Protokół nr 2/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 15 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.2.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:04
Godz. zakończenia: 17:37

Temat:
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • emisji obligacji komunalnych.
  1. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych, nieobecny radny Jan Łagoda).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na zabezpieczeniu 250 tys. zł (wkład własny 15%) na przedsięwzięcie „Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, na realizację którego Miasto będzie starało się pozyskać dofinansowanie oraz na zabezpieczeniu 20 tys. zł na wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Urzędu.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, z czego wynika zwiększenie wydatków na transport publiczny.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zwiększenie wydatków jest konieczne w związku z nową koncepcją transportu, zakładającą połączenie Starego Puszczykowa z pozostałymi częściami miasta oraz z większą częstotliwością kursów.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jaki jest szacunkowy koszt połączenia budynków Urzędu.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w przypadku, kiedy łącznik nie przekroczy 100 m2 powierzchni użytkowej, koszt może wynieść od 300 do 350 tys. zł. Skarbnik dodał, że projekt zakłada budowę toalety damskiej, męskiej oraz dla osób niepełnosprawnych i dwóch biur.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, z jakiej puli środków zostaną zabezpieczone pieniądze na projekt „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.

Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że środki zostaną zabezpieczone z rezerwy na wydatki unijne.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, na kiedy planowane jest zakończenie modernizacji Szkoły Podstawowej nr 2.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w dniu 1 września 2016 roku sanitariaty zostaną oddane do użytku.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jak wygląda sytuacja związana z przetargiem na halę widowiskowo-sportową.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w przypadku pierwszego przetargu firma, która go wygrała, nie przystąpiła do podpisania umowy, przez co przetarg został unieważniony. W dniu 11 lutego bieżącego roku odbyło się otwarcie złożonych ofert konkursowych na ogłoszony drugi przetarg. Firma, która zaproponowała najniższą kwotę w drugim przetargu podała kwotę o około 1,5 mln zł niższą niż w pierwszym.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r., z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego kwoty przy łącznych nakładach finansowych określane są co do grosza.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wynika to z wykonania z lat ubiegłych, ponieważ jeżeli program zaczyna się na przykład w roku 2013, to za lata 2013 i 2014 Urząd posiada konkretne wykonanie i przyjmuje się tę kwotę co do grosza.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
Wynik głosowania: „za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, kto będzie wybierał bank na agenta emisji obligacji.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wybranie banku należy do kompetencji Burmistrza. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, zostanie przeprowadzone postępowanie konkursowe.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy Regionalna Izba Obrachunkowa wyrażała pozytywną opinię co do działań związanych z takim wyborem banku.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie zdarzyło się, aby Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła opinię negatywną.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy Urząd będzie posiadał informacje, kto z indywidualnych adresatów nabywa obligacje, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że nie.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Wynik głosowania: „za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

Ad 2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy Urząd rozpoczął przygotowania do programu rządowego „Rodzina 500+”.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że finansowo Urząd nie powinien ucierpieć, a organizacyjnie kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w trakcie przygotowania do wdrożenia tego programu.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, ile dzieci na terenie Puszczykowa, będzie uprawnionych do otrzymywania środków z programu „Rodzina 500+”.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo, ile dzieci będzie korzystać z tego świadczenia, ponieważ zależy to od wniosków, które wpłyną do Urzędu.

Radny Maciej Krzyżański zapytał, jakie skutki wywiera akcja dotycząca płacenia podatku PIT w miejscu zamieszkania.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Urząd może pozyskać tylko ustne informacje od osób, które wyrażają chęć płacenia podatku PIT w miejscu zamieszkania. Urząd Skarbowy nie udostępnia informacji, jak mieszkańcy składają zeznania podatkowe.

Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy inwestor, który otworzy żłobek i przedszkole na rogu ulicy Poznańskiej i Podleśnej ubiega się o dotację z Urzędu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że żłobek otrzymał dotację ze środków unijnych na rok funkcjonowania. W momencie, gdy inwestor zgłosi się o dofinansowanie, wniosek musi zostać poprzedzony rokiem budżetowym.

O godz. 17:37 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak