Protokół nr 6/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się 26 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

OB.0012.2.6.2016

 

Godz. rozpoczęcia: 17:00

Godz. zakończenia: 18:10

Tematy:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - zmian w uchwale budżetowej,
  - określenia stawek podatku od nieruchomości,
  - zmiany uchwały Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa,
  - górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 2. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 6 radnych).

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 3. Sprawy bieżące.

Na posiedzeniu Komisji byli obecni mieszkańcy Krosna, którzy wnieśli do Rady Miasta Puszczykowa o przejęcie przez Miasto Puszczykowo darowizny w postaci 1/3 udziałów w nieruchomości znajdującej się przy ul. Sobieskiego, będącej ich własnością w zamian za zwolnienie z zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił istniejące możliwości rozwiązania sytuacji związanej z zadłużeniem bez konieczności przejmowania udziałów w nieruchomości przez Miasto.

Następnie dyskutowano nad możliwością pomocy dla właścicieli nieruchomości, którzy ostatecznie postanowili dopełnić formalności związanych z uregulowaniem własności i stopniową spłatą zadłużenia.

Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

- górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (druk 158)

Pani Janina Kozeńska poinformowała, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miasta ustala w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zmiana uchwały ma na celu dostosowanie jej zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy oraz do aktualnych cen rynkowych.

Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 158 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

- zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk 154)

Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że do kompetencji Rady Miasta, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy określenie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. W związku ze zmianami stawek maksymalnych podatku od nieruchomości zachodzi konieczność dokonania zmian w stawkach obowiązujących na terenie Miasta Puszczykowa - stawki objęte projektem uchwały zostaną obniżone o 0,9%. Ponadto wprowadzono zwolnienie w podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 154 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

- zmiany uchwały Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk 157)

Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w poprzedniej uchwale został błędnie wpisany zakres prac remontowych (wskazano prace już wykonane a nie planowane), co uniemożliwia podpisanie umowy na przyznanie dotacji. Podjęcie uchwały w przedstawionym zakresie jest konieczne w celu korekty błędnego zapisu w załączniku.

Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa

Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 157 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że wprowadzenie zmian jest konieczne w związku ze zmianami w dochodach i wydatkach:

Dochody

Dział 756 Zwiększono dochody z tytułu podatków od środków transportowych o kwotę 25.099 zł oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych o kwotę 1 zł.

Dział 630 Wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł na przedsięwzięcie pn. Doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej Centrum EkoInfo w Puszczykowie w celu poszerzenia jego działalności.

Dział 754 Wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000 zł na przedsięwzięcie pn. Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP w Puszczykowie i likwidacji poważnych awarii środowiskowych.        

Dział 852 Wprowadzono dotacje z budżetu państwa w kwocie 53.000 zł, w tym na dożywianie 35.000 zł oraz refundację poniesionych wydatków na zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 18.000 zł.

Dział 801 Wprowadzono dotacje z budżetu państwa w kwocie 124,98 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. 

 

Wydatki

Rozdział 63001 Wprowadzono wydatki w kwocie 10.000 zł (w związku z otrzymaną dotacją).

Rozdział 70004 Zwiększono wydatki na remonty obiektów komunalnych o kwotę 25.000 zł.

Rozdział 75412 Wprowadzono wydatki w kwocie 30.000 zł (w związku z otrzymaną dotacją).

Rozdział 75495 Wprowadzono wydatki w kwocie 18.100 zł na dostawę i montaż kamery szybkoobrotowej oraz rejestratora cyfrowego.

Rozdział 80150 Wprowadzono wydatki w kwocie 124,98 zł (w związku z otrzymaną dotacją).

Rozdział 85153-85154 Dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85295 Wprowadzono wydatki w kwocie 35.000 zł (w związku z otrzymaną dotacją).

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o konieczności wykonania zewnętrznych napraw budynku zajmowanego przez bibliotekę.

Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 160a został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad 2. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informacje o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku wykonanie budżetu i  zaznaczył, że wykonanie jest na bezpiecznym poziomie.

Ponadto odpowiadając na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, skarbnik poinformował, że podatek vat jest systematycznie odliczany z każdej faktury na budowę hali sportowo - widowiskowej.

Ad 3. Sprawy bieżące.

Radny Jan Łagoda zapytał o przyczynę likwidacji Centrum Animacji Sportu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w październiku odbędą się szczegółowe rozmowy, ponieważ rozpatrywana jest potrzeba utrzymywania dwóch jednostek - jednej zajmującej się sportem i drugiej zajmującej się kulturą i promocją. Wiceburmistrz powiedział, że rozważane jest przyłączenie CAS do urzędu, co wpłynęłoby też pozytywnie na zwiększenie pieczy i wiedzy np. o podpisywanych umowach. Wiceburmistrz dodał też, że jeżeli temat zostanie podjęty, to zmiany możliwe będą z początkiem nowego roku, obiekty nie zostaną pozostawione bez opieki, nie byłyby też rozwiązywane umowy np. z osobami zajmujących się orlikami.

Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, wiceburmistrz poinformował, że aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców i poprowadzić bezpłatną linię autobusową na drugie rondo, konieczne było zwiększenie wydatków na ten cel o 6 tys. zł.

Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy urząd aplikuje o środki zewnętrzne.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że miasto aplikuje m.in. o dofinansowanie budowy parkingu przy dworcu, jest też wniosek związany z zakolem Warty, przygotowywany jest też wniosek dotyczący renowacji budynku „Mimozy" oraz wniosek dotyczący termomodernizacji budynku urzędu. Skarbnik dodał, że ponadto są jeszcze trzy wnioski związane z oświatą.

Przewodniczący Maciej Potocki o godzinie 18:10 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała

/-/ Katarzyna Szykulska