Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 30 września 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.9.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:34
Godz. zakończenia: 19:14
Tematy:
  1. Omówienie rankingu ulic i propozycje jego uaktualnienia:
  • inwestycje w infrastrukturę drogową przeprowadzone w2015,
  • planowane inwestycje w infrastrukturę drogową na rok 2016.
  1. Omówienie ustawy krajobrazowej w perspektywie Puszczykowa.
  2. Omówienie najnowszych informacji na temat modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku miasta Puszczykowa.
  3. Sprawy bieżące.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie rankingu ulic i propozycje jego uaktualnienia:
  • inwestycje w infrastrukturę drogową przeprowadzone w 2015,
  • planowane inwestycje w infrastrukturę drogową na rok 2016.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w ubiegłych latach Urząd planował uaktualnić  ranking ulic, jednakże Rada nie wyraziła na to zgody. Mieszkańcy byliby niezadowoleni z faktu, że w niektórych przypadkach ich ulice spadły na niższą pozycję. Obliczenia mogą zostać przeprowadzone na nowo.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego ulica Łąkowa znajduje się wyżej w rankingu od ulicy Szpitalnej, która ma ważne znaczenie dla Miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jeżeli znaczenie ulicy dla Miasta jest ważne, a jej pozycja znajduje się daleko, to można ją wprowadzić do inwestycji po wyrażeniu zgody przez Radę.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że należy zwiększyć liczbę przyznawanych punktów za dojazd do obiektów zwiększających natężenie ruchu oraz w przypadku ciągłego zalewania ulicy. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaka jest sytuacja ulicy Powstańców Wielkopolskich, która nie została ujęta w rankingu, a  jest częściowo nieutwardzona.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ulica zostanie przeliczona według kryteriów i wpisana do rejestru.
 
O godzinie 17:42 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 6 radnych).
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że dłuższe ulice, których koszt jest większy, znajdują się na dalszych pozycjach w rankingu. Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego ulicy Mickiewicza przyznano mniejszą punktację niż ulicy Wiązowej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że ulica Mickiewicza nie jest zalewana.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że kryterium dotyczące zakończenia zabudowy ulicy budynkami oraz gęstości zabudowy w wielu przypadkach jest nieaktualne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że budowa ulic jest sukcesywnie wykonywana według rankingu. Mieszkańcy mogą być niezadowoleni z faktu, że po przeliczeniu punktów od nowa, ich ulica będzie na niższej pozycji.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, kiedy zostanie utwardzona ulica Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dokumentacja ulicy powinna niedługo zostać ukończona.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy ulica Szpitalna posiada dokumentację.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ulica została wykupiona od szpitala. W momencie jej wykupu, była przygotowana dokumentacja i kosztorys, jednakże Rada nie wyraziła zgody na jej utwardzenie, ponieważ prace mają być realizowane według rankingu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że należy dodać punkty do kryterium zalewania ulic oraz dojazdu do kilku ulic lub obiektów zwiększających natężenie ruchu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ranking można przygotować na nowo, lecz należy liczyć się z niezadowoleniem mieszkańców.
 
Rady Łukasz Grzonka powiedział, że kryterium niebezpieczeństwa zalewania posesji w czasie opadów powinno zostać zmienione na 15 punktów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jak liczone są nakłady do poniesienia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nakłady liczone są na podstawie kosztów wykonania utwardzonych ulic.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy mieszkańcy mogą współfinansować naprawę lub budowę ulic i chodników.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w niektórych gminach zostało wprowadzone współfinansowanie przez mieszkańców budowy w wysokości 25 lub 50 procent udziałów. Jeżeli mieszkańcy wystąpią z takim wnioskiem, ich ulice będą wykonywane w pierwszej kolejności.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że należy zastanowić się nad przystąpieniem do takiej uchwały.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że na początku września odbyło się spotkanie dotyczące współfinansowania budowy ulicy, gdzie mieszkańcy zadecydowali, że poczekają na jej wybudowanie zgodnie z rankingiem.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jakie inwestycje zostały wykonane w bieżącym roku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wybudowano ulicę Kasztanową, podpisano umowę na wykonanie ulicy Bałtyckiej i Grunwaldzkiej, dokonano wymiany płyt chodnikowych na ulicach 3 Maja, Kosynierów Miłosławskich i Niepodległości oraz wymieniono część nawierzchni ścieżki rowerowej na ulicy Wczasowej.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jakie inwestycje w infrastrukturę drogową planowane są na rok 2016.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że pod dyskusje podlega między innymi budowa ulicy Krętej, Niwka Stara, Rolna, Krótka, Reja, modernizacja chodnika na ulicy Brzozowej, budowa parkingu przy ulicy Podgórnej oraz ścieżki rowerowej na 3 Maja.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy Urząd może ubiegać się o dofinansowanie na utwardzenie ulicy Niwka Stara.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na ulicę Klasztorną oraz Niwka Stara, ponieważ łączą się z ważnymi drogami.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że mieszkańcy ulicy Niepodległości uskarżają się na hałas powodowany przez samochody jeżdżące po kostce.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ulica zostanie uwzględniona w rankingu.
 
Ad 2. Omówienie ustawy krajobrazowej w perspektywie Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił ustawę krajobrazową w perspektywie Puszczykowa, gdzie każda reklama umieszczona na terenie miasta zostanie opodatkowana, przez co część reklam zniknie. Urząd wystąpi do Rady o przystąpienie do opracowania zasad, a następnie do podjęcia uchwały i konsultacji z organami wyższego szczebla. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że należy ustalić warunki sytuowania, wymiarów i wyglądu małej oraz dużej architektury, tablic reklamowych i ogrodzeń. Cena maksymalna za 1 dzień reklamy wynosi 2,50 zł, a Rada może podzielić miasto na strefy, gdzie stawki będą różne. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w ciągu 3 lat Marszałek musi utworzyć studium na terenie województwa, gdzie poszczególne etapy będą wymagały zaopiniowania przez Miasto.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy należy zmienić uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że plany, które zostały uchwalone wcześniej, mają moc prawną, przez co nie wymagają zmiany.
 
O godzinie 18:39 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 7 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy można zatrudnić osobę, która zajmie się estetyką krajobrazu miejskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że taką osobę można zatrudnić.
 
Ad 3. Omówienie najnowszych informacji na temat modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku miasta Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na Urząd została złożona skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ponieważ Miasto nie zgodziło się na lokalizację masztu przy ulicy Śląskiej. Wojewoda przysłał do zaopiniowania nową lokalizację, niedaleko granicy z Mosiną.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy perony mają zostać wykonane z granitu, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że Urząd nie posiada informacji na ten temat.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jak wygląda sytuacja z utworzeniem przejścia dla pieszych na ulicy Poznańskiej przy piekarni.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przejście może zostać utworzone na wysokości warsztatu samochodowego, dzięki czemu nie zostanie zlikwidowana duża liczba miejsc parkingowych. Jednakże, jeśli przejścia nie ma w pobliżu 100 m, pieszy ma prawo przejść przez jezdnię.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że zapewnienie bezpieczeństwa nie zostałoby spełnione. Można wybudować progi zwalniające.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, ze można umieścić progi zwalniające między ulicą Wiosenną a Działkową.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że progi i znaki muszą być zgodne z przepisami i planem organizacji ruchu drogowego.
 
Radny Łukasz Grzonka poruszył kwestię oznakowania ulicy Langego, gdzie znaki wzajemnie się wykluczają.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na niektórych ulicach obowiązywał plan organizacji ruchu drogowego, który jest nieaktualny. Należy przystąpić do weryfikacji i poprawy organizacji ruchu na terenie Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, na jakim etapie jest opracowywanie studium odwodnienia Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do 15 grudnia ma zostać dostarczony dokument. Urząd stara się, aby w torowisku została umieszczona rura osłonowa, która biegłaby do rzeki Warty, aby tam spływała woda.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy została podpisana umowa użyczenia gruntu z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że tak.
 
Radna Alfreda Brączkowska zwróciła uwagę na lampy uliczne na ulicy Fiołkowej, które są przesłonięte przez gałęzie.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy podcinane są gałęzie przy liniach energetycznych, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że tak.
 
Pan Jarosław Dobicki powiedział, że ulice, które są zalewane, powinny być wyżej oceniane w rankingu ulic.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że w kryterium oceny ulic należy uwzględnić również ciągi komunikacyjne.
 
Pani Maria Popławska zapytała, kto projektował studium, na co otrzymała odpowiedź od Burmistrza Andrzeja Balcerka, że Pani Ewa Stojczyk.
 
Pani Maria Popławska zapytała, czy została podjęta decyzja dotycząca warunków zabudowy dla Pana Jerzego Bolewskiego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że podjęcie decyzji zostało przesunięte na połowę października.
 
O godz. 19:14 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
    protokolant