Jesteś tutaj:   

2016

Protokół nr 17/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.17.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    18:48
 
Temat:
 1. Przedstawienie wstępnych założeń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych (obecnych 4 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnych: Małgorzaty Hempowicz i Jana Łagody; chwilowa  nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie wstępnych założeń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał oraz projektantka Edyta Skolimowska poinformowali, że dzisiejsze spotkanie (konsultacje społeczne), o którym zostali zawiadomieni wszyscy mieszkańcy Starego Puszczykowa, ma charakter wyłącznie informacyjny i ma na celu zaprezentowanie wstępnych założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Puszczykowa (niniejsze spotkanie nie jest objęte procedurą planistyczną, a prezentowane wstępne założenia nie stanowią projektu planu).
 
Omawiając wstępne założenia planu, projektantka Edyta Skolimowska prezentowała:
- mapę terenu objętego opracowaniem,
- mapę struktury własności,
- mapę z wielkościami działek.
 
Projektantka Edyta Skolimowska przestawiła główne założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa informując, że głównym celem opracowania jest uporządkowanie istniejącej struktury oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów.
Przygotowywany plan nie obejmuje tych terenów Starego Puszczykowa, które posiadają obowiązujący plan.
Prezentowane założenia uwzględniają wytyczne z równolegle opracowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa.
 
Projektantka Edyta Skolimowska poinformowała, że do projektu planu wpłynęło 37 wniosków, z czego 20 od osób prywatnych, a pozostałe od organów opiniujących (wymagane procedurą planistyczną podczas sporządzania dokumentu). Omawiając założenia do planu, projektantka przedstawiła również sposób rozpatrzenia złożonych wniosków.
 
Główne założenia do projektu planu:
 • uwzględnienie istniejących uwarunkowań,
 • trzy główne kategorie działek, z których wynika intensywność zabudowy mieszkaniowej:
- o pow. poniżej 1200 m2,
- o pow. 1200 - 3000 m2,
- o pow. powyżej 3000 m2,
 • działki, leżące przy granicy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym muszą posiadać minimalną powierzchnię 3000 m2, zakaz zabudowy w odległości 30 m od WPN,
 • dwa główne węzły komunikacyjne:
- z ul. Wysokiej przez ul. Zapłaty, Przecznica, Sobieskiego, Studzienna - do ul. Wysokiej,
- z ul. Wysokiej przez ul. Studzienną, Czarnieckiego, Jarosławska - do ul. Wysokiej,
 • proponuje się nowe nieinwazyjne rozwiązanie komunikacyjnej, tj. otwarcie ul. Cichej - poprzez poprowadzenie drogi pod lasem,
 • na omawianym terenie nie planuje się wprowadzać nowych funkcji (sankcjonowanie aktualnego stanu),
 • ważnym aspektem jest płynność ruchu pieszego i rowerowego (tam, gdzie jest to możliwe - „wychodzone" ścieżki zostały zaznaczone na mapie),
 • uwzględniono wniosek dot. podziału działki przy ul. Glinianej w celu uregulowania ruchu w tym miejscu (z drogą wewnętrzną),
 • uwzględniono wniosek ws. podziału działki (ale na nie mniej niż 3000 m2) przy ul. Na Skarpie,
 • dla terenu po wyrobisku przy ul. Jarosławskiej proponuje się funkcję mieszkaniowo-usługową,
 • przy ul. Zalesie proponuje się możliwość podziału na działki o pow. 1200-3000 m2,
 • przy terenie Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus przy ul. Krótkiej proponuje się udrożnić ruch pieszo-rowerowy (bez poszerzania ul. Krótkiej).
 
Odpowiadając na pytania, projektantka Edyta Skolimowska wyjaśniła wątpliwości zgłaszane przez właścicieli konkretnych działek.  
 
O godz. 16:57 przyszedł radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 
Mieszkańcy zgłosili następujące uwagi i propozycje do przedstawionych założeń:
 • obecni na spotkaniu mieszkańcy ul. Cichej zaprotestowali przeciwko otwarciu tej ulicy (tj. wytyczeniu drogi pod lasem),
 • wyznaczyć ciągi piesze, łączące Stare Puszczykowo z dolnym (projektantka wyjaśniła, że ul. Wysoka znajduje się poza granicami projektowanego planu, ale zostanie on przekazany Zarządowi Dróg Wojewódzkich do zaopiniowania; można wskazać miejsca z propozycją wytyczenia ścieżek),
 • wytyczyć większą liczbę pieszych ścieżek do lasu - np. z ul. Glinianej (projektantka wskazała, że nie pozwalają na to aspekty własnościowe terenów),
 • uwzględnić możliwość komunikacji zbiorowej oraz miejsc usługowych (na omawianym terenie mieszka ok. 1500-2000 osób),
 • udrożnić ciągi komunikacyjne (nie projektować sięgaczy),
 • dopuszczenie dowolności w projektowaniu dachów (np. umożliwienie budowy dachów płaskich),
 • wprowadzić zapis, umożliwiający budowę schodów przy ul. Krętej,
 • umożliwić podział działki o pow. 4000 m2 przy ul. Sasankowej,
 • niezasadność tworzenia ścieżki (równoległej do ul. Zalesie), która nie miałaby dochodzić do ul. Wysokiej,
 • niezasadność połączenia dwóch odgałęzień (sięgaczy) ul. Gołębiej (wysoka skarpa),
 • właściciel części drogi (działki nr 413/1) sprzeciwia się zaprojektowaniu nowej drogi między ul. Czarnieckiego a ul. Morenową (równoległej do ul. Wrzosowej).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że prezentowane dzisiaj wstępne założenia do projektu planu zostaną zamieszczone na stronie internetowej. Burmistrz powiedział, że uwagi można składać e-mailem lub pisemnie w ciągu 30 dni.
 
 
O godz. 18:48 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
protokołowała
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 16/2016 wspólnego posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta Puszczykowa z Komisją Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 19 grudnia 20

 
OB.0012.2.15.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 18:15
Godz. zakończenia: 20:00
 
Temat:
 
1. Działalność Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN w kontekście inwestycji na terenie Puszczykowa - Konrad Tuszewski.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Działalność Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN w kontekście inwestycji na terenie Puszczykowa - Konrad Tuszewski.
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN Konrad Tuszewski przedstawił prezentację dotyczącą planowanej działalności Stowarzyszenia (prezentacja stanowi załącznik do protokołu).
 
Przewodniczący Komisji  Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie Dominik Michalak podziękował za zaproszenie. Przypomniał pierwsze wspólne posiedzenie obu komisji, które odbyło się 14 kwietnia br. w Mosinie i zauważył, że dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją międzygminnej współpracy.
 
Przewodniczący Jakub Musiał poprosił pana Konrada Tuszewskiego o przedstawienie konkretnych i praktycznych informacji dotyczących tego, jakie są oczekiwania Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN wobec swoich członków w kontekście dalszej współpracy.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że rozpoczął prace organizacyjne w sprawie przygotowania dwóch wydarzeń. Pierwszym z nich jest „Sztafeta 7x7x7". Trasa planowanej sztafety miałaby przebiegać przez 7 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN, planowana długość trasy to 7 km, a główna nagroda wynosiłaby 7 tys. zł i miałaby zostać przekazana przez zwycięzców na wybrany przez nich cel charytatywny. W sprawie tego projektu odbyło się już pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli przedstawiciele 7 gmin. Osoby te przyznały, że wcześniej się nie znały i nie współpracowały ze sobą. Drugim pomysłem jest zorganizowanie wydarzenia nazwanego roboczo „Festiwalem 7 bibliotek", w którym brałyby udział wszystkie biblioteki wchodzące w skład Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN.
 
Pan Konrad Tuszewski powiedział, że warto aplikować o środki zewnętrzne na realizację zamierzonych przedsięwzięć oraz dodał, że chciałby, żeby radni byli partnerami Stowarzyszenia  oraz pośrednikami w kontakcie z organizacjami pozarządowymi i osobami zainteresowanymi współpracą przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Pan Konrad Tuszewski dodał, że w pierwszym roku pracy dla Stowarzyszenia planuje zbudować struktury umożliwiające dalsze efektywne działanie.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że bardzo go cieszy, że pan Konrad Tuszewski rozpoczął pracę w Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu WPN. Radny Filip Ryglewicz dodał, że od wielu lat zajmuje się projektem „Aktywna Trójka". Jego zdaniem wiele działań, które chciałby w przyszłości zrealizować Stowarzyszenie Gmin Mikroregion WPN zależy głównie od aprobaty władz Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pan Konrad Tuszewski powiedział, że pierwszym działaniem podjętym po podpisaniu przez niego umowy dotyczącej objęcia kierownictwa w Mikroregionie WPN było przeprowadzenie rozmowy z dyrektorem WPN. Rozmowa dotyczyła między innymi planowanej „Sztafety 7x7x7" oraz „Aktywnej Trójki". Pan Konrad Tuszewski dodał, że z inicjatywy dyrektora WPN oraz sympatyków biegania powstał pomysł uświetnienia obchodów 60-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego poprzez zorganizowania imprezy pn. ,,60 kilometrów na 60-lecie Parku", która miałaby się odbyć 22 kwietnia 2017 r.
 
Pan Konrad Tuszewski powiedział, że od niespełna 2 miesięcy pełni nową rolę w Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu WPN. Perspektywicznie planuje przejąć również prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia. Pan Konrad Tuszewski dodał, że aktualnie on sam, jednoosobowo zarządza zainicjowanymi przez siebie projektami i sam przygotowuje wnioski aplikacyjne o fundusze zewnętrzne.
 
O godzinie 19:20 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 7 radnych).
 
Przewodniczący Dominik Michalak powiedział, że w Mosinie cyklicznie odbywa się ogólnopolski konkurs literacki pn. „Kryminał z...". Celem konkursu jest popularyzowanie współczesnej literatury polskiej oraz promowanie walorów kulturalnych i turystycznych gminy Mosina. W 2015 r. konkurs nosił nazwę „Kryminał z Rogalinem" w związku z czym akcja wszystkich zgłoszonych opowiadań działa się w Rogalinie. Przewodniczący Dominik Michalak zaproponował rozwinięcie akcji wspólnie z pozostałymi gminami mikroregionu WPN.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział na pytanie przewodniczącego Dominika Michalaka, że w momencie rozpoczęcia przez niego pracy w Mikroregionie WPN wiele istotnych projektów było już w toku. Poszczególne gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN złożyły wnioski o dofinansowania projektów dotyczących budowy Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO na lata 2014-2020. Pan Konrad Tuszewski dodał, że niedawno pojawił się pomysł budowy kładki pieszo-rowerowej na wysokości Czapur (oś kursowania dawnego promu), co świadczy o tym, że mieszkańcom zależy na skomunikowaniu gmin mikroregionu WPN.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że chciałby wrócić do pytania o zespół, który ma pracować dla Mikroregionu WPN. Z jego doświadczenia zawodowego wynika, że żeby sprawnie aplikować o środki zewnętrzne dany związek gmin powinien posiadać swoje biuro, jak np. Związek Miast i Gmin Pomorza Środkowego lub Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Pracownicy biura związku byliby odpowiedzialni za formalną obsługę wniosków i przygotowanie dokumentacji projektowej.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział radnemu Janowi Łagodzie, że zamierza na początku swojej pracy pokazać, że potrafi działać samodzielnie i skutecznie aplikować o dotacje, a dopiero w dalszej kolejności skupi się na możliwości powołania biura. Możliwą lokalizacją przyszłego biura Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN jest budynek „Mimozy" znajdujący się przy ul. Poznańskiej w Puszczykowie. Ta lokalizacja zależy od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja wilii „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne złożonego przez Miasto Puszczykowo w ramach poddziałania 4.4.3 w ramach WRPO 2014-2020.
 
O godzinie 19:34 wyszła radna Agata Wójcik (obecnych 6 radnych).
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że osobiście zależy mu na opracowaniu zintegrowanej strategii rozwoju ścieżek i dróg rowerowych dla Puszczykowa oraz pozostałych gmin mikroregionu WPN. Wybudowane w przyszłości trasy miałyby łączyć gminy. Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy zdaniem pana Konrada Tuszewskiego jest to możliwe.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że jest to jeden z głównych celów jego działalności w Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu WPN. Zależy mu na opracowaniu i wybudowaniu sieci użytkowych dróg rowerowych łączących wszystkie gminy Mikroregionu WPN. Aktualnie istniejące drogi rowerowe mają charakter wyłącznie turystyczny i nie łączą gmin.
 
Przewodniczący Dominik Michalak powiedział, że w połowie listopada br. został opracowany przez władze gminy Mosina projekt przebudowy mostu w Rogalinku. Przewodniczący Dominik Michalak dodał, że wystąpił o udostępnienie tego projektu w celu zapoznania się z zastosowanymi w nim rozwiązaniami dla pieszych i rowerzystów. Jego zdaniem bardzo ważne jest sygnalizowanie potrzeb dotyczących dróg rowerowych właściwym jednostkom, tak, aby przy kolejnych inwestycjach nie zapominano o oczekiwaniach mieszkańców.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że jest rozczarowany tym, że o planowanej przebudowie mostu w Rogalinku dowiedział się przez przypadek. Przewodniczący Jakub Musiał dodał, że jeżeli jest to możliwe, to prosiłby o przekazywanie podobnych informacji oraz konsultowanie z władzami Puszczykowa projektów, których realizacja może mieć znaczący wpływ na ruch drogowy w naszym mieście.
 
Przewodniczący Dominik Michalak powiedział, że pod względem administracyjnym most w Rogalinku leży w granicach gminy Mosina. Natomiast, pod względem formalnym wszystkie informacje dotyczące planowanej przebudowy zostały podane do publicznej wiadomości oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zwrócił się do pana Konrada Tuszewskiego z prośbą o konsultowanie w przyszłości z radnymi planowanych projektów i działań Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział przewodniczącemu Jakubowi Musiałowi, że niezależnie od jego prośby planował stworzenie bazy kontaktów, która umożliwiłaby mu w przyszłości przekazywanie ważnych informacji osobom związanym ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu WPN, m.in. radnym.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
 
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.
 
O godz. 20:00 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 15/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.15.2016
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:40
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
- wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich,
- zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
 1. Sprawy bieżące.
 
Wiceprzewodniczący komisji Maciej Krzyżański powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa i usprawiedliwiona nieobecność radnej Agaty Wójcik; usprawiedliwiona nieobecność przewodniczącego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Projekt uchwały ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (druk nr 170)
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując o kolejnym wzroście taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Puszczykowo należy do zlewni puszczykowsko-mosińskiej, która jest najdroższa. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że nowa stawka za odprowadzanie ścieków wyniesie 9,50 zł, a za wodę 4,78 zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wysokość taryf została opracowana przez spółkę Aquanet zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, tj. rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wiceburmistrz wyjaśnił, że jeśli burmistrz uznałby, że wyliczenia spółki są błędne, wówczas może przygotować projekt uchwały o nieprzyjęciu taryf. Natomiast, jeśli wyliczenia będą prawidłowe, burmistrz jest zobligowany do przygotowania projektu uchwały o zatwierdzeniu stawek. Rada Miasta może projektu uchwały nie przyjąć, ale wówczas taryfy i tak wejdą w życie. Wiceburmistrz poinformował, że na sesję zaproszeni zostaną przedstawiciele Aquanetu.
 
Komisja dyskutowała nt. projektu uchwały.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o przygotowanie na sesję wykazu stawek dla pozostałych zlewni.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 5 głosów, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 170 został zaopiniowany negatywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich (druk nr 171)
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący przedłużenia dzierżawy na kolejne 3 lata.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy ten fragment ulicy nie będzie potrzebny przy budowie ul. Kosińskiego.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że to sprawdzi.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, co znajduje się na części nieruchomości, objętej projektem uchwały oraz czy dzierżawca nie zamierza jej kupić.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że na terenie nieruchomości znajduje się mały budynek, wybudowany przez dzierżawcę, który kiedyś był sklepem a obecnie werandą. Dzierżawca wnioskuje o kolejną dzierżawę, a nie o wykup.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że Komisja nie będzie opiniować ww. projektu uchwały dopóki nie zostaną wyjaśnione następujące sprawy:
- czy fragment ulicy nie będzie potrzebny przy budowie ul. Kosińskiego,
- czy dzierżawca nie zamierza wykupić nieruchomości,
- czy postawiony tam budynek został wybudowany legalnie.
 • Projekt uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 172)
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Myśliwskiej. Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że działki wchodzące w skład drogi są wyposażone w kanalizację sanitarną, oświetlenie uliczne, sieć wodociągową, gazową i energetyczną, a brak statusu drogi publicznej powoduje różne utrudnienia dla mieszkańców ul. Myśliwskiej.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała, żeby w ostatnim zadaniu uzasadnienia dodać wyraz „utwardzona". Zdanie brzmiałoby: Jedyną rzeczą jakiej brak jest utwardzona nawierzchnia.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 172 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 173)
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący nieruchomości o pow. 60 m2, położonej u zbiegu ul. Miętowej i Konwaliowej, pomiędzy działkami budowlanymi dwóch różnych właścicieli. W wyniku podziałów, wskazana nieruchomość pozostała własnością jednego z właścicieli i nie ma łączności gospodarczej z pozostałą częścią nieruchomości, będącej własnością wnioskodawców.
Pan Waldemar Luther powiedział, że art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mówi: Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część. Jeżeli wywłaszczeniem jest objęta część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w zależności od tego, na czyją rzecz następuje wywłaszczenie.
 
Komisja dyskutowała nt. projektu uchwały uznając, że przedmiotowa nieruchomość nie byłaby Miastu przydatna.
 
O godz. 17:33 do obradujących dołączyła radna Agata Wójcik (obecnych 6 radnych).
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 5 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 173 został zaopiniowany negatywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Pan Tomasz Walkowiak przypomniał swoje pismo z września 2016 r., w którym wnioskował o ponowne podliczenie punktacji rankingu oraz dodanie dwóch nowych kryteriów, tj. zabudowany chodnik (minus 2 pkt) i utwardzenie całej ulicy (minus 2 pkt) - w celu zmiany w rankingu pozycji ul. Helskiej. Pan Tomasz Walkowiak odczytał fragment odpowiedzi udzielonej przez Urząd na tamto pismo: „(...) obecny ranking budowy dróg został wykonany z dużą starannością przez pracowników Urzędu Miejskiego po analizie wszystkich kryteriów (...). Ponadto ranking został zaakceptowany przez Radę Miasta. W związku z powyższym o zmiany w rankingu należy wnioskować do Rady Miasta".
Pan Tomasz Walkowiak zapytał, który ranking obecnie obowiązuje.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że w swym piśmie pan Walkowiak zarzuca urzędnikom korupcję i zapytał, kto w Urzędzie jest podejrzewany o korupcję, ponieważ jako funkcjonariusz publiczny ma obowiązek powiadomić o tym organy ścigania.
 
Pan Tomasz Walkowiak przytoczył m.in. następujący fragment swojego pisma z września: „(...) Obecna punktacja w rankingu wydaje mi się w wielu pozycjach urzędniczą pomyłką albo wynika ze skutecznego nieuczciwego lobbingu mieszkańców lub jest skutkiem korupcji".
 
Następnie wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił szczegółowe informacje nt. kryteriów określających kolejność budowy ulic oraz ostatnich zmian w tym zakresie. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zachodzi konieczności zweryfikowania stanu geodezyjnego kilku budynków i pustych działek przy ul. Helskiej (brak zgodności liczby budynków we właściwym rejestrze). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapowiedział naniesienie poprawek w rankingu dotyczących ul. Helskiej.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o przekazanie radnym ostatecznych ustaleń dotyczących ul. Helskiej.  
 
Następnie komisja poruszyła kwestie dotyczące:
- możliwości przywrócenia przejazdu kolejowego na ul. 3 Maja,
- drogi na grobli,
- sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 2,
- drogi wojewódzkiej nr 430.
 
O godz. 18:40 wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 13/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 28 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.13.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    17:00
Godz. zakończenia:    18:25
 
Temat:
1. Omówienie oferty  na opracowanie Strategii Rozwoju i Strategii Promocji Miasta Puszczykowa.
2. Omówienie Wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2017-2021.
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 7 radnych
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie oferty na opracowanie Strategii Rozwoju i Strategii Promocji Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Jakub Musiał poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała ofertę firmy DGA Optima Sp. z o.o. na opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.
 
Podinspektor ds. kultury, promocji i sportu Agnieszka Hahuła powiedziała, że Urząd Miejski pozytywnie opiniuje ofertę firmy DGA Optima Sp. z o.o. na opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa (ww. oferta stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pani Agnieszka Hahuła przedstawiła sposób opracowywania Strategii informując, że dokument będzie  powstawał w sposób uspołeczniania, tzn. będzie współtworzony przez mieszkańców, którzy będą mogli wyrazić swoje oczekiwania. Cena za przygotowanie Strategii ma wynieść 32 tys. zł netto.
 
Odpowiadając na pytania radnych, pani Agnieszka Hahuła powiedziała, że:
- umowa z firmą DGA Optima Sp. z o.o. powinna zostać podpisana jak najszybciej (spotkanie z przedstawicielami odbędzie się w przyszłym tygodniu), ponieważ oferta cenowa ważna jest tylko przez miesiąc,
- wybór firmy DGA Optima Sp. z o.o. nastąpił na podstawie zapytania ofertowego oraz przeprowadzonych rokowań,
- okres opracowania Strategii to pół roku.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że biorąc pod uwagę zaproponowane działania (ankiety itp.), należy pozytywnie ocenić ofertę firmy oraz dodała, że temat był szczegółowo omawiany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, która pozytywnie zaopiniowała ofertę DGA Optima Sp. z o.o.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem oferty na opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę na opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.
 
 
Ad 2. Omówienie Wieloletniego planu rozwoju urządz wodociągowych i urządz kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2017-2021.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Aquanet SA co roku przedstawia Wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, do którego Puszczykowo zgłosiło kilka zadań. Burmistrz zobowiązany jest podpisać oświadczenie, że przedłożony Wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgody z kierunkami strategicznymi rozwoju Miasta oraz przedstawić go Radzie Miasta (podjęcie uchwały w tym zakresie nie jest wymagane).
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że rada nadzorcza Aquanet zleciła opracowanie dokumentu, który informowałby jak wyglądałyby taryfy w przypadku rozdzielenia zlewni Puszczykowa i Mosiny i zapytał, czy Urząd jest w posiadaniu tego dokumentu. Przewodniczący podkreślił, że liczba inwestycji mosińskich jest zdecydowanie wyższa od liczby zadań na terenie Puszczykowa, co zapewne ma przełożenie na stawki taryfowe.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że toczyły się rozmowy dot. rozdzielenia zlewni, ale żadne decyzje w sprawie nie zapadły oraz dodał, że nie widział dokumentu, o którym mówił przewodniczący.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że Miasto co roku zgłasza zapotrzebowanie na wykonanie konkretnych zadań z zakresu kanalizacji, które są rozpatrywane przychylnie przez Aquanet (Miasto zleca wykonanie danego zadania, za które później płaci Aquanet).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, które ulice w Puszczykowie nie posiadają kanalizacji wodociągowej i nie zostały ujęte w omawianym dokumencie.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że ul. Janaszka nie ma kanalizacji wodnej, ponieważ została wykupiona dopiero w zeszłym roku. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że prześle Radzie informacje, które obszary Miasta nie są jeszcze zwodociągowane.
Radny Łukasz Grzonka zapytał, kiedy Urząd wysyłał do Aquanetu propozycje zadań.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że średnio co pół roku wnoszone są uwagi, ale dodał, że informacje w tej sprawie również zostaną przekazane w e-mailu.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Pan Tomasz Walkowiak z ul. Helskiej przekazał pismo dot. pozycji ul. Helskiej w rankingu budowy ulic (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pan Tomasz Walkowiak powiedział, że obecny ranking budowy ulic jest już chyba trzecim z kolei. Mieszkaniec powiedział, że już pierwszy ranking zawierał liczne pomyłki, na które przez lata nikt nie zwrócił uwagi (np. ul. Wyspiańskiego, przy której mieszkała jedna osoba była wysoko w rankingu). W nawiązaniu do nowego, tworzącego się rankingu, pan Tomasz Walkowiak zgłosił uwagi w stosunku do ul. Helskiej, która otrzymała 18,3 pkt. Mieszkaniec wskazał, że:
- ulica nie otrzymała żadnego punktu za kryterium zalewania (zdaniem pana Tomasza Walkowiaka zbyt rzadko interweniował w tej sprawie), a powinna dostać 2 pkt, ponieważ jest sporadycznie zalewana,
- w poprzednim rankingu ul. Helska była na 6 pozycji,
- brak chodnika przy danej ulicy powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu punktacji,
- za istniejący chodnik dana ulica powinna otrzymywać punkty ujemne (-2 pkt),
- za gruzowanie całej ulicy punktacja również powinna być ujemna, ponieważ - tak jak w przypadku budowy chodnika - Miasto poniosło już jakieś koszty (-2 pkt),
- ul. Helska nie jest odśnieżana ani koszona przez Miasto (robią to mieszkańcy),
- ulice, które łączą się z głównymi arteriami Miasta (tak jak ul. Helska łącząca się z ul. Dworcową), powinny być wykonywane w pierwszej kolejności.
 
Pan Tomasz Walkowiak odczytał fragment swojego pisma: „Obecna punktacja w rankingu wydaje mi się w wielu pozycjach urzędniczą pomyłką albo wynika ze skutecznego nieuczciwego lobbingu mieszkańców lub jest skutkiem korupcji. W demokratycznie zarządzanym mieście żaden z powyższych przypadków nie może mieć miejsca, a pomyłki należy korygować".
Pan Tomasz Walkowiak zarzucił, że w nowym rankingu niektóre z ulic znalazły się na wyższych pozycjach na skutek stosowania niewłaściwej punktacji.
 
Odnosząc się do wypowiedzi pana Tomasza Walkowiaka, sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że:
- powstanie rankingu nie było pomysłem Urzędu, ale wyłącznie radnych (pierwszy ranking powstał z inicjatywy radnego Macieja Schneidera),
- ul. Wyspiańskiego, w żadnym z rankingów, nie była na wyższej pozycji niż 56,
- kryteria, na podstawie których powstaje ranking zawsze są podawane do publicznej wiadomości (ostatnio radni zabiegali o wyeliminowanie kryterium dot. wysokich nakładów, jakie trzeba by ponieść na budowę danej ulicy),
- każda z ulic była oceniana osobno na podstawie wszystkich kryteriów (zazwyczaj metodą porównawczą).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Urząd może przyjmować uwagi nt. pozycji ulic w rankingu, ale nie może pojawiać się zarzut korupcji, ponieważ cała działalność Urzędu w tym zakresie jest przejrzysta (Rada jest informowana o każdej zmianie w rankingu). Po każdej zmianie w rankingu będą spływać uwagi od mieszkańców, których ulice znalazły się na niższych pozycjach. Uwagi te powinny zostać zebrane i należy odnosić się do nich grupowo, w przeciwnym razie każda pojedyncza uwaga względem jednej ulicy będzie powodować zmianę rankingu.  
 
Przewodniczący Jakub Musiał poprosił o rozważenie zasadności wprowadzenia kryteriów, o które wnioskował pan Walkowiak, tj. wybudowany chodnik i utwardzenie ulicy (gruzowanie) oraz analizę punktacji ul. Helskiej.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że mieszka przy ul. Wspólnej, która kilka lat temu została w połowie utwardzona, ale osoby mieszkające przy części nieutwardzonej nadal borykają się z kurzem i błotem, natomiast chodnik jest stary i krzywy. Ul. Wspólna zostanie utwardzona w całości nie wcześniej niż za 4 lata. Radna uważa, że wprowadzenie punktów ujemnych za kryterium istniejącego chodnika byłoby niesprawiedliwe.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że budowa ul. Helskiej będzie trudną inwestycją m.in. z uwagi na fakt, że jest wąska, a mieszkańcy nie będę chcieli oddawać fragmentów swoich posesji w celu poszerzenia drogi. Burmistrz dodał jednak, że istnieją też inne sposoby utwardzania ulic.
 
Pan Tomasz Walkowiak stwierdził, że ul. Helska jest przykładem zaniedbania wynikającego z planowania przestrzennego sprzed wielu lat.
 
Radny Łukasz Grzonka zgodził się z przewodniczącym Jakubem Musiałem, że Urząd powinien dokonać analizy kryteriów zaproponowanych przez mieszkańca, a temat powinien pojawić się na kolejnym posiedzeniu Komisji.
  
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że mieszkańcy ul. Sokoła napisali pismo, że są zalewani i ich ulica przesunęła się o prawie 20 pozycji w górę, więc podobnie powinno być w przypadku ul. Helskiej. Radny dodał, ze zarysy pierwszego rankingu powstały już w 2004 roku.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że największym problemem przy budowie ulic są aspekty własnościowe gruntów.
 
O godz. 18:25 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 11/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 22 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.2.11.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:02
Godz. zakończenia: 19:33
 
Temat:
 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 447/3 Puszczykowo Stare),
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1591/2 Puszczykowo),
 • określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata.
2. Ranking budowy ulic.
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 447/3 Puszczykowo Stare)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 447/3 Puszczykowo Stare).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1591/2 Puszczykowo)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

O godzinie 17:06 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 7 radnych).

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1591/2 Puszczykowo).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 • określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że wykaz nieruchomości zawiera wszystkie nieruchomości należące do Miasta, które nie stanowią dróg i chodników (wykaz stanowi załącznik do protokołu).

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że możliwe jest wprowadzenie zapisu o wypowiedzeniu przez Miasto umowy najmu lub dzierżawy w przypadku wykorzystywania nieruchomości niezgodnie z umową. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że projekt uchwały umożliwia wprowadzenie takiego zapisu w umowach.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego Jana Łagody, że w projekcie uchwały upoważnia się burmistrza do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata i maksymalnie 10 lat. Jest to rozwiązanie standardowe, stosowane w innych gminach.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że istnieje możliwość zmienienia zapisu dotyczącego sprawozdawczości burmistrza wobec Rady Miasta. Jeżeli istnieje taka potrzeba to raz do roku zostanie zmienione na raz na pół roku.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata.
Wynik głosowania: „za"- 1 głosów, „przeciw"- 5, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.

Ad 2. Ranking budowy ulic.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że kryteria zostały zmienione, ponieważ po latach stosowania poprzedniej listy kryteriów zauważono w niej wady oraz postanowiono dostosować ją do aktualnych potrzeb.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ze względu na nasilające się anomalie pogodowe do budowy wybrano ulice, które maja strategiczny wpływ na odwodnienie Miasta. Wprowadzenie kryterium dotyczącego odwodnienia ulic wynika z rozpoczęcia prowadzenia zrównoważonej polityki odwodnienia Miasta. Została opracowana koncepcja odwodnienia, którą przy kolejnych remontach ulic zamierza się realizować.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że mimo niskiej pozycji w rankingu, projekt ul. Szpitalnej został opracowany w trakcie trwania kadencji pani Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że ul. Strażacka nie została uwzględniona w nowym rankingu, ponieważ jest w trakcie realizacji (zlecono wykonanie projektu).

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że być może jeszcze w tej kadencji zostanie rozpoczęta realizacja dróg uwzględnionych w nowym rankingu. Jeżeli z różnych względów (np. brak zgody mieszkańców na wykup gruntów w celu poszerzenia drogi) nie będzie można uzyskać pozwolenia na budowę, to zostaną rozpoczęte prace na kolejnych ulicach z rankingu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że podczas remontu ul. Polnej przewidziane jest wzmocnienie skarpy od strony ul. Gołębiej. Nie wybrano jeszcze materiału, z którego zostanie wykonane wzmocnienie (np. betonowa płyta ażurowa, eko-kratka). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w ramach remontów dróg budowane są wjazdy na posesje do granicy działek prywatnych.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przy aktualnym stanie ul. Granicznej nie zostanie wydane pozwolenie na jej budowę. Jeżeli mieszkańcy nie wyrażą zgody na wykup fragmentów nieruchomości przez Miasto, w celu poszerzenia drogi, to będzie możliwa jedynie wymiana nawierzchni (kładzenie płyt ażurowych lub zastosowanie metody GeoCrete).

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że ul. Helska nie została uwzględniona w nowym rankingu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że trwa dyskusja nad cena budowy ul. Jałowcowej w technologii GeoCrete. Aktualna propozycja jest atrakcyjna. Zwłaszcza, że dzięki tej metodzie będzie możliwe położenie nawierzchni na ulicy, która nie może zostać wykonana tradycyjną metodą (ze względu na niewystarczająca szerokość nie zostanie wydane pozwolenie na budowę).

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że fizycznie droga zaczyna funkcjonować kiedy pojawi się na niej ruch. W przypadku ul. Janaszka właściciel nie wkopał kamieni granicznych po przeprowadzonym podziale nieruchomości gruntowej, wskutek czego Miasto po wykupieniu nieruchomości nie mogło wyznaczyć drogi. Trwają prace nad wytyczeniem drogi.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że zróżnicowanie wykonania tablic z nazwami ulic wynika z faktu, że są one na bieżąco uzupełniane. Wykonanie może różnić się nieznacznie w zależności od wykonawcy i czasu zamówienia.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że budowa ul. Nowe Osiedle jest uzależniona od przedłużenia instalacji wodociągowej przez Aquanet, ponieważ obecnie do instalacji wodociągowej podłączona tylko część mieszkańców ulicy. Dokumentacja niedługo zostanie opracowana, ale z budową należy się wstrzymać do momentu, aż zakończy się budowa instalacji wodociągowej.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że ul. Na Skarpie należy w połowie do Miasta, a w połowie jest własnością prywatną. Miasto nie może przeprowadzać inwestycji drogowych na nieruchomościach niebędących jego własnością.

Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami dodał, że podjęto rozmowy z właścicielem fragmentu ul. Na Skarpie o możliwości wykupu gruntu. Przeprowadzone negocjacje były bezskuteczne.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnemu Łukaszowi Grzonce, że ul. Jałowcowa zostanie wybudowana metodą GeoCrete. Ulica ma uregulowaną sytuacje prawną, jest pozbawiona wzniesień i spadów, nie potrzebuje wykonania odwodnienia, wymaga jedynie utwardzenia. Jeżeli umowa zostanie podpisana, to budowa drogi rozpocznie się w październiku. Na drogę zostanie udzielona 5-letnia gwarancja.

Radny Tomasz Potocki poprosił o przygotowanie oraz przesłanie radnym rankingu ulic, które w całości należą do Miasta i ich sytuacja prawna jest w pełni uregulowana.

Radni zaakceptowali przedstawiony ranking budowy ulic oraz kryteria oceny ulic.

O godzinie 18:07 przewodniczący Jakub Musiał zarządził przerwę, która trwała do godziny 18:20.
Radny Łukasz Grzonka nie wrócił po przerwie (obecnych 6 radnych).

Ad 3. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnej Małgorzaty Hempowicz, że pobierano opłatę za zajmowanie fragmentu terenu parkingu przy ul. Kościelnej w związku z remontem Sportoteki. Zajmowanie terenu trwa zbyt długo i utrudnia korzystanie z parkingu, w związku z tym inwestor zostanie poproszony o przeniesienie materiałów budowlanych swoją posesję.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że prace przy budowie hali widowiskowo-sportowej postępują zgodnie z harmonogramem. Stara hala została rozebrana i trwa budowa nowej.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że podpisano umowę ze Sportoteką w celu wynajmu pomieszczeń, w których prowadzone będą zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów. Umowa do grudnia opiewa na kwotę 50 tys. zł.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że nie ma możliwości, żeby zmusić właściciela nieruchomości do uporządkowania należącej do niego działki. Miasto nie może ingerować we własność prywatną, którą reguluje Kodeks cywilny.

 • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy złożony przez Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o. o.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawę dotyczącą złożenia przez Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o. o. wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła plany inwestycyjne firmy oraz projekt budynków, dla których firma wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W związku z tym, że dla tego obszaru nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego należy wydać decyzję o warunkach zabudowy.

Pani Alina Stempniak dodała, że radni mogą uchwalić przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Radni wyrazili zaniepokojenie wobec planów firmy Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o. o. oraz uznali, że w Puszczykowie brak miejsca dla tego typu zabudowy.

Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że przedstawiony projekt jest absolutnie nie do przyjęcia i nie pasuje do istniejącej w mieście zabudowy. Radna Małgorzata Hempowicz dodała, że należy rozważyć przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Pani Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że czas na wydanie decyzji administracyjnej to zgodnie z Kodeksem posterowania administracyjnego 30 dni. Jednak procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy jest wyjątkowo skomplikowana i na początku postępowania strona jest informowana o wydłużeniu terminu. Czas na wydanie takiej decyzji to minimum 2 i pół miesiąca. Jednak w przypadku podjęcia przez radnych uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru istnieje możliwość zawieszenia postępowania na 9 miesięcy.

Pani Alina Stempniak odpowiedziała radnemu Maciejowi Krzyżańskiemu, że nowe Studium nie zostało jeszcze uchwalone, a w aktualnym nie ma zapisu o zakazie zabudowy wielorodzinnej.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że podstawą wydania decyzji o warunkach zabudowy są przepisy o ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Określa ona kryteria wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli wydana decyzja będzie negatywna, to wnioskodawca ma możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Orzeczenia SKO są ostateczne.

Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że dyskusja nad tak ważnym tematem powinna odbyć się na sesji Rady Miasta, a nie na posiedzeniu Komisji Rozwoju, gdzie jest tylko część radnych.

Mieszkanka Zofia Skibińska uważa, że prezentowana inwestycja jest niekorzystna dla Miasta. Szpital i hotel pielęgniarski powstały w czasie PRL, wtedy mieszkańcy i lokalna władza nie mieli realnego wpływu na budowę dwóch wieżowców, które swoimi wymiarami nie pasowały do ówczesnego charakteru Miasta i nadal stanowią architektoniczny ewenement. Pani Zofia Skibińska odczytała preambułę Statutu Miasta oraz zaapelowała o przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru w celu ochrony charakteru Miasta.

 • Problem przepełnionych koszy miejskich
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnego Filipa Ryglewicza, że problemem przepełnionych koszy miejskich został zauważony i nie dotyczy wyłącznie lokalizacji wskazanych przez radnego. Kosze miejskie są opróżniane w dni robocze około godziny 7:00, niestety zdarza się, że o godzinie 9:00 są już przepełnione. Kosze zapełniają się tak szybko przez wrzucanie do nich odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnemu Maciejowi Krzyżańskiemu, że firma zajmująca się opróżnianiem koszy miejskich obsługuje teren miasta od poniedziałku do piątku. Jeżeli problem jest znaczący, to należy rozważyć zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy.

 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy złożony przez Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o. o. (ciąg dalszy)
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że poinformowanie radnych i mieszkańców ma na celu rozpoczęcie dyskusji.

Mieszkanka Renata Kowala powiedziała, że mieszka w bloku przy ul. Kraszewskiego i jej zdaniem planowana inwestycja nie przyniesie nic dobrego dla Miasta i mieszkańców. Oprócz wybudowania kolejnych bloków planowana jest renowacja tzw. hotelu pielęgniarskiego. Nieruchomość nie była remontowana od lat, choć cały czas zarządzała nią ta sama spółka. Pani Renata Kowala uważa, że po ewentualnym remoncie mieszkania zostaną wystawione na sprzedaż za cenę nieosiągalna dla obecnych lokatorów.

Radna Małgorzata Hempowicz postanowiła, że temat wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy złożonego przez Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o.o. będzie oddzielnym punktem obrad na sesji Rady Miasta, która odbędzie się 27 września 2016 r.

 • Nocny autobus
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnego Jana Łagody, że postara się dowiedzieć więcej na temat możliwości uruchomienia nocnych kursów autobusów do Poznania.

O godz. 19:33 przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.


/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 10/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 8 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.10.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 20:46
 
Temat:

 1. Dyskusja nt. możliwości uzyskania przez Miasto Puszczykowo statusu uzdrowiska.
 2. Zapoznanie się z aktualnym stanem negocjacji z WPN w sprawie zakupu terenów m.in. ul. Podleśna, Mickiewicza bis itd.
 3. Dyskusja nad projektem uchwały Rady Miasta dot. regulaminu budżetu obywatelskiego i dokonanie niezbędnych zmian.
 4. Zapoznanie się z aktualnym stanem pracy Stowarzyszenia Mikroregion WPN i dyskusja nad ewentualnym wystąpieniem Miasta Puszczykowo ze Stowarzyszenia.
 5. Dyskusja nad projektem uchwały Rady Miasta dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki oraz usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Dyskusja nt. możliwości uzyskania przez Miasto Puszczykowo statusu uzdrowiska.
Sekretarz Maciej Dettlaff opowiedział o wcześniejszych próbach uzyskania przez Miasto Puszczykowo statusu uzdrowiska. Przedstawił kryteria wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami niemożliwe jest uzyskanie przez Miasto Puszczykowo statusu uzdrowiska.

O godzinie 17:08 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 6 radnych).

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że aby gmina uzyskała status uzdrowiska konieczne jest potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców oraz klimatu w formie świadectwa. Odbywa się to na podstawie badań wykonywanych przez jednostki uprawnione do tego przez ministra właściwego ds. zdrowia. Następnie przez okres 3 lat należy kontynuować badania i monitorować ich wyniki. Niestety w Puszczykowie brak naturalnych surowców leczniczych.

Radna Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami niemożliwe jest uzyskanie przez Puszczykowo statusu uzdrowiska. Miasto nie posiada leczniczych surowców naturalnych i wywołując ten temat możemy narazić się na śmieszność.

Radna Małgorzata Szczotka oznajmiła, że w obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta nie ma informacji o potrzebie uzyskania statusu uzdrowiska przez Miasto. Najważniejszym celem strategii jest poprawa komfortu życia mieszkańców. Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie uważa, żeby staranie się o uzyskanie statusu uzdrowiska poprawiło komfort życia mieszkańców oraz dodała, że nie bez znaczenia pozostają także koszty badań.

Radny Filip Ryglewicz stwierdził, że należy skupić się na opracowaniu Strategi Rozwoju i Promocji Miasta oraz dodał, że nawet nie wiadomo, czy mieszkańcy chcą mieszkać w uzdrowisku.

Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że koszty badań mogą być dużo wyższe niż potencjalne wpływy do budżetu z tytułu opłaty środowiskowej. Radna Małgorzata Szczotka dodała, że jest dużo metod chronienia unikatowego klimatu Miasta, np. zapisy zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że uzdrowisko to prestiż. Gmina, która posiada status uzdrowiska jest lepiej postrzegana przez inwestorów i przyjezdnych.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że koszt badań to nie jest koszt 5-cyfrowy, a większy. W ostatnich latach tylko 1 miejscowość uzyskała status uzdrowiska (aktualnie jest 45 takich miejscowości w kraju). Istnieje możliwość, żeby wszystkie formy ochrony dotyczące miejscowości uzdrowiskowych wpisać do miejskich dokumentów planistycznych.

Mieszkaniec Arkadiusz Tetela powiedział, że pochodzi z miejscowości uzdrowiskowej i jego miasto rodzinne nie czerpało żadnych korzyści z tego tytułu.

Mieszkaniec Konrad Tuszewski powiedział, że Termy Maltańskie w Poznaniu nie zostałyby wybudowane, gdyby nie pierwotne poszukiwania złóż gazu przez prywatne firmy.

Mieszkanka Elżbieta Mazurowska powiedziała, że letnisko jest czymś innym niż uzdrowisko, zauważyła również, że ewentualne odwierty wykonywane w celu przeprowadzenia badań geologicznych mogą być bardzo uciążliwe dla mieszkańców.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie 5 warunków wymienionych w art. 34 ust. 1. Puszczykowo tych warunków nie spełnia.

Ad 2. Zapoznanie się z aktualnym stanem negocjacji z WPN w sprawie zakupu terenów m.in. ul. Podleśna, Mickiewicza bis itd.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił aktualny stan negocjacji z WPN w sprawie zakupu terenów (ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Dębowa, ul. Podleśna, ul. Przecznica, ul. Mickiewicza „bis", ulica przy cmentarzu).

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Szczotki, że działki prywatne i miejskie stanowią granicę WPN. Działki prywatne mogą mieć status działki leśnej i nie oznacza to, że znajdują się na terenie WPN.

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że postępowanie dotyczące wykupu działek zostało wstrzymane do czasu określenia przez Krajową Komisję Uwłaszczeniową, czy działki należące do WPN, a używane do tej pory jako drogi, mogą zostać skomunalizowane.

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie mieszkańca Wojciecha Orzechowskiego, że ul. Mickiewicza „bis" jest własnością prywatną i nigdy nie należała do Miasta.

O godzinie 18:37 przewodniczący Jakub Musiał zarządził przerwę, która trwała do godziny 18:52.

Ad 3. Dyskusja nad projektem uchwały Rady Miasta dot. regulaminu budżetu obywatelskiego i dokonanie niezbędnych zmian.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że założeniem budżetu obywatelskiego jest ułatwienie realizacji projektów zainicjowanych przez mieszkańców. Projektów nie mogą składać fundacje i stowarzyszenia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z inicjatywą wyszli członkowie fundacji zameldowani w Puszczykowie.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że zadaniem Komisji wskazanej w projekcie uchwały będzie wyłącznie techniczne zorganizowanie głosowania. Wcześniejszą weryfikację wniosków pod względem formalnym będą przeprowadzać właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

Radny Łukasz Grzonka zaproponował, żeby Rada Miasta lub poszczególne Komisje opiniowały projekty złożone przez mieszkańców.

Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że Rada Miasta opiniuje cały budżet i nie widzi sensu osobnego opiniowania przez radnych projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. O realizacji projektów ma decydować głosowanie mieszkańców.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że uprawnione do głosowania będą wszystkie zameldowane w Puszczykowie osoby, które ukończyły 16 lat. Wypełnione karty do głosowania będzie można oddać w Bibliotece Miejskiej oraz Urzędzie Miejskim lub wysyłać w formie skanu na e-mail Urzędu Miejskiego.

Mieszkaniec Cezary Wichniewicz powiedział, że wskazana w regulaminie najniższa wartość zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego to 25 000 zł i jego zdaniem ta kwota jest za wysoka i może uniemożliwić zrealizowanie inicjatyw, które wymagają mniejszych nakładów finansowych. Pan Cezary Wichniewicz powiedział, że należy przedstawić mieszkańcom, czym są zadania własne gminy i jakiego typu wnioski można składać.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jeżeli minimalna wartość zadania zostanie obniżona, to spowoduje to, że inicjatywy realizowane w ramach budżetu obywatelskiego będą mało znaczące. Należy pamiętać, że zgłaszane inicjatywy mają służyć wszystkim mieszkańcom Puszczykowa. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że pojęcie zadań własnych gminy zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ale nie każdy musi o tym wiedzieć, w związku z czym zostanie przeprowadzona akcja informacyjna.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że planowa akcja informacyjna pomoże przedstawić mieszkańcom czym są zadania własne gminy i jakie inicjatywy mogą zostać zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział przewodniczącemu Jakubowi Musiałowi, że zaproponowane obniżenie minimalnej wartości projektu zostanie rozważone. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że pożądane jest, żeby z inicjatyw zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego skorzystała jak największa liczba mieszkańców.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że podanie minimalnej wartość zgłaszanych projektów jest konieczne, w innym przypadku może zostać zgłoszonych 100 projektów, każdy o wartości 1000 zł. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że należy się zastanowić, czy projekt o tak niskiej wartości będzie miał szanse spełnić kryterium ogólnodostępności.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że zasady oceny formalnoprawnej są przejrzyste i jeżeli wniosek nie będzie spełniał kryteriów formalnych, to nawet proponowana komisja odwoławcza składająca się z radnych nie sprawi, że formalnie wadliwy wniosek zostanie oceniony pozytywnie.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wnioskodawca może skorzystać z zawartej w regulaminie procedury odwoławczej w postaci wniesienia protestu. Ocena formalna dokonywana jest na podstawie kryteriów formalnoprawnych.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie mieszkańca Konrada Tuszewskiego, że projekt, który znalazł się poza limitem budżetu obywatelskiego może zostać zrealizowany decyzją Rady Miasta poprzez uzupełnienie brakującej kwoty lub może zostać zrealizowany w ramach budżetu Miasta.

Ad 4. Zapoznanie się z aktualnym stanem pracy Stowarzyszenia Mikroregion WPN i dyskusja nad ewentualnym wystąpieniem Miasta Puszczykowo ze Stowarzyszenia.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN działa. Projekt nowego statutu Stowarzyszenia został przekazany do Urzędu Miejskiego. W najbliższym czasie zostanie przedstawiony nowy zarząd Stowarzyszenia.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy projekt nowego statutu Stowarzyszenia uwzględnia wnioski Komisji. Komisja zaproponowała, żeby każdą gminę reprezentowały 2 osoby, czyli burmistrz oraz przedstawiciel Rady Miasta. W razie nieuwzględnienia tych uwag istnieje możliwość wystąpienia gminy ze Stowarzyszenia.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że możliwość ewentualnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zależy od upływu terminu trwałości ostatniego projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.

Ad 5. Dyskusja nad projektem uchwały Rady Miasta dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że niemożliwa jest nowelizacja uchwały nr 147/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, ze względu na to, że wprowadzane zmiany są bardzo liczne i znaczące.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że zgodnie z poprzednią uchwałą organem opiniującym była ówczesna Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta. W projekcie nowej uchwały wprowadzono zapis, że burmistrz powołuje Komisję do spraw inicjatywy lokalnej i nie ma żadnych przeszkód, żeby w skład Komisji wchodzili również radni.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział przewodniczącemu Jakubowi Musiałowi, że we współpracy z biurem prawnym obsługującym Urząd Miejski zostanie ustalone, czy istnieje możliwość, żeby w uchwale znalazł się zapis, że w skład powoływanej przez burmistrza Komisji do spraw inicjatywy lokalnej wchodzili radni.

Ad 6. Sprawy bieżące.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że pracownicy Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przekazali sprawę instalacji tablic przy moście rogalińskim, zgodnie z właściwością, do Zarządu Dróg Wojewódzkich. W związku z opóźnieniami w montażu tablic wysłano monit.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnej Małgorzacie Hempowicz, że odpowiedź na pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa (w likwidacji) w sprawie zaniedbanego skweru Władysława Tomaszewskiego została wysłana w terminie. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zadeklarował, że do 15 sierpnia 2016 r. zostaną wykonane prace porządkowe na skwerze.

Radna Małgorzata Hempowicz przedstawiła możliwość udziału radnych w ogólnopolskiej konferencji dotyczącej ustawy krajobrazowej, która odbędzie się 9 września 2016 r. w Ciechanowie. W jednodniowej konferencji będą brali udział przedstawiciele samorządów ze Związku Miast Polskich. Radna Małgorzata Hempowicz dodała, że radna Agata Wójcik zadeklarowała chęć udziału w konferencji.
 
Radna Małgorzata Hempowicz przedstawiła możliwość udziału radnych w IV Kongresie Rewitalizacji Miast, który odbędzie się w dniach 19 - 20 września 2016 r. w Wałbrzychu. Koszt udziału jednej osoby wskazanej przez burmistrza zostanie pokryty przez Związek Miast Polskich. Radna Małgorzata Hempowicz wyraziła chęć wzięcia udziału w Kongresie.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w związku z planowaną zmianą organizacji ruchu na Rynku, Starostwo Powiatowe w Poznaniu nakazało namalować oznakowanie poziome na nawierzchni wybrukowanej wielobarwną kostką oraz zamontować oznakowanie pionowe.

Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił planowane zmiany organizacji ruchu na Rynku.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że w miejscu skradzionych ławek przy ul. 3 Maja zamontowano odremontowane ławki z odzysku. Policja zakończyła postępowanie z powodu braku możliwości wykrycia sprawcy kradzieży.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że budowa fragmentu ul. Sportowej przy markecie Społem oraz sklepie rowerowym zależy od decyzji radnych. Ulica nie znajduje się w rankingu, a do jej wykonania konieczne jest sporządzenie dokumentacji uwzględniające jej odwodnienie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę od Starosty.

Radni uznali, że należy zlecić sporządzenie dokumentacji dla budowy fragmentu ul. Sportowej.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania radnego Filipa Ryglewicza:
 1. Kosze miejskie są opróżniane w dni robocze około godziny 7:00. Kosze zapełniają się zbyt szybko przez wrzucanie do nich odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz odpadów generowanych przez robotników pracujących przy przebudowie dworców PKP.
 2. Nowo wybudowany parking przy Szkole Podstawowej nr 1 jest przeznaczony zarówno dla nauczycieli, pracowników administracji szkoły oraz rodziców uczniów. Stary parking dla nauczycieli zostanie zlikwidowany.
 3. Odbiór odpadów selektywnych odbywa się raz w miesiącu. Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt" nie ma jednolitego systemu odbioru odpadów w gminach należących do związku, np. w gminie Dopiewo odpady segregowane odbierane są 2 razy w miesiącu.
 4. Temat ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej jest skomplikowany. W celu opracowania optymalnego rozwiązania dla ruchu rowerowego oraz pieszego należy zatrudnić fachowców.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że procedura usunięcia wraku samochodu jest czasochłonna oraz generuje duże koszty dla gminy, na której terenie znajduje się wrak. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy samochód przy ul. Gwarnej faktycznie został porzucony.

O godz. 20:46 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 9/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.9.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 21:00
Temat:
 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata,
  - zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
 3. Dyskusja nad uwagami (oraz sposobem ich rozpatrzenia) dotyczącymi projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic:
  - Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18,   obręb Niwka, ark. 3,
  - Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
 4. Sprawy bieżące.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność radnego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wobec braku uwag, Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok zostało zaopiniowane pozytywnie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 17:12 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 7 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że ww. projekt uchwały nie zostanie uwzględniony w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta, ponieważ powinien zostać omówiony przez wszystkie komisje. Poprzez sprawozdawczość raz w roku, radni zostaną pozbawieni bieżących informacji o sprawach związanych z nieruchomościami gminnymi. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że jej zdaniem podejmowanie ww. projektu uchwały nie jest zasadne.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na radę miasta został nałożony obowiązek uchwalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że do kompetencji rady należy ustalanie zasad zawartych w uchwale, w tym również zapisu, jak często burmistrz będzie składał sprawozdania z wykonywania ww. uchwały.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił, aby do projektu uchwały załączyć katalog nieruchomości gminnych, które miałby obejmować omawiany projekt uchwały. Należy poprawić bądź usunąć zdanie z § 6 ust. 1 o brzmieniu „W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego do czasu określenia sposobu zagospodarowania w planie zagospodarowania przestrzennego.".
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy istnieje możliwość utworzenia katalogu nieruchomości, którymi dysponuje miasto.
 
Pani Alina Stempniak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, odpowiedziała, że tak, jednakże katalog ten może składać się wyłącznie z mienia gminnego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy ww. projekt uchwały musi zostać zaopiniowany w dniu dzisiejszym.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że ww. projekt uchwały nie musi zostać zaopiniowany w dniu dzisiejszym.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o doprecyzowanie zdania z § 3 ust. 2 ww. projektu uchwały o brzmieniu „nabycie skutkuje znaczącym zmniejszeniem lub zaspokojeniem wierzytelności Miasta Puszczykowa wobec właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości".
 
Projekt uchwały ws. określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata, został przeniesiony do zaopiniowania na kolejne posiedzenie komisji.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo", który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wobec braku uwag, Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poruszył kwestię renowacji skweru pomiędzy ulicą Cyryla Ratajskiego a Reymonta i wyjaśnił, że potrzebna jest zgoda Rady, aby w planach inwestycyjnych na rok 2016 zostały ujęte środki w wysokości 15 tys. zł na renowację ww. skweru. Wiceburmistrz   dodał, że ławki zostały zdewastowane, a ścieżki dla pieszych nie są dla nich bezpieczne. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował też, że środki zostaną przeznaczone na wymianę nawierzchni ścieżek, która będzie taka, jak przy linii boiska do gry w boule na terenie CAS-u oraz zostanie utworzona dodatkowa ścieżka dla pieszych, wykonana zostanie także pielęgnacja drzew oraz krzewów znajdujących się na tym terenie.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jaki byłyby koszt wykonania przyłącza wody w formie fontanny lub deszczówki na terenie ww. skweru.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wymaga to utworzenia projektu oraz uzgodnienia z innymi podmiotami. Jest to inwestycja odległa czasowo. Koszt wykonania przyłącza wody wynosi około 2 tys. zł.
 
Pani Maria Skubiszyńska zapytała, czy urząd zrezygnował z projektu utworzenia skweru im. Tomaszewskiego przy ulicy Cyryla Ratajskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie zrezygnowano z ww. projektu.
 
Radni wyrazili zgodę na przeznaczenie środków pieniężnych w wysokości 15 tys. zł na czynności naprawcze na skwerze, znajdującym się pomiędzy ulicą Cyryla Ratajskiego a Reymonta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poruszył kwestię ulicy Polnej oraz Jałowcowej. W związku z opadami deszczu, zastosowanie nawierzchni utwardzanej innowacyjną technologią z użyciem środka GeoCrete na ulicy Polnej jest niemożliwe do wykonania ze względu na zachwianą gospodarkę wodną. Przy zastosowaniu tej nawierzchni, byłyby zalewane inne ulice. Proponowane jest zastosowanie na tej ulicy nawierzchni z ekopłyt. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w dniu 21 czerwca br. odbędzie się rozmowa z firmą, zajmującą się układaniem ekopłyt. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, aby na ulicy Jałowcowej wykonać utwardzenie nawierzchni z użyciem środka GeoCrete, gdzie koszt 1 m² wynosi około 70 zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, na którym miejscu w rankingu ulic znajduje się ulica Jałowcowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ulica Jałowcowa znajduje się na 26 miejscu w rankingu ulic, jednakże jest to utwardzenie ulicy, a nie jej budowa. Po spotkaniu z firmą, która utwardza nawierzchnię technologią z użyciem środka GeoCrete, miał zostać dokonany wybór ulicy, na której można wykonać ww. nawierzchnię. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że została wytypowana ulica Jałowcowa, Polna oraz Wspólna, jednakże na ulicy Wspólnej nie zostały uregulowane sprawy związane z własnością gruntów.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy ekopłyty są w środku puste.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że tak i płyty wypełnia się ziemią lub kruszywem. Muszą one posiadać odpowiednią przesiąkliwość, aby woda była wchłaniana z powierzchni ziemi.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy budowa nawierzchni ulicy Polnej z ekopłyt została skonsultowana z jej mieszkańcami.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że mieszkańcy proszą o jak najszybsze wykonanie tej ulicy. Jeżeli propozycja firmy, która miałaby wykonać nawierzchnię będzie do akceptacji, zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami ulicy Polnej.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy ulica Kosińskiego może zostać utwardzona technologią z użyciem środka GeoCrete.
 
Pan Waldemar Luther, pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, odpowiedział, że sytuacja własnościowa ulicy Kosińskiego nie została w pełni uregulowana.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy ulica Powstańców Wielkopolskich może zostać utwardzona technologią z użyciem środka GeoCrete.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ulica ta jest częściowo utwardzona, jednakże zostanie to przeanalizowane.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby ponownie przeanalizować, które ulice mogą zostać utwardzone przy zastosowaniu technologii z użyciem środka GeoCrete.
 
Radni wyrazili zgodę na wykonanie nawierzchni ulicy Polnej z ekopłyt.
 
Ad 3. Dyskusja nad uwagami (oraz sposobem ich rozpatrzenia) dotyczącymi projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił uwagi, które zostały posegregowane w poniższe grupy tematyczne:
 
1. Zmiana charakteru drogi wewnętrznej 2KDW na terenie firmy Boltex na jeden lub dwa sięgacze lub zmniejszenie szerokości 2KDW.
2. Zmiana przeznaczenia terenu U/KP na mieszkalno-usługowy i park&ride lub mieszkalny oraz park&ride.
3.Zmiana parametrów zabudowy dla U/KP, w szczególności: zmniejszenie proc. zabudowy, zwiększenie proc. powierzchni biologicznie czynnej, wykreślenie zabudowy pierzejowej.
4. Prośba właściciela o wykreślenie ograniczenia powierzchni sprzedaży w obiektach usługowych na terenie U/KP.
5. Prośba właściciela o zmianę przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej na 5MN  na usługi - handel do 2000 m²  lub na 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
6. Prośba właściciela o zmianę przeznaczenia na 2MN z zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej na bliźniaczą z dodatkowym sięgaczem.
7. Wniosek o likwidację końcowego odcinka 1KDW (ul. Matejki).
8. Pojedyncze wnioski dot. zmiany parametrów zabudowy, np. wykreślenie dachów płaskich, zwiększenie minimalnej powierzchni zabudowy.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że pozytywnie rozpatrzono:
- zmianę przebiegu drogi wewnętrznej 2KDW na jeden sięgacz z dojazdem od ulicy Dworcowej,
- zmianę parametrów zabudowy dla terenu U/KP, w szczególności zmniejszenie powierzchni zabudowy na 25 proc.,
- wykreślenie zabudowy pierzejowej dla terenu U/KP.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że negatywnie rozpatrzono:
- zmianę przeznaczenia terenu U/KP na mieszkalno-usługowy i park&ride lub mieszkalny oraz park&ride. Zdaniem projektantów oraz Komisji Urbanistycznej, zmiana przeznaczenia terenu U/KP na mieszkalno-usługowy nie jest dopuszczalna. Funkcji tych nie powinno się łączyć,
- prośbę właściciela o wykreślenie ograniczenia powierzchni sprzedaży w obiektach usługowych na terenie U/KP. Brak tego ograniczenia powoduje utratę przewidzenia, co powstanie na tym terenie,
- prośbę właściciela o zmianę przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej na 5MN  na usługi - handel do 2000 m²  lub na 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- prośbę właściciela o zmianę przeznaczenia na 2MN z zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej na bliźniaczą, ze względu na to, że co do zasady zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna powinna mieć charakter zabudowy wolnostojącej,
- wniosek o likwidację końcowego odcinka 1KDW (ul. Matejki), skutkowałoby to roszczeniem z tytułu odszkodowania dla właścicieli tego terenu,
- wykreślenie zapisów dotyczących dachów płaskich.
 
Pani Alina Stempniak poinformowała, że nastąpi ponowne wyłożenie ww. planu do publicznego wglądu na przełomie lipca i sierpnia. Pod rozwagę zostało poddane utworzenie dodatkowego sięgacza na terenie 2MN.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, jak miałby przebiegać dodatkowy sięgacz na terenie 2MN.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy na terenie 2MN. Procedura ta została zawieszona, ponieważ mpzp dla tego terenu jest w trakcie opracowywania. Do wniosku została załączona mapa, która pokazywała, jak mógłby przebiegać sięgacz. Pani Alina Stempniak dodała, że proponowany sięgacz prowadzi równolegle do granicy działki, za sklepem „Społem".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy konieczne jest wprowadzanie drogi 2KDW o szerokości 8 m.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że Komisja Urbanistyczna orzekła, że jeżeli istnieje możliwość wytyczenia drogi na niezagospodarowanym terenie, to szerokość 8 m drogi 2KDW jest odpowiednia. Sięgacz jest zakończony nawrotką dla potrzeb m.in. służb medycznych i straży pożarnej. Musi on posiadać odpowiednie parametry.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że dosyć wątpliwe jest wprowadzanie sięgacza na terenie 2MN, jeżeli nie zostanie wydane pozwolenia na budowę dla wnioskodawcy. Sięgacz ten ograniczy ww. teren. Puszczykowo posiada specyficzny charakter, gdzie nie należy tworzyć szerokiej arterii. Pan Marek Barłóg dodał, że w stosunku do ulicy Dworcowej, prowadzone są postępowania odwoławcze o ustalenie warunków zabudowy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ponowne wyłożenie ww. planu do publicznego wglądu wynika z ustawy.
 
Pani Edyta Skolimowska, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, powiedziała, że jeżeli zostaną wprowadzone zmiany, to należy ww. projekt mpzp wyłożyć do publicznego wglądu. Zostanie wykreślona możliwość łączenia działek w sposób zwartej pierzei. Zabudowa bliźniacza na ternie 5MN zostaje utrzymana oraz zostanie wprowadzony sięgacz w drodze 2KDW.
 
O godzinie 18:23 posiedzenie Komisji opuścił radny Jan Łagoda (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że budowa parkingu park&ride wiązałaby się ze sporymi kosztami dla miasta, jednakże powinien on zostać uwzględniony, ponieważ miasto posiadałoby korzyści z tytułu jego wybudowania.
 
Pani Maria Skubiszyńska powiedziała, że przejazd kolejowy na ulicy 3 Maja zostanie zamknięty, co wiąże się ze zwiększeniem ruchu samochodowego na ulicy Dworcowej. Konieczne jest przeprowadzenie analizy dotyczącej ruchu samochodowego na ulicy Dworcowej.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że temat omawiany jest od 9 lat. Zwracano uwagę na przejazd kolejowy, ponieważ ruch będzie się zwiększał, z czego wynika opór mieszkańców przed utworzeniem drogi wewnętrznej o szerokości 8 m, która stanie się drogą przelotową.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, dlaczego nie brano pod uwagę wprowadzenia funkcji mieszkaniowej na terenie U/KP.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wiodącą funkcją na tym terenie są usługi. Łączenie funkcji dla terenu U/KP jest błędem projektowym. Dla prawidłowego funkcjonowania tego terenu powinien znajdować się teren przeznaczony pod usługi.
 
Pani Maria Skubiszyńska zapytała, czy na ternie U/KP mogą być prowadzone usługi inne niż sprzedaż.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że teren U/KP może zostać przeznaczony na prowadzenie biura oraz inną działalność niezwiązaną ze sprzedażą.
 
Pan Marek Barłóg zapytał, czy zabudowa w wysokości 25 proc. dla terenu U/KP odnosi się dla całego terenu czy dla pojedynczych działek.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że ww. zapis odnosi się do każdej pojedynczej działki znajdującej się na terenie U/KP.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że nie powinno zabraniać się ustanowienia funkcji mieszkaniowo-usługowej dla terenu U/KP, ponieważ wszystkie znajdujące się w pobliżu działki mają funkcję mieszkaniową. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, jaki jest minimalny czas na wprowadzenie uwag do ww. projektu mpzp oraz czy można zlikwidować końcowy odcinek 1KDW.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie można zlikwidować końcowego odcinka 1KDW, ponieważ wiązałoby się to z roszczeniem z tytułu odszkodowania ze strony właściciela działki, która pozostanie bez dojazdu do drogi publicznej.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że analiza komunikacyjna dotycząca ruchu samochodowego na ulicy Dworcowej może zostać wykonana. Właściciel terenu UK/P nie jest zainteresowany funkcją mieszkaniową dla tego terenu. Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że czas na obwieszczenie i ponowne wyłożenie do publicznego wglądu ww. projektu mpzp wynosi około 2 tygodni.
 • Dyskusja nad uwagami (oraz sposobem ich rozpatrzenia) dotyczącymi projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił uwagi, które zostały posegregowane w poniższe grupy tematyczne:
1. Brak zgody na zaprojektowanie pasa infrastruktury technicznej ZP/IT. Prośba o usunięcie zapisu pozwalającego na wycinkę drzew pod infrastrukturę techniczną. Propozycja zmiany zapisu ZP/IT na np.: pas infrastruktury z zielenią niską i wysoką tylko jeżeli nie będzie to skutkowało wykupem gruntu, ani lokalizacją ścieżki rowerowej, ani na poszerzenie drogi.
2. Zmiana wielkości minimalnej działki budowlanej z 1000 m² na 1200 m² lub 1500 m².
3. Wnioski o nieposzerzanie dróg.
4. Wprowadzić ograniczenie powierzchni sprzedaży w obiektach usługowych do 150 m².
5. Pojedyncze uwagi w sprawie np.: wysokości ogrodzeń, szyldów i reklam, zakazu podziałów działek, zapisach dot. zachowania zabytkowego charakteru terenu (np. ochrona dawnej Turystycznej) ochrony istniejących drzew poprzez zakaz prowadzenia infrastruktury, podjęcia działań w sprawie ochrony urbanistycznej obszaru.
6.   Wnioski o zmianę parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności: zmniejszenie proc. zabudowy, zwiększenie proc. powierzchni biologicznie czynnej.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że negatywnie rozpatrzono:
 • brak zgody na zaprojektowanie pasa infrastruktury technicznej. Pas pozostaje w projekcie,
 • nie ma zgody na usunięcie zapisu pozwalającego na wycinkę drzew pod infrastrukturę techniczną, ponieważ drzewa są chronione zapisami planu i tylko w wyjątkowych przypadkach mogą one zostać wycięte,
 • propozycja zmiany zapisu ZP/IT na pas infrastruktury z zielenią niską i wysoką tylko jeżeli nie będzie to skutkowało wykupem gruntu, ani lokalizacją ścieżki rowerowej, ani na poszerzenie drogi,
 • zmiana wielkości minimalnej działki budowlanej, ze względu na to, że ustalona w planie wielkość minimalna wynosi 1000 m²,
 • wprowadzenie ograniczenia powierzchni sprzedaży w obiektach usługowych do 150 m²,
 • zakaz podziału działek - prawnie możliwe zapisy zostały w planie uwzględnione,
 • zapisy dot. zachowania zabytkowego charakteru terenu. W mpzp takie zapisy nie mogą być zawarte. W tym przypadku właściwą procedurą jest postępowanie przed konserwatorem zabytków.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że ulica Słowackiego i Reymonta planowane są do niewielkiego poszerzenia oraz przyjęto wnioski o wprowadzanie oznaczeń graficznych, dotyczących dokładnego oznaczenia budynków wpisanych do rejestru zabytków i miejsc planowanego poszerzenia drogi.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaka jest propozycja urzędu dotycząca rozwiązania problemów, które były zgłaszane przez mieszkańców.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że ww. projekt mpzp nie może zostać uchwalony bez drogi, ponieważ stanowi to błąd urbanistyczny. Istnieje możliwość opracowania mpzp w częściach, na co konieczna jest zgoda rady miasta.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zgłosił wniosek formalny o prowadzenie dalszych prac nad ww. projektem mpzp w częściach. Mpzp zostanie uchwalony bez obszaru obejmującego ulicę Cyryla Ratajskiego. Burmistrz Andrzej Balcerek zaproponował objęcie planem obszaru przy torach kolejowych do ulicy Fiedlera.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że uwagi mieszkańców powinny być przekazywane radnym wcześniej. Zawarcie zapisu o minimalnej powierzchni działki jest rozwiązaniem kompromisowym.
 
Pan Jędrzej Cesar, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, powiedział, że ww. projekt mpzp musi zostać ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Zostaną wprowadzone zmiany polegające na oznaczeniu budynków oraz ogrodów, które są wpisane do rejestru zabytków.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że docelowo całe Puszczykowo ma zostać objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie kwestie związane z ochroną zabytków powinny zostać zawarte w dokumentach strategicznych.
 
Pani Elżbieta Mazurowska odczytała pismo od konserwatora zabytków, w którym m.in. zawarto, że na terenie ZP i IT nie wskazano w ww. projekcie mpzp możliwości tworzenia publicznych ciągów komunikacyjnych. Należy uzyskać zgodę konserwatora dla obszarów chronionych wpisem do rejestru zabytków. Intencją konserwatora było nieblokowanie infrastruktury technicznej, która służyć ma ogółowi społeczeństwa.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że przy tworzeniu i uchwalaniu mpzp gminy obowiązuje procedura ustawowa. Projekt, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Urbanistyczną, kierowany jest do wszystkich instytucji, w tym do powiatowego i wojewódzkiego konserwatora zabytków, którzy nie wnieśli sprzeciwu do ww. projektu mpzp.
 
Pani Elżbieta Mazurowska powiedziała, że należy zorganizować spotkanie pomiędzy urzędem, mieszkańcami a powiatowym oraz wojewódzkim konserwatorem zabytków.
 
Pani Katarzyna Jusypenko powiedziała, że nie należy poszerzać drogi, ponieważ to i tak nie  gwarantuje bezpieczeństwa.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że została podjęta decyzja o nieposzerzaniu pasa drogowego, dlatego urząd chce odstąpić od utworzenia mpzp dla części tego terenu. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że odbyło się spotkanie z naczelnikiem ruchu drogowego z Poznania. W tym tygodniu odbędzie się przegląd wszystkich dróg wskazanych przez Policję, które są niebezpieczne. Burmistrz Andrzej Balcerek poprosił też o przycięcie krzewów przerastających przez ogrodzenia wzdłuż ulicy Ratajskiego.
 
Pani Elżbieta Mazurowska powiedziała, że nie można przyciąć krzewów wystających poza posesją, ponieważ samochody jeżdżą z niedozwoloną prędkością, co stanowi niebezpieczeństwo.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w tej sprawie skontaktuje się z Komendantem Straży Miejskiej w Puszczykowie, aby zabezpieczał teren w czasie przycinania drzew i krzewów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że jeżeli uwagi nie zostały uwzględnione i został złożony wniosek formalny o procedowaniu planu w częściach, to dalsze rozmowy w kwestii ul. Ratajskiego, staną się bezprzedmiotowe.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym  Burmistrza Andrzeja Balcerka o procedowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3 - w dwóch częściach.
Wynik głosowania: „za" - 2, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 1.
Wniosek formalny został zaopiniowany negatywnie.
 
Pan Jędrzej Cesar powiedział, że efektem głosowania, które się odbyło jest ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w całości, po korektach wynikających z rozpatrzenia uwag.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że zostanie zorganizowane spotkanie z powiatowym i wojewódzkim konserwatorem zabytków.
 
Pan Jędrzej Cesar powiedział, że jakiekolwiek uzgodnienia wynikłe ze spotkania z konserwatorami spowodują, że plan zostanie ponowne wyłożony do publicznego wglądu. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, droga powiatowa musi mieć 20 m szerokości. Aby Starosta Poznański uwzględnił plan, musi zostać wrysowana droga o takich parametrach.
 
Pani Elżbieta Mazurowska zapytała, dlaczego zostało przesunięte przejście podziemne przy ulicy Fiedlera.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że budową przejścia podziemnego zajmuje się PKP i to do nich należy skierować powyższe pytanie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że można głosować nad wyłączeniem spod projektu planu obszarów położonych wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy Fiedlera, wzdłuż rzeki Warty aż do terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił wniosek formalny, o wyłączenie z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3, obszarów poza terenami: KK, 3KDW, 4MN, 2KDW, 2MN/U, 5MN, 1KDW, KDDX, UK, 2KDZ, 9MN, 4MN/U, 5KDD, 2U, 1U, 6KDW, ZP, 2KDZ, 10MN, 2MN/U, 2KDD, 8MN, 1MN/U oraz 1KDZ w części.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym o wyłączenie z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3, obszarów poza terenami: KK, 3KDW, 4MN, 2KDW, 2MN/U, 5MN, 1KDW, KDDX, UK, 2KDZ, 9MN, 4MN/U, 5KDD, 2U, 1U, 6KDW, ZP, 2KDZ, 10MN, 3MN/U, 2KDD, 8MN, 1MN/U oraz 1KDZ w części.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek formalny został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poprosił, aby zwrócić się do Starosty Poznańskiego o przeprowadzenie inwestycji polegającej na przebudowie pasa ziemi istniejącego na skrzyżowaniu ulic Ratajskiego, Nadwarciańskiej i Dworcowej, poprzez budowę ronda oraz budowy progów zwalniających na ulicy Ratajskiego.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poruszyła kwestię składowania żwiru i gruzu przy ulicy Zygmunta Janaszka. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przekazanie kopii pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej przez firmę składującą te materiały, przed datą uchwalenia mpzp na tym terenie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że firma, która składuje te materiały, będzie musiała usunąć je z tego terenu. Osoba ta posiada pozwolenie na prowadzenie działalności, a materiały potrzebne są mu do przeprowadzania remontów i robót budowlanych. Jest to pas drogowy, na którym nie mogą być składowane materiały. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, będą nakładane kary.
 
Radny Tomasz Potocki poprosił, aby Urząd Miejski i Rada Miasta uhonorowała Wojciecha Mazurka za organizowanie Letnich  Koncertów Organowych w Wielkopolskim Parku Narodowym.
 
O godz. 21:00 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant

Protokół nr 8/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 18 maja 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.8.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    17:15
Godz. zakończenia:    19:05
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości wrejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3,
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości wrejonie ulic Stroma/Gliniana,
 • zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa zdnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Hempowicz; chwilowa nieobecność radnego  Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18.
Przewodniczący Jakub Musiał poinformował, że radni otrzymali i zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały, a następnie poprosił o zadawanie pytań.
 
Radny Łukasz Grzonka przypomniał, że na sesji w marcu podejmowana była uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej i zapytał, czy nie można było objąć obu terenów jedną uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia mpzp.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że celowo zostało to rozdzielone, ponieważ przygotowanie planu dla ul. Klasztornej powinno zamknąć się w 10 miesiącach, natomiast uchwalenie planu dla terenu całego starego Puszczykowa zajmie na pewno dużo więcej czasu.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymienione w uzasadnieniu, utracą ważność z momentem uchwalenia omawianego projektu uchwały.
Kierownik Alina Stempniak odpowiedziała, że w uzasadnieniu zostały wymienione tereny objęte planami, które nie utracą ważności wraz z przyjęciem omawianego projektu uchwały, a dopiero po uchwaleniu nowego mpzp.
O godz. 17:20 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 6 radnych).
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1
Projekt uchwały z druku nr 136 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Przewodniczący Jakub Musiał poinformował, że radni otrzymali i zapoznali się z przedłożonymi projektami uchwał, a następnie poprosił o zadawanie pytań.
 
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, kto jest właścicielem nieruchomości, która ma zostać zakupiona.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedział, że właścicielem terenu jest WPN oraz wyjaśnił, że nabycie części nieruchomości pozwoli na utworzenie wjazdu, od strony ul. Poznańskiej, na teren budowy hali widowiskowo-sportowej (z pominięciem terenu szkoły podstawowej i gimnazjum).
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 133 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jak doszło do sytuacji, że obecny budynek sklepu Arturo (byłego Pewexu) został wybudowany na gruncie, który do niego nie należał.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami powiedział, że w latach 80. grunt należał do Skarbu Państwa. Obecne działania mają na celu uregulowanie stanu prawnego, zgodnie ze stanem faktycznym. Sprzedaży będzie podlegać wyłącznie mały fragment gruntu, zaznaczony na załączniku graficznym do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 134 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o przyczynę wykupu gruntów.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami poinformował, że przedłożony projekt uchwały związany jest z realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego - rejon ulic: Gliniana - Stroma - strefa A (zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 80/99/III z dnia 18.10.1999 r.), zgodnie z którym przedmiotowa część nieruchomości przeznaczona jest pod pas drogowy ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni rozbieralnej (Miasto jest zobligowane do wykupu gruntu pod drogę). Pan Waldemar Luther powiedział, że podjęcie uchwały umożliwi uruchomienie terenu budowlanego w tym rejonie, a cena wykupu gruntu wyniesie ok. 120 tys. zł (powstanie droga o szerokości 10 m).
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 2 głosy „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 135 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo"
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który zostanie wprowadzony do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo (jako załącznik nr 6), jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków o środki zewnętrzne. Sekretarz dodał, że Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej został przygotowany zgodnie z wymogami przez specjalistów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 1 głos „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 140 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
 • Pismo pani Elżbiety Grześkowiak
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał odczytał w całości pismo pani Elżbiety Grześkowiak dot. planów utworzenia muzeum motoryzacji przy ul. Klasztornej oraz planowanej budowy ulicy Klasztornej (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Mieszkanka ul. Sobieskiego pani Janina Przybysz (jedna z 9 osób podpisanych pod odczytanym pismem) poinformowała, że mieszkańcy ul. Klasztornej obawiają się powstania muzeum motoryzacji ze wzglądu na spodziewany wzmożony ruch drogowy (wycieczki do muzeum) oraz hałas (rozruch pojazdów). Pani Janina Przybysz zapowiedziała, że mieszkańcy ul. Klasztornej na pewno będą kontynuować swój protest.
 
Pani Janina Przybysz powiedziała, że na ulicy Klasztornej powinna zostać położona kostka brukowa, ale mieszkańcy nie chcą, aby ulica została poszerzona.
Przewodniczący Jakub Musiał zauważył, że budowa ulicy wymaga wpływów do budżetu, np. z takich inwestycji jak muzeum, na co pani Janina Przybysz odpowiedziała, że w tej sytuacji, taka ulica mieszkańcom wystarcza.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że cytowane pismo jest traktowane jako uwaga do projektu mpzp dla terenu przy ul. Klasztornej, chociaż do projektu planu się nie odnosi, ponieważ mieszkańcy nawiązują do szerokości drogi, która została już określona w dwóch innych mpzp. Pani Alina Stempniak powiedziała, że już od dawna prowadzone są prace nad projektem budowy ulicy Klasztornej (zgodnie z rankingiem budowy ulic), które nie mają żadnego bezpośredniego związku z projektem mpzp, w którym szerokość ulicy pozostanie taka sama, jak ustalona we wcześniejszych planach.
 
Radny Filip Ryglewicz wskazał na konieczność zorganizowania spotkania informacyjnego, w którym wezmą udział mieszkańcy ul. Klasztornej (razem z osobą, planującą budowę muzeum) oraz przedstawiciele urzędu.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego mieszkańcy nie zareagowali dwa lata temu, gdy powstawał pomysł budowy muzeum.
Pani Janina Przybysz powiedziała, że dopiero, gdy zobaczyła wizualizację obiektu muzeum, dostrzegła jak dużych rozmiarów będzie to obiekt.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w całej sprawie pomylono kilka pojęć. W mpzp zostały określone konkretne parametry ul. Klasztornej (w tym jej szerokość) i w związku z tym, starostwo nie wyda pozwolenia na jej budowę, jeśli szerokość ulicy miałaby być inna niż ta, która została ustalona w planie. Obecnie, zgodnie z rankingiem budowy ulic, przystępuje się do przygotowania dokumentacji przebudowy ulicy Klasztornej, która będzie się wiązać z koniecznością przebudowy całej linii energetycznej oraz kanalizacji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński stwierdził, że ktoś powiązał budowę ulicy z powstaniem muzeum, chociaż są to zupełnie różne i formalnie niezwiązane ze sobą sprawy. Wiceburmistrz zaznaczył, że kategoria drogi nie pozwali na wjazd pojazdów o określonym tonażu (np. autobusów) a ponadto można będzie ustawić odpowiednie znaki drogowe, zakazujące wjazdu autobusom.
 
Pani Janina Przybysz powiedziała, że mieszkańcy nie chcą, aby zabierać im fragmenty działek pod drogę (mieszkańcom wystarczy pieszo-jezdnia).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zminimalizowana została szerokość planowanej do budowy ulicy Klasztornej po to, aby nie odbierać mieszkańcom zbyt dużej części ich własności. Dlatego też nie będzie tam chodnika, a pieszo-jezdnia o szer. 6 metrów (zajdzie konieczność przejęcia niecałego metra z posesji mieszkańców).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz radni potwierdzili konieczność zorganizowania spotkania z mieszkańcami ul. Klasztornej.
 
 • E-mail pana Wojciecha Halec
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał odczytał w całości e-mail od pana Wojciecha Halec informujący, że jedna z posesji przy ul. Klasztornej została ogrodzona prefabrykowanymi elementami betonowymi oraz pełnym ogrodzeniem drewnianym, co jest niezgodne z zapisami mpzp dla tego terenu (e-mail stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że dokonana została wizja w terenie. Pani Alina Stempniak poinformowała, że burmistrz nie posiada kompetencji do przeprowadzania kontroli, dlatego zostanie przygotowane pismo w tej sprawie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 
 • Sprawa opracowania programu rewitalizacji
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poinformował, że otrzymał e-mail od pani Iwony Janickiej z pytaniem, czy Urząd Miejski zamierza wziąć udział w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Ministra Rozwoju konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że co do zasady, najważniejsza jest rewitalizacja społeczna, która stanowi punkt wyjściowy, a w następnej kolejności rewitalizacja gospodarcza i urbanistyczna (w tym rewitalizacja obiektów zabytkowych), które powinno połączyć się z problemami społecznymi.     
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że gminny program rewitalizacji tworzony na podstawie ustawy o rewitalizacji jest programem trudnym do sporządzenia ze względu na długą i skomplikowaną procedurę (konsultacje, podejmowanie stosownych uchwał, wyznaczenie terenów zdegradowanych, zapewnienie zgodności ze studium). Natomiast lokalny program rewitalizacji tworzy się jedynie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (jako długotrwały program gospodarczy). Wspomniany na wstępie konkurs dotacji dotyczy obu tych programów, przy czym ten łatwiejszy do opracowania (na podstawie ustawy o samorządzie gminnym) jest równoważny dla ministerstwa i programów operacyjnych przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że w Puszczykowie można przygotować lokalny program rewitalizacji w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz wytyczne ministerstwa.
 
Przewodniczący Jakub Musiał odczytał fragment z regulaminu konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego dotyczący warunków podmiotowych ubiegania się o dotacje.
Sekretarz Maciej Dettlaff zapewnił, że część z przytoczonych kryteriów może być zastosowana w przypadku Puszczykowa (np. zaburzona struktura demograficzna), a jako przykłady terenów, które mogłyby być objęte programem rewitalizacji podał: obszar willi Rusałka, kwartał ulic w północnej części miasta z willą Mimoza oraz teren Nowego Osiedla.
 
Radny Jan Łagoda potwierdził zasadność opracowania lokalnego programu rewitalizacji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Miasto weźmie udział w konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego, ubiegając się o środki na przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji (na podstawie ustawy o samorządzie gminnym).
 
 • Inne sprawy
Odpowiadając na pytanie radnej Elżbiety Bijaczewskiej, burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że prezes LGD Progres Władysław Harasimowicz złożył odwołanie od decyzji o nieprzyznaniu dotacji.
 
Odpowiadając na uwagi radnej Agaty Wójcik, burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że firma Skanska zabezpieczyła już teren budowy oraz przeprowadziła akcję informacyjną w szkole podstawowej dot. niebezpieczeństw na placu budowy.
 
Odpowiadając na pytania radnego Macieja Krzyżańskiego:
- burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że awaria sygnalizacji świetlnej na ul. Wysokiej została zgłoszona, natomiast kontrola bezpieczeństwa na ul. Ratajskiego zostanie przeprowadzona po ustaleniu zespołu kontrolującego, składającego się z policjantów wydziału ruchu drogowego oraz przedstawicieli puszczykowskiego urzędu,
- wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że sygnalizacja świetlna przy Szkole Podstawowej nr 2 zostanie przeprojektowana i włączona niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji starosty. 
 
Przewodniczący Jakub Musiał zgłosił, że na ul. Piaskowej na wysokości warzywniaka jest duża dziura w jezdni oraz zapytał o termin remontu chodników, wzdłuż głównych ciągów ulicznych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obecnie opracowywana jest dokumentacja a przystąpienie do prac nastąpi we wrześniu (projekt będzie zakładał również utworzenie przejścia dla pieszych przy ul. Świerkowej).
 
Radny Jan Łagoda zgłosił, że w Warcie przy przystani stoi kanapa oraz zapytał o termin zakończenia prac na ul. Niwka Stara.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prace powinny zakończyć się w przyszłym tygodniu.
Radny Jan Łagoda zgłosił również, że mieszkańcy zwracają się z prośbą o odtworzenie zejść nad Wartę (trzy zejścia wzdłuż ul. Niwka Stara).
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy wystąpiono do powiatu o budowę oświetlenia od dworca kolejowego w Puszczykowie do ul. Poznańskiej (na grobli). 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że kontaktował się z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i uzyskał informację, że w tym roku ta inwestycja nie będzie realizowana
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy został ustalony kolor przejścia podziemnego na ul. Fiedlera.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zorientuje się w sprawie i odpowie na sesji.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy istnieje możliwość nasadzeń roślin pnących wzdłuż ekranów akustycznych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w tej sprawie konieczna będzie zgoda PKP.  
 
 
O godz. 19:05 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak 
protokolant

Protokół nr 7/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.7.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 20:36
 
Temat:
 1. Dyskusja nad dotychczasową działalnością Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego i właściwego reprezentowania interesów Puszczykowa.
 2. Dyskusja nad możliwością ściślejszej współpracy z gminą Komorniki.
 3. Dyskusja nad kolejnością obejmowania terenu Puszczykowa miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa nieobecność radnych: Łukasza Grzonki i Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Dyskusja nad dotychczasową działalnością Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego i właściwego reprezentowania interesów Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że należy odnowić Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN odnośnie turystyki, rekreacji oraz infrastruktury technicznej. Strona internetowa Stowarzyszenia jest zaniedbana, ponieważ ostatni wpis na stronie został dokonany w dniu 30 czerwca 2015 roku. Radny Filip Ryglewicz dodał, że na stronie internetowej Stowarzyszenia znajduje się galeria zdjęć, gdzie przykładowo Puszczykowo posiada 8 zdjęć, Kórnik 21, Stęszew 9 a Komorniki 20. Galerie oraz opis Puszczykowa należy rozszerzyć o zabytki oraz atrakcje turystyczne. Radny Filip Ryglewicz powiedział, że ostatnim podpisanym porozumieniem jest porozumienie przyjęte w celu realizacji projektu pn. „Rowerowy Mikroregion WPN. Turystyka rowerowa szansą na poznanie atrakcji przyrodniczych i kulturowych w Mikroregionie Wielkopolskiego Parku Narodowego". Radny Filip Ryglewicz dodał, że w projektach bieżących została zawarta informacja, iż w styczniu Stowarzyszenie złożyło trzy wnioski o dofinansowanie projektów edukacyjnych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, bez podania roku złożenia powyższych wniosków.
 
O godzinie 17:12 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że podczas rozmowy z dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego uzyskała informację, że nie zostaną wybudowane nowe ścieżki rowerowe, tylko zalegalizowane te obecnie użytkowane.
 
Radny Maciej Krzyżański dodał, że inicjatorem zalegalizowania ścieżek powinna być Komisja lub Rada Miasta.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, skąd wzięła się idea korekty statutu Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że w poprzedniej kadencji prezesem zarządu była ówczesna Burmistrz Mosiny Zofia Springer. Zatrudniony był pracownik, który zajmował się Stowarzyszeniem oraz jego stroną internetową, jednakże praca tej osoby została oceniona negatywnie i rozwiązano z nią umowę. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że w dniu 24 maja br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jakie zmiany przewiduje projekt nowego statutu Stowarzyszenia.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że główną zmianą jest to, że członkiem zarządu może zostać osoba, która nie jest przedstawicielem gminy. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że drugą zmianą jest, iż „Najwyższym organem i władzą stanowiącą Stowarzyszenie, jest Zgromadzenie Ogólne, w którym każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos i w skład którego wchodzą po jednym przedstawicielu z każdej gminy."
 
O godzinie 17:28 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że zgodnie z § 10, ust. 5 projektu statutu Stowarzyszenia: „Gminy działają w Stowarzyszeniu poprzez osoby reprezentujące organ wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego. Członka Stowarzyszenia reprezentuje Wójt, Burmistrz Prezydent lub osoba przez niego upoważniona". Nie zostało ujęte, że rada gminy podejmuje decyzję co do przedstawiciela członka.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że przedstawicielem może być również radny.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, dlaczego siedzibą Stowarzyszenia jest Mosina.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że z przyczyn logistycznych Puszczykowo nie było w stanie zapewnić siedziby Stowarzyszeniu oraz dodał, że zatrudniony pracownik także był pracownikiem Urzędu Gminy Mosina.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że oprócz Puszczykowa i Mosiny w Stowarzyszeniu znajdują się inni członkowie, którzy w ubiegłych latach zagłosowali za tym, aby prezesem zarządu była Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer. W przypadku projektu „Rowerowy Mikroregion WPN", uwagi Puszczykowa nie zostały rozważone, a projekt przedstawiono w ostatniej chwili.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, kto jest w zarządzie Stowarzyszenia.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że jest on członkiem Komisji Rewizyjnej, której Przewodniczącym jest Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski, a prezesem zarządu jest Wiceburmistrz Mosiny Przemysław Mieloch.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy po wyborach samorządowych w 2014 roku przeprowadzono wybory do zarządu Stowarzyszenia.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że wybory odbyły się, ponieważ prezesem zarządu jest Wiceburmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, zastępcą Wójt Gminy Komorniki Jan Broda, a członkiem Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy Wiceburmistrz Gminy Mosina był jedynym kandydatem na stanowisko prezesa zarządu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Mosina od początku przewodniczyła związkowi, dlatego postanowiono, że będzie to kontynuowane.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że żaden z burmistrzów nie mógłby w pełni zaangażować się w działalność Stowarzyszenia, ponieważ najważniejsze dla niego jest zarządzanie swoją gminą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że zapisy statutu umożliwią przeprowadzenie konkursu i dokonanie wyboru osoby, która będzie posiadała odpowiednie kompetencje do pełnienia swoich obowiązków.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że nie należy rezygnować z dwóch przedstawicieli każdej gminy. Druga osoba mogłaby zostać wybrana przez radę miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że statut każdorazowo określa, ilu jest przedstawicieli. Każda gmina posiada jeden głos i dlatego została zaproponowana zmiana, aby w skład Stowarzyszenia wchodził jeden przedstawiciel z każdej gminy. Sekretarz dodał, że uwagi należy zebrać i przekazać radcy prawnemu, aby sporządził opinię prawną na ich temat.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że ustawa o samorządzie gminnym nie określa, kto wskazuje reprezentanta gminy w stowarzyszeniach.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że logiczne byłoby przyznanie radzie bezpośredniego wpływu na działalność Stowarzyszenia.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że jeżeli każdą gminę będą reprezentowały 2 osoby, to  powinny posiadać one swój głos.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jak radni mogą wpłynąć na Stowarzyszenie, aby planowane przez nich inwestycje zostały zrealizowane.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że radni ustalają budżet miasta i jeśli uznają, że któryś z projektów stowarzyszenia jest ważny, to można w budżecie przeznaczyć pewną pulę środków na ten cel.
 
Pani Iwona Janicka z Fundacji Aktywności Lokalnej powiedziała, że należy zweryfikować, kto jest w zarządzie i jaki posiada wpływ oraz zatrudnić dyrektora biura. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby członkiem zarządu był radny oraz przedstawiciel władzy wykonawczej, gdzie każdy miałby swój głos.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił poprawkę, aby do § 22, ust. 4 oraz do § 17 ust. 2 dopisać, że członkowie zarządu odwoływani są przez Zgromadzenie Ogólne.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zaproponował, aby zmienić brzmienie § 10, ust. 5 na „Najwyższym organem i władzą stanowiącą Stowarzyszenia, jest Zgromadzenie Ogólne, w którym każdy członek Stowarzyszenia ma dwa głosy i w skład którego wchodzą po dwóch przedstawicieli z każdej gminy" oraz § 16 „Gminy działają w Stowarzyszeniu poprzez osoby reprezentujące organ wykonawczy oraz uchwałodawczy danej jednostki samorządu terytorialnego. Członka Stowarzyszenia reprezentuje Wójt, Burmistrz, Prezydent lub osoba przez niego upoważniona oraz osoba wybrana przez radę gminy."
 
Radny Łukasz Grzonka zaproponował, aby wykreślić z § 21 ust. 3, który brzmi „Na wniosek przynajmniej jednego członka głosowanie nad uchwała przeprowadza się w sposób tajny."
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad stanowiskiem komisji, polegającym na nadaniu brzmienia § 17 punktowi 4 projektu statutu Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego „Wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej" oraz § 22 ust. 4 „Prezes Zarządu i członkowie Zarządu wybierani i odwoływani są przez Zgromadzenie Ogólne spośród kandydatów zaproponowanych przez uczestników Zgromadzenia Ogólnego wraz z określeniem sprawowanej funkcji w Zarządzie.".
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Stanowisko Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad stanowiskiem komisji, polegającym na nadaniu brzmienia § 16 w projekcie statutu Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego „Najwyższym organem i władzą stanowiącą Stowarzyszenia, jest Zgromadzenie Ogólne, w którym każdy członek Stowarzyszenia ma dwa głosy i w skład którego wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdej gminy" oraz § 10 ust. 5 „Gminy działają w Stowarzyszeniu poprzez osoby reprezentujące organ wykonawczy oraz uchwałodawczy danej jednostki samorządu terytorialnego. Członka Stowarzyszenia reprezentuje Wójt, Burmistrz, Prezydent lub osoba przez niego upoważniona oraz osoba wybrana przez radę gminy.".
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Stanowisko Komisji zostało jednogłośnie przyjęte.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad stanowiskiem komisji, polegającym na wykreśleniu z projektu statutu Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego z § 21 ust. 3 o brzmieniu „Na wniosek przynajmniej jednego członka głosowanie nad uchwałą przeprowadza się w sposób tajny.".
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Stanowisko Komisji zostało przyjęte.
 
Ad 2. Dyskusja nad możliwością ściślejszej współpracy z gminą Komorniki.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zaproponował zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji lub Rady Miasta Puszczykowa z Komisją lub Radą Gminy Komorniki.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że należy spotkać się z komisją odpowiednią do Komisji Rozwoju. Tematami, które mogłyby zostać poruszone na tym posiedzeniu to współpraca w zakresie Wielkopolskiego Parku Narodowego, komunikacja autobusowa oraz rzeka Wirynka.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że można porozmawiać na temat rzeki Warty oraz niezagospodarowanych terenów.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że można poruszyć temat lokalizacji stacji benzynowej, ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 430 pomiędzy Komornikami a Puszczykowem oraz komunikacji miejskiej.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jak Urząd widzi współpracę z Gminą Komorniki.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że można porozmawiać o schronisku w Łęczycy, akwenie Jarosławiec, ścieżkach rowerowych, zagospodarowaniu zakola Warty, jednakże nie o transporcie, ponieważ gmina Komorniki posiada swój transport, który nie dojeżdża do Puszczykowa. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że w tym roku raz dziennie kursować ma płaskodenny statek ze Śremu do Poznania.
 
Ad 3. Dyskusja nad kolejnością obejmowania terenu Puszczykowa miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że na początku obecnej kadencji zostało powiedziane, że radni będą starali się utworzyć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że na oficjalnej stronie internetowej Urzędu znajduje się aktywna mapa Puszczykowa, gdzie zostały zaznaczone obszary, które posiadają uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie zostały oznaczone miejsca, gdzie plany zostały wywołane lub są w trakcie realizacji.
 
Pani Alina Stempniak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, powiedziała, że projektowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Starego Puszczykowa, ponieważ aktualny miejscowy plan pochodzi z roku 1994. Nie obejmie to nowo uchwalonych mpzp.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jak wygląda sytuacja związana z ustawą krajobrazową.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że została rozpoczęta inwentaryzacja reklam, które znajdują się na terenie miasta i w większości są to banery na płotach.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, ile miejscowych planów należy utworzyć, aby objąć całe miasto.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zależy od tego, jak zostanie podzielone miasto. Procedura jest kosztowna i czasochłonna, dlatego najlepiej jest obejmować zasięgiem jak największe obszary miasta. Pani Alina Stempniak powiedziała, że ustawa krajobrazowa zobowiązuje gminy do wskazania, gdzie mogą znajdować się reklamy. Tak samo jest w przypadku opłotowania działek.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy po zachodniej stronie torów od dworca w Puszczykówku został wywołany mpzp, na co otrzymał odpowiedź od Pani Aliny Stempniak, że nie.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że w kwestii ogrodzeń działek jest on przeciwnikiem ingerowania w to, jaki kto ma posiadać płot.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poprosił o przedstawienie wniosków p. Mirosławy Szymaniak.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w momencie przystąpienia przez PKP do modernizacji linii kolejowej, wykonawcy wnieśli o wyrażenie zgody na dojeżdżanie ciężkim sprzętem na budowę przy ulicy Fiedlera i Mickiewicza. Aby nie zniszczyć nowej nawierzchni na ulicy Kopernika i Chrobrego, został zaproponowany dojazd z ulicy Dworcowej na Wiązową. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że kolejarze wzmocnili ulicę Wiązową tłuczniem spod torów kolejowych, jednakże przed wysypaniem zostali poproszeni o przedstawienie badania laboratoryjnego składu chemicznego tego kruszywa, aby wykluczyć możliwość szkodzenia środowisku. Z badań wynika, że wszelkiego rodzaju związki chemiczne są w niskich normach. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że nikt oprócz p. Mirosławy Szymaniak nie wniósł sprzeciwu, aby omawiane kruszywo znajdowało się na ich ulicach, a występuje ono w kilku miejscach. Problemem jest, że ciężki sprzęt nie wjechał na ulicę Wiązową, a kamienie są luźne. Wynika to z faktu, że jeden z właścicieli działek, która stanowiła drogę, ogrodził swoją działkę i wyraził chęć udostępnienia drogi za opłatą. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w ubiegłym tygodniu zostało przeprowadzone rozeznanie, aby przysypać kamienie drobnymi kamyczkami, które związałyby to kruszywo. Samochody automatycznie ograniczają swoją prędkość. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w ubiegłych latach na ulicy Wiązowej był umieszczony znak zakazu parkowania, ze wzmianką że nie dotyczy to mieszkańców ulicy. Nie można było rozróżnić, kto jest mieszkańcem, kto przyjechał na lody, a kto jest z rodziny mieszkańców. Straż Miejska została posądzona o kranie nieodpowiednich ludzi, dlatego znak został zdjęty.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała,  że główne zanieczyszczenie to żelazo, które nadaje brunatny kolor kamieniom i nie jest ono szkodliwe dla środowiska. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że mieszkańcy ulicy Bema proszą o zdjęcie znaku zakazu parkowania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że organizacja ruchu musi zostać wykonana w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami prawa i zatwierdzona przez starostę. Mieszkaniec Mosiny stwierdził, że sygnalizacja świetlna przy Szkole Podstawowej nr 2 jest niezgodna z prawem i zgłosił to Policji, która stwierdziła, że powinna ona inaczej funkcjonować. Wiceburmistrz Władysław
Ślisiński dodał, że musi zostać utworzona nowa organizacja ruchu dla skrzyżowania ulicy Kasprowicza  z Libelta oraz zakupione nowe oprogramowanie świateł.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że mieszkańcy ulicy Sosnowej proszą o ustawienie znaku, aby samochody parkowały po jednej stronie ulicy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podobna sytuacja występuje na ulicy Bałtyckiej i Grunwaldzkiej, gdzie jeden z mieszkańców poprosił, aby postawić ww. znak. Mieszkaniec chce, aby znak ten stał po przeciwnej stronie jego domu. Jeśli miałby on zostać postawiony po jego stronie, to nie zgadza się na powyższą sytuację. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że na terenie całego Miasta trzeba utworzyć nową organizację ruchu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że ulica Szpitalna nie powinna zostać wykonana poza rankingiem ulic, ponieważ nie ma tam domu mieszkalnego. Należy wyrównać ulicę.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że od ulicy Kraszewskiego do Fiołkowej nawierzchnia jest równa. Po deszczu robią się dziury o głębokości ok. 30 cm.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że tłuczeń na ulicy Wiązowej odpryskuje nawet przy niskiej prędkości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do końca tygodnia zostanie wypracowane rozwiązanie tego problemu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, w jakich miejscach wysypano tłuczeń.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że tłuczeń wysypano na terenie OSP, na parkingu przy restauracji Lokomotywa oraz na odcinku ulicy 3 Maja.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że w pobliżu przejazdu kolejowego na ulicy 3 Maja znajdują się śmieci które należy uprzątnąć.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że część śmieci pochodzi z budynków socjalnych pracowników PKP. Teren należy do PKP i zostanie do nich skierowana prośba o uprzątnięcie tego terenu.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy ścieżka rowerowa na ulicy Poznańskiej zostanie zlikwidowana.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przy tworzeniu nowej organizacji ruchu dla Puszczykowa, zostanie podjęta decyzja odnośnie ścieżki rowerowej.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że ranking ulic nie obejmuje ulicy Słowackiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostanie to uwzględnione.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego zostały wycięte drzewa na terenie Urzędu Miejskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że drzewa zostały wycięte po udzieleniu pozwolenia na wycinkę drzew przez Starostę Poznańskiego. Korzenie zaczęły podnosić fundamenty i budynek zaczął pękać. Planowana jest modernizacja Urzędu z wybudowaniem łącznika pomiędzy budynkami, a wycięte drzewa znajdowałyby się w środku tego łącznika.
 
Pani Iwona Janicka powiedziała, że Lokalna Grupa Działania „Progres" nie otrzymała środków finansowych na Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader. Należy zwołać walne zebranie, ponieważ istnieje możliwość ogłoszenia drugiego naboru pod koniec maja po weryfikacji wszystkich wniosków. Pani Iwona Janicka dodała, że przygotowała projekt dotyczący wspierania rodzin w trudnych sytuacjach, dla których można by było organizować półkolonie, warsztaty. W puli są 33 wnioski na całe województwo, dlatego istnieje szansa pozyskania tych środków. 
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że na chwilę obecną nie ma oficjalnej informacji o tym, w jakich kryteriach i ile punktów otrzymała Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader. Łączna suma punktów to 170.
 
Radny Łukasz Grzonka zaproponował, aby po otrzymaniu oficjalnych wyników zaprosić na posiedzenie Komisji Rozwoju p. Władysława Harasimowicza, aby wytłumaczył zaistniałą sytuację.
 
O godz. 20:36 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
   protokolant

Protokół nr 6/2016 wspólnego posiedzenia Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie oraz Komisji Rozwoju Rady Miasta Puszczykowa, które odbyło się w dniu 14

 
Protokół nr 6/2016
wspólnego posiedzenia
Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie
oraz Komisji Rozwoju Rady Miasta Puszczykowa,
które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2016 r.,
w stołówce Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.
 
 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17.40 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur. W obradach udział wzięli członkowie Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie oraz Komisji Rozwoju Rady Miasta Puszczykowa, a także goście według załączonej listy obecności.
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA:
            Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie Alicja Trybus przywitała gości, krótko przedstawiła szkołę oraz złożyła życzenia owocnych obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur przywitała gości oraz krótko przedstawiła mosińską Radę Miejską.
Przewodnicząca Rady Miasta Puszczykowa Małgorzata Hempowicz przywitała gości, przedstawiła puszczykowską Radę Miasta oraz wyraziła przekonanie, że uda się wypracować wspólne projekty, które zostaną zrealizowane.
Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek wyraził przekonanie, że jednostki samorządu terytorialnego powinny ze sobą współpracować nie tylko na poziomie metropolii, czy aglomeracji, ale i na poziomie międzygminnym, szczególnie w sytuacji tak bliskiego sąsiedztwa.
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław Mieloch przyznał, że jesteśmy „zrośnięci" fragmentami ulic, oba miasta mają wiele wspólnych tematów np. modernizacja kolei, parkingi przy dworcach, Aquanet - inwestycje, plany prywatyzacji. Wspomniał przy tym również
o współpracy z Miastem Luboń.
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie Dominik Michalak, który przewodniczył posiedzeniu, omówił zagadnienia łączące obie jednostki samorządu terytorialnego: przynależność do stowarzyszeń i do Metropolii Poznań; położenie geograficzne i jego elementy: rzeka Warta, Kanał Mosiński, Wielkopolski Park Narodowy, infrastrukturę: droga 430, linia kolejowa, komunikacja miejska, szpital. Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Puszczykowa Jakub Musiał stwierdził, że nie wyobraża sobie funkcjonowania Puszczykowa bez sąsiedztwa Mosiny, gdyż obie gminy tworzą jeden funkcjonalny obszar. Wskazał również na wspólną problematykę: zagospodarowanie Warty, Kanału Mosińskiego, rozmowy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, poszerzenie drogi 430. Wyraził przekonanie, że tych tematów nie warto uzgadniać samodzielnie, bo wspólny głos znaczy więcej. Stwierdził przy tym, że widziałby rozszerzenie współpracy obu jednostek samorządu terytorialnego, nie tylko o Luboń, ale i Komorniki.
Następnie obecni na posiedzeniu radni Rady Miejskiej w Mosinie oraz rady Miasta Puszczykowa wraz z gośćmi przeprowadzili dyskusję na temat tego, co łączy obie gminy. Poruszano przy tym takie tematy jak: droga gruntowa i most przechodzący przez Kanał Mosiński na terenie puszczykowskiej gminy - droga ta może być alternatywną do ulicy Piotra Mocka; droga 431 na odcinku od ul. Nadwarciańskiej do mostu nad Wartą - jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi, szczególnie dla rowerzystów, konieczna jest tam budowa drogi dla rowerów; budowa hal widowiskowo-sportowych w Puszczykowie i Mosinie; zagospodarowanie zakola Warty oraz samej rzeki - tramwaje wodne, kajaki; odtworzenie przeprawy pieszo-rowerowej przez Wartę w okolicy Łęczycy; budowa pływalni w Mosinie; obwodnica Mosiny tzw. „Czerwonka"; węzły przesiadkowe przy dworcach kolejowych; modernizacja linii kolejowej Poznań-Czempiń i utrudnienia z tym związane; nawiązanie współpracy z innymi gminami: Luboń, Komorniki, Stęszew; przedłużenie komunikacji miejskiej do Stęszewa; współpraca w rozmowach z władzami Wielkopolskiego Parku Narodowego; droga przez WPN - tzw. „greiserówka"; drogi rowerowe na terenie obu gmin - rozszerzenie „Aktywnej trójki" o trasy dla rowerów; zainicjowanie cyklu zawodów w nordic walking, na terenie kilku gmin, jako grand prix WPN; stworzenie wypożyczalni rowerów; działania na rzecz osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej.
Prezes Stowarzyszenia Niezależni dla Powiatu Piotr Zalewski zaproponował, aby powstały
2-3 mniejsze grupy tematyczne, które będą rozważały wspólne tematy międzygminne oraz 2-3 grupy, które zajmą się tematami ponadgminnymi, powiatowymi, a dotyczącymi obu gmin. Zachęcił także do korzystania z powiatowych konkursów dla organizacji pozarządowych
z Mosiny i Puszczykowa.
Przewodniczący obrad Dominik Michalak podsumował spotkanie i zaprosił gości na Dni Mosiny.
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.20
 
 
Protokołowała                                  
/-/ Monika Kujawska
UG w Mosinie
 

Protokół nr 5/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 7 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.2.5.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 19:30
 
Temat:
 1. Koncepcja odwodnienia Miasta.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
 3. Sprawy bieżące.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność Przewodniczącego Komisji Jakuba Musiała oraz chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Koncepcja odwodnienia Miasta.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński przestawił koncepcję odwodnienia miasta. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

O godzinie 17:13 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 6 radnych).

Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy miasto jest zadowolone ze współpracy z podmiotem odpowiedzialnym za koncepcję. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że środki przeznaczone na sporządzenie koncepcji odwodnienia były stosunkowo niewielkie, więc przy rozpisywaniu zamówienia postanowiono, że należy okroić dokument i zinwentaryzować to co istnieje oraz stworzyć koncepcję odwodnienia możliwą do wykonania przy remontach kolejnych ulic. Koncepcja była kilka razy poprawiana.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy wykonawca dokonywał oględzin i w jaki sposób przeprowadzono inwentaryzacje stanu zastanego. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że wykonawca pochodzi z Zielonej Góry i przekazano mu dokumentację powykonawczą oraz informacje z oględzin przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Radny Łukasz Grzonka powiedział, że dostrzegł szereg błędów merytorycznych w koncepcji. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że po zweryfikowaniu wskazanych błędów Urząd Miejski wystąpi do wykonawcy o poprawienie koncepcji odwodnienia.

Radny Łukasz Grzonka zauważył, że co najmniej 4 zlewnie są ustanowione na terenie prywatnym i zapytał czy miasto zamierza przejąć te wyloty i odbiorniki.

Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych powiedział, że kolektory znajdują się na gruntach miejskich, wyjątkiem jest odcinek między ul. Podgórną, a ul. Zieloną. Pan Remigiusz Motycki stwierdził również, że mieszkańcom nie przeszkadzają podziemne instalacje, ponieważ znajdują się tam od lat i co roku są konserwowane przez Urząd Miejski.

Pan Remigiusz Motycki odpowiadając na pytanie radnego Łukasza Grzonki powiedział, że rozmawiano już z projektantem w sprawie kanalizacji deszczowej przy ul. Jarosławskiej i ustalono przebudowę tego fragmentu kolektora.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, kiedy nastąpi planowana przebudowa. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że możliwe jest uwzględnienie przebudowy w planie inwestycji na rok 2017.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zapytał, czy przepompownia przy ul. Mazurskiej jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest to rozwiązanie prowizoryczne, które zostanie w przyszłości poprawione. Przy średnich opadach jest wystarczające, ale nie wytrzyma ekstremalnych opadów.

Mieszkaniec pan Piotr Bekas zauważył, że problem odwodnienia miasta jest coraz bardziej palący. Przedstawiony dokument jest tylko koncepcją, a nie planem, więc należy go traktować jako punkt wyjścia i przy późniejszych remontach ulic należy sukcesywnie budować kanalizacje deszczową zgodnie z przedstawiona koncepcją.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie pana Piotra Bekasa, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nie rozpoczął jeszcze tworzenia dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań - Mosina. Umożliwia to zgłoszenie propozycji uwzględnienia odwodnienia drogi na wysokości Puszczykowa.

Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała na jakim etapie jest postępowanie w trybie „specustawy" drogowej w celu wydzielenia odcinka drogi łączącej ul. Sportową w Puszczykowie z ul. Poznańską w Puszczykowie (część działki 697, obręb Puszczykowo). Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że zlecono wykonanie koncepcji.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg miejskich.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad 3. Sprawy bieżące.

 • Ekrany akustyczne
   
Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że PKP zaproponowały 2 kolory ekranów o numerach RAL 6018 oraz RAL 6032. Pierwszym kolorem będą pokryte słupy, a drugim tafla ekranów.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zapytał, co kolej odpowiedziała na temat przezroczystych ekranów. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie otrzymano odpowiedzi na pismo w tej sprawie.

 • Zmiana planu organizacji ruchu na Rynku

Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych powiedział, że w celu uporządkowania ruchu i parkowania na terenie Rynku, Urząd Miejski zlecił przygotowanie planu organizacji ruchu i objęcie tego obszaru strefą zamieszkania.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zapytał, czy przewidziano miejsca parkowania dla rowerów, ponieważ nie zauważył ich w koncepcji. Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że miejsca dla rowerów pozostaną w dotychczasowych lokalizacjach.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy parkowanie będzie dozwolone wyłącznie w miejscach, gdzie wyznaczono parking. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że zgodne z przepisami w strefie zamieszkania samochody nie mogą parkować poza wyznaczonymi miejscami. Takie nieprzepisowe parkowanie skutkuje mandatem. Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu na Rynku zostanie podana do publicznej wiadomości, a kierowcy na początku będą pouczani.

 • Remont ul. Bałtyckiej i ul. Grunwaldzkiej

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostaną rozpatrzone i przekazane wykonawcy.

Mieszkaniec pan Tomasz Kromolicki zapytał, czy jest szansa, żeby na ul. Grunwaldzkiej postawić spowalniacze. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostanie to rozważone po zakończeniu inwestycji, ponieważ należy ocenić, czy spowalniacze będą potrzebne.

Mieszkaniec pan Błażej Krzyżanek powiedział, że na ul. Grunwaldzkiej już jest niebezpiecznie i nie należy zwlekać z ustawieniem spowalniacza.

Mieszkanka pani Bogumiła Krzyżanek powiedziała, że tzw. rondo wiedeńskie na ul. Bałtyckiej, które miało spowalniać ruch jest nieudane. Pan Błażej Krzyżanek dodał, że spad jest za łagodny, dlatego rondo nie spełnia swojej funkcji. Przykładem udanego ronda wiedeńskiego jest to na ul. Śląskiej.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania mieszkańców, że przedstawione uwagi zostaną uwzględnione i przedstawione wykonawcy jako elementy do poprawy przed odbiorem inwestycji oraz, że odbiór inwestycji odbywa się na terenie ulicy i ocenie podlega efekt końcowy, a nie to jak plac budowy wygląda teraz.

 • Barierka przy ul. Jarosławskiej

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński przedstawił plan zamontowania barierki ochronnej przy ul. Jarosławskiej.

Mieszkanka pani Teresa Ratajczak powiedziała, że chce zabezpieczyć swój budynek.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński zaproponował ustawienie barierki na zakręcie w miejscu skrzyżowania ul. Jarosławskiej z ul. Czarnieckiego oraz poinformował, że koszt ustawienia barierki przekroczy 10 tys. zł.

 • Wniosek mieszkańców w sprawie remontu ul. Szpitalnej

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński poinformował, że do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek podpisany przez 1000 mieszkańców Puszczykowa z prośbą o przeprowadzenie remontu ul. Szpitalnej.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański uważa, że budowę i remonty ulic powinno przeprowadzać się z uwzględnieniem rankingu. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że stan ul. Szpitalnej jest dramatyczny i w tym przypadku należy rozważyć odejście od rankingu.

Radny Filip Ryglewicz zapytał, ile czasu potrzeba na przeprowadzenie remontu tej ulicy. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że gdyby pominąć ranking to Urząd Miejski mógłby podjąć się realizacji tej ulicy w 2017 roku.

Radny Władysław Hetman przypomniał, że Starosta Poznański zobowiązał się do wykonania parkingu w zamian za przekazanie pewnego gruntu.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zaproponował wysłanie pisma do władz powiatu, żeby wykonali parking przy szpitalu, ponieważ służy on pacjentom.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że mieszkańcy wnioskują o przeprowadzenie remontu ulicy a nie wybudowanie parkingu przy szpitalu.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zapytał, czy istnieje możliwość wystosowania pisma do szpitala z pytaniem, kiedy zrobią parking. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że po rozmowie z Prezesem szpitala, którą odbył miesiąc temu wie, że szpital nie zajmie się tematem parkingu dopóki nie wybuduje bloku operacyjnego. Priorytetem dla szpitala jest blok operacyjny.

Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała przedstawienie tematu na najbliższej sesji Rady Miasta.

 • Kosze na śmieci

Radny Filip Ryglewicz zaproponował ustawić większą liczba koszy na terenie Puszczykowa w celu zmniejszenia ilość śmieci na terenie miasta i w lesie oraz podał ich przykładowe lokalizacje. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że wskazane miejsca należą do WPN.

 • Problem psich odchodów
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował przeprowadzenie akcji edukacyjnej w sprawie psich odchodów (np. plakaty zachęcające do zbierania odchodów po zwierzętach, ustawienia koszy z woreczkami na psie odchody).

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński uważa, że pomysł ustawienia koszy z woreczkami na psie odchody na koszt miasta jest niezasadny. Dodał, że zabudowa w Puszczykowie jest rozproszona i mieszkańcy mogą wyprowadzać psy na własnych posesjach lub na terenie WPN, a jeżeli wyprowadzają psy na chodniku to powinni skorzystać z ofert sklepów zoologicznych i zakupić akcesoria do sprzątania psich odchodów. Tak sprzątnięte odchody można wyrzucić do miejskich koszy na odpady komunalne.

 • Porzucony wrak auta przy ul. Wysokiej
   
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy Urząd Miejski zajmie się porzuconym wrakiem auta przy ul. Wysokiej między ul. Lipową a ul. Poznańską. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że ul. Wysoka to droga wojewódzka, więc problem należy zgłosić do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

 • Nowa bezpłatna linia autobusowa
   
Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że zgodnie z założeniami Urzędu Miejskiego bezpłatna linia autobusowa miała zostać uruchomiona 1.04.2016 r. W pierwszym przetargu nie wyłoniono przewoźnika spełniającego wszystkie kryteria. Przewoźnika wyłoniono dopiero w drugim z przeprowadzonych przetargów, po zmianie istotnych warunków zamówienia. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że proponowany termin uruchomienia linii to 4.05.2016 r.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Jana Łagody, że są to autobusy 7-8 metrowe.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że firma wyłoniona w drodze przetargu będzie gotowa rozpocząć usługi przewozowe od dnia 4 maja 2016 r. oraz, że do tego czasu zostanie ogłoszony i rozreklamowany nowy rozkład jazdy autobusu.

 • Środki wyprowadzone z konta Urzędu Miejskiego
   
Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że policja przekazała śledztwo za granicę i aktualnie prowadzone jest w Estonii.

 • Sprawa sądowa byłego Przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Czyża
   
Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że wyrok był dla nas korzystny i stanowi, że pan Zbigniew Czyż jest zobowiązany oddać pieniądze, jednak złożył odwołanie od tego wyroku do sadu drugiej instancji.

 • Plan pracy Komisji Rozwoju na 2016 r.
   
Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański przedstawił plan pracy Komisji Rozwoju na 2016 r.

Plan nie uzyskał akceptacji radnych ze względu na braki, w związku z tym zostanie ponownie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Komisji Rozwoju.

O godz. 19:30 Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 4/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 21 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.2.4.2016

Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 19:47

Temat:
 1. Informacja na temat projektu dotyczącego systemu stacji rowerowych na terenie Puszczykowa i Komornik - Władysław Harasimowicz, Lokalna Grupa Działania PROGRES.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Puszczykowo Stare),
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Niwka),
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6,
 • zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo.
 1. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1 . Informacja na temat projektu dotyczącego systemu stacji rowerowych na terenie Puszczykowa i Komornik - Władysław Harasimowicz, Lokalna Grupa Działania PROGRES.
Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Progres Władysław Harasimowicz poinformował o zbliżającym się naborze wniosków na konkurs w podziałaniu 3.3.1. Inwestycje w zakresie transportu miejskiego. Przedstawiona została prezentacja dotycząca planowanej aplikacji o dofinansowanie projektu. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

O godzinie 17:15 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, do kiedy trwa nabór wniosków. Pan Władysław Harasimowicz odpowiedział, że nabór trwa do dnia 31.05.2016 r.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy została już wskazana lokalizacja punktów, gdzie będą znajdowały się stacje z rowerami. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że Urząd Miejski został poproszony o wstępne wskazanie miejsc 10 lokalizacji.

Pan Władysław Harasimowicz powiedział, że na tym etapie prac nad wnioskiem największe znaczenie ma liczba stacji i liczba rowerów, które planuje się zakupić, a ich lokalizacja jest wstępna.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy planowany wkład własny Miasta Puszczykowa będzie uzależniony od liczby stacji na terenie Puszczykowa. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że na terenie Puszczykowa ma się znajdować 10 stacji, a na terenie Komornik 16.

Pan Władysław Harasimowicz zauważył, że nie każda stacja ma taką samą liczbę stanowisk rowerowych, więc trudno dzielić koszty projektu wybierając tylko jedno kryterium.

Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy do planowanego systemu będzie można podłączyć, działający w Poznaniu, Poznański Rower Miejski (PRM). Pan Władysław Harasimowicz odpowiedział, że planowana infrastruktura i system będą kompatybilne z PRM. Jego przygotowaniem ma się zajmować firma Nextbike, która tworzyła PRM.

Radny Jan Łagoda zapytał, czy korzystanie z rowerów będzie możliwe z wykorzystaniem Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w okresie trwałości projektu nie będzie możliwe połączenie planowanego systemu z systemem poznańskim.

Radny Maciej Krzyżański zapytał, ile wynosi okres trwałości projektu. Pan Władysław Harasimowicz odpowiedział, że okres trwałości projektu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń to 3 lata, a dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń to 5 lat. LGD Progres planuje skorzystać z możliwości ustalenia 5-letniego okresu trwałości projektu.

Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Puszczykowo Stare)

Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

O godzinie 18:00 radna Małgorzata Hempowicz wyszła (obecnych 6 radnych).

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Puszczykowo Stare).
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

O godzinie 18:05radna Małgorzata Hempowicz wróciła (obecnych 7 radnych).

 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Niwka)

Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

Radny Łukasz Grzonka zapytał w którym roku miasto przejęło te grunty. Pan Waldemar Luther odpowiedział, że do 2006 r. lub 2007 r. miasto było właścicielem działki nr 971/1/3. Jeżeli chodzi o działkę nr 967/2 to została ona zamieniona za działkę nr 971/2.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Niwka).
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, jak jest proponowana dopuszczalna powierzchnia zabudowy w tym planie. Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że należy się nad tym zastanowić w trakcie prac nad planem.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, ile czasu potrzeba na uchwalenie takiego planu. Pani Alina Stempniak odpowiedział, że procedura uchwalenia nowego planu może zająć ok. 10 miesięcy.

Radny Łukasz Grzonka zgłosił postulat, żeby wyrazić zgodę na przystąpienie do sporządzenia planu i w zamian zobligować wnioskodawcę do zapewnienia określonej liczby miejsc parkingowych na terenie posiadanej przez siebie nieruchomości.

Burmistrz Andrzej Balcerek stwierdził, że w pobliżu piekarni nie ma miejsca na stworzenie przejścia dla pieszych.

Radna Agata Wójcik stwierdziła, że zdumiewa ją tryb i tempo wywołania planu, którego wnioskodawcą jest tylko 1 mieszkaniec.

Radny Tomasz Potocki zapytał czy skoro rozważamy sporządzenie planu na prośbę 1 mieszkańca, to czy można go obciążyć kosztami związanymi z procedurą. Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że uchwała jest tworzona w interesie społecznym i nie można obciążać mieszkańców kosztami.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowa, arkusz 6.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały.

Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił, dostarczoną przez wnioskodawcę prezentację dotyczącą planu stworzenia muzeum motoryzacji. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Radny Łukasz Grzonka zauważył, że sytuacja jest inna niż przedstawiona w poprzednim punkcie obrad. Dla wskazanego obszaru plan był tworzony niedawno i wcześniej właściciel gruntu nie zgłaszał potrzeb jakie zawarł teraz w swoim wniosku. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że sytuacja mieszkańca zmieniła się od momentu uchwalenia ostatniego planu.

Radny Maciej Krzyżański stwierdził, że obie sprawy muzeum motoryzacji oraz Piekarni - Cukierni Jacek Błaszkowiak to podobne sytuacje i oba pomysły przyniosą pozytywne skutki dla miasta.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 • zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".

Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, kiedy wpłynie oficjalna decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na temat poprawności wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że dopiero po uchwaleniu nowego Planu Gospodarki Nieskoemisyjnej (PGN) zostanie przekazany do zaopiniowania WFOŚiGW.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0 , „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad 3. Sprawy bieżące:

 • Aplikacja Alertownik

Radny Tomasz Potocki zapytał czy Urząd Miejski jest zainteresowany bezpłatnym testowaniem przez 1 miesiąc aplikacji Alertownik i późniejszym jej utrzymaniem oraz czy będą prowadzone rozmowy z Fundacją Veracity na ten temat. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nawiązano kontakt z Fundacją Veracity i zaplanowano spotkanie.

 • Pytanie o dom spokojnej starości na Starym Puszczykowie

Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Urząd Miejski wie o planach budowy na starym Puszczykowie obiektu wielkopowierzchniowego (3000 m2 przeznaczonego na dom spokojnej starości). Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że do Urzędu Miejskiego nie wpłynął żaden wniosek odpowiadający opisowi.

 • Pytanie o autobusy

Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy został wybrany przewoźnik planowanej bezpłatnej linii autobusowej i czy jej rozkład jazdy zostanie skoordynowany z rozkładem jazdy pociągów. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że w środę 23.04.2016 r. przetarg zostanie rozstrzygnięty.

Radny Maciej Krzyżański zapytał na jak długo został zamknięty przejazd kolejowy przy ul. 3 Maja. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że wie o zamknięciu przejazdu na 4 dni.

 • Pytanie o remont ul. Szpitalnej

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy Urząd Miejski planuje remontować ul. Szpitalną. (pytanie wynika z wniosku przekazanego przez mieszkankę Puszczykowa). Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że prace w tym zakresie realizowane są zgodnie z prowadzonym rankingiem ulic i odpowiedź na pismo została już przekazana mieszkance.

 • Pytanie o dworzec kolejowy w Puszczykówku
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Urząd Miejski planuje zgłosić do Powiatowego Konserwatora Zabytków niszczenie dworca przy stacji PKP w Puszczykówku. Zniszczenia powstają na skutek przebudowy PKP. Podkopano fundamenty, z których teraz odpadają cegły. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że zapozna się ze sprawą.

 • Pytanie o kosz przy ul. Wczasowej

Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy Urząd Miejski ma możliwość przestawienia kosza przy ul. Wczasowej? Znajduje się on na skrzyżowaniu ul. Wczasowej i przejścia leśnego. Kosz z daleka stwarza wrażenie osoby, chcącej wtargnąć na jezdnię. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że zapozna się ze sprawą.

 • Pytanie o planowane utwardzenie ul. Polnej

Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy ustalono termin spotkania z mieszkańcami ul. Polnej w sprawie modernizacji nawierzchni drogi. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że na razie nie ma pewności, że nawierzchnia zostanie wykonana (cena jest negocjowana).

Radna Małgorzata Hempowicz poprosiła o przygotowanie zestawienia kosztów realizacji ul. Polnej „metodą tradycyjną" i przy wykorzystaniu metody GeoCrete? Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że drogi o takich parametrach nie można utwardzić tradycyjnymi metodami, np. asfaltem czy kostką.

 • Dalsza dyskusja nt. projektu dotyczącego systemu stacji rowerowych

Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że termin składania wniosków o dofinansowanie mija 31.05.2016 r i Pan Władysław Harasimowicz chce poznać stanowisko Rady Miasta.

Radny Władysław Hetman odpowiedział, że przed wyrażeniem zdania w tym temacie chce zapoznać się z materiałami, które nie zostały wcześniej przekazane radnym.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że stowarzyszenie LGD Progres chce się dowiedzieć, czy radni popierają tę inicjatywę i czy stowarzyszenie ma przygotowywać dokumentację do projektu, ponieważ to wiąże się z kosztami. Temat będzie omawiany na następnym posiedzeniu komisji

O godz. 19:47 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 3/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 22 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.3.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 21:07
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • określenia przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Puszczykowie (druk nr 109),
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 115),
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 116),
 • zaliczenia do kategorii dróg miejskich (druk nr 117),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 698/12 i 701/14 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek (druk nr 118),
 • upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania." (druk nr 112).
 1. Perspektywy współpracy Miasta Puszczykowa z Gminą Mosina.
 2. Kontynuacja dyskusji nt. promocji miasta oraz aktualizacji strategii rozwoju miasta.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagody, chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • określenia przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Puszczykowie (druk nr 109)
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 115)
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że planowana dzierżawa wynosi 3 lata.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 116)
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.
Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że powierzchnia nieruchomości przy ul. Łąkowej to 1862 m2, a cena dzierżawy wynosi 0,93 zł za m2 za rok.

O godzinie 17:40 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 6 radnych).

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że w przypadku nieruchomości przy ul. Nadwarciańskiej cena dzierżawy wynosi 0,95zł za m2 za rok.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 1, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zaliczenia do kategorii dróg miejskich (druk nr 117)
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że jeżeli właściciel fragmentu ul. Sportowej nie wyraża zgody na sprzedaż gruntu, to można go przejąć wyłącznie przy wykorzystaniu przepisów specustawy drogowej, wtedy decyzję o wywłaszczeniu terenu za odszkodowaniem wydaje Starosta Poznański.

Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że należy liczyć się z kosztami wypłaty odszkodowania po przeprowadzeniu wywłaszczenia oraz dodał, że w ten sposób będzie możliwe wprowadzenie na tym fragmencie ul. Sportowej ruchu jednokierunkowego.

Przewodniczący Jakub Musiał zgłosił wniosek o zobowiązaniu Burmistrza Miasta Puszczykowa do wszczęcia postępowania w trybie specustawy drogowej, w celu wydzielenia fragmentu drogi łączącej ul. Sportową z ul. Poznańską (część działka 697, obręb Puszczykowo).

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Puszczykowa do wszczęcia postępowania w trybie specustawy drogowej w celu wydzielenia fragmentu drogi łączącej ul. Sportową z ul. Poznańską (część działka 697, obręb Puszczykowo).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Radny Łukasz Grzonka zwrócił uwagę, że tytuł projektu uchwały jest błędny i zamiast kategorii dróg miejskich powinna być kategoria dróg gminnych.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że błąd w tytule zostanie poprawiony.

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że zaliczenie określonych działek do kategorii dróg wynika z tego, że działka przylegająca do jakiejkolwiek drogi musi mieć dostęp do drogi publicznej. Rynek obecnie nie jest droga publiczną, jest drogą wewnętrzną będąca własnością miasta.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy te czynności należy rozumieć jako zmianę formalną, nie niosącą za sobą następstw. Pan Waldemar Luther odpowiedział, że droga nadal będzie należała do gminy, ale będą jej dotyczyły przepisy drogi miejskiej, a nie tak jak do tej pory drogi wewnętrznej.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg miejskich.
Wynik głosowania: „za"- 0 głosów, „przeciw"- 5, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.
 
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 698/12 i 701/14 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek (druk nr 118)
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy projekt zakłada sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budynkami i jaki jest status innych nieruchomości na terenie Rynku. Pan Waldemar Luther odpowiedział, że reszta działek została już sprzedana dzierżawcom, zgodnie z zawartymi wcześniej umowami.

Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jest przeciwny sprzedaży tych dwóch działek oraz zwraca uwagę, że w uzasadnieniu powinno zostać dopisane jeszcze jedno zdanie „pod warunkiem, że nikt inny nie chciałby kupić tej nieruchomości". Pan Waldemar Luther odpowiedział, że sytuacja jest szczególna, ponieważ dzierżawca przed rozpoczęciem budowy złożył wniosek, w którym była zawarta informacja, że jeżeli wybuduje nieruchomość na działce należącej do miasta, to po określonym czasie będzie mógł zwrócić się do Urzędu Miejskiego o przeniesienie prawa własności gruntu pod wybudowaną nieruchomością i ma w tej sytuacji pierwszeństwo.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 698/12 i 701/14 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek.
Wynik głosowania: „za"- 4 głosów, „przeciw"- 2, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Burmistrz Andrzej Balcerek zakomunikował radnym, którzy byli przeciwni, że umowy zawarte z dzierżawcami były skonstruowane w ten sposób, że miasto jest zobligowane do sprzedaży tych nieruchomości.

 • upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" (druk nr 112)
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił wniosek pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" oraz przedstawił rozwiązania zawarte w koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dotyczącej wniosku. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że koncepcja pozostawia dowolności w wyborze modeli ławek i ich usytuowaniu. Ścieżka o nieregularnym i naturalnym kształcie będzie służyć do jazdy wyczynowej na rowerze oraz, że celem planowanej inwestycji jest poprawa widoku na Wartę i na północną część terenu.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że koncepcja nie stoi w sprzeczności z koncepcją Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego (PTS). Okres trwałości projektu to 5 lat, dopiero po tym czasie będzie można wprowadzić nowe elementy na tym obszarze.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że zbiornika wodnego nie obejmuje regulamin konkursu, dlatego go nie uwzględniono. Znajdują się tam siedliska Natury 2000.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy wskazana w koncepcji utwardzona ścieżka to ścieżka rowerowa. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że jest to ścieżka do wyczynowej jazdy na rowerze, dodał również, że planowane są 3 rodzaje utwardzenia.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że planowana utwardzona ścieżka rowerowa ma mieć 1200 m2 powierzchni, szerokość 3 m, długość 400 m.

Radny Łukasz Grzonka stwierdził, że dla potrzeb MTB trasa ta jest za krótka oraz dodał, że w zeszłym roku zamontowano nowe ławki i nie widzi potrzeby zakupu nowych.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że planowana liczba nowych ławek to 12 sztuk oraz dodał, że ścieżka do wyczynowej jazdy na rowerze jest dłuższa od zaproponowanej w projekcie przez PTS.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad 2. Perspektywy współpracy Miasta Puszczykowa z Gminą Mosina.

Przewodniczący Jakub Musiał zapowiedział, że w pierwszej połowie kwietnia jest planowane wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta Puszczykowa oraz komisji z Mosiny. Ma to służyć dalszej współpracy obu gmin.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Puszczykowo miało już okazje współpracować z Mosiną. Należy liczyć się z tym, że nie we wszystkich kwestiach obie gminy będą zajmować takie same stanowiska, ale Urząd Miejski nie widzi przeszkód dla takiej współpracy.

Ad 3. Kontynuacja dyskusji nt. promocji miasta oraz aktualizacji strategii rozwoju miasta.

Mieszkanka Gabriela Ozorowska przedstawiła prezentację przygotowaną i zaprezentowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa podczas I Kongresu Polskich Miast Ogrodów w Mieście Ogrodzie Podkowie Leśnej.

Sekretarz Maciej Dettlaff podniósł temat Strategii Rozwoju Miasta (SRM). Uważa, że oferta zaprezentowana przez panią Iwonę Gasińską-Mulczyńską z Design Thinking Poznań jest niedostosowana do potrzeb samorządu. Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że działania zaproponowane przez firmę nie kończą się stworzeniem dokumentu SRM oraz, że zaproponowana cena jest za wysoka.

Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że odnosi wrażenie, że Urząd Miejski nie chce, żeby taki dokument powstał. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nie zgadza się z taką oceną.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy po zakończeniu spotkań warsztatowych Urząd Miejski otrzyma od firmy Design Thinking Poznań dokument, będący Strategią Rozwoju Miasta. Radna Małgorzata Szczotka odpowiedziała, że Design Thinking Poznań wskaże kierunki rozwoju i promocji dla miasta.

Radna Małgorzata Hempowicz powiedział, że mimo osobistej aprobaty dla metody pracy zaproponowanej przez firmę Design Thinking Poznań, najważniejsze jest to co osiągniemy dla miasta. Radna Małgorzata Hempowicz przypomniała, że przedstawiona oferta nie zapewniała stworzenia dokumentu SRM oraz podkreśliła, że firmie brak doświadczenia w samorządzie.

Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że Komisja Rozwoju prosi o podjęcie rozmów z panią Iwoną Gasińską-Mulczyńską w celu ustalenia czy dokument, który powstanie po zakończeniu pracy jej zespołu będzie SRM.

4. Sprawy bieżące.

Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.

O godz. 21:07 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 2/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 10 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.2.2.2016

Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 20:33

Temat:
 1. Informacja nt. nowej linii autobusowej w Puszczykowie.
  2. Innowacyjna technologia utwardzania dróg - prezentacja.
  3. Omówienie problemów związanych z ustawą krajobrazową.
  4. Sprawy bieżące.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność Przewodniczącego Komisji Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 1 Informacja nt. nowej linii autobusowej w Puszczykowie.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański poprosił przedstawiciela Urzędu Miejskiego o przedstawienie informacji na temat nowej linii autobusowej w Puszczykowie.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński przedstawił informacje nt. nowej linii autobusowej w Puszczykowie. Nowy plan transportu autobusowego zakłada skomunikowanie górnego Puszczykowa z pozostałą częścią miasta, gdzie pasażerowie mogliby przesiąść się na autobus ZTM lub Eko-Rondo oraz transport kolejowy. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że planowana linia ułatwi dojazd dzieci z górnego Puszczykowa do szkół oraz przedstawił kalkulację finansową. Przewoźnik zostanie wyłoniony w wyniku przetargu. Uruchomienie linii jest planowane na 1 kwietnia 2016 r.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zgłosił, że mieszkańcy ul. Jastrzębiej nie są zadowoleni z przebiegu trasy przy ich ulicy. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że ul. Jastrzębia jest przygotowana na przejazd pojazdów do 3 ton.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zawnioskował o skrócenie linii autobusowej. Zaproponował, żeby autobus nie dojeżdżał do ul. Jastrzębiej. Radny Jan Łagoda powiedział, że według stanu jego wiedzy mieszkańcy chcą skomunikowania ul. Jastrzębiej z resztą miasta.

Mieszkanka Pani Dominika Cofta zapytała o liczbę kursów autobusów. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że planowana liczba przejazdów to 10-12 busów na dobę. Autobusy przejeżdżałyby przez ul. Jastrzębią od 5:00 do 18:00.

Pani Dominika Cofta stwierdziła, że skoro autobusy mają mieć mniejszy rozmiar niż przypuszczała, to pomysł jej się podoba i proponuje wprowadzić więcej kursów, także w godzinach wieczornych.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że godziny i częstotliwość przejazdów są na razie wstępne. Brane pod uwagę było natężenie ruchu oraz liczba osób, jeżdżących w danych godzinach. Planowana umowa jest elastyczna, można zmieniać trasę i liczbę kursów stosownie do aktualnych potrzeb.

Radny Łukasz Grzonka uważa, że linia autobusowa nie powinna być skracana ze względu na likwidację przejścia przez przejazd kolejowy przy ul. 3 Maja. Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański wycofał swój sprzeciw wobec przebiegu trasy autobusu.

Radny Łukasz Grzonka wyraził zaniepokojenie dotyczące częstych zmian rozkładu jazdy pociągów oraz zaproponował zapis w § 3 umowy o możliwości dostosowywania rozkładu jazdy autobusów do rozkładu jazdy pociągów. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że taki zapis znajduje się już w § 3 umowy.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy istnieje kalkulacja kosztów wprowadzenia zupełnie bezpłatnej linii. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że istnieje możliwość stworzenia takiej kalkulacji. Zyski względem poniesionych kosztów takich jak druk biletów, zakup kasowników, zatrudnienie kontrolerów będą niewielkie.

Radny Filip Ryglewicz zgłosił propozycję wydłużenia linii do ul. Klonowej. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział. że założenie tej linii jest inne. Chodzi o skomunikowanie górnego Puszczykowa z resztą miasta, gdzie mieszkańcy będą mogli przesiąść się na inny autobus lub pociąg. Celem nie jest wprowadzanie darmowej komunikacji na terenie całego miasta, choć istnieje możliwość rozwoju linii autobusowej w przyszłości.

Radny Łukasz Grzonka zapytał ile kilometrów będzie wynosić linia. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że trasa do szpitala to 13,2 km, natomiast trasa do ul. Jastrzębiej to 12,2 km. Mapa stanowi załącznik do prtokołu.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zapytał, czy istnieje konieczność budowania nowych przystanków. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że ze względu na rozmiar busów wystarczą tablice informacyjne z rozkładem jazdy.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, jaka liczba wozokilometrów jest przewidziana dla tej linii miesięcznie. Zastępca Burmistrza Miasta Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest to 167 km wozokilometrów dziennie.

O godzinie 17:50 do obradujących dołączył Przewodniczący Komisji Jakub Musiał (obecnych 7 radnych).

Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy busy będą kursowały w soboty. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie są planowane połączenia w soboty. Kwestia jest rozwojowa, jednak zakłada się przewozy wyłącznie w dni robocze, ponieważ celem darmowej komunikacji jest głównie dowóz dzieci do szkół.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie akceptacji rozkładu jazdy oraz przebiegu trasy autobusów.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rozkład jazdy oraz przebieg trasy autobusów zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie bezpłatności linii autobusowej.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Inicjatywa bezpłatnej linii autobusowej została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 2. Innowacyjna technologia utwardzania dróg - prezentacja.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przekazał głos przedstawicielom firmy VanStab - Pawłowi Cieślińskiemu i Pawłowi Posadzemu.

Pan Paweł Posadzy z firmy VanStab przedstawił prezentację dotyczącą produktu GeoCrete oraz kładzenia nawierzchni z jego wykorzystaniem. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, gdzie można zobaczyć nawierzchnie wykonane przez VanStab. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że taka nawierzchnia znajduje się we Wrocławiu oraz w Babimoście, jednak żadna nie została wykonane przez firmę VanStab.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, jakie wady ma zaprezentowana metoda. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że sama nawierzchnia nie ma wad, jeżeli procedura jej kładzenia jest wykonana poprawnie. Jedyne wady mogą powstać na skutek błędów wykonawcy (np. brak badań gleby, złe proporcje, zbyt płytka lub głęboka stabilizacja gruntu, złe operowanie wodą).

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, jakie są obowiązki inwestora oraz koszty związane z utrzymaniem nawierzchni. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że droga wykonana przez VanStab ma takie same parametry jak droga wykonana metodą tradycyjną i nie wymaga dodatkowej konserwacji.

Radny Maciej Krzyżański zapytał jak wygląda odwodnienie takiej nawierzchni. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że nawierzchnię cechuje brak przepuszczalności i woda spływa poza jej krawędzie.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zapytał, czy w tej sytuacji woda spływa na posesje. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że w przypadku bliskości posesji można wykonać rynny.

Radny Filip Ryglewicz zapytał o modernizację starych zniszczonych dróg, czy należy zerwać starą nawierzchnię drogi przed położeniem proponowanej nawierzchni. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że tańszym rozwiązaniem jest zerwanie starej nawierzchni drogi oraz stworzenie nowej nawierzchni przy wykorzystaniu metody GeoCrete.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, jaki jest koszt nałożenia nakładki (kostka lub asfalt) na nawierzchnię GeoCrete. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że jest to koszt 40 - 60 zł za m2. Końcowe koszty zależą od wyłonionego wykonawcy.

Radny Łukasz Grzonka zapytał czy proponowane rozwiązanie spełnia wymagania nadzoru budowlanego i polskich przepisów budowlanych. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że spełnia.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, jakie jest dopuszczalne obciążenie drogi wykonanej tą metodą. Przedstawiona dopuszczalna masa pojazdów to ok. 3 - 3,5 tony, a co się stanie, jeżeli drogą przejedzie pojazd o większej masie. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że nie wiadomo, żeby od sporadycznego ruchu pojazdów o wyższej masie droga ucierpiała. Ważne jest określenie parametrów nacisku. Jeżeli parametry nacisku zostały źle określone to nawet w przypadku metody tradycyjnej droga pęka. W przypadku GeoCrete droga się ugina.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, dlaczego nie stosuje się powszechnie prezentowanej metody, skoro jest tak atrakcyjna. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że istnieje kilka równoważnych powodów: strach gminy przed nieznaną metodą, duża odpowiedzialność, ciążąca na władzach samorządu oraz istnienie lobby w branży budowania dróg, które nie pozwalają się przebić innowacyjnej metodzie.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński zapytał radnych o zdanie i ich stosunek do przedstawianej metody oraz zaproponował przeprowadzenie badań ulic.

O godzinie 18:58 radny Łukasz Grzonka wyszedł (obecnych 6 radnych).

Przewodniczący Jakub Musiał odpowiedział, że radni zgadzają się na rozpoczęcie rozmów z firmą VanStab na temat wykonania nawierzchni jednej z puszczykowskich ulic.

Ad. 3. Omówienie problemów związanych z ustawą krajobrazową.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła problemy, wynikające z nowelizacji ustawy krajobrazowej. Omówiła procedurę przyjęcia lokalnych zasad sytuowania małej architektury oraz wspomniała o możliwości wystąpienia konieczności zmiany audytu.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy konieczne jest umieszczenie w lokalnych zasadach sytuowania małej architektury opłat za reklamy oraz czy można od nich odstąpić i uwzględnić wyłącznie zapis o karach za nieprzestrzeganie zasad. Pan Jacek Nowak z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedział, że Rada Miasta może, ale nie ma obowiązku wprowadzać opłat za reklamy.

Przewodniczący Jakub Musiał poprosił o zastanowienie się nad tym, czy Rada Miasta chce regulować krajobraz miasta uchwałą krajobrazową czy wystarczy regulacja na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała opracowywanie bardziej szczegółowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Radny Maciej Krzyżański zaproponował rozpoczęcie pracy nad uchwałą krajobrazową, tak aby wysłać nasze propozycje dla celów audytu wojewódzkiego. Podał przykłady już podjętych uchwał reklamowych, np. w Józefowie, Gdańsku i Żorach.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy podejmując uchwałę o przystąpieniu do opracowywania lokalnych zasad sytuowania małej architektury, należy podjąć uchwałę w konkretnym terminie.

Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie ma konkretnego terminu, ale miasto będzie zobligowane do wykonania tej uchwały

Przewodniczący Jakub Musiał zaproponował rozpoczęcie pracy nad uregulowaniem krajobrazu bez formalnego wiązania się uchwałą i przeprowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie.

Sekretarz Maciej Dettlaff wyraził aprobatę dla ogłoszenia konsultacji społecznych. Należy zauważyć różnicę między procedurą uchwalania uchwały zgodnie z ustawą krajobrazową, a tworzeniem katalogu mebli miejskich.

Radny Maciej Krzyżański powiedział, że miasto powinno dać przykład mieszkańcom tworząc katalog małej architektury i wykładzin miejskich.

Przewodniczący Jakub Musiał stwierdził, że uchwała nie zostanie podjęta, ale przystąpimy do dyskusji publicznej w tym temacie.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński opowiadając na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego powiedział, że stanowisko PKP jest takie, że na tym etapie robót nie są uwzględniane żadne zastrzeżenia i poprawki do planów. Plany zostały zatwierdzone przez Urząd Miejski oraz konserwatora zabytków w 2009 roku.

Pan Karol Witkowski, najemca lokalu przy dworcu kolejowym w Puszczykówku, zgłosił swoje obiekcje co do prac remontowych wykonywanych na stacjach w Puszczykowie oraz w Puszczykówku. Główne problemy to różnice poziomów budowanych peronów i dworców, obecność słupów oraz planowany płot przed budynkami dworców o wysokości ok. 1,5 m.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że można nadal próbować interweniować. Urząd Miejski poprze inicjatywę mieszkańca i udzieli mu wsparcia, jeżeli takie będzie konieczne.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał o możliwość zaproszenia telewizji i innych mediów.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd Miejski nie podejmie inicjatywy przeciw inwestycji krajowej, ale jeśli to będzie inicjatywa mieszkańców, to wypowie się w tej sprawie.

O godz. 20.33 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 1/16 posiedzenia Komisji Rozwoju które odbyło się w dniu 20 stycznia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.1.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 20:55
 
Tematy:
 1. Przedstawienie informacji nt. nowej linii autobusowej na terenie Puszczykowa.
 2. Zakole Warty - dalsze prace nad koncepcją zagospodarowania.
 3. Koncepcja zagospodarowania Skweru Władysława Tomaszewskiego.
 4. Informacja nt. koncepcji odwodnienia Miasta.
 5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza - informacja nt. złożonych uwag oraz sposobu ich rozstrzygnięcia.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa,
- zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
- ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Puszczykowa,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego.
 1. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 7 radnych (chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 1. Przedstawienie informacji nt. nowej linii autobusowej na terenie Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił założenia dotyczące utworzenia nowej, bezpłatnej linii autobusowej, która miałaby połączyć Stare Puszczykowo z centrum miasta, szkołami, ze szpitalem, oraz dworcami, jako punktami przesiadkowymi.
Następnie radni dyskutowali nad możliwym przebiegiem trasy autobusu m.in. radny Maciej Krzyżański wskazał, że mieszkańcy ulicy Jastrzębiej nie chcą, aby autobus na nią wjeżdżał, ponieważ zakłóci to spokój. Stwierdzono także, że konieczne jest połączenie z ul. Sobieskiego.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że uwagi radnych zostaną przekazane osobom odpowiedzialnym za specyfikację i na następnym posiedzeniu Komisji zostaną przedstawione możliwe rozwiązania dotyczące trasy. Sekretarz poinformował również, że na początku marca zostanie ogłoszony przetarg, w związku z czym w lutym specyfikacja musi zostać zatwierdzona.
 
Ad 3. Koncepcja zagospodarowania Skweru Władysława Tomaszewskiego.
Ewa Rybacka Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych poinformowała, że koncepcja zagospodarowania Skweru Władysława Tomaszewskiego była już przedstawiona na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, podczas którego radni zgłosili uwagi. Pani Ewa Rybacka dodała, że architekt został już poinformowany, że przedstawiona koncepcja jest zbyt futurystyczna, ławki i kosze na śmieci powinny zostać zamienione na bardziej stylowe, pasujące do charakteru tego miejsca, ponadto wniesiono o likwidację oczek wodnych.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał oddał głos pp. Fiedlerom.
Pan Marek Fiedler zwrócił uwagę, że skwer pełni też funkcję parkingu i na przełomie maja i czerwca zdarza się, że jednorazowo parkuje tam nawet siedem autokarów.
Pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że omawiana koncepcja przewiduje wyznaczenie dwóch miejsc parkingowych dla autokarów i sześć dla samochodów osobowych.
Podczas dalszej dyskusji wskazano m.in. na możliwość parkowania autokarów na terenie parkingu przy kościele, rozważano także lokalizację „parku podróżników", który ma upamiętniać laureatów Nagrody Bursztynowego Motyla, jednak nie określono konkretnego miejsca.
Sekretarz Maciej Dettlaff na zakończenie dyskusji dodał, że większość zgłoszonych w dniu dzisiejszym uwag, została już wcześniej przekazana projektantowi.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poinformował, że temat będzie jeszcze rozpatrywany na kolejnych posiedzeniach komisji.
 
Ad 5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza - informacja nt. złożonych uwag oraz sposobu ich rozstrzygnięcia.
 
Pani Alina Stempniak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami  wyjaśniła, że plan zakłada poszerzenie ulicy C. Ratajskiego o pas infrastruktury technicznej, częściowe  poszerzenie ul. Reymonta i Słowackiego. Pani Alina Stempniak dodała, że uwagi odnośnie szerokości pasa drogowego ulicy C. Ratajskiego nie zostały uwzględnione, ponieważ projekt ma doprowadzić do zgodności z przepisami, a drogi powiatowe powinny mieć możliwie jak największą szerokość i patrząc w przyszłość taką decyzje należy podjąć. Pani Alina Stempniak dodała również, że dla tego rejonu miasta w warunkach zabudowy przewidziano powrót do dachów spadzistych, do poszerzenia przygotowywana jest też ulica Słowackiego.
Następnie, w związku z negatywną wypowiedzią Pana Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego odnośnie projektu planu i zapytaniami mieszkańców, Pani Alina Stempniak powiedziała, że jeżeli Rada podejmie taką decyzję, to prace nad planem nie muszą być kontynuowane.
Głos zabrał przewodniczący Komisji Jakub Musiał, który powiedział, że najgorsze co może być, to brak planu dla danego terenu i zapytał, czy w danym miejscu można poszerzyć ulicę np. z drugiej strony.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że spowoduje to opór mieszkańców z drugiej strony tej ulicy a najbardziej zasadne jest wykorzystanie do poszerzenia ulicy C. Ratajskiego wydzielonych w tym celu pasów po zachodniej stronie jezdni przewidzianych w planie z 1989 roku.
 
Głos oddano także przybyłym na posiedzenie Komisji mieszkańcom, m.in. Panu Piotrowi Szymańskiemu i Elżbiecie Mazurowskiej, którzy wskazywali na konieczność dostosowania planu do istniejącej zabudowy, zabytkowych zadrzewień i charakteru tej części miasta.
 
Pani Alina Stempniak dodała, że Powiatowy Konserwator Zabytków nie zgłaszał sprzeciwu i uzgodnił cały projekt planu.
 
Następnie dyskutowano też na temat sięgaczy w rejonie ulicy Słowackiego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zwróciła uwagę, że pojawiły się głosy protestu, wobec takich rozwiązań.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie są to protesty właścicieli, którzy chcą podzielić działki i przedstawili sensowne rozwiązanie.
 
Podczas dalszej dyskusji negatywnie na temat zaproponowanych rozwiązań wyrazili się Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski oraz radna Agata Wójcik.
 
Wobec braku możliwości wypracowania porozumienia, przewodniczący Komisji Jakub Musiał po ponad trzech godzinach obrad przerwał posiedzenie i zapowiedział kontynuację w poniedziałek 25 stycznia 2016 r.
 
/-/ Katarzyna Szykulska
protokolant