
Tematy:
1.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości wrejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3,
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości wrejonie ulic Stroma/Gliniana,
 • zmian w uchwale budżetowej,
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
2.     Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
3.     Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych, chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jaki jest koszt nabycia ww. nieruchomości.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że cena, za którą zostanie nabyta nieruchomość, nie została jeszcze ustalona.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jaki jest przewidywany wpływ środków pieniężnych do budżetu miasta za sprzedaż ww. nieruchomości.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie jest jeszcze znana cena, za którą zostanie sprzedana ww. nieruchomość.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, kto jest właścicielem działki nr 287, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 8.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że ww. nieruchomość należy do prywatnego właściciela. Przedmiotowa część ww. nieruchomości przeznaczona jest pod pas drogowy ciągu pieszo-jezdnego.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił o poprawienie błędu, polegającego na wpisaniu w § 1 zdaniu 2 przedmiotowej uchwały słów „o powierzchni ca".
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jaki jest koszt nabycia ww. nieruchomości.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że koszt nabycia ww. nieruchomości może wynieść około 100 tys. zł.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ww. nieruchomość będzie sięgaczem, na co otrzymała odpowiedź od skarbnika Piotra Łoździna, że tak.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana.
Wynik głosowania: „za" - 4, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostaną omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy koszt budowy remizy strażackiej wyniesie więcej niż planowano.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że część prac projektowych budowy remizy miała zostać wykonana bezpłatnie, jednakże okazało się, że wszystkie projekty, oprócz projektu w części  architektonicznej, zostaną wykonane odpłatnie.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, jaki będzie łączny koszt prac projektowych budowy remizy strażackiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na chwilę obecną łączny koszt projektów nie jest do końca znany. Na dzień dzisiejszy wynosi on około 30 tys. zł, co ulegnie zmianie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, z czego wynika wpłata środków pieniężnych w wysokości 20 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że od roku 2015 prowadzone są rozmowy z Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu dotyczące przekazania przez Policję części wejścia przy ulicy Poznańskiej oraz części placu manewrowego. Przedstawiciele Policji wyrazili wolę sprzedaży części placu, jednakże Urząd nie posiada w swoim budżecie pieniędzy na ten cel. Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że Komendant Miejski Policji w Poznaniu zgodził się na przekazanie części placu, w zamian za przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację komisariatu Policji w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jaka jest powierzchnia terenu za komisariatem Policji.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że powierzchnia tego terenu wynosi około 200 m².
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji będą przekazywane co roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że jest to jednorazowa kwota i nie ma zobowiązania do przekazywania środków finansowych w kolejnych latach.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, gdzie zostanie zlokalizowany parking rowerowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że parking zostanie zlokalizowany przy dworcu w Puszczykówku. W tym miejscu można pozyskać około 20 miejsc parkingowych. Wniosek na ten cel zostanie połączony z projektem ścieżki rowerowej przy ulicy 3 Maja.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023, polegającą na wprowadzeniu przedsięwzięcia pn.: Wykonanie usług w zakresie audytu wewnętrznego, nakłady w 2016 r. w wysokości 7700 zł, a na 2017 rok w wysokości 13 200 zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego należy przeprowadzić audyt wewnętrzny.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że audyt jest narzędziem wspomagającym kierownika jednostki. Poprzez wprowadzenie programu „500+", zostały przekroczone pewne progi  określone w ustawie o finansach publicznych, która w takiej sytuacji nakłada obowiązek zatrudnienia audytora.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy środki finansowe w ramach programu „500+" są wypłacane na bieżąco, na co otrzymał odpowiedź od skarbnika Piotra Łoździna, że tak.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023, z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015  rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy zadłużenie w obecnym roku ulegnie zwiększeniu, na co otrzymał odpowiedź od skarbnika Piotra Łoździna, że nie.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, z czego wynika odszkodowanie ustalone przez Starostę Poznańskiego za grunt zajęty pod drogę (część ulicy Jackowskiego) w dniu 31.12.1998 roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zgodnie z przepisami prawa, jeżeli grunty były zajęte pod drogę do dnia 31.12.1998 roku, a osoba dochowała terminu złożenia wniosku o przyznanie odszkodowania do grudnia 2005 roku, to zostaje jej wypłacone odszkodowanie.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok zostało zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad. 3 Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jaki jest koszt obsługi bezpłatnej linii autobusowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że koszt kursowania busów do końca 2017 roku wyniesie 348 tys. zł.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że w sekretariacie Burmistrza zbierane są uwagi od mieszkańców i pasażerów busów dotyczące ich funkcjonowania.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, dlaczego busy, które obsługują bezpłatną linię autobusową parkują na terenie Orlika przy ulicy Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że busy muszą znajdować się pod nadzorem. Gospodarz Orlika wraz z właścicielem firmy obsługującej linię porozumieli się, aby busy stały na terenie Orlika. Urząd warunkowo zaakceptował powstałą sytuację, jednakże poszukiwany jest teren, gdzie mogłyby one parkować.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, kiedy zostaną wybudowane sanitariaty przy Szkole Podstawowej nr 2.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w dniu 1 września br. sanitariaty będą gotowe do użytku.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, jak wygląda sytuacja sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 2.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, ze w dniu 20 maja br., dokumentacja dotycząca sygnalizacji świetlnej została dostarczona Starostwu do zatwierdzenia.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przeprowadziła w Puszczykowie wizję lokalną wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 430.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że nie.
 
O godz. 18:12 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 6 radnych).
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy mieszkanka ulicy Wiązowej przyszła do Burmistrza na spotkanie dotyczące nawierzchni ww. ulicy.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że mieszkanka pojawiła się w ubiegłym tygodniu na spotkaniu. Została jej przedstawiona koncepcja dotycząca rozwiązania sytuacji nawierzchni ulicy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że grupa mieszkańców ulicy Wiązowej zgłosiła, że niepotrzebne było sypanie piasku na kamienie pochodzące z torowiska, ponieważ kierowcy poruszali się po ww. ulicy z prędkością 20 km/h. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że na kruszywo zostanie wylana emulsja oraz wysypany grysik, który następnie zostanie wwalcowany w nawierzchnię.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami ulicy Klasztornej dotyczące budowy ww. ulicy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że spotkanie z mieszkańcami ulicy Klasztornej zostanie zorganizowane w dniu 8 czerwca br.
 
Radny Jakub Musiał poprosił o nadesłanie informacji, jaki jest koszt wprowadzenia systemu  zarządzania pracami rady gminy „eSesja" w wersji minimalnej oraz maksymalnej.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił o przesłanie informacji, jaki jest koszt drukowania materiałów na sesje Rady Miasta.
 
O godz. 18:25 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant

Protokół nr 3/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 16 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4


OB.0012.2.3.2016

Godz. rozpoczęcia: 17:03
Godz. zakończenia: 18:12

Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.,
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 1. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 6 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił, aby projekty uchwał ws. zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, w jakich godzinach będą kursować nocne autobusy.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że planowane jest uruchomienie nocnych kursów autobusów z piątków na soboty oraz z sobót na niedziele w godzinach 00:50 i prawdopodobnie o godzinie 3:00, zostanie to jednak potwierdzone na najbliższej sesji Rady Miasta.

Radny Jan Łagoda zapytał, czy kursy będą rozpoczynały się w centrum Poznania czy na Dębcu.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że kursy prawdopodobnie będą rozpoczynać się na obrzeżu Poznania. Wszelkie informacje zostaną podane na najbliższej sesji Rady Miasta.

Następnie Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do ww. projektu uchwały, zakładającą przeniesienie środków pieniężnych w wysokości 100 tys. zł z działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miasta, z zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie do działu 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na realizację budowy dróg.

Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, jaki jest całkowity koszt projektu termomodernizacji budynków Urzędu.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Urząd stara się pozyskać dotację w wysokości 85 proc. kosztów ww. projektu. Łączny koszt wynosi około 800 tys. zł i nie obejmuje rozbudowy Urzędu.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ww. projekt uchwały został dostosowany do zmiany projektu uchwały budżetowej na 2016 r. oraz zgłosił autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (nakłady w latach: 2016 - 50 tys. zł, 2017 – 130 tys. zł).

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jakie atrakcje przewidziane są na Dzień Dziecka.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w porównaniu do ubiegłego roku, podczas imprezy będzie więcej urządzeń do zabaw oraz więcej animatorów.

Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, z czego wynika przyrost liczby mieszkańców w wieloletniej prognozie finansowej.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wynika to z danych. W saldzie końcowym jest średnio o około 100 mieszkańców więcej niż w roku poprzednim.

Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile osób nie jest zameldowanych w Puszczykowie.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że około 100 osób nie jest zameldowanych w Puszczykowie.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r., z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023, z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

Ad 2. Sprawy bieżące.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na posiedzeniach komisji Rady Miasta została omówiona kwestia zastosowania nawierzchni utwardzanej innowacyjną technologią z użyciem środka geokrete. Ze względu na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę w sposób tradycyjny oraz ze względu na spadki drogi, do zastosowania tej technologii została wytypowana ulica Polna. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że cena przekracza kwotę, w której można poruszać się bezprzetargowo, która po negocjacjach wynosi 136 tys. zł netto wraz z wykonaniem krawężników, bez zastosowania warstwy bitumicznej. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że kwota ta jest wyższa od kwoty podawanej na komisjach, co wynika ze specyfiki gruntu oraz zmiany kursu euro. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Urząd jest w stanie zaryzykować wykonanie ulicy Polnej, ponieważ koszt jej wykonania z użyciem stosowanej dotychczas nawierzchni byłby o wiele wyższy, ponieważ wymaga postawienia ścianek przy skarpie.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy pracownicy Urzędu sprawdzali, jak wygląda omawiana nawierzchnia w innych miejscowościach.

Pani Ewa Rybacka, Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych, odpowiedziała, że na zlecenie Dyrekcji Lasów Państwowych został wykonany dukt leśny w Babimoście oraz plac manewrowy we Wrocławiu, który należy do osoby prywatnej. Pani Ewa Rybacka dodała, że nikt z pracowników Urzędu nie sprawdzał, jak wygląda przedmiotowa nawierzchnia w innych miejscowościach.

Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że w krajach ościennych i zachodnich ta technologia jest realizowana. Ulica Polna zostałaby wykonana przez firmę Pana Marka Dachtery, która byłaby podwykonawcą. Okres gwarancji nawierzchni wynosi 5 lat, a w przypadku zastosowania warstwy bitumicznej okres gwarancji wynosi 10 lat.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy na terenie Miasta występują drogi, które nie otrzymają pozwolenia na budowę.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na tę chwilę trudno jest określić, ile ulic nie uzyska pozwolenia na budowę, ponieważ można to stwierdzić dopiero na etapie wykonywania dokumentacji. Skarbnik dodał, że wiadomo mu o występowaniu problemu w przypadku ulicy Granicznej.

Radny Jakub Musiał powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju padła deklaracja, że Urząd zweryfikuje, które ulice kwalifikują się do zastosowania innowacyjnej technologii i je wskaże, a wybór zostanie dokonany przy udziale radnych. Radny Jakub Musiał zapytał, czy zostało przeprowadzone badanie gleby na ulicy Polnej.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że badania gleby zostały przeprowadzone ponieważ ulica Polna znajduje się na początku rankingu ulic, dlatego nie była poszukiwana inna ulica.

Radny Jakub Musiał zapytał, czy kwota 136 tys. zł netto przekracza kwotę, w której można poruszać się bezprzetargowo.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że ww. kwota przekracza próg, w którym można poruszać się bezprzetargowo. Urząd oczekuje na informację od firmy, czy jest w stanie zmniejszyć zaproponowaną kwotę, ale nie posiada informacji, jak była kalkulowana cena i jakie są koszty przewidzianych składników.

Radny Jakub Musiał powiedział, że na Komisji Rozwoju została podana informacja, że tańsza nawierzchnia stosowana jest dla ulic i miejsc, gdzie nie ma ruchu, natomiast droższa nawierzchnia zawiera dywanik asfaltowy i stosowana jest do ulic o wyższym natężeniu ruchu.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w przypadku ulicy Polnej nie zostanie wykonany dywanik asfaltowy, a trwałość nawierzchni przy występującym natężeniu ruchu została określona na 5 lat.

Radny Jakub Musiał dodał, że firma podaje tylko skład chemiczny nawierzchni, a wykonawstwo zostaje zlecone polskiej firmie.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że firma ta udziela gwarancji i jest to niewielka kwota w porównaniu ze sprowadzeniem zagranicznej firmy do Puszczykowa. Kosztorys budowy ulicy Polnej wynosi około 1 mln 400 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zadał pytanie, w jakim czasie zostałaby wykonana ulica Polna.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że czas wykonania ulicy Polnej to 3 doby i należy zgłosić roboty budowlane do Starostwa. Firma poinformowała Urząd, że wykonanie tej nawierzchni nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Radny Jakub Musiał zapytał, jaki jest koszt wykonania dywanika asfaltowego, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że około 66 tys. zł netto.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad stanowiskiem Komisji, polegającym na wyrażeniu zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie ulicy Polnej z zastosowaniem nawierzchni utwardzanej innowacyjną technologią z użyciem środka geokrete, przy cenie wynoszącej 125 tys. zł netto.
Wynik głosowania: „za” - 3, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” – 2.
Stanowisko Komisji jest pozytywne.

Skarbnik Piotr Łoździn poruszył kwestię zagospodarowaniu terenu CAS-u, gdzie Urząd chce umieścić punkty do gry bule oraz do gry w szachy i miejsca na ogniska. Skarbnik wyjaśnił, że mogłyby zostać do tego wykorzystane kamienie, które zostały tam przewiezione, a niegdyś znajdowały się na ulicy Poznańskiej. Skarbnik Piotr Łoździn dodał jednak, że w opinii Urzędu oraz projektanta, popsuje to estetykę wizualną terenu. Skarbik dodał również, że kamienie mogą zostać ewentualnie wykorzystane do wykonania obrzeży ognisk lub innych elementów. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że kamienie mogą zostać też sprzedane. Jest ich około 130 m³, a nowe sprzedawane są za około 44 tys. zł, jednak Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wyraziła stanowisko, aby tych kamieni nie sprzedawać.

Radny Jakub Musiał poprosił o podanie argumentów Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przeciwko sprzedaży kamieni.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że według Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, kamień można wykorzystać na obrzeża poszczególnych punktów, ognisk oraz wyłożenie skweru Tomaszewskiego.

Radny Maciej Krzyżański powiedział, że kamień powinien zostać wykorzystany do wyłożenia skweru Tomaszewskiego, ponieważ jest to surowiec trwalszy i ładniejszy niż kostka betonowa i posiada walory historyczne, ponieważ została zakupiona przez pierwszy samorząd gminy Puszczykowo. Pozostałą część kamieni można zmagazynować na terenach miejskich przy Impulsie.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kamień w każdej chwili można nabyć.

Radny Maciej Krzyżański powiedział, że koszty wyłożenia kostki brukowej i kamienia na skwerze Tomaszewskiego są porównywalne, ponadto nie powinno się sprzedawać kamieni, ponieważ później mogą być droższe.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w przyszłości będzie można zakupić ten kamień za tą samą kwotę.

Radny Jakub Musiał zapytał, w jakim czasie kamienie mogą zostać sprzedane.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na stronie internetowej zostanie ogłoszony przetarg i podana cena wywoławcza za tonę.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad stanowiskiem Komisji, polegającym na wyrażeniu zgody na sprzedaż 130 m³ kamieni znajdujących się na terenie CAS-u.
Wynik głosowania: „za” - 3, „przeciw” - 2, „wstrzymało się” – 1.
Stanowisko Komisji jest pozytywne.

Radny Jan Łagoda zapytał, czy zostało wykonane boisko do siatkówki plażowej na terenie CAS-u.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że nie udało się wybudować boiska do siatkówki plażowej. Pani kierownik CAS-u Joanna Hejnowicz ma wskazać miejsce, gdzie boisko ma powstać.

Radny Maciej Krzyżański zapytał, jak będzie rozwiązana sprawa zniszczenia kostki brukowej na ulicy Kopernika przy torach kolejowych oraz zapytał, jak jest regulowany podatek od nieruchomości za pustostany.

Pani Ewa Rybacka odpowiedziała, że odnoście ulic którymi porusza się ciężki sprzęt została wykonana dokumentacja fotograficzna. Po zakończeniu prac kolejowych zostanie porównany ich stan sprzed i po zakończeniu budowy i wyegzekwowana naprawa.

Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że ulica Poznańska od strony Łęczycy została wyrównana przez wykonawcę modernizacji torów kolejowych na terenie Puszczykowa.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wszystkie nieruchomości są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Po upływie terminu na zapłatę, zostaje wysłane upomnienie, a na dalszym etapie sporządzany jest tytuł wykonawczy kierowany do komornika. W przypadku niewyegzekwowania podatku, dana należność jest zabezpieczana hipotecznie.

Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy istnieje spis pustostanów na terenie Puszczykowa.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że ma takiego spisu. W przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej sprawa zgłaszana jest do nadzoru budowlanego.

Radny Jan Łagoda poprosił, aby po zakończeniu budowy ulicy Niwka Stara, zostało zachowane zejście na zakole Warty na wysokości parkingu.

Pani Ewa Rybacka powiedziała, że na chwilę obecną na tym parkingu składowana jest ziemia, a na późniejszym etapie zejście powinno zostać wyprofilowane.

O godz. 18:12 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak

Protokół nr 2/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 15 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.2.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:04
Godz. zakończenia: 17:37

Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.,
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • emisji obligacji komunalnych.
 1. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych, nieobecny radny Jan Łagoda).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na zabezpieczeniu 250 tys. zł (wkład własny 15%) na przedsięwzięcie „Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, na realizację którego Miasto będzie starało się pozyskać dofinansowanie oraz na zabezpieczeniu 20 tys. zł na wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Urzędu.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, z czego wynika zwiększenie wydatków na transport publiczny.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zwiększenie wydatków jest konieczne w związku z nową koncepcją transportu, zakładającą połączenie Starego Puszczykowa z pozostałymi częściami miasta oraz z większą częstotliwością kursów.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jaki jest szacunkowy koszt połączenia budynków Urzędu.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w przypadku, kiedy łącznik nie przekroczy 100 m2 powierzchni użytkowej, koszt może wynieść od 300 do 350 tys. zł. Skarbnik dodał, że projekt zakłada budowę toalety damskiej, męskiej oraz dla osób niepełnosprawnych i dwóch biur.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, z jakiej puli środków zostaną zabezpieczone pieniądze na projekt „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.

Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że środki zostaną zabezpieczone z rezerwy na wydatki unijne.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, na kiedy planowane jest zakończenie modernizacji Szkoły Podstawowej nr 2.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w dniu 1 września 2016 roku sanitariaty zostaną oddane do użytku.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jak wygląda sytuacja związana z przetargiem na halę widowiskowo-sportową.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w przypadku pierwszego przetargu firma, która go wygrała, nie przystąpiła do podpisania umowy, przez co przetarg został unieważniony. W dniu 11 lutego bieżącego roku odbyło się otwarcie złożonych ofert konkursowych na ogłoszony drugi przetarg. Firma, która zaproponowała najniższą kwotę w drugim przetargu podała kwotę o około 1,5 mln zł niższą niż w pierwszym.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r., z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego kwoty przy łącznych nakładach finansowych określane są co do grosza.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wynika to z wykonania z lat ubiegłych, ponieważ jeżeli program zaczyna się na przykład w roku 2013, to za lata 2013 i 2014 Urząd posiada konkretne wykonanie i przyjmuje się tę kwotę co do grosza.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
Wynik głosowania: „za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, kto będzie wybierał bank na agenta emisji obligacji.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wybranie banku należy do kompetencji Burmistrza. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, zostanie przeprowadzone postępowanie konkursowe.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy Regionalna Izba Obrachunkowa wyrażała pozytywną opinię co do działań związanych z takim wyborem banku.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie zdarzyło się, aby Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła opinię negatywną.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy Urząd będzie posiadał informacje, kto z indywidualnych adresatów nabywa obligacje, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że nie.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Wynik głosowania: „za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

Ad 2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy Urząd rozpoczął przygotowania do programu rządowego „Rodzina 500+”.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że finansowo Urząd nie powinien ucierpieć, a organizacyjnie kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w trakcie przygotowania do wdrożenia tego programu.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, ile dzieci na terenie Puszczykowa, będzie uprawnionych do otrzymywania środków z programu „Rodzina 500+”.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo, ile dzieci będzie korzystać z tego świadczenia, ponieważ zależy to od wniosków, które wpłyną do Urzędu.

Radny Maciej Krzyżański zapytał, jakie skutki wywiera akcja dotycząca płacenia podatku PIT w miejscu zamieszkania.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Urząd może pozyskać tylko ustne informacje od osób, które wyrażają chęć płacenia podatku PIT w miejscu zamieszkania. Urząd Skarbowy nie udostępnia informacji, jak mieszkańcy składają zeznania podatkowe.

Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy inwestor, który otworzy żłobek i przedszkole na rogu ulicy Poznańskiej i Podleśnej ubiega się o dotację z Urzędu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że żłobek otrzymał dotację ze środków unijnych na rok funkcjonowania. W momencie, gdy inwestor zgłosi się o dofinansowanie, wniosek musi zostać poprzedzony rokiem budżetowym.

O godz. 17:37 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak