Jesteś tutaj:   

2017

Protokół nr 1/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 20 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.1.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:04
Godz. zakończenia: 17:53
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej,
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • emisji obligacji komunalnych,
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat,
 • wyrażenia zgody na zamianę garaży na terenie nieruchomości przy ulicy Dworcowej 41 wPuszczykowie.
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody oraz usprawiedliwiona nieobecność radnego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej
Przewodniczący Tomasz Potocki poprosił, aby projekty uchwał ws. zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 199 wraz z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3 i 4).
 
O godzinie 17:10 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 5 radnych).
 
Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 198 wraz z załączniemiem nr 1 i 2 oraz opisem przyjętych wartości do WPF).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącego Tomasza Potockiego, że koszt budowy oświetlenia znajdującego się na odcinku od ul. Libelta do ul. Jarosławskiej wyniósł ok. 50.000 zł.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 199).
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony w poprzednim punkcie obrad.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 198).
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • emisji obligacji komunalnych
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 193).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego Jana Łagody, że w bieżącym roku zostaną wykupione pierwsze wyemitowane przez Miasto Puszczykowo obligacje. Środki przeznaczone na wykup obligacji będą pochodziły z tegorocznej emisji obligacji komunalnych.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 193).
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat (druk nr 196 wraz z załącznikiem). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rozwoju padła propozycja dokonania zmiany w omawianym projekcie uchwały, tj. skrócenia okresu najmu do 1 roku (z powodu możliwych zmian w funkcjonowaniu NFZ). Projekt z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju w dniu 15.02 br. oraz przez Komisję Spraw Społecznych w dniu 16.02 br.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 1 roku (czyli z uwzględnieniem zmiany dotyczącej skróconego okresu najmu).
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na zamianę garaży na terenie nieruchomości przy ulicy Dworcowej 41 w Puszczykowie
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że projekt uchwały został wycofany ze względu na wątpliwości powstałe podczas jego opiniowania przez kancelarię prawną obsługującą Urząd Miejski.
 
Ad 2. Sprawy bieżące
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącego Tomasza Potockiego, że nie został jeszcze ustalony szczegółowy harmonogram działań związanych z wyborem projektów w ramach budżetu obywatelskiego na bieżący rok. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że rozstrzygnięcie wyników głosowania mieszkańców powinno być znane już w październiku br.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał następujące pytania:
1. czy planowane są dopłaty z budżetu Miasta do opłat ponoszonych przez rodziców  za pobyt dziecka w żłobku,
2. o ile zmniejszą się wpływy do budżetu Miasta ze względu na planowane zmniejszenie wysokości subwencji oświatowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania zadane przez radnego Macieja Krzyżańskiego, że:
1. nie ma prawnej możliwości dofinansowywania mieszkańcom pobytu ich dzieci w żłobku. Miasto posiada jedynie możliwość dotowania żłobków (kwota dotacji jest zależna od liczby uczęszczających do żłobka dzieci). Przyznanie dotacji nie gwarantuje zmniejszenia wysokość opłat pobieranych od rodziców. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że do tej pory właściciel żłobka przy ul. Poznańskiej nie zwrócił się do burmistrza z wnioskiem o udzielenie dotacji.
2. subwencja oświatowa w stosunku do jej projektu został zwiększona o blisko 40.000 zł. Pierwszy raz otrzymano subwencję na dzieci 6-letnie, wcześniej te dzieci były objęte dotacją (dotacja wynosiła ok. 1.100 zł na dziecko, natomiast subwencja ponad 3.000 zł). Kwota subwencji może ulec zmniejszeniu w momencie rozpoczęcia wygaszenia gimnazjów, czego skutkiem będzie mniejsza ilości oddziałów w szkołach.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że niepełnosprawni rodzice mają możliwość skorzystania z Programu „Aktywny Samorząd". Moduł I obszar D tego programu umożliwia dofinansowanie lub refundację kosztów opieki nad osobą zależną (opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem). Dofinansowanie lub refundacja ze środków PFRON wynosi 85% ceny brutto usługi, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie i nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną. Wnioski o przyznanie dotacji lub refundacji można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że nie ma prawnej możliwości utworzenia, zaproponowanego przez radnego, „oddziału żłobkowego" w Puszczykowskich przedszkolach. Gdyby Miasto dysponowało lokalem spełniającym wszystkie normy, istniałaby możliwość założenia i prowadzenia żłobka przez Miasto. Należy jednak pamiętać, że za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez samorządy również są pobierane opłaty.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy prawdą jest, że Miasto zamierza przejąć budynek byłej Zabawkarskiej Spółdzielni Pracy przy ul. Niepodległości na Niwce, jako spłatę zaległości z tytułu podatku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nic takiego nie ma miejsca.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Elżbiety Bijaczewskej, że rozważana była lokalizacja budownictwa komunalnego na działce miejskiej przy ul. Jaskółczej, jednak obowiązujący dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia zabudowę wielorodzinną na tym obszarze. Lokalizacją, wartą rozważenia jest działka miejska leżąca przy ul. Przecznica.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy istnieje możliwość przejęcia lub wykupu przez Miasto budynków byłej Zabawkarskiej Spółdzielni Pracy.
 
Radny Piotr Łoździn odpowiedział, że zadłużenie spółdzielni z tytułu niepłacenia należności podatkowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego jest bardzo wysokie, jednak właściciel obiektu podjął się spłaty zadłużenia w ratach. Hipotetyczne przejęcie tak zadłużonego obiektu wiąże się ze sporym ryzykiem oraz może okazać się bardzo kosztowne.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy istnieje możliwość wynajęcia części lokali w budynku spółdzielni i ich adaptację na mieszkania komunalne.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział radnej Alfredzie Brączkowskiej, że jest to ryzykowne rozwiązanie ze względu na niestabilną sytuację finansową właściciela. Nieruchomość jest cyklicznie wystawiana na licytacje komornicze, jednak do tej pory nie znalazła się osoba gotowa ją zakupić.
 
Skarbnik Piotr Łoździn oznajmił, że planowane jest przygotowanie na marzec br. programu dopłat do wymiany piecy węglowych na bardziej ekologiczne instalacje (gazową, elektryczną, olejową lub węglową z najwyższym standardem jakości). Wstępny projekt programu zakłada możliwość przyznania dotacji dla gospodarstwa domowego w wysokości 50% inwestycji, przy czym nie więcej niż 5.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że planowane dofinansowanie dotyczyłoby wymiany całej instalacji, a nie wyłącznie wymiany pieca.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że program dopłat do wymiany piecy węglowych nie został jeszcze przygotowany. Pewne jest, że podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania będzie posiadanie pieca węglowego, a następnie jego stała likwidacja.
 
Członkowie Komisji wyrazili aprobatę wobec przedstawionej  propozycji przygotowania programu dopłat do wymiany piecy węglowych na bardziej ekologiczne instalacje.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że na ul. Poznańskiej przed siedziba Banku PKO BP znajduje się dziura w jezdni i poprosił o jej załatanie. Radny Maciej Krzyżański zgłosił również, że mapa przy Centrum EkoInfo jest brudna i poprosił o jej wyczyszczenie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez radnego Macieja Krzyżańskiego, że pracownicy właściwego referatu zostali już powiadomieni o dziurze w jezdni na ul. Poznańskiej, natomiast mapa znajdująca się przy Centrum EkoInfo zostanie wyczyszczona po zakończeniu prac modernizacyjnych przy dworcu kolejowym w Puszczykowie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że od 14.02 br. mieszkańcy mają możliwość opłacania swoich zobowiązań, m.in. z tytułu podatku od nieruchomości lub opłat skarbowych, kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim.
 
O godz. 17:53 przewodniczący Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant