Protokół nr 7/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, która odbyła się w dniu 28 listopada 2016 r., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


OB.0012.2.7.2016

godzina rozpoczęcia: 17.00

godzina zakończenia: 18:15

Tematy:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:

- zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.

- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

- udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu,

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

- wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich,

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.

  1. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych, brak radnej Elżbiety Bijaczewskiej, chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).

 

Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:

- wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że zgodnie z przepisami, rada podejmuje decyzję w formie uchwały, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony zawierana jest kolejna umowa i jeżeli dzierżawa ponownie dotyczy tej samej nieruchomości. Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasa z dniem 31.12.2016 r. Dzierżawca zwrócił się o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Wysokość czynszu dzierżawnego terenów, będących własnością Miasta Puszczykowa, określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.

 

Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Wynik głosowania: „za" - 3 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 171 został zaopiniowany pozytywnie.

 

- zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że uchwała dotyczy ul. Myśliwskiej i jej podjęcie ma na celu uporządkowanie systemu dróg.

 

Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Wynik głosowania: „za" - 4 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 172 został zaopiniowany pozytywnie.

 

Radna Małgorzata Hempowicz wniosła, aby w ostatnim zdaniu uzasadnienia dodać „Jedyną rzeczą jakiej brak jest utwardzona nawierzchnia„.

 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo

Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że działka 742/3 powstała w wyniku realizacji układu komunikacyjnego obejmującego rejon obecnych ulic Jarosławskiej, Konwaliowej, Miętowej i Azaliowej. Działka nie ma łączności gospodarczej z pozostałą częścią nieruchomości, będącej własnością wnioskodawców.

Podział dokonany na wniosek właścicieli w 1996 r. został zatwierdzony decyzją kierownika Urzędu Rejonowego w Poznaniu jako zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa. Z mocy prawa na własność Miasta Puszczykowa przeszła działka 742/4, natomiast działka 742/3 pozostała własnością dotychczasowych właścicieli. Jako działka niespełniająca warunków działki samodzielnej powinna, na wniosek właścicieli, zostać przejęta przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, na rzecz której przejęto sąsiadującą działkę wydzieloną pod drogę publiczną.

Ustalono cenę za 1 m² w wysokości 150 zł.

 

Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę, że jest to nieużytek, a właściciel płaci podatek jak za grunt budowlany.

 

O godzinie 17:17 przybył radny Jan Łagoda.

 

Radny Jakub Musiał poinformował, że jako współwłaściciel działki sąsiedniej, nie będzie brał udziału w głosowaniu.

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wykup tej działki dla Miasta, to koszt około 9000 zł, ale grunt ten nie będzie do niczego potrzebny oraz dodał, że w tym przypadku właściciele sąsiadujących działek powinni się porozumieć i uregulować granice.

 

Przewodniczący komisji Tomasz Potocki poinformował, że komisja nie będzie opiniować projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo i przeprowadził głosowanie w sprawie jego odrzucenia.

Wynik głosowania: „za" - 2 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 173 został odrzucony.

 

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zgodnie z przepisami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy i obowiązują przez okres 1 roku. Spółka Aquanet złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 oraz dołączyła do  wniosku Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących i sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Wiceburmistrz dodał, że w dniu jutrzejszym, na sesji Rady Miasta, będzie przedstawiciel Spółki, który przedstawi materiały dotyczące stawek w porównaniu z innymi gminami. Wiceburmistrz dodał też, że gminy Mosina, Puszczykowo, Murowana Goślina są najbardziej obciążone kwotowo, co jest związane ze zlewniami.

Radny Jakub Musiał zapytał, co w przypadku, jeśli rada nie uchwali tych stawek, kiedy wejdą w życie?

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w terminie 70 dni po ich ustaleniu, czyli od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wynik głosowania: „za" - 0 głosów, „przeciw" - 5, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 170 został zaopiniowany negatywnie.

 

- zaopiniowanie projektów uchwał ws.:

- zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.   , 174

- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. ,175

Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w przypadku zmian w uchwale budżetowej, ich wprowadzenie jest konieczne w związku ze zmianami w dochodach i wydatkach:

Dochody

Zmniejszono dochody z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę  155.460 zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 150.000 zł, udziału w CIT o kwotę 13.000 zł.

Zwiększono dochody z tytułu: udziału w PIT o kwotę 250.000 zł, dotacji z innych gmin stanowiących refundację kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie Puszczykowa o kwotę 70.000 zł.

Zmniejszono o kwotę 1.540 zł dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną.

 

Wydatki bieżące

Dział 801, 854 Dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej.  Zwiększono dotacje dla przedszkoli o kwotę 166.681 zł.

Rozdział 92604 Dokonano przesunięć między paragrafami, zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 8.100 zł.

Rozdział 75702 Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 57.860 zł.

Rozdział 85214 Zmniejszono wydatki na DPS o kwotę 41.000 zł.

Rozdział 85219 Zmniejszono wydatki na remonty o kwotę 17.000 zł (remont siedziby MOPS przesunięto na 2017 r.).

Rozdział 85214 Zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1.540 zł.

 

Wydatki majątkowe

Zmniejszono wydatki (w związku z przesunięciem budowy ul. Rolnej na 2017 r.) na program budowy dróg o kwotę 550.000 zł,

Zmniejszono wydatki na budowę oświetlenia ulicznego o kwotę 100.000 zł - niższy koszt realizacji planowanych zadań.

Zmniejszono wydatki na modernizację placów zabaw o kwotę 4.381 zł.

 

Odnośnie wieloletniej prognozy finansowej, Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że zmiana jest konieczna w związku z koniecznością dostosowania danych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

                                                                                                                                                      

Wobec braku pytań, przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023  

Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 174 został zaopiniowany pozytywnie.

 

Następnie przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 175 został zaopiniowany pozytywnie.

 

 

- udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wystąpiono do Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o sfinansowania remontu dróg powiatowych tj. remont kanalizacji deszczowej i nakładki bitumicznej w ciągu ul. Nadwarciańskiej od ul. Kosynierów Miłosławskich do ul. Kraszewskiego oraz remont drogi w ciągu ul. Nadwarciańskiej od ul. Kraszewskiego do drogi wojewódzkiej nr 431. Ponieważ środki finansowe, jakimi dysponował Powiat Poznański nie były wystarczające na wykonanie powyższych prac, postanowiono udzielić Powiatowi pomocy rzeczowej.

 

Radny Jakub Musiał zapytał, czy remont kanalizacji deszczowej pozwoli odwodnić też inne rejony?

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie ponieważ wymagałoby to przeprowadzenia kanalizacji po terenach prywatnych.

 

Przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.

Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Projekt uchwały z druku nr 176 został zaopiniowany pozytywnie.

 

Ad 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.

 

Pytania do budżetu na 2017 r.

Podczas dyskusji rozmawiano o możliwości sfinansowania remontów chodników i ulic m.in. Leśnej, Langego, Brzozowej.

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił uwagę, że konieczne jest poszukanie środków na wykonanie dokumentacji i wycenę remontu ul. Sobieskiego dodał też, że wcześniej należałoby wykonać frezowanie, aby do czasu remontu polepszyć stan nawierzchni.

 

Przewodniczący komisji Tomasz Potocki zapytał o środki przewidziane na ekshumacje.

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że wiąże się to z potrzebą uporządkowania cmentarza ewangelickiego, w tym celu przeprowadzana jest inwentaryzacje cmentarza łącznie z drzewami.

 

Radny Jakub Musiał, w ramach wolnych głosów, zapytał o postępy w postawieniu tablicy informującej przy moście rogalińskim oznaczającej Puszczykowo.

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zarząd dróg wojewódzkich odmówił możliwości postawienia tablicy z nazwą miejscowości i musi widnieć napis Gmina Puszczykowo.

 

Radny Jakub Musiał zapytał, czy rozważano połączenie szkół podstawowych z gimnazjami.

 

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie rozważano takiej możliwości, raczej doposażenie sal i dodał, że jest za wcześnie na takie ustalenia.

 

Następnie w związku z propozycją radnego Jakuba Musiała ustalono, że komisja zajmie się opiniowaniem budżetu na posiedzeniu w dniu 5 grudnia.

 

Ad 3. Wolne głosy.

Radny Jan Łagoda zapytał o stan sprawy związanej ze zwrotem przez byłego radnego niesłusznie pobranych diet.

 

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w dniu jutrzejszym odbędzie się rozprawa sądowa i trzeba poczekać na wyrok, ponieważ miasto dysponuje nakazem zapłaty, ale były radny złożył odwołanie.

 

Radny Jakub Musiał zwrócił uwagę, aby w przyszłości przemyśleć formę zamieszczania i informowania o wnioskach składanych do budżetu obywatelskiego, aby było to bardziej czytelne.

 

Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że to, w jaki sposób wnioski są przedstawione na stronie internetowej wynika z uchwały, oraz dodał, że przy pierwszym budżecie pojawi się zapewne wiele kwestii do poprawy i przy kolejnym budżecie będzie to uwzględnione.

 

Przewodniczący komisji Tomasz Potocki o godzinie 18:15 zamknął posiedzenie.

 

Protokołowała
/-/ Katarzyna Szykulska