Protokół nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 14 września 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.8.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 19:19
 
Tematy:
1.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11- w dwóch etapach I i II,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa,
  • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B,
  • uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych iurządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020.
2.     Informacja nt. budowy ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta wraz z budową oświetlenia.
3.     Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11- w dwóch etapach I i II.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11- w dwóch etapach I i II, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jak brzmi treść uzasadnienia uchwały, w której Miasto nabyło działki numer 1021/6 i 1022/6.
 
O godzinie 17:33 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
 
Pan Waldemar Luther, pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, odpowiedział, że gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku, gdy sprzedaż dotyczy niezabudowanej nieruchomości. Cena wykonania pierwokupu jest równa cenie ustalonej pomiędzy stronami w umowie sprzedaży. Pan Waldemar Luther dodał, że cena za 1 m² wynosiła około 100 zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, ile kosztowała omawiana działka, na co otrzymał odpowiedź od Sekretarza Macieja Dettlaffa, że 155 tys. zł.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II.
Wynik głosowania: „za" - 6 , „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.
Pan Jerzy Zalewski, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej.
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
Pan Jerzy Zalewski przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, na jakim terenie ustala się lokalizację budynków o funkcji usługowej.
 
Pan Jerzy Zalewski odpowiedział, że funkcja usługowa dotyczy terenu oznaczonego symbolem U, w rejonie ulicy Wysokiej.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy dla terenu oznaczonego symbolem 1MN można zmienić minimalną powierzchnię działki na 1000 m².
 
Pan Jerzy Zalewski odpowiedział, że jest to parametr aktualnego podziału terenu, którego nie można zmienić.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020.
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy są ulice, oprócz wymienionych w planie, które wymagają wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nowo powstałe ulice nie zostały zgłoszone do planu, ponieważ mieszkańcy płaciliby więcej za 1 m³ ścieków. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w tym roku rozpocznie się budowa wodociągu na ulicy Andersonów i kanalizacji na ulicy Makowej oraz częściowo na Morenowej, a za rok na jednej z odnóg ulicy Gołębiej.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, gdzie biegnie główna magistrala wodociągowa, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisiński, że wzdłuż rzeki Warty.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Informacja nt. budowy ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta wraz z budową oświetlenia.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odbyło się spotkanie z dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego, gdzie warunkiem udostępnienia gruntu jest jego nieprzerabianie w sposób trwały. Dyrekcja wyraziła zgodę na montaż oświetlenia parkowego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że biuro prawne pozytywnie zaopiniowało umowę użyczenia gruntu. Kiedy umowa zostanie popisana, należy szukać środków na wykonanie dokumentacji i montaż oświetlenia.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy radni mogą zobaczyć projekt umowy użyczenia gruntu, na co otrzymał odpowiedź od Pana Waldemara Luthera, że tak.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaki jest koszt montażu lamp.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jedna lampa wraz z okablowaniem kosztuje około 7 tys. zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił wniosek formalny o pozytywne zaopiniowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta wraz z budową oświetlenia, ze względu na nieformalny charakter prowadzonych rozmów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał ogłosił piętnastominutową przerwę.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że radni przychylni są do przyjęcia projektu umowy użyczenia, jednakże należy dopisać numer księgi wieczystej działki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaka jest długość i szerokość planowanej ścieżki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że długość ścieżki wynosi około 400 m, a szerokość około 3 m.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym Komisji Rozwoju o zaopiniowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta wraz z budową oświetlenia.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek formalny Komisji Rozwoju został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał odczytał pismo Pana Adama Wojciechowskiego dotyczące nawierzchni ulicy Stromej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odbyło się spotkanie z właścicielem jednej z nieruchomości, które dotyczyło współfinansowania przez mieszańców ulicy zakupu i montażu płyt ażurowych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że koszt umieszczenia płyt na skrzyżowaniu ulicy Czarnieckiego do  najwyższego punktu wynosi około 40 tys. zł, gdzie każda ze stron poniosłaby koszty po połowie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, kiedy, w przypadku dofinansowania prac przez mieszkańców, zostanie wykonany montaż płyt.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w październiku.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy w przypadku wyłożenia większej sumy pieniędzy przez mieszkańców ulicy, Urząd wykona dłuższy odcinek drogi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że tak. Wpłata zostanie dokonana na konto Urzędu prawdopodobnie jako darowizna, gdzie Rada będzie decydować, na co pieniądze zostaną przeznaczone.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na ulicy Reja występuje problem związany z zalewaniem posesji przez opady deszczu. Dwie studnie tylko w pewnym stopniu odbierają opady. Należy wykonać projekt odwodnienia terenu z możliwością rozpoczęcia prac związanych z przebudową ulicy. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że budowa ulicy Reja w tym przypadku, musi zostać przeniesiona na wyższą pozycję w rankingu ulic, za zgodą Rady.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy zamontowanie skrzyni osuszającej naprawiłoby sytuację.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że weryfikowane jest, czy skrzynie osuszające mogą zostać tam zamontowane, jednakże ich koszt wynosi około 170 tys. zł. W tym przypadku lepiej jest wykonać osuszenie terenu wraz z utwardzeniem drogi.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że na ulicy Klasztornej podczas większej ulewy zalewana jest jedna z posesji, gdzie studzienki nie odbierają wody.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że część ulicy Klasztornej jest utwardzona. Prawdopodobnie w przyszłym roku lub za dwa lata ruszy budowa tej ulicy.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy planowane jest utworzenie sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z ulicy Studziennej na drogę wojewódzką nr 430.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Urząd wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby utworzyć sygnalizację. Za kilka lat droga wojewódzka zostanie generalnie przebudowana, a budowa sygnalizacji świetlnej nie zależy od Urzędu.
 
Radna Elżbieta Biajczewska zapytała, czy została utworzona dokumentacja na wybudowanie ulicy Polnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dokumentacja jest na ukończeniu, gdzie planowane jest zamontowanie płyt ażurowych. W przyszłym roku lub za dwa lata ulica zostanie przebudowana.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, aby podczas wręczania nagrody Bursztynowego Motyla, laureaci sadzili drzewa na skwerze imienia Władysława Tomaszewskiego, gdzie należy osuszyć teren oraz zamontować ławki.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że na tym terenie parkują autokary.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w przyszłym roku przyjechaliby laureaci nagrody, którzy zasadziliby drzewa. Do rozmów można wrócić, jednakże należy uwzględnić koszt odwodnienia terenu oraz zamontowania koszy i ławek.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy zostanie zamontowane oświetlenie między dworcem a drogą wojewódzką nr 430 przy ścieżce rowerowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prowadzone były rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych. Ścieżka będzie przebudowana, ponieważ planowane jest utworzenie parkingu obok nastawni.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że stawek koło dworca należy do osoby prywatnej. Cały grunt nie jest własnością powiatu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, kto jest właścicielem Pałacu Ślubów, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że Miasto.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy można zamontować więcej drewnianych koszy na śmieci.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że drewniane kosze są tańsze, jednakże  większość koszy na terenie miasta jest metalowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy zostanie pozyskany teren, który ułatwiłby wyjazd z parkingu przy Biedronce.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że właściciel nieruchomości zażądał zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli plan ulegnie zmianie, droga zostanie udostępniona.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, co Urząd wie na temat wznowienia prac związanych z modernizacją linii kolejowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostały wybrane trzy firmy. Umowy mają zostać podpisane w październiku, a ekrany będą w kolorze zielonym. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, ze mieszkańcy wnioskują, aby zamontować więcej ekranów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jak wysokie będą ekrany.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że od 4 m wzwyż.
 
O godz. 19:19 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
      Protokolant