Protokół nr 2/15 posiedzenia Komisji Rozwoju które odbyło się w dniu 5 lutego 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 2/15
posiedzenia Komisji Rozwoju
które odbyło się w dniu 5 lutego 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2.2.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 22:25
 
Tematy:
1. Zapoznanie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
2. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
3. Zapoznanie z planem pracy Komisji.
4. Sprawy bieżące, m.in.:
- informacja nt. planów budowy ul. Polnej,
- zaopiniowanie wniosku Centrum Tenisowego Angie,
- informacja nt. projektu Stowarzyszenia Mikroregionu WPN,
- informacja nt. projektu SPPOFAP.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał z gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
Projektantka Agnieszka Podgórska przedstawiła główne założenia projektu planu:
-       projekt planu obejmuje ok. 6,3 ha w centrum miasta, dla którego obecnie obowiązuje plan z 2001 r.,
-       wywołanie planu jest spowodowane dostosowaniem do obecnych przepisów ze względu na planowaną przez gminę inwestycję,
-       rysunek projektu planu przedstawia dwa etapy A i B (A to głównie tereny miejskie, a B - w znacznej mierze obejmuje tereny leżące w zarządzie  WPN-u oraz 3 działki zabudowy mieszkaniowej, które są własnością prywatną),
-       etap A obejmuje funkcje oświaty, sportu i rekreacji, 2 tereny usług oraz komunikacji. Na tym terenie planuje się budowę hali widowiskowo-sportowej, a zaproponowane zapisy umożliwiają to przedsięwzięcie. Teren UO/US to zabudowa usług oświaty, usług sportu i rekreacji.
-       Na terenie 1U znajduje się przedszkole oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (w projekcie nadal pozostaje usługa oświaty, która ma zostać rozszerzona o usługi zdrowia, co umożliwia np. powstanie żłobka).
-       2U - lokalizacja usług z możliwością mieszkaniową.
-       Etap B - obejmuje 2 podstawowe przeznaczenia terenu, tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (1MN i 2MN to tereny zabudowy istniejącej; 3MN to teren wolny od zabudowy, przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren MN/U to teren zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej
-       komunikacja: droga 1KDW (utrzymana z poprzedniego planu) to 1 z 3 możliwości dojazdu do szkół (pozostałe: od ul. Poznańskiej i ul. Podgórnej),
-       Kolejne tereny dróg dają możliwość dostępu do drogi publicznej (możliwość poszerzenia dróg oraz przedłużenia drogi 4 KDW).
 
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała na pytania mieszkańców.
 
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski zapytał czy można uniknąć sięgaczy.
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że wiele zapisów zostało zachowanych z poprzedniego planu, a WPN nie przychylał się do opcji połączenia dróg (przeznaczenie terenu pod drogę byłoby umniejszeniem terenu pod zabudowę). Droga 5KDW została zachowana, ponieważ jest jedynym dojazdem od ul. Podgórnej do parkingu przy gimnazjum.
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że istotnym jest, aby ciągi komunikacyjne miały wlot i wylot, jednakże w tym przypadku tak niedużego terenu sięgacze spełniają swoje funkcje.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał ile działek będzie obsługiwanych przez drogę 4KDW oraz w jakim stopniu ten teren jest zurbanizowany.
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że droga 4KDW obsługuje dwie działki, a teren 2MN/U to 1 dom z warsztatem.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy w wyniku tego sięgacza będzie można wydzielić inną działkę.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że jedną działkę.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o wcześniejsze przesyłanie materiałów na posiedzenie, bo inaczej nie można się przygotować ani skonsultować tematu z mieszkańcami. Następnie powiedział, że w studium istnieją zapisy o powierzchniach nowo wydzielanych działek, a w przypadku tego projektu planu działki mają pow. 700-900 m2.
 
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że na terenie 1MN/U mogą powstać 2-3 działki o pow. 900 m2. Wymóg 1000-metrowej działki spowoduje, że będzie o jedną działkę mniej, ale projekt planu może uwzględnić również taką uwagę.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że w obecnym studium nie ma zapisów o minimalnej powierzchni a jedynie o możliwie największej powierzchni nowo wydzielanych działek.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że teren należy do WPN-u, dlatego należy wziąć pod uwagę zdanie Parku.
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że na etapie uzgadniania WPN będzie mógł się wypowiedzieć.
 
Odpowiadając na pytanie pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego, projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że projekt planu zakłada wykonanie pasa zieleni izolacyjnej (pomiędzy zabudową 3MN a terenem UO/US oraz między zabudową jednorodzinną z dopuszczeniem usług a zabudową usługową i zabudową wielorodzinną), który powinien mieć min. 3 metry.
 
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski zapytał jaka jest intencja tego planu.  
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że było to omawiane podczas podejmowania uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu. Projektowany plan ma podobne funkcje co obecnie obowiązujący (na terenach miejskich funkcje są identyczne), tyle że parametry zabudowy nie spełniają tych potrzeb, które zakłada planowana inwestycja. Ponadto plan z 2001 r. nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów szczegółowych. Nad projektem planu dwukrotnie debatowała KUA.
 
Pan Marek Barłóg zapytał czy działki na terenie WPN są już wydzielone czy przeznaczone do wydzielenia.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że na terenie 1 i 2MN istnieją budynki mieszkalne użytkowane przez pracowników WPN-u, natomiast teren 3MN nie jest podzielony.
 
Pan Marek Barłóg zasugerował, żeby miasto zwróciło uwagę WPN, aby powierzchnie jego działek były większe (tzn. do 1000 m oraz zapytał o szerokość dróg wewnętrznych.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że 1KDW ma 12 m, 2KDW - 8 m, 3KDW - o zmiennej szerokości od 3-6 m, 4KDW - 8 m, 5KDW o zmiennej szerokości od 8-12 m. Zawrotki mają wymiary 14 na 14 metrów i są wystarczające.
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał o zapis §9 pkt 2 lit. g.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że mowa o urządzeniach technicznych, chroniących teren sportowy tj. ogrodzeniach boisk czy tzw. piłkochwytach o wys. do 20 m.
 
Pan Krzysztof Kamiński powiedział, że teren U2 ma zostać przeznaczony pod usługi i planuje się możliwość budowy obiektu o pow. ok. 1650 m2, co oznacza, że mógłby powstać obiekt handlowy o pow. handlowej 1650 m2. Pan Krzysztof Kamiński zapytał dlaczego planuje się możliwość budowy kolejnego obiektu handlowego, który opisuje się jedynie jako usługi nieuciążliwe.
 
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że ten teren w studium jest również przewidziany pod usługi. Dopuszcza się powstanie obiektu o pow. 1600 m2, ale na dwóch kondygnacjach (pow. zabudowy to maks. 800 m2) z dopuszczeniem lokali mieszkalnych na piętrze. Usługami mogą być też biura, a nie tylko handel. 
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał czy istnieje możliwość powstania obiektu handlowego, np. marketu o pow. 1650 m2 na 3 kondygnacjach.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że taka możliwość jest (ten zapis jest zachowany z poprzedniego planu).
 
Pan Krzysztof Kamiński powiedział, że nie neguje przeznaczenia terenu pod usługi, ale neguje jedynie wielkość obiektu jaki mógłby powstać, ponieważ centrum miasta jest już zakorkowane.
 
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że zapisy kolejnych paragrafów mówią o liczbie miejsc postojowych, jakie na terenie działki należałoby zapewnić odpowiednio do wielkości powierzchni użytkowej (więc nie jest tak, że można zbudować 1650 m2 pow. usługowej).
 
Pan Krzysztof Kamiński powiedział, że podaje skrajny przykład obiektu jaki mógłby w tym miejscu powstać i generować jeszcze większy ruch. Ruch w centrum należy bowiem rozładowywać. 
 
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że niewłaściwym jest, iż autorzy projektu planu są traktowani jako strona, która wymyśliła plan. Natomiast plan jest przygotowywany na zlecenie gminy. Projektant Jerzy Zalewski zasugerował, że lepiej będzie jeśli mieszkańcy będę zgłaszać uwagi do Komisji, a Komisja będzie kierować jest projektantom do rozpatrzenia.
Projektant Jerzy Zalewski wyjaśnił, że nie ma możliwości określania konkretnych branż w działalności usługowej nieuciążliwej. Jeśli będzie wniosek o zmniejszeniu wielkości powierzchni, to zostanie on rozpatrzony. Ponadto określenie innych parametrów np. liczby wymaganych miejsc parkingowych, może uniemożliwiać powstanie obiektu handlowego.
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał czy te zapisy były wyrazem dążeń Urzędu.
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że zostały wskazane parametry. Niemniej jednak, podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu będzie możliwe składanie uwag przez mieszkańców.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy droga 3KDW jest konieczna i czy będzie stanie  obsłużyć teren 3MN.
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że jest to droga istniejąca i jest jedynym dojazdem do domów. Teren 3MN będzie mógł zostać rozbudowany o 5 domów (jeśli będzie sugestia o zapisaniu min. pow. działki - 1000 m2).
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy nie lepiej połączyć drogę 4KDW z 2KDW, żeby mogła lepiej obsługiwać ten teren (kwestia dojazdu pługów, śmieciarek, straży pożarnej, itp.).
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że byłoby lepiej, ale wszystkie uwarunkowania na etapie projektowania doprowadziły do powstania przedłożonej wersji projektu planu. Kwestia   dróg wewnętrznych jest sprawą WPN. Droga 1KDW zapewnia prawidłowy dojazd do tych działek.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że mpzp są bardzo pożyteczne, ponieważ pełnią też funkcje ochronne. W 2012 r. powstało studium kierunków rozwoju aglomeracji poznańskiej. Radna zapytała czy mpzp Puszczykowa są z tym studium spójne.
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że działania aglomeracji poznańskiej są kontynuacją działań wielkopolskiego biura planowania przestrzennego. Projektanci znają walory Puszczykowa i wiedzą co należy chronić. Zapisy studium kierunków rozwoju aglomeracji poznańskiej są jedynie wyznacznikami, które nie mają przełożenia formalno-prawnego do stosowania w planowaniu gminnym.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że ogólnymi funkcjami dla Puszczykowa jest rekreacyjna i turystyczna a usługi to drobne wytwórstwo, rzemiosło i usługi uzupełniające. Natomiast wielkopowierzchniowe obiekty, przed którymi mieszkańcy się bronią, generują niekorzystne skutki (wzmożony ruch, parkingi, zanieczyszczenia).
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że jeśli obawą mieszkańców jest, że na terenie 2U powstanie wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, to niech wnioskiem z tego posiedzenia będzie, aby zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy na terenie 2U Burmistrz przewiduje realizację marketu.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że na terenie 2U nie będzie żadnej zabudowy marketowej. Sugestie, że teren jest szykowany pod zabudowę marketową są błędne.
 
Pani Maria Popławska powiedziała, że planiści uspokajają, że do powstania obiektu o pow. 1600 m2 potrzebny jest normatyw o odpowiedniej liczbie miejsc parkingowych (4 miejsca parkingowe na 100 m2 pow. handlowej). Pani Maria Popławska powiedziała, że inwestorzy mogą omijać ten przepis poprzez wybetonowanie terenu pod zabudowę mieszkaniową i tym samym utworzenie tam parkingu albo budowanie parkingów podziemnych. Mieszkanka zapytała pana Jerzego Zalewskiego co należy zrobić, żeby uwagi mieszkańców zostały uwzględnione.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że projekt planu dot. ulic: Dworcowa, Solskiego, Moniuszki jest od 2-3 lat intensywnie rozpatrywany. Burmistrz przypomniał, że w roku 2011/12 powiedział, że nie wyda warunków zabudowy na obiekty wielkopowierzchniowe.
Burmistrz Andrzej Balcerek powtórzył, że na terenie przy ul. Poznańskiej nie będzie zabudowy marketowej.
 
Pan Mariusz Kamola zapytał czy droga KDW będzie rozwiązaniem praktycznym i wygodnym  przy obsłudze imprez masowych.
Projektant Jerzy Zalewski powiedział, że zastosowane rozwiązanie jest dla tego terenu minimalistyczne, ale ze względu na obwarowania prawne nic więcej nie udało się zaproponować.
 
Projektantka Agnieszka Podgórska przyjęła sugestię pana Cezarego Wichniewicza, który zaproponował, aby zieleń izolacyjna była również od strony ul. Poznańskiej.
Pan Cezary Wichniewicz zapytał z czego wynika zapis o aż 150 m2 powierzchni przeznaczonej na reklamy.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że zapis ma umożliwić zawieszenie reklamy np. sponsora imprezy masowej na obiekcie widowiskowo-sportowym.
Pan Cezary Wichniewicz zaproponował, żeby wprowadzić zapis o czasowym umieszczaniu reklam.
 
Pan Cezary Wichniewicz zapytał o zapis dot. terenu 1U, który mówi o maksymalnej łącznej powierzchni zabudowy nowych budynków garażowych - 120 m2.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że istniejąca tam zabudowa wielorodzinna może zostać jeszcze rozbudowana, a zacytowany zapis o garażach ogranicza liczbę potencjalnych mieszkań.
 
Pan Krzysztof Kamiński poprosił, aby rozważyć niezabudowywanie terenu 2U i pozostawić go jako zielony rynek z ewentualną niską i tymczasową zabudową.
Projektantka Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że zostanie to rozważone w porozumieniu z gminą.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał czy Urząd przewiduje rozpatrzenie w dalszej procedurze prac na planem, zgłoszonych uwag mieszkańców.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że jest to etap poza procedurą, podczas którego oczekuje się podania wskazówek - czy pod warunkiem uwzględnienia konkretnych uwag, Komisja jest w stanie przyjąć przedłożony projekt planu do dalszego procedowania przez Urząd.
 
Przewodniczący Jakub Musiał wyraził poparcie dla przedstawionego projektu planu.
Radny Maciej Krzyżański złożył wniosek rozwiązania kwestii sięgaczy i rozważenia połączenia dróg wewnętrznych.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że podejmie się próby rozwiązania tej kwestii, ale zaznaczyła, że nie można zapisywać w tekście planu dróg, których nie ma na rysunku (na terenie objętym planem znajduje się rów) oraz dodała, że WPN nie wyraża zgody na połączenie dróg.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, żeby:
-       uwzględnić zapis o minimalnej pow. 1000 m2 nowo wydzielanych działek,
-       z terenu 2U wyłączyć zapis o powierzchni usług handlowych, ale umożliwić powstanie zielonego rynku z infrastrukturą do handlu „zielonego".
 
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że ten teren ma tylko 2 tys. m2  i są na nim zlokalizowane 3 garaże, zatem teren inwestycyjny jest niewielki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz chciałaby, żeby zapis nie wykluczał powstania zielonego targowiska.
Radny Łukasz Grzonka dodał, że możliwość powstania zielonego rynku powinna być ograniczona do 1 kondygnacji.
 
Odpowiadając na pytanie pana Zbigniewa Cichockiego, projektantka Agnieszka Podgórska podała definicję zieleni izolacyjnej.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał czy można wprowadzić zapis o minimalnej wysokości zieleni izolacyjnej.
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że tak, ale należałoby przeanalizować funkcje tej zieleni dla konkretnych terenów.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że projekt planu jest kierowany do dalszego procedowania przez Urząd z uwzględnieniem bądź nieuwzględnieniem zgłoszonych uwag.
 
Ad 2. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
Przewodniczący Jakub Musiał poinformował, że dzisiaj Komisja chce zapoznać się jedynie ze stanowiskiem Urzędu względem zgłoszonych uwag.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła grupy tematyczne zgłoszonych do projektu planu uwag:
- brak zgody na lokalizację trzech obiektów usługowo-handlowych z dodatkową funkcją  wielorodzinną i parkingiem;
- zarzuty, iż plany nie są spójne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa, Statutem miasta Puszczykowa oraz Strategią miasta na lata 2010-2020 - i nie powinny być dalej procedowane;
- wyłączenie funkcji handlowej z katalogu dopuszczalnych usług;
- zmniejszenie ustalonych powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych dla poszczególnych obszarów planu , przykładowo z 400m do: 300m2, 350m2, 400m2, 450m2, 500m2, do 200m2 lub 400m2 na pojedynczy lokal;
- ujednolicenie procentowej powierzchni terenów biologicznie czynnych na poszczególnych terenach, zwiększenie np. z 25% do z 10% do 40%  na terenach Boltex, z 40% do 50% przy ulicy Moniuszki;
- zmniejszenie procentowej powierzchni zabudowy na poszczególnych terenach, np. z 40% do 35%,  30% lub 25% na terenie Społem, Boltex i przy Moniuszki;
- brak zgody na obie projektowane drogi wewnętrzne: na terenie Boltex i na terenie mieszkaniowym przy ul. Moniuszki;
- ujednolicenie minimalnej pow. działki budowlanej na terenach mieszkaniowych z 800m2, 900m2 i 1200m2 na 1200 m2 ;
- wprowadzenie dodatkowych stref zieleni izolacyjnej o konkretnej szerokości i wysokości od strony ulicy Solskiego, Moniuszki, od torów PKP, od strony projektowanej drogi wewnętrznej i pomiędzy terenami sąsiednimi o różnych i podobnych funkcjach;
- propozycja przeznaczenia terenu przy ulicy Moniuszki w całości na „park&ride" z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi dotyczącymi obsługi funkcji terenu;
- pojedyncze propozycje zwiększenia powierzchni zabudowy i wysokości obiektów usługowych i usługowo-mieszkalnych;
- obawy dot. spadku atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie planu.
 
Pani Alina Stempniak poinformowała, że zaproponowane zostało rozstrzygnięcie uwag przez Burmistrza, który pozytywnie odniósł się do:
- możliwości likwidacji dróg wewnętrznych na terenie mieszkaniowym od strony ul. Moniuszki,
- możliwości zrezygnowania z połączenia drogą wewnętrzną ul. Dworcowej z ul. Solskiego (pozostawienie jedynie przejścia pieszego),
- wprowadzenia pasów zieleni.
 
Odnośnie uwag dotyczących niezgodności ze studium, pani Alina Stempniak powiedziała, że zarówno Urząd jak i projektanci stoją na stanowisku, że projekt planu jest całkowicie zgodny ze studium. Dalsze prace nad planem zostały wstrzymane i obecnie Urząd czeka na wskazówki Komisji.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o opinię Urzędu ws. przemianowania terenu 2U/MW na mieszkaniówkę oraz ws. przemianowania terenu przy torach przy ul. Moniuszki U/KP na „park&ride".
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że teren 2U/MW to teren od zawsze przeznaczony na funkcje usługowe (w przypadku próby zmiany funkcji na mieszkaniową, trzeba liczyć się z roszczeniami właściciela), natomiast teren przy ul. Moniuszki w poprzednich planach był przeznaczony pod zabudowę (zlokalizowanie tam parkingów pogodziłoby różne oczekiwania).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że prace nad tym planem trwają od 2009 r. i są bardzo burzliwe. Nie udało się wypracować kompromisu. Projekt planu jest bardzo daleki od doskonałości i wymaga wielu poprawek. Było wiele protestów i pism (z 800 podpisami) dlatego ten projekt plan powinien uwzględniać przeważające uwagi i wnioski oraz interes publiczny. Rada Miasta poprzedniej kadencji podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad tym projektem.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała i odczytała pismo mieszkańców z 6.09.2013 r., które zawierało wytyczne do omawianego projektu planu oraz informację, iż przyjęcie wymienionych wytycznych zadowoli mieszkańców tego terenu, będzie zgodne ze studium i uniemożliwi dochodzenie roszczeń.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że nie było żadnej uwagi, aby teren 2U/MW zamienić na MN.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał czy obowiązujące przepisy różnicują w jakikolwiek sposób teren produkcji od terenu, na którym nie odbywa się żadna produkcja.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że ul. Dworcowa wraz z przyległymi terenami powinna zachować charakter letniskowy.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że z mieszkańcami tego terenu współpracuje od wielu lat. Obszar Puszczykówka powinien pozostać terenem willowym i zdaniem radnego teren 2U/MW powinien zostać przemianowany na MN.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że przede wszystkim powinno się ustalić w studium jak ma wyglądać Puszczykowo i zdefiniować kierunki jego rozwoju. Pan Marek Barłóg przypomniał, że w poprzedniej kadencji powołano grupę roboczą ds. studium. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny być tylko uszczegółowienie zapisów studium. Pan Marek Barłóg powiedział, że omawiany plan został wywołany przez inwestorów, którzy na tym terenie posiadają dwie duże działki.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że żaden z właścicieli tych działek nie wnioskował o wywołanie planu (wnioskowali o warunki zabudowy). Plan został wywołany, żeby umożliwić wypowiedzenie się mieszkańcom.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że niektóre zapisy projektu planu są niezgodne ze studium, dlatego jego zdaniem, należałoby w pierwszej kolejności zająć się przygotowaniem studium. Pan Marek Barłóg zgłosił uwagi:
- odnośnie terenu UKP - na str. 65 studium jest zapis, że możliwa jest tam również zabudowa mieszkaniowa,
- teren tzw. Boltexu, działka nr 181/2 - sugestie aby ten teren był podzielony względem innych funkcji nie zabezpiecza przed lokalizacją w tym miejscu różnego typu obiektu o dużej kubaturze. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest przeznaczenie całość tego terenu pod zabudowę mieszkaniową. Zdaniem pana Marka Barłoga obawy przed ewentualnymi roszczeniami są nieuzasadnione.
- rozsądne było rozwiązanie zaproponowane przez „Społem" a dotyczące terenu od ul. Dworcowej.
 
Projektantka planu Magdalena Trzpil odpowiedziała na wcześniej zadane pytanie radnego Łukasza Grzonki informując, że rozporządzenie różnicuje tereny przemysłowe (kolor fioletowy, symbol P) od usługowych (kolor czerwony, symbol U).
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że skoro dotychczasowym przeznaczeniem terenu były usługi, choć faktycznie nie jest to teren usług, to nie może być mowy o żadnych odszkodowaniach.
Projektantka planu Magdalena Trzpil powiedziała, że aktualnie na tym terenie nie ma żadnego przeznaczenia, jest tylko aktualny sposób użytkowania terenu. Właściciel terenu ma zapewne zgodę na jego prowadzenie, dlatego zmiana przeznaczenia, która uniemożliwi mu kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej, być może spowoduje obniżenie wartości nieruchomości, co może z kolei powodować roszczenia.
  
Odpowiadając na sugestię radnego Łukasza Grzonki, projektanta planu Magdalena Trzpil powiedziała, że nie wolno łączyć funkcji przemysłowej z funkcją mieszkaniową.
 
Projektantka planu Magdalena Trzpil powiedziała, że projekt został przygotowany na podstawie wytycznych z gminy oraz studium.
projk: po sugestiach gminy wprwoadizalismy
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zostało przygotowanych już kilka projektów planu. Jeśli wolą Rady będzie uwzględnienie wytycznych z pisma odczytanego przez przewodniczącą Rady to zostaną one przekazane projektantom.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał o powody odrzucenia zgłaszanych uwag do projektu mpzp.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że każda nieuwzględniona uwaga zawiera adnotację z jakiego powodu nie została uwzględniona. Projekt planu jest zgodny ze studium.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że zauważa się pewne rozbieżności między zapisami projektu planu a rozstrzygnięciem uwag. Przewodnicząca Rady zaproponowała, żeby każdy z radnych przygotował swoje zestawienie uwag i wniosków do planu i przekazał je burmistrzowi.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał dlaczego wprowadzona została zabudowa usługowa na terenie przy ul. Moniuszki oraz na terenie firmy Boltex, skoro te działki nie mają przeznaczenia.
Projektantka planu Magdalena Trzpil powiedziała, że nie ma planu dla tych terenów, jest jedynie aktualny sposób użytkowania (przeznaczenie terenu określa się w planie).
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał dlaczego wprowadza się zabudowę usługową, skoro obecnie teren przy ul. Moniuszki jest zarośnięty a teren Boltexu jest terenem przemysłowym.
Projektantka planu Magdalena Trzpil powiedziała, żeby zminimalizować teren przemysłowy wśród terenu zabudowy mieszkaniowej (przy ewentualnych procesach odszkodowawczych, trzeba brać pod uwagę również poprzednie plany).
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, żeby teren Boltexu przemianować na teren zabudowy mieszkaniowej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że jej zdaniem, zmiana przeznaczenia terenu na mieszkaniowy będzie sprzeczna z prawem (ze względu dysponowanie czyjąś własnością).
Głos zabrało kilkoro mieszkańców, którzy opowiedzieli się za przekształceniem całego terenu w projektowanym planie na zabudowę mieszkaniową.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że radni powinni wyrazić swoje postulaty względem projektu planu.
 
Radny Łukasz Grzonka zaproponował, o ile jest to możliwe, połączyć teren MN z parkingiem „park&ride" (U/KP), teren Boltexu przeznaczyć na MN albo MN z zachowaniem dotychczasowego użytkowania, a teren „Społem" przeznaczyć jako usługowy lub MN (przy ustaleniu parametrów terenu U).
 
Radni Dorota Łuczak-Dydowicz oraz Jan Łagoda poparli postulaty radnego Łukasza Grzonki.
 
Radny Filip Ryglewicz wyraził sprzeciw wobec planów budowy marketów.
 
Przewodniczący Jakub Musiał postuluje, żeby droga wewnętrzna przez teren Boltexu nie miała połączenia z ul. Solskiego; w sprawie terenu „Społem" przychylił się do koncepcji zaproponowanej w projekcie planu; w sprawie terenu Boltexu: od ul. Dworcowej dopuszczenie usług z ograniczeniem dot. metrażu (maks. 100-200 m), natomiast teren Boltexu bezpośrednio przylegający do ul. Solskiego przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową; teren przy ul. Moniuszki - jak pozostali radni.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, żeby teren tzw. Boltexu oraz teren przy ul. Moniuszki przemianować na zabudowę mieszkaniową
 
Radny Łukasz Grzonka zaproponował, aby powierzchnie nowo wydzielanych działek miały nie mniej niż 1000 m2.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz postuluje, aby teren 1U/MW pozostał usługowy, ale jako U/MN z zabudową jednorodzinną; teren przy torach na U/KP, czyli usługi parkingowe; teren Boltexu od ul. Solskiego przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a od strony ul. Dworcowej na teren usługowy z minimalnym handlem z ograniczoną powierzchnią.
 
Radna Agata Wójcik poparła postulaty przedmówców.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, aby zlikwidować fragment drogi 1KDW (od zakrętu), bo przebiega przez nieruchomość osób, którzy go nie potrzebują.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy zasadne jest wprowadzanie zabudowy przemysłowej pośród zabudowy mieszkaniowej.
Projektantka planu Magdalena Trzpil powiedziała, że nie wprowadza się usług przemysłowych.
 
Przewodniczący Jakub Musiał ogłosił 10-minutową przerwę.
 
Ad 3. Zapoznanie z planem pracy Komisji.
Komisja zapoznała się z planem pracy.
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że nie będzie wyznaczać  konkretnych terminów posiedzeń.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
  • Informacja nt. planów budowy ul. Polnej
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że ul. Polna jest bardzo wąską ulicą i żeby ją porządnie wybudować należy ją poszerzyć (choćby tylko do 6 m). Pani Alina Stempniak powiedziała, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie, którzy jednak nie wyrazili zgody na sprzedaż fragmentów swych działek na poszerzenie drogi.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że mieszkańcy ul. Polnej chcą kostki brukowej, odwodnienia liniowego, „wypłaszczenia" terenu w stronę ul. Czarnieckiego i ul. Gołębiej.
 
Przewodniczący Jakub Musiał uznał, że wniosek radnej oraz mieszkanki ul. Polnej, Elżbiety Bijaczewskiej jest wnioskiem Komisji.
 
  • Zaopiniowanie wniosku Centrum Tenisowego Angie
Pismo CT Angie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Prezes Akademii Tenisowej Angie pan Henryk Gawlak udzielił informacji nt. organizacji międzynarodowego turnieju kobiet w tenisie i zwrócił się z prośbą o dofinansowanie imprezy.
 
Po zakończonej dyskusji, przewodniczący Jakub Musiał stwierdził, że Komisja pozytywnie odnosi się do pomysłu wsparcia imprezy, ale przekazuje sprawę do Komisji Budżetu (w celu wydania opinii i znalezienia środków w budżecie).
 
  • Informacja nt. projektu Stowarzyszenia Mikroregionu WPN
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że projekt Stowarzyszenia Mikroregionu WPN składa się z 3 części, z czego ostatnia dotyczy produktu turystycznego i jej właśnie poświęcone będzie spotkanie zorganizowane przez burmistrza oraz p. Konrada Tuszewskiego. 
 
  • Informacja nt. projektu SPPOFAP
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że projekt dotyczy lokalizacji parkingów „park&ride" w Poznaniu oraz w powiatach: poznańskim, kościańskim i wągrowieckim. W Mosinie została wybrana lokalizacja parkingu i spotkanie na ten temat odbędzie się 18 lutego.  
 
 
Radny Jan Łagoda poinformował o piśmie otrzymanym od mieszkanki hotelu przy szpitalu i zapytał czy Miasto może wpłynąć na spółkę (będącą właścicielem budynku), aby zmieniła zamiary względem obiektu. 
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że prezes spółki, która administruje budynkiem zawiadomił o zamiarze sprzedaży hotelu.
 
O godz. 22:25 przewodniczący Jakub Musiał zamknął posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant