Protokół nr 6/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

OB.0012.2.6.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:36
Godz. zakończenia: 20:58
 
Tematy:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok,
  • udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok,
  • wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 592/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
2. Przedstawienie zgłoszonych uwag do projektu mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
3. Zapoznanie i omówienie:
  • Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN,
  • Koncepcji Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN,
  • Koncepcji Produktów Turystycznych na terenie Mikroregionu WPN.
4. Informacja firmy BOSS - Partner Leasing nt. propozycji dotyczącej transportu miejskiego na terenie Puszczykowa.
5. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego koszt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyniósł ok. 12 tys. zł.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że zgodnie z umową, w ubiegłym roku należało zapłacić za kolejny etap realizacji studium.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Radny Łukasz Grzonka zadał pytanie, czy wniosek formalny Komisji Rozwoju dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Dworcowej, Moniuszki i Solskiego, został uwzględniony przez projektanta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w lutym i maju został złożony wniosek mieszkańców, za pośrednictwem pani Marii Popławskiej, na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Dworcowej, Moniuszki i Solskiego, który zostanie poruszony w sprawach bieżących.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Dworcowej, Moniuszki i Solskiego pozostały na tym samym etapie co w roku ubiegłym.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 592/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 592/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, ile wynosi powierzchnia działki.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że powierzchnia działki wynosi 13 metrów kwadratowych.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy można opiniować uchwałę, jeśli nie została określona cena, za którą działka zostanie sprzedana.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że powołany rzeczoznawca określa kwotę, za którą nieruchomość zostanie sprzedana, po wyrażeniu zgody Rady na jej sprzedaż.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażeniem zgody na sprzedaż działki nr 595/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Przedstawienie zgłoszonych uwag do projektu mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
 
Pani Alina Stempniak, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, przedstawiła zgłoszone przez mieszkańców uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic ks. Posadzego, Wysokiej, Podgórnej, Poznańskiej, które zostały posegregowane na cztery kategorie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że teren nie zostanie przeznaczony na zabudowę kubaturową.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że Urząd nie może wykreślić drogi wewnętrznej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze względu na pełnienie przez nią wielu funkcji, między innymi dojazdu do szkoły i drogi ewakuacyjnej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w dniu dzisiejszym został podpisany akt notarialny, w którym Miasto nieodpłatnie nabywa teren 1KDW w formie darowizny.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, ile wynosi powierzchnia terenu U2, na co otrzymała odpowiedź od pani Aliny Stempniak, że ok. 2 tys. metrów kwadratowych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy dzielenie terenu na działki jest sensowne.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że powierzchnia działek musi zostać ustalona.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, co radni mogą zrobić, aby ich uwagi zostały uwzględnione przez projektanta.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że radni mogą zająć wspólne stanowisko w tej sprawie.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że Zielony Targ powinien funkcjonować przez cały rok, gdzie nie należy wykluczać całkowitej zabudowy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby zachować obecną funkcję terenu.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że na terenie U2 powinny zostać zbudowane sanitariaty oraz stragany wykonane z drewna.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wystarczy umieścić od 6 do 8 stanowisk targowych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że zostanie zawarty zapis, aby na tym terenie znajdowało się od 6 do 8 stanowisk targowych oraz kilka miejsc parkingowych.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rozwoju dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic ks. Posadzego, Wysokiej, Podgórnej i Poznańskiej o przeznaczeniu minimum 30 procent terenu U2 na miejsce dla Zielonego Targu, który będzie obejmował od 6 do 8 stanowisk targowych wykonanych z materiałów ekologicznych, z powstaniem miejsc parkingowych, bez możliwości rozbudowy istniejących na tym terenie garaży oraz wykreślenia zapisu dotyczącego zabudowy kubaturowej.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Wniosek Komisji Rozwoju został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Zapoznanie i omówienie: Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN, Koncepcji Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN, Koncepcji Produktów Turystycznych na terenie Mikroregionu WPN.
 
Pan Konrad Tuszewski, specjalista ds. tworzenia marki turystycznej, przedstawił Strategię Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN, Koncepcję Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN oraz Koncepcję Produktów Turystycznych na terenie Mikroregionu WPN, co stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że dokument został napisany w sposób nieczytelny oraz nie uwzględniono propozycji przebiegu szlaku zabytkowego przez Puszczykowo.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że z ponad 200 propozycji, nie każdy zostaje uwzględniony.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, jaki produkt turystyczny jest charakterystyczny dla Puszczykowa.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że turyści przyjeżdżają na lody do Kostusiaka.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, co należy zrobić, aby stworzyć produkt turystyczny.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że należy skupić się na tym, co Miasto posiada oraz należy współpracować z innymi miastami.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czego Mikroregion WPN oczekuje od Komisji Rozwoju.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że Mikroregion WPN prosi o zapoznanie się z dokumentem.
 
Ad 4. Informacja firmy BOSS - Partner Leasing nt. propozycji dotyczącej transportu miejskiego na terenie Puszczykowa.
 
Pan Damian Piestrzyński, przedstawiciel firmy  BOSS - Partner Leasing, przedstawił propozycje transportu miejskiego na terenie Puszczykowa, który składałby się z mikrobusów posiadających internet oraz monitor, na którym wyświetlane będą oferty pracy. Pan Damian Piestrzyński poinformował, że bilety będzie można zakupić w formie karty magnetycznej.
 
Pani Katarzyna Bossa, właścicielka firmy  BOSS - Partner Leasing, dodała, że można uwzględnić różne trasy. Kursy będą współgrały z rozkładem pociągów.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy prowadzone są rozmowy z władzami gminy Luboń.
 
Pan Damian Piestrzyński odpowiedział, że na chwilę obecną firma nie rozmawiała z władzami gminy Luboń. Pan Damian Piestrzyński dodał, że kurs autobusu nocnego będzie kursował, przy minimum 5 osobach, gdzie koszt przejazdu jednej osoby będzie wynosił 8 zł.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaki jest koszt przejechanego kilometra.
 
Pan Damian Piestrzyński odpowiedział, że koszt wyniesie około 3,20 zł za przejechany kilometr.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, ze na dzień dzisiejszy Miasto korzysta z usług komunikacyjnych.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że na dzień dzisiejszy decyzja na temat transportu miejskiego nie może zostać podjęta.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
 
Radny Maciej Krzyżański poruszył kwestię miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Dworcowej, Moniuszki i Solskiego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Dworcowej, Moniuszki i Solskiego znajduje się na tym samym etapie co w ubiegłym roku.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem wniosku formalnego dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Dworcowej, Moniuszki i Solskiego.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rozpatrzenie wniosku formalnego Komisji Rozwoju zostało zaopiniowane pozytywnie.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że najlepiej nadać  terenowi funkcję mieszkaniową.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że nadanie funkcji mieszkaniowej nie wyklucza nadania funkcji usługowej.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że mieszkanie trzy-lokalowe jest już zabudową wielorodzinną.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy terenom można nadać funkcję mieszkaniową, a później uściślić jej dokładną funkcję, na co otrzymała odpowiedź od pani Aliny Stempniak, że tak.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, czy przy funkcji mieszkaniowej możliwe jest prowadzenie działalności usługowej dla jej mieszkańców.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie jest to wykluczone, jeśli nie zostanie zawarty zapis o zakazie funkcji usługowej.
 
Pani Maria Popławska poinformowała, że mieszkańcy tego rejonu wyrazili wolę, aby teren posiadał funkcję mieszkaniową jednorodzinną.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym Komisji Rozwoju o zaopiniowanie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej dla działek geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 175/1, 175/2, 176, 181/2 w projektowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w projektowanym studium.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek formalny Komisji Rozwoju został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem wniosku formalnego Komisji Rozwoju dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Moniuszki.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rozpatrzenie wniosku formalnego Komisji Rozwoju zostało zaopiniowane pozytywnie.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym Komisji Rozwoju o zaopiniowanie wprowadzenia funkcji mieszkaniowo-usługowej dla działki geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 252/8 w projektowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w projektowanym studium.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek formalny Komisji Rozwoju został zaopiniowany pozytywnie.
 
O godz. 20:58 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant