Protokół nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 26 października 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
 
OB.0012.2.10.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:34
Godz. zakończenia: 18:28
 
Tematy:
1. Omówienie dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
 
Pani Alina Stempniak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, powiedziała, że plan został wyłożony do publicznej wiadomości w grudniu 2013 i styczniu 2014 roku. Wpłynęły 72 pisma, w których wyrażono brak zgody na lokalizację trzech obiektów usługowo-handlowych z dodatkową funkcją wielorodzinną i parkingiem, wyłączenie funkcji handlowej z katalogu dopuszczalnych usług, zmniejszenie ustalonych powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych dla poszczególnych obszarów planu  na pojedynczy lokal. Pani Alina Stempniak dodała, że w pismach zawarto także wnioski o ujednolicenie procentowej powierzchni terenów biologicznie czynnych oraz minimalnej powierzchni działki budowlanej na poszczególnych terenach, zmniejszenie procentowej powierzchni zabudowy, wprowadzenie dodatkowych stref zieleni izolacyjnej.
 
O godzinie 16:38 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że Burmistrz nie będzie sam podejmował decyzji dotyczącej tego terenu. Plan był tworzony za kadencji poprzedniej Rady.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła propozycję rozwiązania kwestii związanych z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że stanowisko przedstawione przez Przewodniczącą Rady spełnia jej oczekiwania. Największym złem projektu budowy bloku jest to, że może powstać chaos komunikacyjny w związku z parkowaniem większej ilości samochodów, a także hałas i zanieczyszczenie środowiska. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz dodała, że jest za wprowadzeniem systemu „park&ride", ponieważ ułatwi to pozostawienie samochodu i przesiadkę do pociągu.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jest za przedstawioną propozycją, jednakże należy dopracować pewne szczegóły i rozpatrzyć budowę nawrotki na końcu drogi wewnętrznej na wzór tej występującej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Poznańskiej, Podgórnej, ks. Posadzego.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że wybudowanie bloków może doprowadzić do otwarcia furtki pozostałym inwestorom do ich budowania.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że w ubiegłych latach Urząd nie zgodził się na wybudowanie marketu.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że na poprzednich komisjach radni wyrażali zdanie co do rodzaju zabudowy zgodnie z wolą mieszkańców. Propozycja pana Bolewskiego nie przystaje do otoczenia, a bloki nie współgrają z sąsiedztwem.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że Puszczykowo jest miastem spokojnym, gdzie należy rozwijać turystykę i rekreację. Nie powinno budować się obiektów, od których mieszkańcy dużych miast uciekają.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jest mieszkańcem ulicy Dworcowej i zgadza się z propozycjami przedstawionymi przez Przewodniczącą Rady.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zadał pytanie, jakie jest stanowisko Urzędu odnośnie przedstawionych propozycji.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że propozycje muszą zostać przeanalizowane. Właściciel terenu musi także uczestniczyć w takich decyzjach.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jak wygląda sytuacja w przypadku podziału działki na zabudowę osiedlową lub bliźniaczą.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że muszą zostać ustalone parametry działek. Z prawa budowlanego wynika, że w połowie bliźniaka mogą powstać 2 mieszkania.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że należy ustalić termin wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji dotyczącego omawianego tematu.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że parametry należy nanieść na rysunek. Konieczne będzie rozdzielenie parkingu od zabudowy. Rozdzielenie tej części dopuszcza ewentualną zabudowę.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że radni wiedzą, że koszty mogą spowodować niewybudowanie kilku ulic.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że jest za przedstawioną propozycją Przewodniczącej Rady, jednakże dachy budynków mogą być płaskie.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, ile będzie kosztowało odszkodowanie dla pana Bolewskiego.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że prawnicy w takich przypadkach odmawiają przygotowania opinii prawnej o wysokości odszkodowania.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że prawo do odszkodowania posiadają także mieszkańcy.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czego dotyczy projektowanie od początku.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że trudność zaprojektowania czegoś, jeśli coś tam występuje jest o wiele większa, niż w przypadku niezabudowanego terenu. Należy ustalić, w którą stronę przekształcić teren.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że przy określonej powierzchni można wrysować zabudowania.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że zgadza się, jednakże inaczej projektuje się w przypadku istniejącej zabudowy.
 
Radny Ryszard Teuschner powiedział, że propozycja Przewodniczącej Rady jest zadowalająca, jednakże należy ją sprecyzować i skonsultować.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że miasto to ludzie, oczekiwania i marzenia mieszkańców. Należy wszystkich równo traktować.
 
Pani Maria Popławska powiedziała, że mieszkańcy wielokrotnie słyszeli o horrendalnych odszkodowaniach. Umowa przedwstępna została podpisana w 2008 roku, jednakże dawno przestała obowiązywać, ponieważ wygasła.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że za sporządzenie opinii dotyczącej odszkodowania powinien być odpowiedzialny biegły geodeta, a nie prawnik.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad stanowiskiem Komisji Rozwoju dotyczącym  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 w przedmiocie wyrażenia poparcia dla propozycji zgłoszonej przez Przewodniczącą Rady Małgorzatę Hempowicz, które mają zostać wprowadzone w tym projekcie.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Stanowisko Komisji Rozwoju zostało jednogłośnie przyjęte.
 
W listopadzie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że dzięki zaangażowaniu radnych, istnieje możliwość zakończenia sprawy w taki sposób, który będzie satysfakcjonował wszystkich.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
 
Pan Mariusz Dąbrowski przedstawił swoją firmę „PASJE Mariusz Dąbrowski", która zajmuje się kręceniem filmów, komponowaniem muzyki oraz fotografowaniem.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, ze strategia promocji Puszczykowa jest w trakcie opracowywania. Jest to pomysł bardzo dobry, który warto wykorzystać, jednakże dzisiaj decyzja nie może zostać podjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że temat należy przedstawić Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Strona internetowa Urzędu wymaga odświeżenia, przebudowy i w tym kontekście można by wykorzystać przedstawioną propozycję współpracy.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że jest to ciekawa forma promocji.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, jaki jest koszt produkcji krótkometrażowego filmu.
 
Pan Marek Dąbrowski odpowiedział, że cena średnia filmiku do 4 minut wynosi około 6,5 tys. zł netto.
 
Pani Eliza Bałazy zadała pytanie, czy zostanie wybudowana ulica Kręta.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.
 
O godz. 18:28 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
/-/ Monika Barczak
    protokolant