Protokół nr 3/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 16 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4


OB.0012.2.3.2016

Godz. rozpoczęcia: 17:03
Godz. zakończenia: 18:12

Temat:
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  1. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 6 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił, aby projekty uchwał ws. zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, w jakich godzinach będą kursować nocne autobusy.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że planowane jest uruchomienie nocnych kursów autobusów z piątków na soboty oraz z sobót na niedziele w godzinach 00:50 i prawdopodobnie o godzinie 3:00, zostanie to jednak potwierdzone na najbliższej sesji Rady Miasta.

Radny Jan Łagoda zapytał, czy kursy będą rozpoczynały się w centrum Poznania czy na Dębcu.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że kursy prawdopodobnie będą rozpoczynać się na obrzeżu Poznania. Wszelkie informacje zostaną podane na najbliższej sesji Rady Miasta.

Następnie Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do ww. projektu uchwały, zakładającą przeniesienie środków pieniężnych w wysokości 100 tys. zł z działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miasta, z zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie do działu 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na realizację budowy dróg.

Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, jaki jest całkowity koszt projektu termomodernizacji budynków Urzędu.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Urząd stara się pozyskać dotację w wysokości 85 proc. kosztów ww. projektu. Łączny koszt wynosi około 800 tys. zł i nie obejmuje rozbudowy Urzędu.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ww. projekt uchwały został dostosowany do zmiany projektu uchwały budżetowej na 2016 r. oraz zgłosił autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (nakłady w latach: 2016 - 50 tys. zł, 2017 – 130 tys. zł).

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jakie atrakcje przewidziane są na Dzień Dziecka.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w porównaniu do ubiegłego roku, podczas imprezy będzie więcej urządzeń do zabaw oraz więcej animatorów.

Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, z czego wynika przyrost liczby mieszkańców w wieloletniej prognozie finansowej.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wynika to z danych. W saldzie końcowym jest średnio o około 100 mieszkańców więcej niż w roku poprzednim.

Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile osób nie jest zameldowanych w Puszczykowie.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że około 100 osób nie jest zameldowanych w Puszczykowie.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r., z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023, z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

Ad 2. Sprawy bieżące.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na posiedzeniach komisji Rady Miasta została omówiona kwestia zastosowania nawierzchni utwardzanej innowacyjną technologią z użyciem środka geokrete. Ze względu na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę w sposób tradycyjny oraz ze względu na spadki drogi, do zastosowania tej technologii została wytypowana ulica Polna. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że cena przekracza kwotę, w której można poruszać się bezprzetargowo, która po negocjacjach wynosi 136 tys. zł netto wraz z wykonaniem krawężników, bez zastosowania warstwy bitumicznej. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że kwota ta jest wyższa od kwoty podawanej na komisjach, co wynika ze specyfiki gruntu oraz zmiany kursu euro. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Urząd jest w stanie zaryzykować wykonanie ulicy Polnej, ponieważ koszt jej wykonania z użyciem stosowanej dotychczas nawierzchni byłby o wiele wyższy, ponieważ wymaga postawienia ścianek przy skarpie.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy pracownicy Urzędu sprawdzali, jak wygląda omawiana nawierzchnia w innych miejscowościach.

Pani Ewa Rybacka, Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych, odpowiedziała, że na zlecenie Dyrekcji Lasów Państwowych został wykonany dukt leśny w Babimoście oraz plac manewrowy we Wrocławiu, który należy do osoby prywatnej. Pani Ewa Rybacka dodała, że nikt z pracowników Urzędu nie sprawdzał, jak wygląda przedmiotowa nawierzchnia w innych miejscowościach.

Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że w krajach ościennych i zachodnich ta technologia jest realizowana. Ulica Polna zostałaby wykonana przez firmę Pana Marka Dachtery, która byłaby podwykonawcą. Okres gwarancji nawierzchni wynosi 5 lat, a w przypadku zastosowania warstwy bitumicznej okres gwarancji wynosi 10 lat.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy na terenie Miasta występują drogi, które nie otrzymają pozwolenia na budowę.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na tę chwilę trudno jest określić, ile ulic nie uzyska pozwolenia na budowę, ponieważ można to stwierdzić dopiero na etapie wykonywania dokumentacji. Skarbnik dodał, że wiadomo mu o występowaniu problemu w przypadku ulicy Granicznej.

Radny Jakub Musiał powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju padła deklaracja, że Urząd zweryfikuje, które ulice kwalifikują się do zastosowania innowacyjnej technologii i je wskaże, a wybór zostanie dokonany przy udziale radnych. Radny Jakub Musiał zapytał, czy zostało przeprowadzone badanie gleby na ulicy Polnej.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że badania gleby zostały przeprowadzone ponieważ ulica Polna znajduje się na początku rankingu ulic, dlatego nie była poszukiwana inna ulica.

Radny Jakub Musiał zapytał, czy kwota 136 tys. zł netto przekracza kwotę, w której można poruszać się bezprzetargowo.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że ww. kwota przekracza próg, w którym można poruszać się bezprzetargowo. Urząd oczekuje na informację od firmy, czy jest w stanie zmniejszyć zaproponowaną kwotę, ale nie posiada informacji, jak była kalkulowana cena i jakie są koszty przewidzianych składników.

Radny Jakub Musiał powiedział, że na Komisji Rozwoju została podana informacja, że tańsza nawierzchnia stosowana jest dla ulic i miejsc, gdzie nie ma ruchu, natomiast droższa nawierzchnia zawiera dywanik asfaltowy i stosowana jest do ulic o wyższym natężeniu ruchu.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w przypadku ulicy Polnej nie zostanie wykonany dywanik asfaltowy, a trwałość nawierzchni przy występującym natężeniu ruchu została określona na 5 lat.

Radny Jakub Musiał dodał, że firma podaje tylko skład chemiczny nawierzchni, a wykonawstwo zostaje zlecone polskiej firmie.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że firma ta udziela gwarancji i jest to niewielka kwota w porównaniu ze sprowadzeniem zagranicznej firmy do Puszczykowa. Kosztorys budowy ulicy Polnej wynosi około 1 mln 400 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zadał pytanie, w jakim czasie zostałaby wykonana ulica Polna.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że czas wykonania ulicy Polnej to 3 doby i należy zgłosić roboty budowlane do Starostwa. Firma poinformowała Urząd, że wykonanie tej nawierzchni nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Radny Jakub Musiał zapytał, jaki jest koszt wykonania dywanika asfaltowego, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że około 66 tys. zł netto.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad stanowiskiem Komisji, polegającym na wyrażeniu zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie ulicy Polnej z zastosowaniem nawierzchni utwardzanej innowacyjną technologią z użyciem środka geokrete, przy cenie wynoszącej 125 tys. zł netto.
Wynik głosowania: „za” - 3, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” – 2.
Stanowisko Komisji jest pozytywne.

Skarbnik Piotr Łoździn poruszył kwestię zagospodarowaniu terenu CAS-u, gdzie Urząd chce umieścić punkty do gry bule oraz do gry w szachy i miejsca na ogniska. Skarbnik wyjaśnił, że mogłyby zostać do tego wykorzystane kamienie, które zostały tam przewiezione, a niegdyś znajdowały się na ulicy Poznańskiej. Skarbnik Piotr Łoździn dodał jednak, że w opinii Urzędu oraz projektanta, popsuje to estetykę wizualną terenu. Skarbik dodał również, że kamienie mogą zostać ewentualnie wykorzystane do wykonania obrzeży ognisk lub innych elementów. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że kamienie mogą zostać też sprzedane. Jest ich około 130 m³, a nowe sprzedawane są za około 44 tys. zł, jednak Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wyraziła stanowisko, aby tych kamieni nie sprzedawać.

Radny Jakub Musiał poprosił o podanie argumentów Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przeciwko sprzedaży kamieni.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że według Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, kamień można wykorzystać na obrzeża poszczególnych punktów, ognisk oraz wyłożenie skweru Tomaszewskiego.

Radny Maciej Krzyżański powiedział, że kamień powinien zostać wykorzystany do wyłożenia skweru Tomaszewskiego, ponieważ jest to surowiec trwalszy i ładniejszy niż kostka betonowa i posiada walory historyczne, ponieważ została zakupiona przez pierwszy samorząd gminy Puszczykowo. Pozostałą część kamieni można zmagazynować na terenach miejskich przy Impulsie.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kamień w każdej chwili można nabyć.

Radny Maciej Krzyżański powiedział, że koszty wyłożenia kostki brukowej i kamienia na skwerze Tomaszewskiego są porównywalne, ponadto nie powinno się sprzedawać kamieni, ponieważ później mogą być droższe.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w przyszłości będzie można zakupić ten kamień za tą samą kwotę.

Radny Jakub Musiał zapytał, w jakim czasie kamienie mogą zostać sprzedane.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na stronie internetowej zostanie ogłoszony przetarg i podana cena wywoławcza za tonę.

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad stanowiskiem Komisji, polegającym na wyrażeniu zgody na sprzedaż 130 m³ kamieni znajdujących się na terenie CAS-u.
Wynik głosowania: „za” - 3, „przeciw” - 2, „wstrzymało się” – 1.
Stanowisko Komisji jest pozytywne.

Radny Jan Łagoda zapytał, czy zostało wykonane boisko do siatkówki plażowej na terenie CAS-u.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że nie udało się wybudować boiska do siatkówki plażowej. Pani kierownik CAS-u Joanna Hejnowicz ma wskazać miejsce, gdzie boisko ma powstać.

Radny Maciej Krzyżański zapytał, jak będzie rozwiązana sprawa zniszczenia kostki brukowej na ulicy Kopernika przy torach kolejowych oraz zapytał, jak jest regulowany podatek od nieruchomości za pustostany.

Pani Ewa Rybacka odpowiedziała, że odnoście ulic którymi porusza się ciężki sprzęt została wykonana dokumentacja fotograficzna. Po zakończeniu prac kolejowych zostanie porównany ich stan sprzed i po zakończeniu budowy i wyegzekwowana naprawa.

Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że ulica Poznańska od strony Łęczycy została wyrównana przez wykonawcę modernizacji torów kolejowych na terenie Puszczykowa.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wszystkie nieruchomości są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Po upływie terminu na zapłatę, zostaje wysłane upomnienie, a na dalszym etapie sporządzany jest tytuł wykonawczy kierowany do komornika. W przypadku niewyegzekwowania podatku, dana należność jest zabezpieczana hipotecznie.

Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy istnieje spis pustostanów na terenie Puszczykowa.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że ma takiego spisu. W przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej sprawa zgłaszana jest do nadzoru budowlanego.

Radny Jan Łagoda poprosił, aby po zakończeniu budowy ulicy Niwka Stara, zostało zachowane zejście na zakole Warty na wysokości parkingu.

Pani Ewa Rybacka powiedziała, że na chwilę obecną na tym parkingu składowana jest ziemia, a na późniejszym etapie zejście powinno zostać wyprofilowane.

O godz. 18:12 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak