Protokół nr 5/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 16 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.5.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    17:13
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie,
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 447/3 Puszczykowo Stare),
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1591/2 Puszczykowo),
 • regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa,
 • określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 • określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata.
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych, chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 147)
 • Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 148)
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały dot. zmian w budżecie informując, że plan dochodów dostosowano do przewidywanego wykonania. Ponadto:
- zwiększono dotację na pomoc społeczną o kwotę 10.000 zł,
- zwiększono subwencję oświatową o kwotę 5.000 zł,
- zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 200.000 zł (dot. planowanej sprzedaży gruntu Spółce Aquanet).
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w wydatkach:
- zwiększono plan wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20.000 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne Straży Miejskiej o kwotę 12.000 zł,
- zwiększono, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, wydatki o kwotę 5.000 zł na wyposażenie gabinetu lekarskiego w SP nr 1,
- wprowadzono, w związku z otrzymaną dotacją, wydatki w kwocie 10.000 zł na świadczenia społeczne,
- wykreślono zadanie pn. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - kwota 20.000 zł (zadanie realizowane przez Spółkę Aquanet),
- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania wykreślono zadanie pn.: Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - kwota 200.000 zł,
- zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne (zakup energii) o kwotę 25.489 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały dot. zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w którym:
- dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego (nakłady w 2017 r. - 160 tys.),
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.:  Rozbudowa infrastruktury oświatowej szkół: SP nr 1, SP nr 2, Gimnazjum nr 2, polegająca na budowie boiska wielofunkcyjnego oraz wyposażeniu pracowni przedmiotowych - nakłady w 2017 r. - 100 tys. (wkład własny do projektu),
- zwiększono od 2017 r. dochody z dotacji o kwotę 2,8 mln zł w każdym roku.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 roku.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Projekt uchwały z druku nr 147 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie:  zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Projekt uchwały z druku nr 148 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 151)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały informując, że wykup działki pozwoli na regulację stanu faktycznego, jakim jest korzystanie przez mieszkańców z dojazdu do ulicy Gołębiej przez działkę 447/3.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Projekt uchwały z druku nr 151 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godz. 16:09 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 6 radnych).
 
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 152)
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały informując, że nabycie działki 1591/2 pozwoli na budowę chodnika wzdłuż ulicy Piaskowej oraz poprawę bezpieczeństwa wyjazdu z ulicy Świerkowej w ulicę Piaskową.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania radnych dot. omawianego projektu uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Projekt uchwały z druku nr 152 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 150)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały mówiąc, że przeznaczanie środków na budżet obywatelski staje się coraz bardziej popularne. Skarbnik powiedział, że w Puszczykowie proponuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 100 tys. zł. Mieszkańcy sami zaproponują projekty, a następnie w głosowaniu wybiorą, który z nich zostanie zrealizowany. Projekt uchwały określa zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego. Zarządzeniem burmistrza wyznaczeni zostaną pracownicy, którzy będą weryfikować zgłoszone projekty, ale tylko pod względem formalnym (projekty nie będą oceniane). Koszt realizacji zgłoszonego zadania powinien wynieść min. 20 tys. zł, a maks. 100 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dot. omawianego projektu uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Projekt uchwały z druku nr 150 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków orealizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 149)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały informując m.in., że dotychczas obowiązująca uchwała w tym zakresie, zawiera nieaktualne zapisy. Na podstawie uchwały mieszkańcy będą mogli wystąpić do burmistrza z inicjatywą realizacji danego zadania, które jednak będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zaproponowała wprowadzenie szczegółowej punktacji za dane kryterium i wysoko punktować kryterium dużej liczby potencjalnych odbiorców.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że określanie kryterium np. liczby odbiorców byłoby dużym problemem, ponieważ zadania mogą obejmować szeroki katalog - od zadań inwestycyjnych po np. organizację koncertu, a wskazanie gradacji finansowej w przypadku tak różnych zadań byłoby niewłaściwe.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dot. omawianego projektu uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 149 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata (druk nr 143a)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały informując, że temat był już omawiany na Komisji Rozwoju w czerwcu. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym do czasu podjęcia takiej uchwały decyzje w tych sprawach każdorazowo podejmuje rada, co nie oznacza, że takiej uchwały nie musi być. Postanowienia projektu uchwały dotyczą nabywania, przekazywania w trwały zarząd, najmu, dzierżawy i obciążania nieruchomości (wprowadzone są ograniczenia i zapisy wskazujące na sytuacje, gdy zgoda Rady jest dodatkowo konieczna oraz zapisy dot. zasad i treści umów, których burmistrz jest zobowiązany przestrzegać).
 
 
Radny Jakub Musiał przypomniał, że radni mieli otrzymać wykaz nieruchomości.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że taki wykaz został przygotowany i zostanie przesłany radnym przed Komisją Rozwoju.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 5 głosów, „wstrzymało się" -  1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 143a został zaopiniowany jednogłośnie negatywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji o nienaliczanie podatku od nieruchomości w 2017 roku i zapytał, czy powyższy wniosek uwzględnić w uchwale o zwolnieniach z podatku (kwota ok. 2 tys. zł).
 
Przewodniczący Tomasz Potocki stwierdził, że Komisja poprzez aklamację przychyliła się do wniosku o zwolnienie z podatku komisariatu policji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zapytał, czy Miasto ma udzielać dotacji żłobkom (dotacja nie jest obligatoryjna, a ewentualna kwota dotacji dowolna).
 
Przewodniczący Tomasz Potocki zaproponował, żeby tym tematem zajęła się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że Komisja zajmie się tym tematem na posiedzeniu we wrześniu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że nie wpłynęły żadne uwagi radnych co do kryterium rankingu budowy ulic i zapytał, czy w związku z tym można uznać, że zaproponowane zmiany zostały przyjęte.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że wcześniej ustalono, że do końca bieżącej kadencji żadne zmiany w rankingu nie będą wprowadzane.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Urząd chciałby zlecić wykonanie dokumentacji projektowych kolejnych ulic. Obecnie projektowanych jest 9 ulic, które nie są uwzględnione w nowym rankingu, bo są już przewidziane do budowy. Skarbnik powiedział, że obecnie zaprojektowanie ulicy trwa ok. 2 lat, dlatego Urząd chce zlecić wykonanie kolejnych projektów (żeby nie doszło do sytuacji, że nie będzie gotowych projektów do realizacji).
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał powiedział, że sprawa zostanie omówiona podczas wrześniowego posiedzenia. 
 
O godz. 17:13 przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
protokołowała
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak