Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 5 marca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.3.2015
 
Godz. rozpoczęcia: 17:36
Godz. zakończenia: 20:47
 
Temat:
1. Konsultacje społeczne w sprawie „Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań" przygotowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Konsultacje społeczne w sprawie „Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań" przygotowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
 
Dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Poznań Maciej Musiał omówił działalność Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
 
Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu Tomasz Kaczmarek przedstawił program Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań",  który stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał o planowanej lokalizacji przystanku kolejowego na Niwce.
 
Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania Łukasz Mikuła odpowiedział, że budowa przystanku planowana jest w okolicach „Czarnokurza" oraz Szpitala w Puszczykowie.
 
Pan Tomasz Kaczmarek dodał, że na remont i budowę nowych przystanków czekają także inne gminy.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zadał pytanie odnośnie planowanych prac budowlanych w  kierunku północnym od Puszczykowa.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że rozważana jest budowa przystanków Luboń-Lasek oraz Poznań-Świerczewo. Stowarzyszenie planuje, aby pociągi jeździły częściej i zatrzymywały się na każdej stacji kolejowej.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy lokalizacja przystanku kolejowego Luboń-Lasek nie mogłaby znajdować się bardziej w kierunku południowym od budowanego wiaduktu w  Łęczycy.
 
Pan Łukasz Mikuła oznajmił, iż w północnej części przystanek połączy się z innymi liniami kolejowymi, ponadto więcej pasażerów miałoby dojście do kolei ze strony południowej.
 
Radny Filip Ryglewicz zadał pytanie dotyczące walorów turystycznych i rekreacyjnych Puszczykowa, w odniesieniu do Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań.
 
Członkini Rady Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego  Sylwia Bródka odpowiedziała, że omawiane walory obejmują całą metropolię, w tym koncepcję Doliny Warty. W studium kwestia Puszczykowa jest wyszczególniona.
Do rzeki Warty została przypisana funkcja centrum zintegrowanej turystyki. Należy zaktywizować turystykę aktywną i wodną, stworzyć obiekty turystyczne, ośrodki hotelowe, a także wybudować wypożyczalnie sprzętów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy Czapury zostały wyszczególnione w kwestii turystycznej, na co otrzymał odpowiedź od pani Sylwii Bródki, że Czapury zostały uwzględnione w statucie.
 
Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o uwzględnienie Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w statucie Stowarzyszenia.
 
Pani Sylwia Bródka odpowiedziała, że Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego jest już ujęty w statucie.
 
Pan Maciej Durczewski zapytał, czy tzw. „Grajzerówka", która przebiega przez Wielkopolski Park Narodowy, zostanie poszerzona.
 
Pani Sylwia Bródka oznajmiła, że do Stowarzyszenia docierają takie komunikaty, lecz nic na ten temat nie potrafią powiedzieć.
 
Pan Maciej Durczewski poruszył kwestię stworzenia bezkolizyjnej komunikacji pomiędzy Niwką a Puszczykowem.
 
Pan Maciej Musiał odpowiedział, że problem dotyczy także innych gmin, które posiadają obowiązek badania ruchu na przejazdach kolejowych, gdzie w przyszłym roku Stowarzyszenie chciałoby dokonać pomiarów razem z miastami.
 
Pan Maciej Durczewski zapytał, czy istnieje możliwość stworzenia zewnętrznej pętli drogowej, która omijałaby Puszczykowo.
 
Pan Łukasz Mikuła oznajmił, że w planach przestrzennych droga wojewódzka przewidziana jest jako obwodnica. Pojawiły się sugestie, aby drogę wojewódzką podłączyć do drogi ekspresowej węzła stęszewskiego. Stowarzyszenie nie przewiduje, aby trasa została poszerzona.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy w planach uwzględniono nowe połączenia kolejowe.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że można odtworzyć linię kolejową z Czempinia do Śremu. W Tarnowie Podgórnym przewidziana jest budowa nowej linii.
 
Przewodniczący Jakub Musiał wystosował pytanie odnośnie perspektywy wdrożenia i finansowania koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego.
 
Pan Maciej Musiał wytłumaczył, że Stowarzyszenie posiada możliwość uzyskania 108 mln euro dotacji na drogi dojazdowe, parkingi, zakup nowych taborów, a także na inne inwestycje. Możliwości finansowania ze strony województwa kończą się. Do końca 2020 roku planowane jest zakończenie prac budowlanych. W tym roku zostaną rozpoczęte prace nad projektem dotyczącym budowy przystanków kolejowych. Stowarzyszenie proponuje, aby przystanki zostały zaprojektowane przez jednego architekta, aby utrzymać je w podobnej koncepcji architektonicznej.
 
Radny Maciej Krzyżański poruszył kwestię wzrostu ruchu rowerowego.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że nastąpił wzrost ruchu rowerowego o 10%. Mieszkańcy dojeżdżają do szkół i pracy rowerem.
 
Pan Maciej Musiał powiedział, że dofinansowanie w kwocie 14 mln euro zostanie przeznaczone na trasy rowerowe na odcinku poznańskim.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, iż wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 430 konieczna jest rozbudowa drogi oraz budowa ścieżki rowerowej, która łączyłaby sąsiadujące gminy.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że transport publiczny często staje w korku. W miejsca, gdzie nie dociera pociąg, powinny występować przystanki autobusowe, aby stworzyć większą dostępność do wielu miejsc, a nad rozbudową drogi można pomyśleć.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy zostanie otwarta linia kolejowa na Osową Górę.
 
Pan Łukasz Mikuła oznajmił, że taka linia nie została uwzględniona.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o pozyskiwanie funduszy dla odnowy elewacji starej zabudowy.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, że  o obszarach zdegradowanych decydują problemy społeczne. Z dotacji nie przewidziano odnowy starej elewacji.
 
Przewodniczący Jakub Musiał poruszył kwestię przekształcenia metropolii w związek gmin.
 
Pan Maciej Musiał powiedział, że omawiane przekształcenie wiąże się z kłopotami na tle organizacyjnym.
 
Radny Tomasz Potocki zadał pytanie dotyczące zamknięcia przejazdu kolejowego niedaleko Szpitala w Puszczykowie.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, że do realizacji tego przedsięwzięcia jest długa droga.
 
Radny Filip Ryglewicz poruszył kwestię promowania kolei metropolitalnej.
 
Pan Maciej Musiał wyjaśnił, że kolej promowana jest na stronach internetowych.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego obejmuje dawny ośrodek narciarski na Osowej Górze, na co pani Sylwia Bródka odpowiedziała, że nie został on ujęty w koncepcji rozwoju.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poruszyła kwestię zabudowy wielorodzinnej oraz ilości rekomendowanych obiektów o charakterze turystycznym.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, że Stowarzyszenie nie chce ingerować w suwerenność planistyczną gmin. 
 
Przewodniczący Jakub Musiał zadał pytanie dotyczące planowanych inwestycji w Szczepankowie.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że teren należy do Skarbu Państwa, gdzie występuje  budownictwo komunalne.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie dotyczące kierunku rozwoju miasta Poznania.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, że zmianie ulegnie okolica autostrady A2 oraz powstaną obiekty wielofunkcyjne.
 
Radny Flip Ryglewicz poruszył kwestię Osowej Góry.
 
Pan Łukasz Mikuła poinformował, że do uwzględnienia jej w planach zagospodarowania przestrzennego potrzebna jest inicjatywa lokalna.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poruszyła kwestię modernizacji linii kolejowej.
 
Pan Maciej Musiał powiedział, że kwestia dotycząca modernizacji linii kolejowej wymaga debaty pomiędzy władzą lokalną a Twoimi Liniami Kolejowymi.
 
Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski zadał pytanie dotyczące dofinansowania kolei oraz parkingów, które mają powstać niedaleko dworca w Poznaniu.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że parkingi będą dostępne za darmo, aby z samochodu przesiąść się do pociągu, co przyspieszy dojazd do miejsca docelowego.
 
Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski poruszył kwestię sytuacji rolników i gruntu klas niższych.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, iż klasa 2 i 3 gleb powinna zostać wyłączona z zabudowy.
 
Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski zadał pytanie odnośnie budowy ścieżek rowerowych zwanych Wartostradą.
 
Pan Maciej Musiał wyjaśnił, że Wartostrada będzie przebiegała przez teren całej Metropolii.
 
Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski powiedział, że na terenie gminy Mosina powstał pomysł stworzenia przedsiębiorstw.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, że inwestycja obejmie wschodnią część gminy Mosina.
 
Pani Maria Popławska zwróciła uwagę na powstawanie obiektów handlowych na terenie Puszczykowa, co wiąże się ze sprzeciwem mieszkańców.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że można wprowadzić zapis, który ograniczy powierzchnię obiektów handlowych. Tereny takie powinny zostać objęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jednak jest to sprawa lokalna, niezwiązana z metropolią.
 
Pan Maciej Durczewski zapytał, czy infrastruktura informatyczna na terenie metropolii zostanie rozbudowana.
 
Pan Łukasz Mikuła odpowiedział, że projekty znajdują się u Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Wartostrada będzie przebiegać na wysokości Kątnika i Czapur.
 
Pan Łukasz Mikuła wyjaśnił, że powstanie most na drodze powiatowej, na północ od sugerowanej lokalizacji.
 
O godz. 20:47 Przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak