Protokół nr 12/2015 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 13/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju,
które odbyło się w dniu 9 grudnia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2.13.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:33
Godz. zakończenia: 19:49
 
Tematy:
  1. Dyskusja nad kryteriami przyjętymi w dokumencie tzw. rankingu dróg i ewentualna ich weryfikacja w celu ustalenia nowego tzw. rankingu dróg.
  2. Zapoznanie się z wnioskiem PTS w zakresie wykorzystania terenów tzw. Zakola Warty do celów sportowych, wypoczynkowo - rekreacyjnych i wskazanie dalszych kierunków wykorzystania terenów położonych przy Warcie/przyjęcie ogólnej koncepcji zagospodarowania brzegów Warty, zaopiniowanie prawnych możliwości współpracy miasta z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji inwestycji.
  3. Dyskusja nad kierunkami działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PROGRES"  Komorniki - Puszczykowo w ramach prac nad  Lokalną Strategią Rozwoju  na lata 2015-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Leader dla obszaru Komorniki - Puszczykowo.
  4. Sprawy bieżące:
  • zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej,
  • zaopiniowanie projektu uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
  • zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Dyskusja nad kryteriami przyjętymi w dokumencie tzw. rankingu dróg i ewentualna ich weryfikacja w celu ustalenia nowego tzw. rankingu dróg.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w nowym rankingu dróg nie zawarto nakładów poniesionych na wykonanie ulic.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nowy ranking został utworzony zgodnie z obowiązującym rankingiem. Zostały przeliczone punkty na ulicach, dotyczące między innymi liczby osób zameldowanych, czy wieku budynków. Punkt dotyczący nakładów został pominięty, ponieważ Urząd doszedł do wniosku, że obniżał on znaczenie ulic długich, ponieważ otrzymywały mniej punktów. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że należy skupić się na dwóch ostatnich rankingach. Wszystkie ulice, które zostały wykonane, bądź zlecono ich wykonanie, zostały usunięte z rankingu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy wystąpił przypadek, że ulica została wykonana poza rankingiem, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że miało to miejsce w przypadku ulicy Jasnej.
 
O godzinie 17:44 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ulica Szpitalna została ujęta w rankingu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ulica Szpitalna nie została ujęta w rankingu. Posiada ona dokumentację, która jest ważna 3 lata od rozpoczęcia prac.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jaki jest koszt wykonania ulicy Szpitalnej, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że około 250 tys. zł, a dokumentacja będzie ważna jeszcze przez okres 2 lat.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, ile ulic posiadających dokumentację nie zostało wykonanych na dzień dzisiejszy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że 12 ulic jest w trakcie tworzenia dokumentacji, a 3 ulice oczekują na budowę.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jaki okres czasu zajmie budowa tych ulic.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w zależności od długości, rocznie będą budowane około 3-4 ulice.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że Komisja wyraża stanowisko, aby w rankingu ulic nie brać pod uwagę poniesionych nakładów.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że powinny zostać zwiększone punkty dla ulic, które mogą tworzyć ciąg komunikacyjny.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jego pomysł polegał na dodaniu kryterium wpływów z podatku PIT.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że meldunek nie jest równorzędny z wpływami PIT-u do Miasta. Można wykorzystać dane dotyczące liczby osób zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd Skarbowy takich danych nie udostępnia.
 
O godzinie 18:00 posiedzenie Komisji opuścił Przewodniczący Komisji Jakub Musiał (obecnych 6 radnych).
 
Ad 2. Zapoznanie się z wnioskiem PTS w zakresie wykorzystania terenów tzw. Zakola Warty do celów sportowych, wypoczynkowo - rekreacyjnych i wskazanie dalszych kierunków wykorzystania terenów położonych przy Warcie/przyjęcie ogólnej koncepcji zagospodarowania brzegów Warty, zaopiniowanie prawnych możliwości współpracy miasta z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji inwestycji.
Pan Michał Janaszek, przedstawiciel PTS, omówił koncepcję wykorzystania terenów Zakola Warty, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd chce etapować prace. W pierwszej kolejności należy utworzyć koncepcję oraz pozyskać źródło dofinansowania i dodał też, że środki będzie można pozyskać z LGD.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy Zakole Warty jest chronione przed zabudową, ponieważ jest terenem zalewowym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a dla terenów zalewowych jest określony typ budowli, które nie mogą być konstrukcją, którą fala by zabrała. Nie może to być zabudowa kubaturowa.
 
Pan Michał Janaszek powiedział, że koncepcja i plany nie zakładają zabudowy kubaturowej, a wszystko zostanie zamontowane w taki sposób, aby w krótkim czasie można było rozmontować.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy plaża miałaby powstać bezpośrednio przy stawku.
 
Pan Michał Janaszek odpowiedział, że stawek w tym momencie praktycznie nie istnieje, ale można go przywrócić do takiej formy, aby mógł być stawem kąpielowym. Może powstać plaża przy Warcie jako miejsce spędzania wolnego czasu, ale bez możliwości kąpieli.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, gdzie ma powstać platforma do wakeboardingu.
 
Pan Michał Janaszek powiedział, że wyciąg powstanie na stawku, a jeżeli zostanie utworzona plaża kąpielowa, to wówczas należy zmodyfikować jego kształt.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, jakiej długości będzie wyciąg, na co otrzymał odpowiedź od Pana Michała Janaszka, że około 120 m.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy planuje się wykorzystania wyciągu po zmroku.
 
Pan Michał Janaszek odpowiedział, że planuje się jego wykorzystanie tylko w dzień. Po zmroku wymagałoby to zamontowania oświetlenia.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy wstęp na teren zakola będzie bezpłatny.
 
Pan Michał Janaszek odpowiedział, że wszystkie obiekty, poza komercyjnymi będą ogólnodostępne i bezpłatne. Inne obiekty, takie jak wypożyczalnia, czy kawiarnia będą płatne.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że powstanie takich instalacji, jak do wakeboardingu powinno zostać skonsultowane między innymi z kołem wędkarskim, ponieważ taka instalacja powoduje hałas.
 
Pan Michał Janaszek powiedział, że staw znajduje się w niecce, która oddziela go od Warty, a napęd nie jest bardzo głośny.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy zostały określone wstępne koszty powiększenia stawku.
 
Pan Michał Janaszek odpowiedział, że sama infrastruktura to kwota rzędu 250-270 tys. zł, aby staw spełniał swoją rolę, koszt może wzrosnąć do 2 mln zł.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański zapytał, jaki jest całkowity koszt zagospodarowania Zakola.
 
Pan Michał Janaszek odpowiedział, że na dzień dzisiejszy koszt nie został określony.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański zapytał, ile Miasto jest w stanie przeznaczyć na zagospodarowanie brzegu Warty.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że kwoty zostaną określone dopiero w momencie, kiedy zostanie oszacowany ostateczny koszt inwestycji.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad wyrażeniem zgody nad podjęciem dalszych prac nad koncepcją zagospodarowania terenów Zakola Warty.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Dyskusja nad kierunkami działania Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „PROGRES" Komorniki - Puszczykowo w ramach prac nad  Lokalną Strategią Rozwoju  na lata 2015-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Leader dla obszaru Komorniki - Puszczykowo.
Pan Władysław Harasimowicz, prezes LDG „Progres", powiedział, że do 30 grudnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego należy złożyć aplikację o otrzymanie środków pieniężnych. Maksymalnie można otrzymać 5 mln zł dotacji na obie gminy, gdzie 50 procent środków musi zostać przekazane na działalność gospodarczą, związaną z utworzeniem nowych miejsc pracy. Granty, o które mogą występować także organizacje pozarządowe, zostały określone do 50 tys. zł. Pan Władysław Harasimowicz dodał, że LGD walczy o to, aby prowadzić doradztwo dla potencjalnych beneficjentów. LGD będzie rozliczana według wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju. Planowane jest stworzenie bezobsługowych stacji pozostawiania rowerów.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że należy pomyśleć o poprawie jakości ścieżek rowerowych i o ich oznakowaniu oraz o zwiększeniu „Aktywnej Trójki" do czwórki.
 
Pan Władysław Harasimowicz powiedział, że LGD nie będzie budowała nowych ścieżek, ale z tego programu można zrealizować między innymi oznakowanie ścieżek czy utworzyć aplikację na telefon.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański powiedział, że należy połączyć ścieżki rowerowe.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że jako przedstawiciel organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania, chciałby przekazać, że Urząd ma trochę odmienny pogląd na tę sprawę, ponieważ projekty do 50 tys. zł to jedna z możliwych form, ale istnieją także operacje bez określonego limitu. Wnioskodawcą musi być jednostka samorządu terytorialnego. Połowa z pieniędzy musi zostać przekazana na tworzenie nowych miejsc pracy. Zdaniem Urzędu, powinny być brane pod uwagę większe projekty. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że podobne zdanie wyraża Wójt Gminy Komorniki.
 
Pan Władysław Harasimowicz powiedział, że pieniądze muszą zostać przekazane na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój działalności. Wprowadzenie kwot bez limitów może doprowadzić do  ciągłych zmian budżetu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że strategia jest podstawą do przyznania środków. Urząd ma nadzieję, że pieniądze z LGD będą mogły zostać wykorzystane.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jakie będzie kryterium podziału pieniędzy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w Puszczykowie mieszka mniej osób, przez co Miastu zostanie przyznana 1/3 kwoty.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, kto stworzył analizę SWOT, na co otrzymał odpowiedź od Pana Władysława Harasimowicza, że analizę przygotowali eksperci na podstawie ankiet wypełnionych przez mieszkańców.
 
Rady Łukasz Grzonka zapytał, czy utworzona strategia zostanie ujęta w projekcie studium Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nie, ponieważ nie dotyczy ona dokumentów strategicznych Miasta.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, ile wynosi czynsz za dzierżawę nieruchomości.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że czynsz jest zgodny ze stawkami ogłoszonymi w rozporządzeniu Burmistrza.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo", który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański powiedział, że w projekcie uchwały należy skorygować nazwę Silva.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że nazwa zostanie skorygowana.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska ukazała się „Biała księga ochrony złóż kopalin", która postuluje utrzymanie dostępności złóż, które tworzą cenną bazę surowcową. Chodzi o zabezpieczenie najważniejszych, według państwa, złóż przed takim zagospodarowaniem terenu, które uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało ich późniejszą eksploatację. Uwagi można składać do dnia 15 grudnia. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że najwyższe priorytety uzyskały złoża węgla brunatnego w obrębie gmin i miejscowości: Mosina, Czempiń, Gostyń, Krzywiń i Oczkowice. Swoim zasięgiem obejmują one Puszczykowo Stare, znajdujące się w obszarze tzw. Rowu Poznańskiego. W dniu jutrzejszym Aquanet wraz z gminami odbędzie konferencję prasową, która ma wyrazić protest, ponieważ w konsekwencji woda będzie niezdatna do picia. Każda organizacja pozarządowa oraz osoby indywidualne będą proszone o rozpowszechnianie tej wiadomości i wyrażanie swojego protestu. Rozpoczęcie eksploatacji złóż spowoduje, że ujęcia wody zaopatrujące Puszczykowo przestaną istnieć, a zabudowa Puszczykowa Starego będzie niemożliwa.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy „Biała Księga" istniała w latach poprzednich.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że była ona przygotowana przez rządy klubu Platformy Obywatelskiej.
 
O godz. 19:49 Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant