Protokół nr 4/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.4.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:02
Godz. zakończenia: 18:25
 
Tematy:
1.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości wrejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3,
  • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości wrejonie ulic Stroma/Gliniana,
  • zmian w uchwale budżetowej,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
2.     Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
3.     Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych, chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jaki jest koszt nabycia ww. nieruchomości.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że cena, za którą zostanie nabyta nieruchomość, nie została jeszcze ustalona.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jaki jest przewidywany wpływ środków pieniężnych do budżetu miasta za sprzedaż ww. nieruchomości.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie jest jeszcze znana cena, za którą zostanie sprzedana ww. nieruchomość.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, kto jest właścicielem działki nr 287, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 8.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że ww. nieruchomość należy do prywatnego właściciela. Przedmiotowa część ww. nieruchomości przeznaczona jest pod pas drogowy ciągu pieszo-jezdnego.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił o poprawienie błędu, polegającego na wpisaniu w § 1 zdaniu 2 przedmiotowej uchwały słów „o powierzchni ca".
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jaki jest koszt nabycia ww. nieruchomości.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że koszt nabycia ww. nieruchomości może wynieść około 100 tys. zł.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ww. nieruchomość będzie sięgaczem, na co otrzymała odpowiedź od skarbnika Piotra Łoździna, że tak.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana.
Wynik głosowania: „za" - 4, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostaną omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy koszt budowy remizy strażackiej wyniesie więcej niż planowano.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że część prac projektowych budowy remizy miała zostać wykonana bezpłatnie, jednakże okazało się, że wszystkie projekty, oprócz projektu w części  architektonicznej, zostaną wykonane odpłatnie.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, jaki będzie łączny koszt prac projektowych budowy remizy strażackiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na chwilę obecną łączny koszt projektów nie jest do końca znany. Na dzień dzisiejszy wynosi on około 30 tys. zł, co ulegnie zmianie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, z czego wynika wpłata środków pieniężnych w wysokości 20 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że od roku 2015 prowadzone są rozmowy z Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu dotyczące przekazania przez Policję części wejścia przy ulicy Poznańskiej oraz części placu manewrowego. Przedstawiciele Policji wyrazili wolę sprzedaży części placu, jednakże Urząd nie posiada w swoim budżecie pieniędzy na ten cel. Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że Komendant Miejski Policji w Poznaniu zgodził się na przekazanie części placu, w zamian za przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację komisariatu Policji w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jaka jest powierzchnia terenu za komisariatem Policji.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że powierzchnia tego terenu wynosi około 200 m².
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji będą przekazywane co roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że jest to jednorazowa kwota i nie ma zobowiązania do przekazywania środków finansowych w kolejnych latach.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, gdzie zostanie zlokalizowany parking rowerowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że parking zostanie zlokalizowany przy dworcu w Puszczykówku. W tym miejscu można pozyskać około 20 miejsc parkingowych. Wniosek na ten cel zostanie połączony z projektem ścieżki rowerowej przy ulicy 3 Maja.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023, polegającą na wprowadzeniu przedsięwzięcia pn.: Wykonanie usług w zakresie audytu wewnętrznego, nakłady w 2016 r. w wysokości 7700 zł, a na 2017 rok w wysokości 13 200 zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego należy przeprowadzić audyt wewnętrzny.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że audyt jest narzędziem wspomagającym kierownika jednostki. Poprzez wprowadzenie programu „500+", zostały przekroczone pewne progi  określone w ustawie o finansach publicznych, która w takiej sytuacji nakłada obowiązek zatrudnienia audytora.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy środki finansowe w ramach programu „500+" są wypłacane na bieżąco, na co otrzymał odpowiedź od skarbnika Piotra Łoździna, że tak.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023, z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015  rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy zadłużenie w obecnym roku ulegnie zwiększeniu, na co otrzymał odpowiedź od skarbnika Piotra Łoździna, że nie.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, z czego wynika odszkodowanie ustalone przez Starostę Poznańskiego za grunt zajęty pod drogę (część ulicy Jackowskiego) w dniu 31.12.1998 roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zgodnie z przepisami prawa, jeżeli grunty były zajęte pod drogę do dnia 31.12.1998 roku, a osoba dochowała terminu złożenia wniosku o przyznanie odszkodowania do grudnia 2005 roku, to zostaje jej wypłacone odszkodowanie.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok zostało zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad. 3 Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jaki jest koszt obsługi bezpłatnej linii autobusowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że koszt kursowania busów do końca 2017 roku wyniesie 348 tys. zł.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że w sekretariacie Burmistrza zbierane są uwagi od mieszkańców i pasażerów busów dotyczące ich funkcjonowania.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, dlaczego busy, które obsługują bezpłatną linię autobusową parkują na terenie Orlika przy ulicy Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że busy muszą znajdować się pod nadzorem. Gospodarz Orlika wraz z właścicielem firmy obsługującej linię porozumieli się, aby busy stały na terenie Orlika. Urząd warunkowo zaakceptował powstałą sytuację, jednakże poszukiwany jest teren, gdzie mogłyby one parkować.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, kiedy zostaną wybudowane sanitariaty przy Szkole Podstawowej nr 2.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w dniu 1 września br. sanitariaty będą gotowe do użytku.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, jak wygląda sytuacja sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 2.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, ze w dniu 20 maja br., dokumentacja dotycząca sygnalizacji świetlnej została dostarczona Starostwu do zatwierdzenia.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przeprowadziła w Puszczykowie wizję lokalną wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 430.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że nie.
 
O godz. 18:12 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 6 radnych).
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy mieszkanka ulicy Wiązowej przyszła do Burmistrza na spotkanie dotyczące nawierzchni ww. ulicy.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że mieszkanka pojawiła się w ubiegłym tygodniu na spotkaniu. Została jej przedstawiona koncepcja dotycząca rozwiązania sytuacji nawierzchni ulicy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że grupa mieszkańców ulicy Wiązowej zgłosiła, że niepotrzebne było sypanie piasku na kamienie pochodzące z torowiska, ponieważ kierowcy poruszali się po ww. ulicy z prędkością 20 km/h. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że na kruszywo zostanie wylana emulsja oraz wysypany grysik, który następnie zostanie wwalcowany w nawierzchnię.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami ulicy Klasztornej dotyczące budowy ww. ulicy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że spotkanie z mieszkańcami ulicy Klasztornej zostanie zorganizowane w dniu 8 czerwca br.
 
Radny Jakub Musiał poprosił o nadesłanie informacji, jaki jest koszt wprowadzenia systemu  zarządzania pracami rady gminy „eSesja" w wersji minimalnej oraz maksymalnej.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił o przesłanie informacji, jaki jest koszt drukowania materiałów na sesje Rady Miasta.
 
O godz. 18:25 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant