Protokół nr 5/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


 
OB.0012.2.5.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 18:58
 
Tematy:
1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
- wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej,
- wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rynku.
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.
 
Pani Agnieszka Podgórska, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, omówiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy zostanie postawiona furtka na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od strony Wielkopolskiego Parku Narodowego, o oznaczeniu 4 MN.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że wzdłuż terenu drogi pieszej przebiegają trasy turystyczne, z których mieszkańcy będą mieli dostęp do lasu. Przyszły inwestor nie będzie mógł prowadzić funkcji usługowej w przypadku wydzielenia lokalu użytkowego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, z czego wynika zakaz umieszczenia furtki od strony Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że Wielkopolski Park Narodowy składa uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby uregulować wejścia do parku.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy zapis dotyczący ograniczenia zabudowy na terenie 4MN, jest zgodny z prawem, na co otrzymał odpowiedź od Pani Agnieszki Podgórskiej, że tak.
 
Pani Alina Stempniak, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, dodała, że bez takiego zapisu Wielkopolski Park Narodowy nie wyrazi pozytywnej opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał nie wyraził przeciwwskazań do dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.
 
Pan Waldemar Luther, pracownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy można usunąć zapis o dzierżawie nieruchomości w trybie bezprzetargowy, na co otrzymał odpowiedź od Pana Waldemara Luthera, że tak.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rynku.
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rynku.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rynku.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk, zastępca prezesa zarządu i główny projektant M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o., przedstawiła firmę, która będzie projektowała studium. W roku 2013 firma tworzyła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy firma zapoznała się z projektem studium, na co otrzymał odpowiedź od Pani Ewy Mieloch-Stojczyk, że tak, jednakże nie będzie on wykorzystywany do tworzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, ile czasu zajmie opracowanie dokumentu studium i przedłożenie go Radzie do zaopiniowania.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że projekt zostanie przedłożony Radzie na przełomie sierpnia i września.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jakie ustalenia zostały zawarte w związku z wnioskiem firmy My Sport s.c., dotyczącym wydzierżawienia dodatkowego terenu.
 
Radny Filip Ryglewicz odpowiedział, że rozmowy będą prowadzone z firmą przez Urząd Miejski. Jeżeli zostanie wydzierżawiony dodatkowy teren, to firma będzie mogła wybudować mini kort dla dzieci ze ścianką treningową, co umożliwi współpracę ze szkółkami hiszpańskimi. Radny Filip Ryglewicz dodał, że na terenie CAS-u powinien powstać kompleks pomieszczeń sanitarnych, administracyjnych oraz magazynowych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że Pan Arkadiusz Krzyżański wyraził chęć, aby korty były udostępniane mieszkańcom Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że w momencie, kiedy obszar zostanie wyłączony, zmniejszeniu ulegnie ilość posiadanych terenów inwestycyjnych. Firma My Sport s.c. w pierwszym wniosku prosiła o zgodę na wydzierżawienie 900 metrów kwadratowych terenu.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że teren MOSIR-u będzie zawierał dużą ilość kortów, co spowoduje brak lokalizacji dla boiska do siatkówki plażowej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że lokalizacja do budowy boiska do siatkówki plażowej znajduje się w pobliżu lokalizacji poprzedniego boiska.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że w chwili obecnej Komisja nie może wyrazić opinii dotyczącej możliwości dzierżawionego terenu.
 
Pan Janusz Szafarkiewicz dodał, że teren został oddany za symboliczną złotówkę. Po 30 latach dzierżawy, cała zabudowa przechodzi na własność miasta.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o uprzątnięcie suchych gałęzi z terenu Puszczykowa.
 
Pan Waldemar Luther powiedział, że powstają dwie nowe drogi, którym należy nadać nazwy,  spójne z sąsiadującymi ulicami.
 
Radna Alfreda Brączkowska zadała pytanie, do jakiej firmy należą słupy energetyczne.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że słupy niskiego i średniego napięcia należą do Enei, natomiast słupy wysokiego napięcia należą do Polskich Linii Energetycznych.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że na ulicy Nizinnej znajdują się słupy energetyczne w fatalnym stanie.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że linia nadaje się do wymiany.
 
Na posiedzeniu Komisji została poruszona kwestia chodników i ulic do remontu, które będą tematem kolejnych rozmów.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, czy zostanie wykonany remont grobli między ulicą Poznańską, a drogą E430.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że należy wystąpić do Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o remont grobli.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należy wyremontować chodnik od strony Dworca w Puszczykówku do ulicy Mazurskiej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że w podobnym stanie znajdują się chodniki na ulicach Chrobrego, Kopernika, Sobieskiego oraz występują miejsca, gdzie nie wybudowano chodników.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy zostanie utworzone przejście dla pieszych z ulicy Wiosennej na ulicę Poznańską oraz na ulicy Nadwarciańskiej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że ulica Wiosenna i Działkowa nie są prostopadłe do siebie, co utrudnia utworzenie przejścia dla pieszych. Urząd Miejski jest otwarty na propozycje rozwiązania problemu.
 
O godz. 18:58 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 

Protokolant

/-/ Monika Barczak