Protokół nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 20 lipca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.7.15
Godz. rozpoczęcia: 17:34
Godz. zakończenia: 21:02
Tematy:
  1. Omówienie propozycji zmian w projekcie mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
  2. Informacja na temat: niezbędnych czynności formalno-prawnych, które należy przeprowadzić w celu wykonania inwestycji, polegającej na udostępnieniu ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta wraz z budową oświetlenia; obecnego etapu przeprowadzania inwestycji oraz horyzontu czasowego, w którym inwestycja zostanie ukończona.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11,
  • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej wobrębie Niwka,
  • przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES,
  • przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".
  1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie propozycji zmian w projekcie mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
Pani Agnieszka Podgórska, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, omówiła zmiany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że stanowiska targowe powinny zostać wykonane z materiałów ekologicznych, na co otrzymał odpowiedź od pani Agnieszki Podgórskiej, że zapis może zostać sprecyzowany o konkretny materiał.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował dopuszczenie możliwości postawienia budynku obsługi administracyjnej na działce o numerze ewidencyjnym 2199, obręb Puszczykowo, ark. 5.
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że nie zgadza się na postawienie na tym terenie nowego budynku Urzędu w przyszłości.
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie należy umieszczać zapisu o zakazie postawienia budynku obsługi administracji publicznej.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że przyjęcie zapisu w tej formie nie wyklucza możliwości zmiany zapisu przez kolejną Radę.
Pan Piotr Bekas powiedział, że działka od lat była rezerwowana na powstanie nowego budynku Urzędu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że takim zapisem umożliwiamy budowę Zielonego Targu oraz nie jest blokowana możliwość postawienia budynku świadczącego usługi administracji publicznej.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że nie należy zakazywać możliwości postawienia budynku administracji publicznej.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wprowadzeniem do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5, dla działki o numerze ewidencyjnym 2199, zapisu o możliwości utworzenia obiektu administracji publicznej.
Wynik głosowania: „za" - 3, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany negatywnie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Ad 2. Informacja na temat: niezbędnych czynności formalno-prawnych, które należy przeprowadzić w celu wykonania inwestycji, polegającej na udostępnieniu ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta wraz z budową oświetlenia; obecnego etapu przeprowadzania inwestycji oraz horyzontu czasowego, w którym inwestycja zostanie ukończona.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił czynności które należy przeprowadzić w celu udostępnienia ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta,  które polegają między innymi na uzyskaniu zgody na użyczenie terenu od Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pan Waldemar Luther, pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, dodał, że koszty wyrównania powierzchni ścieżki i montażu lamp poniesie Miasto.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, ile lamp zostanie zamontowanych.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że według koncepcji na odcinku 400 m zostanie zamontowanych około 9 lamp, gdzie koszt został oszacowany na około 50 tys. zł, a realizacja zadania przewidziana jest w ciągu pół roku.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka.
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy statut Stowarzyszenia jest znany.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że statut zostanie dostarczony radnym, jednakże nie wymaga on zatwierdzenia przez Radę.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że bez znajomości statutu uchwała nie może zostać zaopiniowana.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, czy bez zaopiniowania uchwały przez Komisję Rozwoju, może zostać ona przedłożona do zaopiniowania Radzie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Komisje są organami pomocniczymi Rady, która wysłuchuje jej zdania jeśli uchwała ma zostać podjęta, a Rada może ją opiniować bez zaopiniowania przez Komisję.
 
W dniu 20 lipca 2015 roku, Komisja nie podjęła się opiniowała projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES.
 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".
Pan Piotr Szczepański, współtwórca Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN, przedstawił ww. koncepcję w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych", który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżańśki powiedział, że należy uwzględnić ścieżkę rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 431 pomiędzy Mosiną a Rogalinem, na co otrzymał odpowiedź od pana Piotra Szczepańskiego, że może to zostać ujęte w koncepcji.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Pan Damian Piestrzyński, przedstawiciel firmy BOSS - Partner Leasing, przedstawił propozycję transportu miejskiego na terenie Puszczykowa, który składałby się z mikrobusów posiadających internet oraz monitor, na którym wyświetlane będą oferty pracy. Pan Damian Piestrzyński poinformował, że bilety będzie można zakupić w formie karty magnetycznej. Pan Damian Piestrzyński dodał, że po korekcie cena za przejechany kilometr będzie wynosić 3,1 zł, a w pojeździe znajduje się 16 miejsc.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisińśki powiedział, że na terenie Puszczykowa będzie obowiązywał jeden bilet.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, kiedy zostaną ogłoszone wyniki z przeprowadzonych ankiet przez firmę, na co otrzymał odpowiedź od pana Damiana Piestrzyńskiego, że w ciągu dwóch tygodni od zebrania ankiet.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że mikrobusy będą dowoziły i odbierały dzieci ze szkoły.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy sieć transportowa będzie korzystała z obecnych przystanków, na co otrzymał odpowiedź od pana Damiana Piestrzyńskiego, że tak.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, ile kosztować będzie roczne utrzymanie linii autobusowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisińśki odpowiedział, że z założenia ma ona kosztować łącznie około 100 tys. zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy cena biletów zostanie obniżona, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że tak.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że transport powinien być zintegrowany z Poznaniem.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w ustawie o transporcie publicznym oraz w prawie unijnym zostało zapisane, że jeżeli transport miejski rocznie będzie przejeżdżał trasę liczącą łącznie ponad 50 tys. km, to ogłoszenie o zamiarze powstania linii należy ogłosić w biuletynach rok przed jej uruchomieniem, a jeśli mniej, to pół roku przed. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w przypadku, gdy będzie ona kosztowała ponad 30 tys. euro rocznie, to należy także zastosować przepisy o zamówieniach publicznych. Kiedy Rada zgodzi się dokładać 50 tys. zł rocznie do transportu, będzie można połączyć Stare Puszczykowo z resztą miasta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że jeśli miałyby powstać kursy nocne, to również należy dołożyć środki pieniężne, gdzie koszty zależne są od władz gminy Komorniki.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku o wszczęcie czynności przygotowawczych w celu utworzenia oferty na transport zintegrowany na terenie Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
 
Pan Piotr Bekas zapytał, jak wygląda koncepcja zagospodarowania wód deszczowych w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisińśki odpowiedział, że środki, które zostały przeznaczone na koncepcję zagospodarowania wód deszczowych zostały zrealizowane.
 
Radna Alfreda Brączkowska poprosiła o przycięcie krzewów i gałęzi na ulicy Niepodległości.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy na ulicy Dworcowej zostaną wymienione krawężniki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do końca roku prawdopodobnie nie zostanie to wykonane.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy zostanie utworzone przejście dla pieszych koło piekarni państwa Błaszkowiaków.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że utworzenie przejścia dla pieszych jest związane z likwidacją miejsc parkingowych.
 
Pan Piotr Bekas zapytał, jak wygląda sytuacja z chodnikiem na ulicy Sobieskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w przypadku remontu chodnika, stary chodnik zostanie rozebrany.
 
O godz. 21:02 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Monika Barczak
    Protokolant