Jesteś tutaj:   

2015

Protokół nr 12/2015 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 13/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju,
które odbyło się w dniu 9 grudnia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2.13.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:33
Godz. zakończenia: 19:49
 
Tematy:
 1. Dyskusja nad kryteriami przyjętymi w dokumencie tzw. rankingu dróg i ewentualna ich weryfikacja w celu ustalenia nowego tzw. rankingu dróg.
 2. Zapoznanie się z wnioskiem PTS w zakresie wykorzystania terenów tzw. Zakola Warty do celów sportowych, wypoczynkowo - rekreacyjnych i wskazanie dalszych kierunków wykorzystania terenów położonych przy Warcie/przyjęcie ogólnej koncepcji zagospodarowania brzegów Warty, zaopiniowanie prawnych możliwości współpracy miasta z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji inwestycji.
 3. Dyskusja nad kierunkami działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PROGRES"  Komorniki - Puszczykowo w ramach prac nad  Lokalną Strategią Rozwoju  na lata 2015-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Leader dla obszaru Komorniki - Puszczykowo.
 4. Sprawy bieżące:
 • zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej,
 • zaopiniowanie projektu uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
 • zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Dyskusja nad kryteriami przyjętymi w dokumencie tzw. rankingu dróg i ewentualna ich weryfikacja w celu ustalenia nowego tzw. rankingu dróg.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w nowym rankingu dróg nie zawarto nakładów poniesionych na wykonanie ulic.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nowy ranking został utworzony zgodnie z obowiązującym rankingiem. Zostały przeliczone punkty na ulicach, dotyczące między innymi liczby osób zameldowanych, czy wieku budynków. Punkt dotyczący nakładów został pominięty, ponieważ Urząd doszedł do wniosku, że obniżał on znaczenie ulic długich, ponieważ otrzymywały mniej punktów. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że należy skupić się na dwóch ostatnich rankingach. Wszystkie ulice, które zostały wykonane, bądź zlecono ich wykonanie, zostały usunięte z rankingu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy wystąpił przypadek, że ulica została wykonana poza rankingiem, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że miało to miejsce w przypadku ulicy Jasnej.
 
O godzinie 17:44 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ulica Szpitalna została ujęta w rankingu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ulica Szpitalna nie została ujęta w rankingu. Posiada ona dokumentację, która jest ważna 3 lata od rozpoczęcia prac.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jaki jest koszt wykonania ulicy Szpitalnej, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że około 250 tys. zł, a dokumentacja będzie ważna jeszcze przez okres 2 lat.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, ile ulic posiadających dokumentację nie zostało wykonanych na dzień dzisiejszy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że 12 ulic jest w trakcie tworzenia dokumentacji, a 3 ulice oczekują na budowę.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jaki okres czasu zajmie budowa tych ulic.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w zależności od długości, rocznie będą budowane około 3-4 ulice.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że Komisja wyraża stanowisko, aby w rankingu ulic nie brać pod uwagę poniesionych nakładów.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że powinny zostać zwiększone punkty dla ulic, które mogą tworzyć ciąg komunikacyjny.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jego pomysł polegał na dodaniu kryterium wpływów z podatku PIT.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że meldunek nie jest równorzędny z wpływami PIT-u do Miasta. Można wykorzystać dane dotyczące liczby osób zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd Skarbowy takich danych nie udostępnia.
 
O godzinie 18:00 posiedzenie Komisji opuścił Przewodniczący Komisji Jakub Musiał (obecnych 6 radnych).
 
Ad 2. Zapoznanie się z wnioskiem PTS w zakresie wykorzystania terenów tzw. Zakola Warty do celów sportowych, wypoczynkowo - rekreacyjnych i wskazanie dalszych kierunków wykorzystania terenów położonych przy Warcie/przyjęcie ogólnej koncepcji zagospodarowania brzegów Warty, zaopiniowanie prawnych możliwości współpracy miasta z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji inwestycji.
Pan Michał Janaszek, przedstawiciel PTS, omówił koncepcję wykorzystania terenów Zakola Warty, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd chce etapować prace. W pierwszej kolejności należy utworzyć koncepcję oraz pozyskać źródło dofinansowania i dodał też, że środki będzie można pozyskać z LGD.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy Zakole Warty jest chronione przed zabudową, ponieważ jest terenem zalewowym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a dla terenów zalewowych jest określony typ budowli, które nie mogą być konstrukcją, którą fala by zabrała. Nie może to być zabudowa kubaturowa.
 
Pan Michał Janaszek powiedział, że koncepcja i plany nie zakładają zabudowy kubaturowej, a wszystko zostanie zamontowane w taki sposób, aby w krótkim czasie można było rozmontować.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy plaża miałaby powstać bezpośrednio przy stawku.
 
Pan Michał Janaszek odpowiedział, że stawek w tym momencie praktycznie nie istnieje, ale można go przywrócić do takiej formy, aby mógł być stawem kąpielowym. Może powstać plaża przy Warcie jako miejsce spędzania wolnego czasu, ale bez możliwości kąpieli.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, gdzie ma powstać platforma do wakeboardingu.
 
Pan Michał Janaszek powiedział, że wyciąg powstanie na stawku, a jeżeli zostanie utworzona plaża kąpielowa, to wówczas należy zmodyfikować jego kształt.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, jakiej długości będzie wyciąg, na co otrzymał odpowiedź od Pana Michała Janaszka, że około 120 m.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy planuje się wykorzystania wyciągu po zmroku.
 
Pan Michał Janaszek odpowiedział, że planuje się jego wykorzystanie tylko w dzień. Po zmroku wymagałoby to zamontowania oświetlenia.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy wstęp na teren zakola będzie bezpłatny.
 
Pan Michał Janaszek odpowiedział, że wszystkie obiekty, poza komercyjnymi będą ogólnodostępne i bezpłatne. Inne obiekty, takie jak wypożyczalnia, czy kawiarnia będą płatne.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że powstanie takich instalacji, jak do wakeboardingu powinno zostać skonsultowane między innymi z kołem wędkarskim, ponieważ taka instalacja powoduje hałas.
 
Pan Michał Janaszek powiedział, że staw znajduje się w niecce, która oddziela go od Warty, a napęd nie jest bardzo głośny.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy zostały określone wstępne koszty powiększenia stawku.
 
Pan Michał Janaszek odpowiedział, że sama infrastruktura to kwota rzędu 250-270 tys. zł, aby staw spełniał swoją rolę, koszt może wzrosnąć do 2 mln zł.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański zapytał, jaki jest całkowity koszt zagospodarowania Zakola.
 
Pan Michał Janaszek odpowiedział, że na dzień dzisiejszy koszt nie został określony.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański zapytał, ile Miasto jest w stanie przeznaczyć na zagospodarowanie brzegu Warty.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że kwoty zostaną określone dopiero w momencie, kiedy zostanie oszacowany ostateczny koszt inwestycji.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad wyrażeniem zgody nad podjęciem dalszych prac nad koncepcją zagospodarowania terenów Zakola Warty.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Dyskusja nad kierunkami działania Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „PROGRES" Komorniki - Puszczykowo w ramach prac nad  Lokalną Strategią Rozwoju  na lata 2015-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Leader dla obszaru Komorniki - Puszczykowo.
Pan Władysław Harasimowicz, prezes LDG „Progres", powiedział, że do 30 grudnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego należy złożyć aplikację o otrzymanie środków pieniężnych. Maksymalnie można otrzymać 5 mln zł dotacji na obie gminy, gdzie 50 procent środków musi zostać przekazane na działalność gospodarczą, związaną z utworzeniem nowych miejsc pracy. Granty, o które mogą występować także organizacje pozarządowe, zostały określone do 50 tys. zł. Pan Władysław Harasimowicz dodał, że LGD walczy o to, aby prowadzić doradztwo dla potencjalnych beneficjentów. LGD będzie rozliczana według wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju. Planowane jest stworzenie bezobsługowych stacji pozostawiania rowerów.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że należy pomyśleć o poprawie jakości ścieżek rowerowych i o ich oznakowaniu oraz o zwiększeniu „Aktywnej Trójki" do czwórki.
 
Pan Władysław Harasimowicz powiedział, że LGD nie będzie budowała nowych ścieżek, ale z tego programu można zrealizować między innymi oznakowanie ścieżek czy utworzyć aplikację na telefon.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański powiedział, że należy połączyć ścieżki rowerowe.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że jako przedstawiciel organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania, chciałby przekazać, że Urząd ma trochę odmienny pogląd na tę sprawę, ponieważ projekty do 50 tys. zł to jedna z możliwych form, ale istnieją także operacje bez określonego limitu. Wnioskodawcą musi być jednostka samorządu terytorialnego. Połowa z pieniędzy musi zostać przekazana na tworzenie nowych miejsc pracy. Zdaniem Urzędu, powinny być brane pod uwagę większe projekty. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że podobne zdanie wyraża Wójt Gminy Komorniki.
 
Pan Władysław Harasimowicz powiedział, że pieniądze muszą zostać przekazane na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój działalności. Wprowadzenie kwot bez limitów może doprowadzić do  ciągłych zmian budżetu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że strategia jest podstawą do przyznania środków. Urząd ma nadzieję, że pieniądze z LGD będą mogły zostać wykorzystane.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jakie będzie kryterium podziału pieniędzy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w Puszczykowie mieszka mniej osób, przez co Miastu zostanie przyznana 1/3 kwoty.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, kto stworzył analizę SWOT, na co otrzymał odpowiedź od Pana Władysława Harasimowicza, że analizę przygotowali eksperci na podstawie ankiet wypełnionych przez mieszkańców.
 
Rady Łukasz Grzonka zapytał, czy utworzona strategia zostanie ujęta w projekcie studium Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nie, ponieważ nie dotyczy ona dokumentów strategicznych Miasta.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, ile wynosi czynsz za dzierżawę nieruchomości.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że czynsz jest zgodny ze stawkami ogłoszonymi w rozporządzeniu Burmistrza.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo", który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański powiedział, że w projekcie uchwały należy skorygować nazwę Silva.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że nazwa zostanie skorygowana.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska ukazała się „Biała księga ochrony złóż kopalin", która postuluje utrzymanie dostępności złóż, które tworzą cenną bazę surowcową. Chodzi o zabezpieczenie najważniejszych, według państwa, złóż przed takim zagospodarowaniem terenu, które uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało ich późniejszą eksploatację. Uwagi można składać do dnia 15 grudnia. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że najwyższe priorytety uzyskały złoża węgla brunatnego w obrębie gmin i miejscowości: Mosina, Czempiń, Gostyń, Krzywiń i Oczkowice. Swoim zasięgiem obejmują one Puszczykowo Stare, znajdujące się w obszarze tzw. Rowu Poznańskiego. W dniu jutrzejszym Aquanet wraz z gminami odbędzie konferencję prasową, która ma wyrazić protest, ponieważ w konsekwencji woda będzie niezdatna do picia. Każda organizacja pozarządowa oraz osoby indywidualne będą proszone o rozpowszechnianie tej wiadomości i wyrażanie swojego protestu. Rozpoczęcie eksploatacji złóż spowoduje, że ujęcia wody zaopatrujące Puszczykowo przestaną istnieć, a zabudowa Puszczykowa Starego będzie niemożliwa.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy „Biała Księga" istniała w latach poprzednich.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że była ona przygotowana przez rządy klubu Platformy Obywatelskiej.
 
O godz. 19:49 Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant
 

Protokół nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 26 października 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
 
OB.0012.2.10.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:34
Godz. zakończenia: 18:28
 
Tematy:
1. Omówienie dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
 
Pani Alina Stempniak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, powiedziała, że plan został wyłożony do publicznej wiadomości w grudniu 2013 i styczniu 2014 roku. Wpłynęły 72 pisma, w których wyrażono brak zgody na lokalizację trzech obiektów usługowo-handlowych z dodatkową funkcją wielorodzinną i parkingiem, wyłączenie funkcji handlowej z katalogu dopuszczalnych usług, zmniejszenie ustalonych powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych dla poszczególnych obszarów planu  na pojedynczy lokal. Pani Alina Stempniak dodała, że w pismach zawarto także wnioski o ujednolicenie procentowej powierzchni terenów biologicznie czynnych oraz minimalnej powierzchni działki budowlanej na poszczególnych terenach, zmniejszenie procentowej powierzchni zabudowy, wprowadzenie dodatkowych stref zieleni izolacyjnej.
 
O godzinie 16:38 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że Burmistrz nie będzie sam podejmował decyzji dotyczącej tego terenu. Plan był tworzony za kadencji poprzedniej Rady.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła propozycję rozwiązania kwestii związanych z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że stanowisko przedstawione przez Przewodniczącą Rady spełnia jej oczekiwania. Największym złem projektu budowy bloku jest to, że może powstać chaos komunikacyjny w związku z parkowaniem większej ilości samochodów, a także hałas i zanieczyszczenie środowiska. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz dodała, że jest za wprowadzeniem systemu „park&ride", ponieważ ułatwi to pozostawienie samochodu i przesiadkę do pociągu.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jest za przedstawioną propozycją, jednakże należy dopracować pewne szczegóły i rozpatrzyć budowę nawrotki na końcu drogi wewnętrznej na wzór tej występującej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Poznańskiej, Podgórnej, ks. Posadzego.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że wybudowanie bloków może doprowadzić do otwarcia furtki pozostałym inwestorom do ich budowania.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że w ubiegłych latach Urząd nie zgodził się na wybudowanie marketu.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że na poprzednich komisjach radni wyrażali zdanie co do rodzaju zabudowy zgodnie z wolą mieszkańców. Propozycja pana Bolewskiego nie przystaje do otoczenia, a bloki nie współgrają z sąsiedztwem.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że Puszczykowo jest miastem spokojnym, gdzie należy rozwijać turystykę i rekreację. Nie powinno budować się obiektów, od których mieszkańcy dużych miast uciekają.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jest mieszkańcem ulicy Dworcowej i zgadza się z propozycjami przedstawionymi przez Przewodniczącą Rady.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zadał pytanie, jakie jest stanowisko Urzędu odnośnie przedstawionych propozycji.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że propozycje muszą zostać przeanalizowane. Właściciel terenu musi także uczestniczyć w takich decyzjach.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jak wygląda sytuacja w przypadku podziału działki na zabudowę osiedlową lub bliźniaczą.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że muszą zostać ustalone parametry działek. Z prawa budowlanego wynika, że w połowie bliźniaka mogą powstać 2 mieszkania.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że należy ustalić termin wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji dotyczącego omawianego tematu.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że parametry należy nanieść na rysunek. Konieczne będzie rozdzielenie parkingu od zabudowy. Rozdzielenie tej części dopuszcza ewentualną zabudowę.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że radni wiedzą, że koszty mogą spowodować niewybudowanie kilku ulic.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że jest za przedstawioną propozycją Przewodniczącej Rady, jednakże dachy budynków mogą być płaskie.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, ile będzie kosztowało odszkodowanie dla pana Bolewskiego.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że prawnicy w takich przypadkach odmawiają przygotowania opinii prawnej o wysokości odszkodowania.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że prawo do odszkodowania posiadają także mieszkańcy.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czego dotyczy projektowanie od początku.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że trudność zaprojektowania czegoś, jeśli coś tam występuje jest o wiele większa, niż w przypadku niezabudowanego terenu. Należy ustalić, w którą stronę przekształcić teren.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że przy określonej powierzchni można wrysować zabudowania.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że zgadza się, jednakże inaczej projektuje się w przypadku istniejącej zabudowy.
 
Radny Ryszard Teuschner powiedział, że propozycja Przewodniczącej Rady jest zadowalająca, jednakże należy ją sprecyzować i skonsultować.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że miasto to ludzie, oczekiwania i marzenia mieszkańców. Należy wszystkich równo traktować.
 
Pani Maria Popławska powiedziała, że mieszkańcy wielokrotnie słyszeli o horrendalnych odszkodowaniach. Umowa przedwstępna została podpisana w 2008 roku, jednakże dawno przestała obowiązywać, ponieważ wygasła.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że za sporządzenie opinii dotyczącej odszkodowania powinien być odpowiedzialny biegły geodeta, a nie prawnik.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad stanowiskiem Komisji Rozwoju dotyczącym  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 w przedmiocie wyrażenia poparcia dla propozycji zgłoszonej przez Przewodniczącą Rady Małgorzatę Hempowicz, które mają zostać wprowadzone w tym projekcie.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Stanowisko Komisji Rozwoju zostało jednogłośnie przyjęte.
 
W listopadzie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że dzięki zaangażowaniu radnych, istnieje możliwość zakończenia sprawy w taki sposób, który będzie satysfakcjonował wszystkich.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
 
Pan Mariusz Dąbrowski przedstawił swoją firmę „PASJE Mariusz Dąbrowski", która zajmuje się kręceniem filmów, komponowaniem muzyki oraz fotografowaniem.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, ze strategia promocji Puszczykowa jest w trakcie opracowywania. Jest to pomysł bardzo dobry, który warto wykorzystać, jednakże dzisiaj decyzja nie może zostać podjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że temat należy przedstawić Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Strona internetowa Urzędu wymaga odświeżenia, przebudowy i w tym kontekście można by wykorzystać przedstawioną propozycję współpracy.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że jest to ciekawa forma promocji.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, jaki jest koszt produkcji krótkometrażowego filmu.
 
Pan Marek Dąbrowski odpowiedział, że cena średnia filmiku do 4 minut wynosi około 6,5 tys. zł netto.
 
Pani Eliza Bałazy zadała pytanie, czy zostanie wybudowana ulica Kręta.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.
 
O godz. 18:28 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
/-/ Monika Barczak
    protokolant

Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 30 września 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.9.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:34
Godz. zakończenia: 19:14
Tematy:
 1. Omówienie rankingu ulic i propozycje jego uaktualnienia:
 • inwestycje w infrastrukturę drogową przeprowadzone w2015,
 • planowane inwestycje w infrastrukturę drogową na rok 2016.
 1. Omówienie ustawy krajobrazowej w perspektywie Puszczykowa.
 2. Omówienie najnowszych informacji na temat modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku miasta Puszczykowa.
 3. Sprawy bieżące.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie rankingu ulic i propozycje jego uaktualnienia:
 • inwestycje w infrastrukturę drogową przeprowadzone w 2015,
 • planowane inwestycje w infrastrukturę drogową na rok 2016.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w ubiegłych latach Urząd planował uaktualnić  ranking ulic, jednakże Rada nie wyraziła na to zgody. Mieszkańcy byliby niezadowoleni z faktu, że w niektórych przypadkach ich ulice spadły na niższą pozycję. Obliczenia mogą zostać przeprowadzone na nowo.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego ulica Łąkowa znajduje się wyżej w rankingu od ulicy Szpitalnej, która ma ważne znaczenie dla Miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jeżeli znaczenie ulicy dla Miasta jest ważne, a jej pozycja znajduje się daleko, to można ją wprowadzić do inwestycji po wyrażeniu zgody przez Radę.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że należy zwiększyć liczbę przyznawanych punktów za dojazd do obiektów zwiększających natężenie ruchu oraz w przypadku ciągłego zalewania ulicy. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaka jest sytuacja ulicy Powstańców Wielkopolskich, która nie została ujęta w rankingu, a  jest częściowo nieutwardzona.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ulica zostanie przeliczona według kryteriów i wpisana do rejestru.
 
O godzinie 17:42 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 6 radnych).
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że dłuższe ulice, których koszt jest większy, znajdują się na dalszych pozycjach w rankingu. Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego ulicy Mickiewicza przyznano mniejszą punktację niż ulicy Wiązowej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że ulica Mickiewicza nie jest zalewana.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że kryterium dotyczące zakończenia zabudowy ulicy budynkami oraz gęstości zabudowy w wielu przypadkach jest nieaktualne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że budowa ulic jest sukcesywnie wykonywana według rankingu. Mieszkańcy mogą być niezadowoleni z faktu, że po przeliczeniu punktów od nowa, ich ulica będzie na niższej pozycji.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, kiedy zostanie utwardzona ulica Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dokumentacja ulicy powinna niedługo zostać ukończona.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy ulica Szpitalna posiada dokumentację.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ulica została wykupiona od szpitala. W momencie jej wykupu, była przygotowana dokumentacja i kosztorys, jednakże Rada nie wyraziła zgody na jej utwardzenie, ponieważ prace mają być realizowane według rankingu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że należy dodać punkty do kryterium zalewania ulic oraz dojazdu do kilku ulic lub obiektów zwiększających natężenie ruchu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ranking można przygotować na nowo, lecz należy liczyć się z niezadowoleniem mieszkańców.
 
Rady Łukasz Grzonka powiedział, że kryterium niebezpieczeństwa zalewania posesji w czasie opadów powinno zostać zmienione na 15 punktów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jak liczone są nakłady do poniesienia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nakłady liczone są na podstawie kosztów wykonania utwardzonych ulic.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy mieszkańcy mogą współfinansować naprawę lub budowę ulic i chodników.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w niektórych gminach zostało wprowadzone współfinansowanie przez mieszkańców budowy w wysokości 25 lub 50 procent udziałów. Jeżeli mieszkańcy wystąpią z takim wnioskiem, ich ulice będą wykonywane w pierwszej kolejności.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że należy zastanowić się nad przystąpieniem do takiej uchwały.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że na początku września odbyło się spotkanie dotyczące współfinansowania budowy ulicy, gdzie mieszkańcy zadecydowali, że poczekają na jej wybudowanie zgodnie z rankingiem.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jakie inwestycje zostały wykonane w bieżącym roku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wybudowano ulicę Kasztanową, podpisano umowę na wykonanie ulicy Bałtyckiej i Grunwaldzkiej, dokonano wymiany płyt chodnikowych na ulicach 3 Maja, Kosynierów Miłosławskich i Niepodległości oraz wymieniono część nawierzchni ścieżki rowerowej na ulicy Wczasowej.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jakie inwestycje w infrastrukturę drogową planowane są na rok 2016.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że pod dyskusje podlega między innymi budowa ulicy Krętej, Niwka Stara, Rolna, Krótka, Reja, modernizacja chodnika na ulicy Brzozowej, budowa parkingu przy ulicy Podgórnej oraz ścieżki rowerowej na 3 Maja.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy Urząd może ubiegać się o dofinansowanie na utwardzenie ulicy Niwka Stara.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na ulicę Klasztorną oraz Niwka Stara, ponieważ łączą się z ważnymi drogami.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że mieszkańcy ulicy Niepodległości uskarżają się na hałas powodowany przez samochody jeżdżące po kostce.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ulica zostanie uwzględniona w rankingu.
 
Ad 2. Omówienie ustawy krajobrazowej w perspektywie Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił ustawę krajobrazową w perspektywie Puszczykowa, gdzie każda reklama umieszczona na terenie miasta zostanie opodatkowana, przez co część reklam zniknie. Urząd wystąpi do Rady o przystąpienie do opracowania zasad, a następnie do podjęcia uchwały i konsultacji z organami wyższego szczebla. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że należy ustalić warunki sytuowania, wymiarów i wyglądu małej oraz dużej architektury, tablic reklamowych i ogrodzeń. Cena maksymalna za 1 dzień reklamy wynosi 2,50 zł, a Rada może podzielić miasto na strefy, gdzie stawki będą różne. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w ciągu 3 lat Marszałek musi utworzyć studium na terenie województwa, gdzie poszczególne etapy będą wymagały zaopiniowania przez Miasto.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy należy zmienić uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że plany, które zostały uchwalone wcześniej, mają moc prawną, przez co nie wymagają zmiany.
 
O godzinie 18:39 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 7 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy można zatrudnić osobę, która zajmie się estetyką krajobrazu miejskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że taką osobę można zatrudnić.
 
Ad 3. Omówienie najnowszych informacji na temat modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku miasta Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na Urząd została złożona skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ponieważ Miasto nie zgodziło się na lokalizację masztu przy ulicy Śląskiej. Wojewoda przysłał do zaopiniowania nową lokalizację, niedaleko granicy z Mosiną.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy perony mają zostać wykonane z granitu, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że Urząd nie posiada informacji na ten temat.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jak wygląda sytuacja z utworzeniem przejścia dla pieszych na ulicy Poznańskiej przy piekarni.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przejście może zostać utworzone na wysokości warsztatu samochodowego, dzięki czemu nie zostanie zlikwidowana duża liczba miejsc parkingowych. Jednakże, jeśli przejścia nie ma w pobliżu 100 m, pieszy ma prawo przejść przez jezdnię.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że zapewnienie bezpieczeństwa nie zostałoby spełnione. Można wybudować progi zwalniające.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, ze można umieścić progi zwalniające między ulicą Wiosenną a Działkową.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że progi i znaki muszą być zgodne z przepisami i planem organizacji ruchu drogowego.
 
Radny Łukasz Grzonka poruszył kwestię oznakowania ulicy Langego, gdzie znaki wzajemnie się wykluczają.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na niektórych ulicach obowiązywał plan organizacji ruchu drogowego, który jest nieaktualny. Należy przystąpić do weryfikacji i poprawy organizacji ruchu na terenie Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, na jakim etapie jest opracowywanie studium odwodnienia Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do 15 grudnia ma zostać dostarczony dokument. Urząd stara się, aby w torowisku została umieszczona rura osłonowa, która biegłaby do rzeki Warty, aby tam spływała woda.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy została podpisana umowa użyczenia gruntu z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że tak.
 
Radna Alfreda Brączkowska zwróciła uwagę na lampy uliczne na ulicy Fiołkowej, które są przesłonięte przez gałęzie.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy podcinane są gałęzie przy liniach energetycznych, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że tak.
 
Pan Jarosław Dobicki powiedział, że ulice, które są zalewane, powinny być wyżej oceniane w rankingu ulic.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że w kryterium oceny ulic należy uwzględnić również ciągi komunikacyjne.
 
Pani Maria Popławska zapytała, kto projektował studium, na co otrzymała odpowiedź od Burmistrza Andrzeja Balcerka, że Pani Ewa Stojczyk.
 
Pani Maria Popławska zapytała, czy została podjęta decyzja dotycząca warunków zabudowy dla Pana Jerzego Bolewskiego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że podjęcie decyzji zostało przesunięte na połowę października.
 
O godz. 19:14 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
    protokolant

Protokół nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 14 września 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.8.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 19:19
 
Tematy:
1.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11- w dwóch etapach I i II,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa,
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B,
 • uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych iurządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020.
2.     Informacja nt. budowy ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta wraz z budową oświetlenia.
3.     Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11- w dwóch etapach I i II.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11- w dwóch etapach I i II, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jak brzmi treść uzasadnienia uchwały, w której Miasto nabyło działki numer 1021/6 i 1022/6.
 
O godzinie 17:33 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
 
Pan Waldemar Luther, pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, odpowiedział, że gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku, gdy sprzedaż dotyczy niezabudowanej nieruchomości. Cena wykonania pierwokupu jest równa cenie ustalonej pomiędzy stronami w umowie sprzedaży. Pan Waldemar Luther dodał, że cena za 1 m² wynosiła około 100 zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, ile kosztowała omawiana działka, na co otrzymał odpowiedź od Sekretarza Macieja Dettlaffa, że 155 tys. zł.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II.
Wynik głosowania: „za" - 6 , „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.
Pan Jerzy Zalewski, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej.
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
Pan Jerzy Zalewski przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, na jakim terenie ustala się lokalizację budynków o funkcji usługowej.
 
Pan Jerzy Zalewski odpowiedział, że funkcja usługowa dotyczy terenu oznaczonego symbolem U, w rejonie ulicy Wysokiej.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy dla terenu oznaczonego symbolem 1MN można zmienić minimalną powierzchnię działki na 1000 m².
 
Pan Jerzy Zalewski odpowiedział, że jest to parametr aktualnego podziału terenu, którego nie można zmienić.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020.
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy są ulice, oprócz wymienionych w planie, które wymagają wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nowo powstałe ulice nie zostały zgłoszone do planu, ponieważ mieszkańcy płaciliby więcej za 1 m³ ścieków. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w tym roku rozpocznie się budowa wodociągu na ulicy Andersonów i kanalizacji na ulicy Makowej oraz częściowo na Morenowej, a za rok na jednej z odnóg ulicy Gołębiej.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, gdzie biegnie główna magistrala wodociągowa, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisiński, że wzdłuż rzeki Warty.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Informacja nt. budowy ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta wraz z budową oświetlenia.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odbyło się spotkanie z dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego, gdzie warunkiem udostępnienia gruntu jest jego nieprzerabianie w sposób trwały. Dyrekcja wyraziła zgodę na montaż oświetlenia parkowego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że biuro prawne pozytywnie zaopiniowało umowę użyczenia gruntu. Kiedy umowa zostanie popisana, należy szukać środków na wykonanie dokumentacji i montaż oświetlenia.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy radni mogą zobaczyć projekt umowy użyczenia gruntu, na co otrzymał odpowiedź od Pana Waldemara Luthera, że tak.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaki jest koszt montażu lamp.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jedna lampa wraz z okablowaniem kosztuje około 7 tys. zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił wniosek formalny o pozytywne zaopiniowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta wraz z budową oświetlenia, ze względu na nieformalny charakter prowadzonych rozmów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał ogłosił piętnastominutową przerwę.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że radni przychylni są do przyjęcia projektu umowy użyczenia, jednakże należy dopisać numer księgi wieczystej działki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaka jest długość i szerokość planowanej ścieżki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że długość ścieżki wynosi około 400 m, a szerokość około 3 m.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym Komisji Rozwoju o zaopiniowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta wraz z budową oświetlenia.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek formalny Komisji Rozwoju został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał odczytał pismo Pana Adama Wojciechowskiego dotyczące nawierzchni ulicy Stromej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odbyło się spotkanie z właścicielem jednej z nieruchomości, które dotyczyło współfinansowania przez mieszańców ulicy zakupu i montażu płyt ażurowych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że koszt umieszczenia płyt na skrzyżowaniu ulicy Czarnieckiego do  najwyższego punktu wynosi około 40 tys. zł, gdzie każda ze stron poniosłaby koszty po połowie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, kiedy, w przypadku dofinansowania prac przez mieszkańców, zostanie wykonany montaż płyt.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w październiku.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy w przypadku wyłożenia większej sumy pieniędzy przez mieszkańców ulicy, Urząd wykona dłuższy odcinek drogi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że tak. Wpłata zostanie dokonana na konto Urzędu prawdopodobnie jako darowizna, gdzie Rada będzie decydować, na co pieniądze zostaną przeznaczone.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na ulicy Reja występuje problem związany z zalewaniem posesji przez opady deszczu. Dwie studnie tylko w pewnym stopniu odbierają opady. Należy wykonać projekt odwodnienia terenu z możliwością rozpoczęcia prac związanych z przebudową ulicy. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że budowa ulicy Reja w tym przypadku, musi zostać przeniesiona na wyższą pozycję w rankingu ulic, za zgodą Rady.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy zamontowanie skrzyni osuszającej naprawiłoby sytuację.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że weryfikowane jest, czy skrzynie osuszające mogą zostać tam zamontowane, jednakże ich koszt wynosi około 170 tys. zł. W tym przypadku lepiej jest wykonać osuszenie terenu wraz z utwardzeniem drogi.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że na ulicy Klasztornej podczas większej ulewy zalewana jest jedna z posesji, gdzie studzienki nie odbierają wody.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że część ulicy Klasztornej jest utwardzona. Prawdopodobnie w przyszłym roku lub za dwa lata ruszy budowa tej ulicy.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy planowane jest utworzenie sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z ulicy Studziennej na drogę wojewódzką nr 430.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Urząd wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby utworzyć sygnalizację. Za kilka lat droga wojewódzka zostanie generalnie przebudowana, a budowa sygnalizacji świetlnej nie zależy od Urzędu.
 
Radna Elżbieta Biajczewska zapytała, czy została utworzona dokumentacja na wybudowanie ulicy Polnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dokumentacja jest na ukończeniu, gdzie planowane jest zamontowanie płyt ażurowych. W przyszłym roku lub za dwa lata ulica zostanie przebudowana.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, aby podczas wręczania nagrody Bursztynowego Motyla, laureaci sadzili drzewa na skwerze imienia Władysława Tomaszewskiego, gdzie należy osuszyć teren oraz zamontować ławki.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że na tym terenie parkują autokary.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w przyszłym roku przyjechaliby laureaci nagrody, którzy zasadziliby drzewa. Do rozmów można wrócić, jednakże należy uwzględnić koszt odwodnienia terenu oraz zamontowania koszy i ławek.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy zostanie zamontowane oświetlenie między dworcem a drogą wojewódzką nr 430 przy ścieżce rowerowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prowadzone były rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych. Ścieżka będzie przebudowana, ponieważ planowane jest utworzenie parkingu obok nastawni.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że stawek koło dworca należy do osoby prywatnej. Cały grunt nie jest własnością powiatu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, kto jest właścicielem Pałacu Ślubów, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że Miasto.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy można zamontować więcej drewnianych koszy na śmieci.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że drewniane kosze są tańsze, jednakże  większość koszy na terenie miasta jest metalowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy zostanie pozyskany teren, który ułatwiłby wyjazd z parkingu przy Biedronce.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że właściciel nieruchomości zażądał zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli plan ulegnie zmianie, droga zostanie udostępniona.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, co Urząd wie na temat wznowienia prac związanych z modernizacją linii kolejowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostały wybrane trzy firmy. Umowy mają zostać podpisane w październiku, a ekrany będą w kolorze zielonym. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, ze mieszkańcy wnioskują, aby zamontować więcej ekranów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jak wysokie będą ekrany.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że od 4 m wzwyż.
 
O godz. 19:19 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
      Protokolant

Protokół nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 20 lipca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.7.15
Godz. rozpoczęcia: 17:34
Godz. zakończenia: 21:02
Tematy:
 1. Omówienie propozycji zmian w projekcie mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
 2. Informacja na temat: niezbędnych czynności formalno-prawnych, które należy przeprowadzić w celu wykonania inwestycji, polegającej na udostępnieniu ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta wraz z budową oświetlenia; obecnego etapu przeprowadzania inwestycji oraz horyzontu czasowego, w którym inwestycja zostanie ukończona.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11,
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej wobrębie Niwka,
 • przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES,
 • przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie propozycji zmian w projekcie mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
Pani Agnieszka Podgórska, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, omówiła zmiany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że stanowiska targowe powinny zostać wykonane z materiałów ekologicznych, na co otrzymał odpowiedź od pani Agnieszki Podgórskiej, że zapis może zostać sprecyzowany o konkretny materiał.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował dopuszczenie możliwości postawienia budynku obsługi administracyjnej na działce o numerze ewidencyjnym 2199, obręb Puszczykowo, ark. 5.
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że nie zgadza się na postawienie na tym terenie nowego budynku Urzędu w przyszłości.
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie należy umieszczać zapisu o zakazie postawienia budynku obsługi administracji publicznej.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że przyjęcie zapisu w tej formie nie wyklucza możliwości zmiany zapisu przez kolejną Radę.
Pan Piotr Bekas powiedział, że działka od lat była rezerwowana na powstanie nowego budynku Urzędu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że takim zapisem umożliwiamy budowę Zielonego Targu oraz nie jest blokowana możliwość postawienia budynku świadczącego usługi administracji publicznej.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że nie należy zakazywać możliwości postawienia budynku administracji publicznej.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wprowadzeniem do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5, dla działki o numerze ewidencyjnym 2199, zapisu o możliwości utworzenia obiektu administracji publicznej.
Wynik głosowania: „za" - 3, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany negatywnie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Ad 2. Informacja na temat: niezbędnych czynności formalno-prawnych, które należy przeprowadzić w celu wykonania inwestycji, polegającej na udostępnieniu ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta wraz z budową oświetlenia; obecnego etapu przeprowadzania inwestycji oraz horyzontu czasowego, w którym inwestycja zostanie ukończona.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił czynności które należy przeprowadzić w celu udostępnienia ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta,  które polegają między innymi na uzyskaniu zgody na użyczenie terenu od Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pan Waldemar Luther, pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, dodał, że koszty wyrównania powierzchni ścieżki i montażu lamp poniesie Miasto.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, ile lamp zostanie zamontowanych.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że według koncepcji na odcinku 400 m zostanie zamontowanych około 9 lamp, gdzie koszt został oszacowany na około 50 tys. zł, a realizacja zadania przewidziana jest w ciągu pół roku.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka.
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy statut Stowarzyszenia jest znany.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że statut zostanie dostarczony radnym, jednakże nie wymaga on zatwierdzenia przez Radę.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że bez znajomości statutu uchwała nie może zostać zaopiniowana.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, czy bez zaopiniowania uchwały przez Komisję Rozwoju, może zostać ona przedłożona do zaopiniowania Radzie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Komisje są organami pomocniczymi Rady, która wysłuchuje jej zdania jeśli uchwała ma zostać podjęta, a Rada może ją opiniować bez zaopiniowania przez Komisję.
 
W dniu 20 lipca 2015 roku, Komisja nie podjęła się opiniowała projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES.
 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".
Pan Piotr Szczepański, współtwórca Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN, przedstawił ww. koncepcję w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych", który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżańśki powiedział, że należy uwzględnić ścieżkę rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 431 pomiędzy Mosiną a Rogalinem, na co otrzymał odpowiedź od pana Piotra Szczepańskiego, że może to zostać ujęte w koncepcji.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Pan Damian Piestrzyński, przedstawiciel firmy BOSS - Partner Leasing, przedstawił propozycję transportu miejskiego na terenie Puszczykowa, który składałby się z mikrobusów posiadających internet oraz monitor, na którym wyświetlane będą oferty pracy. Pan Damian Piestrzyński poinformował, że bilety będzie można zakupić w formie karty magnetycznej. Pan Damian Piestrzyński dodał, że po korekcie cena za przejechany kilometr będzie wynosić 3,1 zł, a w pojeździe znajduje się 16 miejsc.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisińśki powiedział, że na terenie Puszczykowa będzie obowiązywał jeden bilet.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, kiedy zostaną ogłoszone wyniki z przeprowadzonych ankiet przez firmę, na co otrzymał odpowiedź od pana Damiana Piestrzyńskiego, że w ciągu dwóch tygodni od zebrania ankiet.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że mikrobusy będą dowoziły i odbierały dzieci ze szkoły.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy sieć transportowa będzie korzystała z obecnych przystanków, na co otrzymał odpowiedź od pana Damiana Piestrzyńskiego, że tak.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, ile kosztować będzie roczne utrzymanie linii autobusowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisińśki odpowiedział, że z założenia ma ona kosztować łącznie około 100 tys. zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy cena biletów zostanie obniżona, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że tak.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że transport powinien być zintegrowany z Poznaniem.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w ustawie o transporcie publicznym oraz w prawie unijnym zostało zapisane, że jeżeli transport miejski rocznie będzie przejeżdżał trasę liczącą łącznie ponad 50 tys. km, to ogłoszenie o zamiarze powstania linii należy ogłosić w biuletynach rok przed jej uruchomieniem, a jeśli mniej, to pół roku przed. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w przypadku, gdy będzie ona kosztowała ponad 30 tys. euro rocznie, to należy także zastosować przepisy o zamówieniach publicznych. Kiedy Rada zgodzi się dokładać 50 tys. zł rocznie do transportu, będzie można połączyć Stare Puszczykowo z resztą miasta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że jeśli miałyby powstać kursy nocne, to również należy dołożyć środki pieniężne, gdzie koszty zależne są od władz gminy Komorniki.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku o wszczęcie czynności przygotowawczych w celu utworzenia oferty na transport zintegrowany na terenie Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
 
Pan Piotr Bekas zapytał, jak wygląda koncepcja zagospodarowania wód deszczowych w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisińśki odpowiedział, że środki, które zostały przeznaczone na koncepcję zagospodarowania wód deszczowych zostały zrealizowane.
 
Radna Alfreda Brączkowska poprosiła o przycięcie krzewów i gałęzi na ulicy Niepodległości.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy na ulicy Dworcowej zostaną wymienione krawężniki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do końca roku prawdopodobnie nie zostanie to wykonane.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy zostanie utworzone przejście dla pieszych koło piekarni państwa Błaszkowiaków.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że utworzenie przejścia dla pieszych jest związane z likwidacją miejsc parkingowych.
 
Pan Piotr Bekas zapytał, jak wygląda sytuacja z chodnikiem na ulicy Sobieskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w przypadku remontu chodnika, stary chodnik zostanie rozebrany.
 
O godz. 21:02 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Monika Barczak
    Protokolant
 

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

OB.0012.2.6.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:36
Godz. zakończenia: 20:58
 
Tematy:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok,
 • udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok,
 • wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 592/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
2. Przedstawienie zgłoszonych uwag do projektu mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
3. Zapoznanie i omówienie:
 • Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN,
 • Koncepcji Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN,
 • Koncepcji Produktów Turystycznych na terenie Mikroregionu WPN.
4. Informacja firmy BOSS - Partner Leasing nt. propozycji dotyczącej transportu miejskiego na terenie Puszczykowa.
5. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego koszt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyniósł ok. 12 tys. zł.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że zgodnie z umową, w ubiegłym roku należało zapłacić za kolejny etap realizacji studium.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Radny Łukasz Grzonka zadał pytanie, czy wniosek formalny Komisji Rozwoju dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Dworcowej, Moniuszki i Solskiego, został uwzględniony przez projektanta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w lutym i maju został złożony wniosek mieszkańców, za pośrednictwem pani Marii Popławskiej, na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Dworcowej, Moniuszki i Solskiego, który zostanie poruszony w sprawach bieżących.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Dworcowej, Moniuszki i Solskiego pozostały na tym samym etapie co w roku ubiegłym.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 592/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 592/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, ile wynosi powierzchnia działki.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że powierzchnia działki wynosi 13 metrów kwadratowych.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy można opiniować uchwałę, jeśli nie została określona cena, za którą działka zostanie sprzedana.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że powołany rzeczoznawca określa kwotę, za którą nieruchomość zostanie sprzedana, po wyrażeniu zgody Rady na jej sprzedaż.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażeniem zgody na sprzedaż działki nr 595/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Przedstawienie zgłoszonych uwag do projektu mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
 
Pani Alina Stempniak, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, przedstawiła zgłoszone przez mieszkańców uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic ks. Posadzego, Wysokiej, Podgórnej, Poznańskiej, które zostały posegregowane na cztery kategorie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że teren nie zostanie przeznaczony na zabudowę kubaturową.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że Urząd nie może wykreślić drogi wewnętrznej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze względu na pełnienie przez nią wielu funkcji, między innymi dojazdu do szkoły i drogi ewakuacyjnej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w dniu dzisiejszym został podpisany akt notarialny, w którym Miasto nieodpłatnie nabywa teren 1KDW w formie darowizny.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, ile wynosi powierzchnia terenu U2, na co otrzymała odpowiedź od pani Aliny Stempniak, że ok. 2 tys. metrów kwadratowych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy dzielenie terenu na działki jest sensowne.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że powierzchnia działek musi zostać ustalona.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, co radni mogą zrobić, aby ich uwagi zostały uwzględnione przez projektanta.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że radni mogą zająć wspólne stanowisko w tej sprawie.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że Zielony Targ powinien funkcjonować przez cały rok, gdzie nie należy wykluczać całkowitej zabudowy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby zachować obecną funkcję terenu.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że na terenie U2 powinny zostać zbudowane sanitariaty oraz stragany wykonane z drewna.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wystarczy umieścić od 6 do 8 stanowisk targowych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że zostanie zawarty zapis, aby na tym terenie znajdowało się od 6 do 8 stanowisk targowych oraz kilka miejsc parkingowych.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rozwoju dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic ks. Posadzego, Wysokiej, Podgórnej i Poznańskiej o przeznaczeniu minimum 30 procent terenu U2 na miejsce dla Zielonego Targu, który będzie obejmował od 6 do 8 stanowisk targowych wykonanych z materiałów ekologicznych, z powstaniem miejsc parkingowych, bez możliwości rozbudowy istniejących na tym terenie garaży oraz wykreślenia zapisu dotyczącego zabudowy kubaturowej.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Wniosek Komisji Rozwoju został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Zapoznanie i omówienie: Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN, Koncepcji Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN, Koncepcji Produktów Turystycznych na terenie Mikroregionu WPN.
 
Pan Konrad Tuszewski, specjalista ds. tworzenia marki turystycznej, przedstawił Strategię Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN, Koncepcję Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN oraz Koncepcję Produktów Turystycznych na terenie Mikroregionu WPN, co stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że dokument został napisany w sposób nieczytelny oraz nie uwzględniono propozycji przebiegu szlaku zabytkowego przez Puszczykowo.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że z ponad 200 propozycji, nie każdy zostaje uwzględniony.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, jaki produkt turystyczny jest charakterystyczny dla Puszczykowa.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że turyści przyjeżdżają na lody do Kostusiaka.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, co należy zrobić, aby stworzyć produkt turystyczny.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że należy skupić się na tym, co Miasto posiada oraz należy współpracować z innymi miastami.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czego Mikroregion WPN oczekuje od Komisji Rozwoju.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że Mikroregion WPN prosi o zapoznanie się z dokumentem.
 
Ad 4. Informacja firmy BOSS - Partner Leasing nt. propozycji dotyczącej transportu miejskiego na terenie Puszczykowa.
 
Pan Damian Piestrzyński, przedstawiciel firmy  BOSS - Partner Leasing, przedstawił propozycje transportu miejskiego na terenie Puszczykowa, który składałby się z mikrobusów posiadających internet oraz monitor, na którym wyświetlane będą oferty pracy. Pan Damian Piestrzyński poinformował, że bilety będzie można zakupić w formie karty magnetycznej.
 
Pani Katarzyna Bossa, właścicielka firmy  BOSS - Partner Leasing, dodała, że można uwzględnić różne trasy. Kursy będą współgrały z rozkładem pociągów.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy prowadzone są rozmowy z władzami gminy Luboń.
 
Pan Damian Piestrzyński odpowiedział, że na chwilę obecną firma nie rozmawiała z władzami gminy Luboń. Pan Damian Piestrzyński dodał, że kurs autobusu nocnego będzie kursował, przy minimum 5 osobach, gdzie koszt przejazdu jednej osoby będzie wynosił 8 zł.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaki jest koszt przejechanego kilometra.
 
Pan Damian Piestrzyński odpowiedział, że koszt wyniesie około 3,20 zł za przejechany kilometr.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, ze na dzień dzisiejszy Miasto korzysta z usług komunikacyjnych.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że na dzień dzisiejszy decyzja na temat transportu miejskiego nie może zostać podjęta.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
 
Radny Maciej Krzyżański poruszył kwestię miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Dworcowej, Moniuszki i Solskiego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Dworcowej, Moniuszki i Solskiego znajduje się na tym samym etapie co w ubiegłym roku.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem wniosku formalnego dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Dworcowej, Moniuszki i Solskiego.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rozpatrzenie wniosku formalnego Komisji Rozwoju zostało zaopiniowane pozytywnie.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że najlepiej nadać  terenowi funkcję mieszkaniową.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że nadanie funkcji mieszkaniowej nie wyklucza nadania funkcji usługowej.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że mieszkanie trzy-lokalowe jest już zabudową wielorodzinną.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy terenom można nadać funkcję mieszkaniową, a później uściślić jej dokładną funkcję, na co otrzymała odpowiedź od pani Aliny Stempniak, że tak.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, czy przy funkcji mieszkaniowej możliwe jest prowadzenie działalności usługowej dla jej mieszkańców.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie jest to wykluczone, jeśli nie zostanie zawarty zapis o zakazie funkcji usługowej.
 
Pani Maria Popławska poinformowała, że mieszkańcy tego rejonu wyrazili wolę, aby teren posiadał funkcję mieszkaniową jednorodzinną.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym Komisji Rozwoju o zaopiniowanie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej dla działek geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 175/1, 175/2, 176, 181/2 w projektowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w projektowanym studium.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek formalny Komisji Rozwoju został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem wniosku formalnego Komisji Rozwoju dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Moniuszki.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rozpatrzenie wniosku formalnego Komisji Rozwoju zostało zaopiniowane pozytywnie.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym Komisji Rozwoju o zaopiniowanie wprowadzenia funkcji mieszkaniowo-usługowej dla działki geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 252/8 w projektowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w projektowanym studium.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek formalny Komisji Rozwoju został zaopiniowany pozytywnie.
 
O godz. 20:58 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant
 

Protokół nr 5/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


 
OB.0012.2.5.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 18:58
 
Tematy:
1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
- wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej,
- wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rynku.
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.
 
Pani Agnieszka Podgórska, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, omówiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy zostanie postawiona furtka na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od strony Wielkopolskiego Parku Narodowego, o oznaczeniu 4 MN.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że wzdłuż terenu drogi pieszej przebiegają trasy turystyczne, z których mieszkańcy będą mieli dostęp do lasu. Przyszły inwestor nie będzie mógł prowadzić funkcji usługowej w przypadku wydzielenia lokalu użytkowego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, z czego wynika zakaz umieszczenia furtki od strony Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że Wielkopolski Park Narodowy składa uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby uregulować wejścia do parku.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy zapis dotyczący ograniczenia zabudowy na terenie 4MN, jest zgodny z prawem, na co otrzymał odpowiedź od Pani Agnieszki Podgórskiej, że tak.
 
Pani Alina Stempniak, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, dodała, że bez takiego zapisu Wielkopolski Park Narodowy nie wyrazi pozytywnej opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał nie wyraził przeciwwskazań do dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.
 
Pan Waldemar Luther, pracownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy można usunąć zapis o dzierżawie nieruchomości w trybie bezprzetargowy, na co otrzymał odpowiedź od Pana Waldemara Luthera, że tak.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rynku.
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rynku.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rynku.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk, zastępca prezesa zarządu i główny projektant M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o., przedstawiła firmę, która będzie projektowała studium. W roku 2013 firma tworzyła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy firma zapoznała się z projektem studium, na co otrzymał odpowiedź od Pani Ewy Mieloch-Stojczyk, że tak, jednakże nie będzie on wykorzystywany do tworzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, ile czasu zajmie opracowanie dokumentu studium i przedłożenie go Radzie do zaopiniowania.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że projekt zostanie przedłożony Radzie na przełomie sierpnia i września.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jakie ustalenia zostały zawarte w związku z wnioskiem firmy My Sport s.c., dotyczącym wydzierżawienia dodatkowego terenu.
 
Radny Filip Ryglewicz odpowiedział, że rozmowy będą prowadzone z firmą przez Urząd Miejski. Jeżeli zostanie wydzierżawiony dodatkowy teren, to firma będzie mogła wybudować mini kort dla dzieci ze ścianką treningową, co umożliwi współpracę ze szkółkami hiszpańskimi. Radny Filip Ryglewicz dodał, że na terenie CAS-u powinien powstać kompleks pomieszczeń sanitarnych, administracyjnych oraz magazynowych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że Pan Arkadiusz Krzyżański wyraził chęć, aby korty były udostępniane mieszkańcom Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że w momencie, kiedy obszar zostanie wyłączony, zmniejszeniu ulegnie ilość posiadanych terenów inwestycyjnych. Firma My Sport s.c. w pierwszym wniosku prosiła o zgodę na wydzierżawienie 900 metrów kwadratowych terenu.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że teren MOSIR-u będzie zawierał dużą ilość kortów, co spowoduje brak lokalizacji dla boiska do siatkówki plażowej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że lokalizacja do budowy boiska do siatkówki plażowej znajduje się w pobliżu lokalizacji poprzedniego boiska.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że w chwili obecnej Komisja nie może wyrazić opinii dotyczącej możliwości dzierżawionego terenu.
 
Pan Janusz Szafarkiewicz dodał, że teren został oddany za symboliczną złotówkę. Po 30 latach dzierżawy, cała zabudowa przechodzi na własność miasta.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o uprzątnięcie suchych gałęzi z terenu Puszczykowa.
 
Pan Waldemar Luther powiedział, że powstają dwie nowe drogi, którym należy nadać nazwy,  spójne z sąsiadującymi ulicami.
 
Radna Alfreda Brączkowska zadała pytanie, do jakiej firmy należą słupy energetyczne.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że słupy niskiego i średniego napięcia należą do Enei, natomiast słupy wysokiego napięcia należą do Polskich Linii Energetycznych.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że na ulicy Nizinnej znajdują się słupy energetyczne w fatalnym stanie.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że linia nadaje się do wymiany.
 
Na posiedzeniu Komisji została poruszona kwestia chodników i ulic do remontu, które będą tematem kolejnych rozmów.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, czy zostanie wykonany remont grobli między ulicą Poznańską, a drogą E430.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że należy wystąpić do Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o remont grobli.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należy wyremontować chodnik od strony Dworca w Puszczykówku do ulicy Mazurskiej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że w podobnym stanie znajdują się chodniki na ulicach Chrobrego, Kopernika, Sobieskiego oraz występują miejsca, gdzie nie wybudowano chodników.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy zostanie utworzone przejście dla pieszych z ulicy Wiosennej na ulicę Poznańską oraz na ulicy Nadwarciańskiej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że ulica Wiosenna i Działkowa nie są prostopadłe do siebie, co utrudnia utworzenie przejścia dla pieszych. Urząd Miejski jest otwarty na propozycje rozwiązania problemu.
 
O godz. 18:58 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 

Protokolant

/-/ Monika Barczak

 

Protokół nr 4/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 23 marca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 4/15
z posiedzenia Komisji Rozwoju,
które odbyło się w dniu 23 marca 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2.4.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:36
Godz. zakończenia: 19:31
 
Tematy:
 1. Sprawa drogi dojazdowej do ośrodka Wielspin.
 2. Promocja miasta - analiza.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Puszczykowo, części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Wysokiej,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny,
 • utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
 1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w mpzp.
 2. Sprawy bieżące
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Sprawa drogi dojazdowej do ośrodka Wielspin.
 
Pan Marek Przybylak, współwłaściciel ośrodka Wielspin, wyjaśnił, że firma posiada dwa ośrodki: w Puszczykowie oraz w Wągrowcu. Jedną z przeszkód rozwojowych ośrodka w Puszczykowie, jest brak drogi dojazdowej. Pan Marek Przybylak wyjaśnił, że droga, z której korzystają goście i pracownicy, jest drogą prywatną należącą do właściciela posesji sąsiadującej. Droga jest wąska, ograniczona z obu stron drzewami, przez co utrudniony jest wjazd dla autobusów. Kolejny problem dotyczy bezpieczeństwa drogowego, związanego z brakiem możliwości poruszania się pojazdów jednocześnie w przeciwnych kierunkach. W obliczu prowadzenia aktualnej działalności i planów rozbudowy, ośrodek Wielspin nie może zapewnić podstawowych warunków dojazdowych gościom. Pan Marek Przybylak dodał, że od wielu lat prowadzona jest korespondencja z Urzędem Miejskim, w której zarząd otrzymał informację o budowie drogi w roku 2016, ponadto Wielspin płaci ok. 80 tys. zł rocznie podatku od nieruchomości.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, ile znajduje się miejsc noclegowych w ośrodku w Puszczykowie .
 
Pani Beata Dopierała, Prezes Zarządu Wielspin odpowiedziała, że w ośrodku w Puszczykowie znajduje się 17 pokoi gotowych na przyjęcie 50 osób.
 
Pan Marek Przybylak dodał, że rozbudowa przewiduje poszerzenie bazy noclegowej do 60 pokoi wraz z wybudowaniem restauracji z salą konferencyjną.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zadał pytanie, czy tereny wokół ośrodka Wielspin zostaną zagospodarowane.
 
Pan Marek Przybylak odpowiedział, że teren należy najpierw uporządkować, ze względu na liczną ilość drzew. Starostwo Poznańskie podjęło decyzję o zezwoleniu na wykonanie prac polegających na oczyszczeniu terenu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zadał pytanie, czy na powstanie drogi dojazdowej do ośrodka potrzebny jest wykup gruntów przez Miasto.
 
Pan Waldemar Luther, pracownik referatu Gospodarki Gruntami odpowiedział, że budowa ulicy Krętej została zakończona, jednakże wymaga ona wykupu gruntu znajdującego się na zakręcie tej ulicy, a także wykupu przyległych działek. Trwa proces ustalania wartości przez Starostę Poznańskiego w ramach decyzji drogowej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że najlepiej wykonać odcinek drogi od ulicy Wysokiej.
 
O godzinie 18:23 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy na terenie ośrodka będą prowadzone zajęcia z fizykoterapii, na co otrzymał odpowiedź od Pani Beaty Dopierały, że planowane są takie zajęcia.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, ile osób zatrudnionych jest w ośrodku Wielspin w Puszczykowie.
 
Pani Beata Dopierała poinformowała, że na terenie ośrodka zatrudnione są 2 osoby.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że Urząd Miejski przygotuje kosztorys budowy drogi dojazdowej do ośrodka Wielspin. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że nie widzi formalnych przeszkód, aby ta droga powstała.
 
Ad 2. Promocja Miasta - analiza.
 
Radni dyskutowali na temat szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego opracowania strategii promocji Miasta i identyfikacji wizualnej Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła uwagi, które zostały poruszone na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, między innymi o dodaniu do głównych celów opracowania strategii promocji marki i identyfikacji wizualnej na lata 2015-2020, poczucia tożsamości z Miastem oraz wskazanie firm i instytucji współpracujących z Miastem.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że oferta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Wyrażenie zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Puszczykowo, części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31.
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Puszczykowo, części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Wysokiej.
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawcę nieruchomości.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, do jakich celów wykorzystywana jest omawiana działka.
 
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że działka, która dzierżawiona jest od 12 lat, przeznaczona została na cele ogrodnicze. Dzierżawca nie wyraził chęci zakupu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Wysokiej.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny.
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w spawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  wyrażenia zgody na  przyjęcie darowizny.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Utworzenie obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w mpzp.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zadał pytanie, czy istnieje potrzeba zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Sobieskiego, a terenem lasu należącym do Wielkopolskiego Parku Narodowego drogi publicznej dojazdowej z szerokości 10 metrów na 6 metrów.
 
Pani Alina Stempniak, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej, poinformowała, że szerokość ulicy powinna wynosi od 10 do 12 m. Zdaniem Urzędu Miejskiego wniosek jest bezzasadny.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad rozpatrzenie wniosku o zmianę w mpzp.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 5, „wstrzymało się" - 2.
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, na jakim etapie jest tworzenie studium.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że Urząd Miejski przygotowuje się do rozpoczęcia prac związanych z utworzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zadał pytanie, czy projektant może konsultować się z radnymi.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że do tej pory nie było to praktykowane.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że firma przed rozpoczęciem prac zostanie przedstawiona radnym, którym następnie będzie przedstawiała etapy swojej pracy.
 
Radna Agata Wójcik poruszyła kwestię światłowodów na terenie Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że światłowody nie znajdują się na terenie całego Miasta. Na Nowym Osiedlu oraz Niwce, ze względu na gęsto zaludniony teren, światłowody zostały wybudowane przez operatora INEA. Nie zaplanowano budowy nowych światłowodów.
 
O godz. 19:31 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak
 
 

Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 5 marca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.3.2015
 
Godz. rozpoczęcia: 17:36
Godz. zakończenia: 20:47
 
Temat:
1. Konsultacje społeczne w sprawie „Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań" przygotowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Konsultacje społeczne w sprawie „Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań" przygotowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
 
Dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Poznań Maciej Musiał omówił działalność Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
 
Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu Tomasz Kaczmarek przedstawił program Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań",  który stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał o planowanej lokalizacji przystanku kolejowego na Niwce.
 
Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania Łukasz Mikuła odpowiedział, że budowa przystanku planowana jest w okolicach „Czarnokurza" oraz Szpitala w Puszczykowie.
 
Pan Tomasz Kaczmarek dodał, że na remont i budowę nowych przystanków czekają także inne gminy.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zadał pytanie odnośnie planowanych prac budowlanych w  kierunku północnym od Puszczykowa.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że rozważana jest budowa przystanków Luboń-Lasek oraz Poznań-Świerczewo. Stowarzyszenie planuje, aby pociągi jeździły częściej i zatrzymywały się na każdej stacji kolejowej.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy lokalizacja przystanku kolejowego Luboń-Lasek nie mogłaby znajdować się bardziej w kierunku południowym od budowanego wiaduktu w  Łęczycy.
 
Pan Łukasz Mikuła oznajmił, iż w północnej części przystanek połączy się z innymi liniami kolejowymi, ponadto więcej pasażerów miałoby dojście do kolei ze strony południowej.
 
Radny Filip Ryglewicz zadał pytanie dotyczące walorów turystycznych i rekreacyjnych Puszczykowa, w odniesieniu do Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań.
 
Członkini Rady Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego  Sylwia Bródka odpowiedziała, że omawiane walory obejmują całą metropolię, w tym koncepcję Doliny Warty. W studium kwestia Puszczykowa jest wyszczególniona.
Do rzeki Warty została przypisana funkcja centrum zintegrowanej turystyki. Należy zaktywizować turystykę aktywną i wodną, stworzyć obiekty turystyczne, ośrodki hotelowe, a także wybudować wypożyczalnie sprzętów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy Czapury zostały wyszczególnione w kwestii turystycznej, na co otrzymał odpowiedź od pani Sylwii Bródki, że Czapury zostały uwzględnione w statucie.
 
Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o uwzględnienie Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w statucie Stowarzyszenia.
 
Pani Sylwia Bródka odpowiedziała, że Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego jest już ujęty w statucie.
 
Pan Maciej Durczewski zapytał, czy tzw. „Grajzerówka", która przebiega przez Wielkopolski Park Narodowy, zostanie poszerzona.
 
Pani Sylwia Bródka oznajmiła, że do Stowarzyszenia docierają takie komunikaty, lecz nic na ten temat nie potrafią powiedzieć.
 
Pan Maciej Durczewski poruszył kwestię stworzenia bezkolizyjnej komunikacji pomiędzy Niwką a Puszczykowem.
 
Pan Maciej Musiał odpowiedział, że problem dotyczy także innych gmin, które posiadają obowiązek badania ruchu na przejazdach kolejowych, gdzie w przyszłym roku Stowarzyszenie chciałoby dokonać pomiarów razem z miastami.
 
Pan Maciej Durczewski zapytał, czy istnieje możliwość stworzenia zewnętrznej pętli drogowej, która omijałaby Puszczykowo.
 
Pan Łukasz Mikuła oznajmił, że w planach przestrzennych droga wojewódzka przewidziana jest jako obwodnica. Pojawiły się sugestie, aby drogę wojewódzką podłączyć do drogi ekspresowej węzła stęszewskiego. Stowarzyszenie nie przewiduje, aby trasa została poszerzona.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy w planach uwzględniono nowe połączenia kolejowe.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że można odtworzyć linię kolejową z Czempinia do Śremu. W Tarnowie Podgórnym przewidziana jest budowa nowej linii.
 
Przewodniczący Jakub Musiał wystosował pytanie odnośnie perspektywy wdrożenia i finansowania koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego.
 
Pan Maciej Musiał wytłumaczył, że Stowarzyszenie posiada możliwość uzyskania 108 mln euro dotacji na drogi dojazdowe, parkingi, zakup nowych taborów, a także na inne inwestycje. Możliwości finansowania ze strony województwa kończą się. Do końca 2020 roku planowane jest zakończenie prac budowlanych. W tym roku zostaną rozpoczęte prace nad projektem dotyczącym budowy przystanków kolejowych. Stowarzyszenie proponuje, aby przystanki zostały zaprojektowane przez jednego architekta, aby utrzymać je w podobnej koncepcji architektonicznej.
 
Radny Maciej Krzyżański poruszył kwestię wzrostu ruchu rowerowego.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że nastąpił wzrost ruchu rowerowego o 10%. Mieszkańcy dojeżdżają do szkół i pracy rowerem.
 
Pan Maciej Musiał powiedział, że dofinansowanie w kwocie 14 mln euro zostanie przeznaczone na trasy rowerowe na odcinku poznańskim.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, iż wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 430 konieczna jest rozbudowa drogi oraz budowa ścieżki rowerowej, która łączyłaby sąsiadujące gminy.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że transport publiczny często staje w korku. W miejsca, gdzie nie dociera pociąg, powinny występować przystanki autobusowe, aby stworzyć większą dostępność do wielu miejsc, a nad rozbudową drogi można pomyśleć.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy zostanie otwarta linia kolejowa na Osową Górę.
 
Pan Łukasz Mikuła oznajmił, że taka linia nie została uwzględniona.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o pozyskiwanie funduszy dla odnowy elewacji starej zabudowy.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, że  o obszarach zdegradowanych decydują problemy społeczne. Z dotacji nie przewidziano odnowy starej elewacji.
 
Przewodniczący Jakub Musiał poruszył kwestię przekształcenia metropolii w związek gmin.
 
Pan Maciej Musiał powiedział, że omawiane przekształcenie wiąże się z kłopotami na tle organizacyjnym.
 
Radny Tomasz Potocki zadał pytanie dotyczące zamknięcia przejazdu kolejowego niedaleko Szpitala w Puszczykowie.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, że do realizacji tego przedsięwzięcia jest długa droga.
 
Radny Filip Ryglewicz poruszył kwestię promowania kolei metropolitalnej.
 
Pan Maciej Musiał wyjaśnił, że kolej promowana jest na stronach internetowych.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego obejmuje dawny ośrodek narciarski na Osowej Górze, na co pani Sylwia Bródka odpowiedziała, że nie został on ujęty w koncepcji rozwoju.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poruszyła kwestię zabudowy wielorodzinnej oraz ilości rekomendowanych obiektów o charakterze turystycznym.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, że Stowarzyszenie nie chce ingerować w suwerenność planistyczną gmin. 
 
Przewodniczący Jakub Musiał zadał pytanie dotyczące planowanych inwestycji w Szczepankowie.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że teren należy do Skarbu Państwa, gdzie występuje  budownictwo komunalne.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie dotyczące kierunku rozwoju miasta Poznania.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, że zmianie ulegnie okolica autostrady A2 oraz powstaną obiekty wielofunkcyjne.
 
Radny Flip Ryglewicz poruszył kwestię Osowej Góry.
 
Pan Łukasz Mikuła poinformował, że do uwzględnienia jej w planach zagospodarowania przestrzennego potrzebna jest inicjatywa lokalna.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poruszyła kwestię modernizacji linii kolejowej.
 
Pan Maciej Musiał powiedział, że kwestia dotycząca modernizacji linii kolejowej wymaga debaty pomiędzy władzą lokalną a Twoimi Liniami Kolejowymi.
 
Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski zadał pytanie dotyczące dofinansowania kolei oraz parkingów, które mają powstać niedaleko dworca w Poznaniu.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że parkingi będą dostępne za darmo, aby z samochodu przesiąść się do pociągu, co przyspieszy dojazd do miejsca docelowego.
 
Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski poruszył kwestię sytuacji rolników i gruntu klas niższych.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, iż klasa 2 i 3 gleb powinna zostać wyłączona z zabudowy.
 
Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski zadał pytanie odnośnie budowy ścieżek rowerowych zwanych Wartostradą.
 
Pan Maciej Musiał wyjaśnił, że Wartostrada będzie przebiegała przez teren całej Metropolii.
 
Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski powiedział, że na terenie gminy Mosina powstał pomysł stworzenia przedsiębiorstw.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, że inwestycja obejmie wschodnią część gminy Mosina.
 
Pani Maria Popławska zwróciła uwagę na powstawanie obiektów handlowych na terenie Puszczykowa, co wiąże się ze sprzeciwem mieszkańców.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że można wprowadzić zapis, który ograniczy powierzchnię obiektów handlowych. Tereny takie powinny zostać objęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jednak jest to sprawa lokalna, niezwiązana z metropolią.
 
Pan Maciej Durczewski zapytał, czy infrastruktura informatyczna na terenie metropolii zostanie rozbudowana.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że projekty znajdują się u Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Wartostrada będzie przebiegać na wysokości Kątnika i Czapur.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, że powstanie most na drodze powiatowej, na północ od sugerowanej lokalizacji.
 
O godz. 20:47 Przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak
 

Protokół nr 2/15 posiedzenia Komisji Rozwoju które odbyło się w dniu 5 lutego 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 2/15
posiedzenia Komisji Rozwoju
które odbyło się w dniu 5 lutego 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2.2.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 22:25
 
Tematy:
1. Zapoznanie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
2. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
3. Zapoznanie z planem pracy Komisji.
4. Sprawy bieżące, m.in.:
- informacja nt. planów budowy ul. Polnej,
- zaopiniowanie wniosku Centrum Tenisowego Angie,
- informacja nt. projektu Stowarzyszenia Mikroregionu WPN,
- informacja nt. projektu SPPOFAP.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał z gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
Projektantka Agnieszka Podgórska przedstawiła główne założenia projektu planu:
-       projekt planu obejmuje ok. 6,3 ha w centrum miasta, dla którego obecnie obowiązuje plan z 2001 r.,
-       wywołanie planu jest spowodowane dostosowaniem do obecnych przepisów ze względu na planowaną przez gminę inwestycję,
-       rysunek projektu planu przedstawia dwa etapy A i B (A to głównie tereny miejskie, a B - w znacznej mierze obejmuje tereny leżące w zarządzie  WPN-u oraz 3 działki zabudowy mieszkaniowej, które są własnością prywatną),
-       etap A obejmuje funkcje oświaty, sportu i rekreacji, 2 tereny usług oraz komunikacji. Na tym terenie planuje się budowę hali widowiskowo-sportowej, a zaproponowane zapisy umożliwiają to przedsięwzięcie. Teren UO/US to zabudowa usług oświaty, usług sportu i rekreacji.
-       Na terenie 1U znajduje się przedszkole oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (w projekcie nadal pozostaje usługa oświaty, która ma zostać rozszerzona o usługi zdrowia, co umożliwia np. powstanie żłobka).
-       2U - lokalizacja usług z możliwością mieszkaniową.
-       Etap B - obejmuje 2 podstawowe przeznaczenia terenu, tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (1MN i 2MN to tereny zabudowy istniejącej; 3MN to teren wolny od zabudowy, przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren MN/U to teren zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej
-       komunikacja: droga 1KDW (utrzymana z poprzedniego planu) to 1 z 3 możliwości dojazdu do szkół (pozostałe: od ul. Poznańskiej i ul. Podgórnej),
-       Kolejne tereny dróg dają możliwość dostępu do drogi publicznej (możliwość poszerzenia dróg oraz przedłużenia drogi 4 KDW).
 
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała na pytania mieszkańców.
 
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski zapytał czy można uniknąć sięgaczy.
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że wiele zapisów zostało zachowanych z poprzedniego planu, a WPN nie przychylał się do opcji połączenia dróg (przeznaczenie terenu pod drogę byłoby umniejszeniem terenu pod zabudowę). Droga 5KDW została zachowana, ponieważ jest jedynym dojazdem od ul. Podgórnej do parkingu przy gimnazjum.
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że istotnym jest, aby ciągi komunikacyjne miały wlot i wylot, jednakże w tym przypadku tak niedużego terenu sięgacze spełniają swoje funkcje.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał ile działek będzie obsługiwanych przez drogę 4KDW oraz w jakim stopniu ten teren jest zurbanizowany.
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że droga 4KDW obsługuje dwie działki, a teren 2MN/U to 1 dom z warsztatem.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy w wyniku tego sięgacza będzie można wydzielić inną działkę.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że jedną działkę.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o wcześniejsze przesyłanie materiałów na posiedzenie, bo inaczej nie można się przygotować ani skonsultować tematu z mieszkańcami. Następnie powiedział, że w studium istnieją zapisy o powierzchniach nowo wydzielanych działek, a w przypadku tego projektu planu działki mają pow. 700-900 m2.
 
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że na terenie 1MN/U mogą powstać 2-3 działki o pow. 900 m2. Wymóg 1000-metrowej działki spowoduje, że będzie o jedną działkę mniej, ale projekt planu może uwzględnić również taką uwagę.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że w obecnym studium nie ma zapisów o minimalnej powierzchni a jedynie o możliwie największej powierzchni nowo wydzielanych działek.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że teren należy do WPN-u, dlatego należy wziąć pod uwagę zdanie Parku.
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że na etapie uzgadniania WPN będzie mógł się wypowiedzieć.
 
Odpowiadając na pytanie pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego, projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że projekt planu zakłada wykonanie pasa zieleni izolacyjnej (pomiędzy zabudową 3MN a terenem UO/US oraz między zabudową jednorodzinną z dopuszczeniem usług a zabudową usługową i zabudową wielorodzinną), który powinien mieć min. 3 metry.
 
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski zapytał jaka jest intencja tego planu.  
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że było to omawiane podczas podejmowania uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu. Projektowany plan ma podobne funkcje co obecnie obowiązujący (na terenach miejskich funkcje są identyczne), tyle że parametry zabudowy nie spełniają tych potrzeb, które zakłada planowana inwestycja. Ponadto plan z 2001 r. nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów szczegółowych. Nad projektem planu dwukrotnie debatowała KUA.
 
Pan Marek Barłóg zapytał czy działki na terenie WPN są już wydzielone czy przeznaczone do wydzielenia.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że na terenie 1 i 2MN istnieją budynki mieszkalne użytkowane przez pracowników WPN-u, natomiast teren 3MN nie jest podzielony.
 
Pan Marek Barłóg zasugerował, żeby miasto zwróciło uwagę WPN, aby powierzchnie jego działek były większe (tzn. do 1000 m oraz zapytał o szerokość dróg wewnętrznych.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że 1KDW ma 12 m, 2KDW - 8 m, 3KDW - o zmiennej szerokości od 3-6 m, 4KDW - 8 m, 5KDW o zmiennej szerokości od 8-12 m. Zawrotki mają wymiary 14 na 14 metrów i są wystarczające.
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał o zapis §9 pkt 2 lit. g.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że mowa o urządzeniach technicznych, chroniących teren sportowy tj. ogrodzeniach boisk czy tzw. piłkochwytach o wys. do 20 m.
 
Pan Krzysztof Kamiński powiedział, że teren U2 ma zostać przeznaczony pod usługi i planuje się możliwość budowy obiektu o pow. ok. 1650 m2, co oznacza, że mógłby powstać obiekt handlowy o pow. handlowej 1650 m2. Pan Krzysztof Kamiński zapytał dlaczego planuje się możliwość budowy kolejnego obiektu handlowego, który opisuje się jedynie jako usługi nieuciążliwe.
 
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że ten teren w studium jest również przewidziany pod usługi. Dopuszcza się powstanie obiektu o pow. 1600 m2, ale na dwóch kondygnacjach (pow. zabudowy to maks. 800 m2) z dopuszczeniem lokali mieszkalnych na piętrze. Usługami mogą być też biura, a nie tylko handel. 
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał czy istnieje możliwość powstania obiektu handlowego, np. marketu o pow. 1650 m2 na 3 kondygnacjach.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że taka możliwość jest (ten zapis jest zachowany z poprzedniego planu).
 
Pan Krzysztof Kamiński powiedział, że nie neguje przeznaczenia terenu pod usługi, ale neguje jedynie wielkość obiektu jaki mógłby powstać, ponieważ centrum miasta jest już zakorkowane.
 
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że zapisy kolejnych paragrafów mówią o liczbie miejsc postojowych, jakie na terenie działki należałoby zapewnić odpowiednio do wielkości powierzchni użytkowej (więc nie jest tak, że można zbudować 1650 m2 pow. usługowej).
 
Pan Krzysztof Kamiński powiedział, że podaje skrajny przykład obiektu jaki mógłby w tym miejscu powstać i generować jeszcze większy ruch. Ruch w centrum należy bowiem rozładowywać. 
 
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że niewłaściwym jest, iż autorzy projektu planu są traktowani jako strona, która wymyśliła plan. Natomiast plan jest przygotowywany na zlecenie gminy. Projektant Jerzy Zalewski zasugerował, że lepiej będzie jeśli mieszkańcy będę zgłaszać uwagi do Komisji, a Komisja będzie kierować jest projektantom do rozpatrzenia.
Projektant Jerzy Zalewski wyjaśnił, że nie ma możliwości określania konkretnych branż w działalności usługowej nieuciążliwej. Jeśli będzie wniosek o zmniejszeniu wielkości powierzchni, to zostanie on rozpatrzony. Ponadto określenie innych parametrów np. liczby wymaganych miejsc parkingowych, może uniemożliwiać powstanie obiektu handlowego.
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał czy te zapisy były wyrazem dążeń Urzędu.
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że zostały wskazane parametry. Niemniej jednak, podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu będzie możliwe składanie uwag przez mieszkańców.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy droga 3KDW jest konieczna i czy będzie stanie  obsłużyć teren 3MN.
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że jest to droga istniejąca i jest jedynym dojazdem do domów. Teren 3MN będzie mógł zostać rozbudowany o 5 domów (jeśli będzie sugestia o zapisaniu min. pow. działki - 1000 m2).
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy nie lepiej połączyć drogę 4KDW z 2KDW, żeby mogła lepiej obsługiwać ten teren (kwestia dojazdu pługów, śmieciarek, straży pożarnej, itp.).
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że byłoby lepiej, ale wszystkie uwarunkowania na etapie projektowania doprowadziły do powstania przedłożonej wersji projektu planu. Kwestia   dróg wewnętrznych jest sprawą WPN. Droga 1KDW zapewnia prawidłowy dojazd do tych działek.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że mpzp są bardzo pożyteczne, ponieważ pełnią też funkcje ochronne. W 2012 r. powstało studium kierunków rozwoju aglomeracji poznańskiej. Radna zapytała czy mpzp Puszczykowa są z tym studium spójne.
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że działania aglomeracji poznańskiej są kontynuacją działań wielkopolskiego biura planowania przestrzennego. Projektanci znają walory Puszczykowa i wiedzą co należy chronić. Zapisy studium kierunków rozwoju aglomeracji poznańskiej są jedynie wyznacznikami, które nie mają przełożenia formalno-prawnego do stosowania w planowaniu gminnym.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że ogólnymi funkcjami dla Puszczykowa jest rekreacyjna i turystyczna a usługi to drobne wytwórstwo, rzemiosło i usługi uzupełniające. Natomiast wielkopowierzchniowe obiekty, przed którymi mieszkańcy się bronią, generują niekorzystne skutki (wzmożony ruch, parkingi, zanieczyszczenia).
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że jeśli obawą mieszkańców jest, że na terenie 2U powstanie wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, to niech wnioskiem z tego posiedzenia będzie, aby zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy na terenie 2U Burmistrz przewiduje realizację marketu.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że na terenie 2U nie będzie żadnej zabudowy marketowej. Sugestie, że teren jest szykowany pod zabudowę marketową są błędne.
 
Pani Maria Popławska powiedziała, że planiści uspokajają, że do powstania obiektu o pow. 1600 m2 potrzebny jest normatyw o odpowiedniej liczbie miejsc parkingowych (4 miejsca parkingowe na 100 m2 pow. handlowej). Pani Maria Popławska powiedziała, że inwestorzy mogą omijać ten przepis poprzez wybetonowanie terenu pod zabudowę mieszkaniową i tym samym utworzenie tam parkingu albo budowanie parkingów podziemnych. Mieszkanka zapytała pana Jerzego Zalewskiego co należy zrobić, żeby uwagi mieszkańców zostały uwzględnione.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że projekt planu dot. ulic: Dworcowa, Solskiego, Moniuszki jest od 2-3 lat intensywnie rozpatrywany. Burmistrz przypomniał, że w roku 2011/12 powiedział, że nie wyda warunków zabudowy na obiekty wielkopowierzchniowe.
Burmistrz Andrzej Balcerek powtórzył, że na terenie przy ul. Poznańskiej nie będzie zabudowy marketowej.
 
Pan Mariusz Kamola zapytał czy droga KDW będzie rozwiązaniem praktycznym i wygodnym  przy obsłudze imprez masowych.
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że zastosowane rozwiązanie jest dla tego terenu minimalistyczne, ale ze względu na obwarowania prawne nic więcej nie udało się zaproponować.
 
Projektantka Agnieszka Podgórska przyjęła sugestię pana Cezarego Wichniewicza, który zaproponował, aby zieleń izolacyjna była również od strony ul. Poznańskiej.
Pan Cezary Wichniewicz zapytał z czego wynika zapis o aż 150 m2 powierzchni przeznaczonej na reklamy.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że zapis ma umożliwić zawieszenie reklamy np. sponsora imprezy masowej na obiekcie widowiskowo-sportowym.
Pan Cezary Wichniewicz zaproponował, żeby wprowadzić zapis o czasowym umieszczaniu reklam.
 
Pan Cezary Wichniewicz zapytał o zapis dot. terenu 1U, który mówi o maksymalnej łącznej powierzchni zabudowy nowych budynków garażowych - 120 m2.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że istniejąca tam zabudowa wielorodzinna może zostać jeszcze rozbudowana, a zacytowany zapis o garażach ogranicza liczbę potencjalnych mieszkań.
 
Pan Krzysztof Kamiński poprosił, aby rozważyć niezabudowywanie terenu 2U i pozostawić go jako zielony rynek z ewentualną niską i tymczasową zabudową.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że zostanie to rozważone w porozumieniu z gminą.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał czy Urząd przewiduje rozpatrzenie w dalszej procedurze prac na planem, zgłoszonych uwag mieszkańców.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że jest to etap poza procedurą, podczas którego oczekuje się podania wskazówek - czy pod warunkiem uwzględnienia konkretnych uwag, Komisja jest w stanie przyjąć przedłożony projekt planu do dalszego procedowania przez Urząd.
 
Przewodniczący Jakub Musiał wyraził poparcie dla przedstawionego projektu planu.
Radny Maciej Krzyżański złożył wniosek rozwiązania kwestii sięgaczy i rozważenia połączenia dróg wewnętrznych.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że podejmie się próby rozwiązania tej kwestii, ale zaznaczyła, że nie można zapisywać w tekście planu dróg, których nie ma na rysunku (na terenie objętym planem znajduje się rów) oraz dodała, że WPN nie wyraża zgody na połączenie dróg.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, żeby:
-       uwzględnić zapis o minimalnej pow. 1000 m2 nowo wydzielanych działek,
-       z terenu 2U wyłączyć zapis o powierzchni usług handlowych, ale umożliwić powstanie zielonego rynku z infrastrukturą do handlu „zielonego".
 
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że ten teren ma tylko 2 tys. m2  i są na nim zlokalizowane 3 garaże, zatem teren inwestycyjny jest niewielki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz chciałaby, żeby zapis nie wykluczał powstania zielonego targowiska.
Radny Łukasz Grzonka dodał, że możliwość powstania zielonego rynku powinna być ograniczona do 1 kondygnacji.
 
Odpowiadając na pytanie pana Zbigniewa Cichockiego, projektantka Agnieszka Podgórska podała definicję zieleni izolacyjnej.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał czy można wprowadzić zapis o minimalnej wysokości zieleni izolacyjnej.
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że tak, ale należałoby przeanalizować funkcje tej zieleni dla konkretnych terenów.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że projekt planu jest kierowany do dalszego procedowania przez Urząd z uwzględnieniem bądź nieuwzględnieniem zgłoszonych uwag.
 
Ad 2. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
Przewodniczący Jakub Musiał poinformował, że dzisiaj Komisja chce zapoznać się jedynie ze stanowiskiem Urzędu względem zgłoszonych uwag.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła grupy tematyczne zgłoszonych do projektu planu uwag:
- brak zgody na lokalizację trzech obiektów usługowo-handlowych z dodatkową funkcją  wielorodzinną i parkingiem;
- zarzuty, iż plany nie są spójne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa, Statutem miasta Puszczykowa oraz Strategią miasta na lata 2010-2020 - i nie powinny być dalej procedowane;
- wyłączenie funkcji handlowej z katalogu dopuszczalnych usług;
- zmniejszenie ustalonych powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych dla poszczególnych obszarów planu , przykładowo z 400m do: 300m2, 350m2, 400m2, 450m2, 500m2, do 200m2 lub 400m2 na pojedynczy lokal;
- ujednolicenie procentowej powierzchni terenów biologicznie czynnych na poszczególnych terenach, zwiększenie np. z 25% do z 10% do 40%  na terenach Boltex, z 40% do 50% przy ulicy Moniuszki;
- zmniejszenie procentowej powierzchni zabudowy na poszczególnych terenach, np. z 40% do 35%,  30% lub 25% na terenie Społem, Boltex i przy Moniuszki;
- brak zgody na obie projektowane drogi wewnętrzne: na terenie Boltex i na terenie mieszkaniowym przy ul. Moniuszki;
- ujednolicenie minimalnej pow. działki budowlanej na terenach mieszkaniowych z 800m2, 900m2 i 1200m2 na 1200 m2 ;
- wprowadzenie dodatkowych stref zieleni izolacyjnej o konkretnej szerokości i wysokości od strony ulicy Solskiego, Moniuszki, od torów PKP, od strony projektowanej drogi wewnętrznej i pomiędzy terenami sąsiednimi o różnych i podobnych funkcjach;
- propozycja przeznaczenia terenu przy ulicy Moniuszki w całości na „park&ride" z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi dotyczącymi obsługi funkcji terenu;
- pojedyncze propozycje zwiększenia powierzchni zabudowy i wysokości obiektów usługowych i usługowo-mieszkalnych;
- obawy dot. spadku atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie planu.
 
Pani Alina Stempniak poinformowała, że zaproponowane zostało rozstrzygnięcie uwag przez Burmistrza, który pozytywnie odniósł się do:
- możliwości likwidacji dróg wewnętrznych na terenie mieszkaniowym od strony ul. Moniuszki,
- możliwości zrezygnowania z połączenia drogą wewnętrzną ul. Dworcowej z ul. Solskiego (pozostawienie jedynie przejścia pieszego),
- wprowadzenia pasów zieleni.
 
Odnośnie uwag dotyczących niezgodności ze studium, pani Alina Stempniak powiedziała, że zarówno Urząd jak i projektanci stoją na stanowisku, że projekt planu jest całkowicie zgodny ze studium. Dalsze prace nad planem zostały wstrzymane i obecnie Urząd czeka na wskazówki Komisji.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o opinię Urzędu ws. przemianowania terenu 2U/MW na mieszkaniówkę oraz ws. przemianowania terenu przy torach przy ul. Moniuszki U/KP na „park&ride".
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że teren 2U/MW to teren od zawsze przeznaczony na funkcje usługowe (w przypadku próby zmiany funkcji na mieszkaniową, trzeba liczyć się z roszczeniami właściciela), natomiast teren przy ul. Moniuszki w poprzednich planach był przeznaczony pod zabudowę (zlokalizowanie tam parkingów pogodziłoby różne oczekiwania).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że prace nad tym planem trwają od 2009 r. i są bardzo burzliwe. Nie udało się wypracować kompromisu. Projekt planu jest bardzo daleki od doskonałości i wymaga wielu poprawek. Było wiele protestów i pism (z 800 podpisami) dlatego ten projekt plan powinien uwzględniać przeważające uwagi i wnioski oraz interes publiczny. Rada Miasta poprzedniej kadencji podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad tym projektem.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała i odczytała pismo mieszkańców z 6.09.2013 r., które zawierało wytyczne do omawianego projektu planu oraz informację, iż przyjęcie wymienionych wytycznych zadowoli mieszkańców tego terenu, będzie zgodne ze studium i uniemożliwi dochodzenie roszczeń.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że nie było żadnej uwagi, aby teren 2U/MW zamienić na MN.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał czy obowiązujące przepisy różnicują w jakikolwiek sposób teren produkcji od terenu, na którym nie odbywa się żadna produkcja.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że ul. Dworcowa wraz z przyległymi terenami powinna zachować charakter letniskowy.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że z mieszkańcami tego terenu współpracuje od wielu lat. Obszar Puszczykówka powinien pozostać terenem willowym i zdaniem radnego teren 2U/MW powinien zostać przemianowany na MN.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że przede wszystkim powinno się ustalić w studium jak ma wyglądać Puszczykowo i zdefiniować kierunki jego rozwoju. Pan Marek Barłóg przypomniał, że w poprzedniej kadencji powołano grupę roboczą ds. studium. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny być tylko uszczegółowienie zapisów studium. Pan Marek Barłóg powiedział, że omawiany plan został wywołany przez inwestorów, którzy na tym terenie posiadają dwie duże działki.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że żaden z właścicieli tych działek nie wnioskował o wywołanie planu (wnioskowali o warunki zabudowy). Plan został wywołany, żeby umożliwić wypowiedzenie się mieszkańcom.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że niektóre zapisy projektu planu są niezgodne ze studium, dlatego jego zdaniem, należałoby w pierwszej kolejności zająć się przygotowaniem studium. Pan Marek Barłóg zgłosił uwagi:
- odnośnie terenu UKP - na str. 65 studium jest zapis, że możliwa jest tam również zabudowa mieszkaniowa,
- teren tzw. Boltexu, działka nr 181/2 - sugestie aby ten teren był podzielony względem innych funkcji nie zabezpiecza przed lokalizacją w tym miejscu różnego typu obiektu o dużej kubaturze. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest przeznaczenie całość tego terenu pod zabudowę mieszkaniową. Zdaniem pana Marka Barłoga obawy przed ewentualnymi roszczeniami są nieuzasadnione.
- rozsądne było rozwiązanie zaproponowane przez „Społem" a dotyczące terenu od ul. Dworcowej.
 
Projektantka planu Magdalena Trzpil odpowiedziała na wcześniej zadane pytanie radnego Łukasza Grzonki informując, że rozporządzenie różnicuje tereny przemysłowe (kolor fioletowy, symbol P) od usługowych (kolor czerwony, symbol U).
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że skoro dotychczasowym przeznaczeniem terenu były usługi, choć faktycznie nie jest to teren usług, to nie może być mowy o żadnych odszkodowaniach.
Projektantka planu Magdalena Trzpil powiedziała, że aktualnie na tym terenie nie ma żadnego przeznaczenia, jest tylko aktualny sposób użytkowania terenu. Właściciel terenu ma zapewne zgodę na jego prowadzenie, dlatego zmiana przeznaczenia, która uniemożliwi mu kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej, być może spowoduje obniżenie wartości nieruchomości, co może z kolei powodować roszczenia.
  
Odpowiadając na sugestię radnego Łukasza Grzonki, projektanta planu Magdalena Trzpil powiedziała, że nie wolno łączyć funkcji przemysłowej z funkcją mieszkaniową.
 
Projektantka planu Magdalena Trzpil powiedziała, że projekt został przygotowany na podstawie wytycznych z gminy oraz studium.
projk: po sugestiach gminy wprwoadizalismy
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zostało przygotowanych już kilka projektów planu. Jeśli wolą Rady będzie uwzględnienie wytycznych z pisma odczytanego przez przewodniczącą Rady to zostaną one przekazane projektantom.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał o powody odrzucenia zgłaszanych uwag do projektu mpzp.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że każda nieuwzględniona uwaga zawiera adnotację z jakiego powodu nie została uwzględniona. Projekt planu jest zgodny ze studium.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że zauważa się pewne rozbieżności między zapisami projektu planu a rozstrzygnięciem uwag. Przewodnicząca Rady zaproponowała, żeby każdy z radnych przygotował swoje zestawienie uwag i wniosków do planu i przekazał je burmistrzowi.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał dlaczego wprowadzona została zabudowa usługowa na terenie przy ul. Moniuszki oraz na terenie firmy Boltex, skoro te działki nie mają przeznaczenia.
Projektantka planu Magdalena Trzpil powiedziała, że nie ma planu dla tych terenów, jest jedynie aktualny sposób użytkowania (przeznaczenie terenu określa się w planie).
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał dlaczego wprowadza się zabudowę usługową, skoro obecnie teren przy ul. Moniuszki jest zarośnięty a teren Boltexu jest terenem przemysłowym.
Projektantka planu Magdalena Trzpil powiedziała, żeby zminimalizować teren przemysłowy wśród terenu zabudowy mieszkaniowej (przy ewentualnych procesach odszkodowawczych, trzeba brać pod uwagę również poprzednie plany).
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, żeby teren Boltexu przemianować na teren zabudowy mieszkaniowej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że jej zdaniem, zmiana przeznaczenia terenu na mieszkaniowy będzie sprzeczna z prawem (ze względu dysponowanie czyjąś własnością).
Głos zabrało kilkoro mieszkańców, którzy opowiedzieli się za przekształceniem całego terenu w projektowanym planie na zabudowę mieszkaniową.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że radni powinni wyrazić swoje postulaty względem projektu planu.
 
Radny Łukasz Grzonka zaproponował, o ile jest to możliwe, połączyć teren MN z parkingiem „park&ride" (U/KP), teren Boltexu przeznaczyć na MN albo MN z zachowaniem dotychczasowego użytkowania, a teren „Społem" przeznaczyć jako usługowy lub MN (przy ustaleniu parametrów terenu U).
 
Radni Dorota Łuczak-Dydowicz oraz Jan Łagoda poparli postulaty radnego Łukasza Grzonki.
 
Radny Filip Ryglewicz wyraził sprzeciw wobec planów budowy marketów.
 
Przewodniczący Jakub Musiał postuluje, żeby droga wewnętrzna przez teren Boltexu nie miała połączenia z ul. Solskiego; w sprawie terenu „Społem" przychylił się do koncepcji zaproponowanej w projekcie planu; w sprawie terenu Boltexu: od ul. Dworcowej dopuszczenie usług z ograniczeniem dot. metrażu (maks. 100-200 m), natomiast teren Boltexu bezpośrednio przylegający do ul. Solskiego przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową; teren przy ul. Moniuszki - jak pozostali radni.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, żeby teren tzw. Boltexu oraz teren przy ul. Moniuszki przemianować na zabudowę mieszkaniową
 
Radny Łukasz Grzonka zaproponował, aby powierzchnie nowo wydzielanych działek miały nie mniej niż 1000 m2.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz postuluje, aby teren 1U/MW pozostał usługowy, ale jako U/MN z zabudową jednorodzinną; teren przy torach na U/KP, czyli usługi parkingowe; teren Boltexu od ul. Solskiego przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a od strony ul. Dworcowej na teren usługowy z minimalnym handlem z ograniczoną powierzchnią.
 
Radna Agata Wójcik poparła postulaty przedmówców.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, aby zlikwidować fragment drogi 1KDW (od zakrętu), bo przebiega przez nieruchomość osób, którzy go nie potrzebują.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy zasadne jest wprowadzanie zabudowy przemysłowej pośród zabudowy mieszkaniowej.
Projektantka planu Magdalena Trzpil powiedziała, że nie wprowadza się usług przemysłowych.
 
Przewodniczący Jakub Musiał ogłosił 10-minutową przerwę.
 
Ad 3. Zapoznanie z planem pracy Komisji.
Komisja zapoznała się z planem pracy.
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że nie będzie wyznaczać  konkretnych terminów posiedzeń.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 • Informacja nt. planów budowy ul. Polnej
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że ul. Polna jest bardzo wąską ulicą i żeby ją porządnie wybudować należy ją poszerzyć (choćby tylko do 6 m). Pani Alina Stempniak powiedziała, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie, którzy jednak nie wyrazili zgody na sprzedaż fragmentów swych działek na poszerzenie drogi.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że mieszkańcy ul. Polnej chcą kostki brukowej, odwodnienia liniowego, „wypłaszczenia" terenu w stronę ul. Czarnieckiego i ul. Gołębiej.
 
Przewodniczący Jakub Musiał uznał, że wniosek radnej oraz mieszkanki ul. Polnej, Elżbiety Bijaczewskiej jest wnioskiem Komisji.
 
 • Zaopiniowanie wniosku Centrum Tenisowego Angie
Pismo CT Angie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Prezes Akademii Tenisowej Angie pan Henryk Gawlak udzielił informacji nt. organizacji międzynarodowego turnieju kobiet w tenisie i zwrócił się z prośbą o dofinansowanie imprezy.
 
Po zakończonej dyskusji, przewodniczący Jakub Musiał stwierdził, że Komisja pozytywnie odnosi się do pomysłu wsparcia imprezy, ale przekazuje sprawę do Komisji Budżetu (w celu wydania opinii i znalezienia środków w budżecie).
 
 • Informacja nt. projektu Stowarzyszenia Mikroregionu WPN
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że projekt Stowarzyszenia Mikroregionu WPN składa się z 3 części, z czego ostatnia dotyczy produktu turystycznego i jej właśnie poświęcone będzie spotkanie zorganizowane przez burmistrza oraz p. Konrada Tuszewskiego. 
 
 • Informacja nt. projektu SPPOFAP
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że projekt dotyczy lokalizacji parkingów „park&ride" w Poznaniu oraz w powiatach: poznańskim, kościańskim i wągrowieckim. W Mosinie została wybrana lokalizacja parkingu i spotkanie na ten temat odbędzie się 18 lutego.  
 
 
Radny Jan Łagoda poinformował o piśmie otrzymanym od mieszkanki hotelu przy szpitalu i zapytał czy Miasto może wpłynąć na spółkę (będącą właścicielem budynku), aby zmieniła zamiary względem obiektu. 
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że prezes spółki, która administruje budynkiem zawiadomił o zamiarze sprzedaży hotelu.
 
O godz. 22:25 przewodniczący Jakub Musiał zamknął posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant