Protokół nr 8/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.8.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    17:15
Godz. zakończenia:    17:40
 
Tematy:
 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 6 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że wpłynęły dwa wnioski do projektu budżetu na 2017 rok:
- wniosek radnego Łukasza Grzonki,
- wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że wniosek radnego Łukasza Grzonki dotyczący modernizacji chodnika przy ul. Langego oraz wykonania dokumentacji na modernizację chodnika przy ul. Brzozowej (zamiast wykonania modernizacji chodnika przy ul. Brzozowej) został zaopiniowany przez burmistrza - negatywnie. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w ocenie Urzędu chodnik przy ul. Brzozowej jest w gorszym stanie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (na który składają się trzy wnioski):
 • wniosek dotyczący przeznaczenia mniejszej kwoty (z planowanych 30 tys. zł do 10 tys. zł) na wykonanie koncepcji ścieżek pieszo-rowerowych, przy jednoczesnym pozostawieniu kwoty 20 tys. zł w budżecie na upowszechnianie turystyki.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że powyższy wniosek nie wymaga zmiany projektu budżetu; został on przyjęty do wiadomości przez burmistrza, który postara się wykonać koncepcję w zmniejszonej kwocie (ale nie obejmie ona całego miasta);
 
 • wniosek dotyczący zwiększenia wydatków na diety dla radnych (przy jednoczesnym nierozgraniczeniu wydatków na diety i inne wydatki) o 10 tys. zł (do 156 tys. zł).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że burmistrz akceptuje ten wniosek i dokona autopoprawki na sesji.
 
 • wniosek dotyczący przeredagowania zdania („...faktyczna zmiana zadłużenia będzie zależała od decyzji Rady Miasta") w opisie do wieloletniej prognozy finansowej w taki sposób, żeby wskazać i zaakcentować współodpowiedzialność burmistrza i Rady Miasta za decyzje budżetowe.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zdanie zostanie przeredagowane.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki poprosił o zadawanie pytań w sprawie wniosku radnego Łukasza Grzonki.
Nie zgłoszono pytań ani uwag.
 
 
Przewodniczący Tomasz Potocki poprosił o zadawanie pytań w sprawie wniosku Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Maciej Krzyżański nie zgodził się z wnioskiem dot. ograniczenia środków na wykonanie koncepcji ścieżek rowerowych. Zdaniem radnego za 10 tys. zł nie uda się wykonać żadnej koncepcji, a powinna powstać kompleksowa koncepcja rozbudowy i połączenia wszystkich ścieżek rowerowych na terenie Puszczykowa. Radny Maciej Krzyżański powiedział, że w najbliższych latach być może powstaną ścieżki rowerowe wzdłuż dróg wojewódzkich 430 i 431 i taka koncepcja byłaby bardzo przydatna. Radny postuluje, żeby utrzymać kwotę 30 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przyznał, że obniżenie kwoty do 10 tys. zł spowoduje, że zakres koncepcji będzie musiał zostać zmniejszony do wybranych fragmentów miasta. Ulica Poznańska najprawdopodobniej zostanie przeanalizowana poza działem Turystyka (a w ramach organizacji ruchu na tej ulicy). Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zgodzono się z wnioskiem KEKiS, która uznała, że inne zadania mogłyby być ważniejsze, ale należy sobie zdawać sprawę, że w kwocie 10 tys. zł nie uda się wykonać kompleksowej koncepcji.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy posiadanie takiej koncepcji ułatwiłoby pozyskiwanie środków zewnętrznych na budowę ścieżek rowerowych.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że koncepcja ułatwiłaby pozyskiwanie środków jedynie poprzez wskazanie lokalizacji ścieżek, ale sam fakt istnienia takiej koncepcji punktowany nie jest.  
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że na razie nie planuje się budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 430, natomiast wzdłuż drogi 431 jest możliwość utworzenia ścieżki, choć nie na całym odcinku. Burmistrz Andrzej Balcerek przyznał, że ścieżki wzdłuż ul. Poznańskiej nie spełniają kryteriów (sprawa będzie jeszcze analizowana). Burmistrz powiedział, że być może część ścieżek zostanie zrealizowana przez Stowarzyszenie Mikroregionu Gmin WPN, którego prezesem został pan Konrad Tuszewski.
 
Radny Władysław Hetman zasugerował, żeby skupić się na połączeniu już istniejących ścieżek rowerowych.
 
Głosowania nad wnioskami do projektu budżetu na 2017 rok:
 • Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dotyczącym działu: Turystyka.
  Wynik głosowania:
  „za" - 3 głosy, „przeciw" - 3 głosy, „wstrzymało się" - 0.
 • Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dotyczącym działu: Administracja publiczna - Rada Miasta.
  Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 • Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dotyczącym przeredagowania zdania w opisie do wieloletniej prognozy finansowej.
  Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 • Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Łukasza Grzonki.
  Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 4 głosy, „wstrzymało się" - 2 głosy.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki poinformował, że nie wpłynęła jeszcze opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2017 rok.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2017 rok, przy 4 głosach „za" i 2 głosach „wstrzymujących".
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2017 rok, przy 4 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym".
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt budżetu na 2017 rok. Dwa wnioski radnych zostały przekazane do dalszego procedowania (głosowania) na sesji. Wnioski te nie zostały przyjęte przez Komisję jako własne.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że tylko radny Łukasz Grzonka złożył swój wniosek na piśmie, natomiast radny Maciej Krzyżański swój wniosek wycofał.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu budżetu na 2017 roku.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt budżetu na 2017 rok został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy ozdoby świąteczne będą tylko na Rynku.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że ozdoby świąteczne zostaną również zawieszone na rondach oraz na ul. Dworcowej i Poznańskiej.
 
Odpowiadając na pytania radnej Alfredy Brączkowskiej, burmistrz Andrzej Balcerek odczytał pismo PKP, w którym informują o zamknięciu przejazdu na ul. 3 Maja oraz powiedział, że sprawa piasku zalegającego przy ul. Nadwarciańskiej zostanie wyjaśniona.
 
 
O godz. 17:40 przewodniczący Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant