Protokół nr 4/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 23 marca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 4/15
z posiedzenia Komisji Rozwoju,
które odbyło się w dniu 23 marca 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2.4.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:36
Godz. zakończenia: 19:31
 
Tematy:
  1. Sprawa drogi dojazdowej do ośrodka Wielspin.
  2. Promocja miasta - analiza.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Puszczykowo, części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31,
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Wysokiej,
  • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny,
  • utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
  1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w mpzp.
  2. Sprawy bieżące
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Sprawa drogi dojazdowej do ośrodka Wielspin.
 
Pan Marek Przybylak, współwłaściciel ośrodka Wielspin, wyjaśnił, że firma posiada dwa ośrodki: w Puszczykowie oraz w Wągrowcu. Jedną z przeszkód rozwojowych ośrodka w Puszczykowie, jest brak drogi dojazdowej. Pan Marek Przybylak wyjaśnił, że droga, z której korzystają goście i pracownicy, jest drogą prywatną należącą do właściciela posesji sąsiadującej. Droga jest wąska, ograniczona z obu stron drzewami, przez co utrudniony jest wjazd dla autobusów. Kolejny problem dotyczy bezpieczeństwa drogowego, związanego z brakiem możliwości poruszania się pojazdów jednocześnie w przeciwnych kierunkach. W obliczu prowadzenia aktualnej działalności i planów rozbudowy, ośrodek Wielspin nie może zapewnić podstawowych warunków dojazdowych gościom. Pan Marek Przybylak dodał, że od wielu lat prowadzona jest korespondencja z Urzędem Miejskim, w której zarząd otrzymał informację o budowie drogi w roku 2016, ponadto Wielspin płaci ok. 80 tys. zł rocznie podatku od nieruchomości.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, ile znajduje się miejsc noclegowych w ośrodku w Puszczykowie .
 
Pani Beata Dopierała, Prezes Zarządu Wielspin odpowiedziała, że w ośrodku w Puszczykowie znajduje się 17 pokoi gotowych na przyjęcie 50 osób.
 
Pan Marek Przybylak dodał, że rozbudowa przewiduje poszerzenie bazy noclegowej do 60 pokoi wraz z wybudowaniem restauracji z salą konferencyjną.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zadał pytanie, czy tereny wokół ośrodka Wielspin zostaną zagospodarowane.
 
Pan Marek Przybylak odpowiedział, że teren należy najpierw uporządkować, ze względu na liczną ilość drzew. Starostwo Poznańskie podjęło decyzję o zezwoleniu na wykonanie prac polegających na oczyszczeniu terenu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zadał pytanie, czy na powstanie drogi dojazdowej do ośrodka potrzebny jest wykup gruntów przez Miasto.
 
Pan Waldemar Luther, pracownik referatu Gospodarki Gruntami odpowiedział, że budowa ulicy Krętej została zakończona, jednakże wymaga ona wykupu gruntu znajdującego się na zakręcie tej ulicy, a także wykupu przyległych działek. Trwa proces ustalania wartości przez Starostę Poznańskiego w ramach decyzji drogowej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że najlepiej wykonać odcinek drogi od ulicy Wysokiej.
 
O godzinie 18:23 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy na terenie ośrodka będą prowadzone zajęcia z fizykoterapii, na co otrzymał odpowiedź od Pani Beaty Dopierały, że planowane są takie zajęcia.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, ile osób zatrudnionych jest w ośrodku Wielspin w Puszczykowie.
 
Pani Beata Dopierała poinformowała, że na terenie ośrodka zatrudnione są 2 osoby.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że Urząd Miejski przygotuje kosztorys budowy drogi dojazdowej do ośrodka Wielspin. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że nie widzi formalnych przeszkód, aby ta droga powstała.
 
Ad 2. Promocja Miasta - analiza.
 
Radni dyskutowali na temat szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego opracowania strategii promocji Miasta i identyfikacji wizualnej Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła uwagi, które zostały poruszone na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, między innymi o dodaniu do głównych celów opracowania strategii promocji marki i identyfikacji wizualnej na lata 2015-2020, poczucia tożsamości z Miastem oraz wskazanie firm i instytucji współpracujących z Miastem.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że oferta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Wyrażenie zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Puszczykowo, części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31.
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Puszczykowo, części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Wysokiej.
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawcę nieruchomości.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, do jakich celów wykorzystywana jest omawiana działka.
 
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że działka, która dzierżawiona jest od 12 lat, przeznaczona została na cele ogrodnicze. Dzierżawca nie wyraził chęci zakupu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Wysokiej.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny.
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w spawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  wyrażenia zgody na  przyjęcie darowizny.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Utworzenie obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w mpzp.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zadał pytanie, czy istnieje potrzeba zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Sobieskiego, a terenem lasu należącym do Wielkopolskiego Parku Narodowego drogi publicznej dojazdowej z szerokości 10 metrów na 6 metrów.
 
Pani Alina Stempniak, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej, poinformowała, że szerokość ulicy powinna wynosi od 10 do 12 m. Zdaniem Urzędu Miejskiego wniosek jest bezzasadny.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad rozpatrzenie wniosku o zmianę w mpzp.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 5, „wstrzymało się" - 2.
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, na jakim etapie jest tworzenie studium.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że Urząd Miejski przygotowuje się do rozpoczęcia prac związanych z utworzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zadał pytanie, czy projektant może konsultować się z radnymi.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że do tej pory nie było to praktykowane.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że firma przed rozpoczęciem prac zostanie przedstawiona radnym, którym następnie będzie przedstawiała etapy swojej pracy.
 
Radna Agata Wójcik poruszyła kwestię światłowodów na terenie Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że światłowody nie znajdują się na terenie całego Miasta. Na Nowym Osiedlu oraz Niwce, ze względu na gęsto zaludniony teren, światłowody zostały wybudowane przez operatora INEA. Nie zaplanowano budowy nowych światłowodów.
 
O godz. 19:31 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak