Protokół nr 10/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 8 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.10.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 20:46
 
Temat:

  1. Dyskusja nt. możliwości uzyskania przez Miasto Puszczykowo statusu uzdrowiska.
  2. Zapoznanie się z aktualnym stanem negocjacji z WPN w sprawie zakupu terenów m.in. ul. Podleśna, Mickiewicza bis itd.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały Rady Miasta dot. regulaminu budżetu obywatelskiego i dokonanie niezbędnych zmian.
  4. Zapoznanie się z aktualnym stanem pracy Stowarzyszenia Mikroregion WPN i dyskusja nad ewentualnym wystąpieniem Miasta Puszczykowo ze Stowarzyszenia.
  5. Dyskusja nad projektem uchwały Rady Miasta dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki oraz usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Dyskusja nt. możliwości uzyskania przez Miasto Puszczykowo statusu uzdrowiska.
Sekretarz Maciej Dettlaff opowiedział o wcześniejszych próbach uzyskania przez Miasto Puszczykowo statusu uzdrowiska. Przedstawił kryteria wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami niemożliwe jest uzyskanie przez Miasto Puszczykowo statusu uzdrowiska.

O godzinie 17:08 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 6 radnych).

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że aby gmina uzyskała status uzdrowiska konieczne jest potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców oraz klimatu w formie świadectwa. Odbywa się to na podstawie badań wykonywanych przez jednostki uprawnione do tego przez ministra właściwego ds. zdrowia. Następnie przez okres 3 lat należy kontynuować badania i monitorować ich wyniki. Niestety w Puszczykowie brak naturalnych surowców leczniczych.

Radna Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami niemożliwe jest uzyskanie przez Puszczykowo statusu uzdrowiska. Miasto nie posiada leczniczych surowców naturalnych i wywołując ten temat możemy narazić się na śmieszność.

Radna Małgorzata Szczotka oznajmiła, że w obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta nie ma informacji o potrzebie uzyskania statusu uzdrowiska przez Miasto. Najważniejszym celem strategii jest poprawa komfortu życia mieszkańców. Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie uważa, żeby staranie się o uzyskanie statusu uzdrowiska poprawiło komfort życia mieszkańców oraz dodała, że nie bez znaczenia pozostają także koszty badań.

Radny Filip Ryglewicz stwierdził, że należy skupić się na opracowaniu Strategi Rozwoju i Promocji Miasta oraz dodał, że nawet nie wiadomo, czy mieszkańcy chcą mieszkać w uzdrowisku.

Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że koszty badań mogą być dużo wyższe niż potencjalne wpływy do budżetu z tytułu opłaty środowiskowej. Radna Małgorzata Szczotka dodała, że jest dużo metod chronienia unikatowego klimatu Miasta, np. zapisy zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że uzdrowisko to prestiż. Gmina, która posiada status uzdrowiska jest lepiej postrzegana przez inwestorów i przyjezdnych.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że koszt badań to nie jest koszt 5-cyfrowy, a większy. W ostatnich latach tylko 1 miejscowość uzyskała status uzdrowiska (aktualnie jest 45 takich miejscowości w kraju). Istnieje możliwość, żeby wszystkie formy ochrony dotyczące miejscowości uzdrowiskowych wpisać do miejskich dokumentów planistycznych.

Mieszkaniec Arkadiusz Tetela powiedział, że pochodzi z miejscowości uzdrowiskowej i jego miasto rodzinne nie czerpało żadnych korzyści z tego tytułu.

Mieszkaniec Konrad Tuszewski powiedział, że Termy Maltańskie w Poznaniu nie zostałyby wybudowane, gdyby nie pierwotne poszukiwania złóż gazu przez prywatne firmy.

Mieszkanka Elżbieta Mazurowska powiedziała, że letnisko jest czymś innym niż uzdrowisko, zauważyła również, że ewentualne odwierty wykonywane w celu przeprowadzenia badań geologicznych mogą być bardzo uciążliwe dla mieszkańców.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie 5 warunków wymienionych w art. 34 ust. 1. Puszczykowo tych warunków nie spełnia.

Ad 2. Zapoznanie się z aktualnym stanem negocjacji z WPN w sprawie zakupu terenów m.in. ul. Podleśna, Mickiewicza bis itd.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił aktualny stan negocjacji z WPN w sprawie zakupu terenów (ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Dębowa, ul. Podleśna, ul. Przecznica, ul. Mickiewicza „bis", ulica przy cmentarzu).

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Szczotki, że działki prywatne i miejskie stanowią granicę WPN. Działki prywatne mogą mieć status działki leśnej i nie oznacza to, że znajdują się na terenie WPN.

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że postępowanie dotyczące wykupu działek zostało wstrzymane do czasu określenia przez Krajową Komisję Uwłaszczeniową, czy działki należące do WPN, a używane do tej pory jako drogi, mogą zostać skomunalizowane.

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie mieszkańca Wojciecha Orzechowskiego, że ul. Mickiewicza „bis" jest własnością prywatną i nigdy nie należała do Miasta.

O godzinie 18:37 przewodniczący Jakub Musiał zarządził przerwę, która trwała do godziny 18:52.

Ad 3. Dyskusja nad projektem uchwały Rady Miasta dot. regulaminu budżetu obywatelskiego i dokonanie niezbędnych zmian.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że założeniem budżetu obywatelskiego jest ułatwienie realizacji projektów zainicjowanych przez mieszkańców. Projektów nie mogą składać fundacje i stowarzyszenia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z inicjatywą wyszli członkowie fundacji zameldowani w Puszczykowie.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że zadaniem Komisji wskazanej w projekcie uchwały będzie wyłącznie techniczne zorganizowanie głosowania. Wcześniejszą weryfikację wniosków pod względem formalnym będą przeprowadzać właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

Radny Łukasz Grzonka zaproponował, żeby Rada Miasta lub poszczególne Komisje opiniowały projekty złożone przez mieszkańców.

Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że Rada Miasta opiniuje cały budżet i nie widzi sensu osobnego opiniowania przez radnych projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. O realizacji projektów ma decydować głosowanie mieszkańców.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że uprawnione do głosowania będą wszystkie zameldowane w Puszczykowie osoby, które ukończyły 16 lat. Wypełnione karty do głosowania będzie można oddać w Bibliotece Miejskiej oraz Urzędzie Miejskim lub wysyłać w formie skanu na e-mail Urzędu Miejskiego.

Mieszkaniec Cezary Wichniewicz powiedział, że wskazana w regulaminie najniższa wartość zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego to 25 000 zł i jego zdaniem ta kwota jest za wysoka i może uniemożliwić zrealizowanie inicjatyw, które wymagają mniejszych nakładów finansowych. Pan Cezary Wichniewicz powiedział, że należy przedstawić mieszkańcom, czym są zadania własne gminy i jakiego typu wnioski można składać.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jeżeli minimalna wartość zadania zostanie obniżona, to spowoduje to, że inicjatywy realizowane w ramach budżetu obywatelskiego będą mało znaczące. Należy pamiętać, że zgłaszane inicjatywy mają służyć wszystkim mieszkańcom Puszczykowa. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że pojęcie zadań własnych gminy zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ale nie każdy musi o tym wiedzieć, w związku z czym zostanie przeprowadzona akcja informacyjna.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że planowa akcja informacyjna pomoże przedstawić mieszkańcom czym są zadania własne gminy i jakie inicjatywy mogą zostać zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział przewodniczącemu Jakubowi Musiałowi, że zaproponowane obniżenie minimalnej wartości projektu zostanie rozważone. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że pożądane jest, żeby z inicjatyw zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego skorzystała jak największa liczba mieszkańców.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że podanie minimalnej wartość zgłaszanych projektów jest konieczne, w innym przypadku może zostać zgłoszonych 100 projektów, każdy o wartości 1000 zł. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że należy się zastanowić, czy projekt o tak niskiej wartości będzie miał szanse spełnić kryterium ogólnodostępności.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że zasady oceny formalnoprawnej są przejrzyste i jeżeli wniosek nie będzie spełniał kryteriów formalnych, to nawet proponowana komisja odwoławcza składająca się z radnych nie sprawi, że formalnie wadliwy wniosek zostanie oceniony pozytywnie.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wnioskodawca może skorzystać z zawartej w regulaminie procedury odwoławczej w postaci wniesienia protestu. Ocena formalna dokonywana jest na podstawie kryteriów formalnoprawnych.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie mieszkańca Konrada Tuszewskiego, że projekt, który znalazł się poza limitem budżetu obywatelskiego może zostać zrealizowany decyzją Rady Miasta poprzez uzupełnienie brakującej kwoty lub może zostać zrealizowany w ramach budżetu Miasta.

Ad 4. Zapoznanie się z aktualnym stanem pracy Stowarzyszenia Mikroregion WPN i dyskusja nad ewentualnym wystąpieniem Miasta Puszczykowo ze Stowarzyszenia.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN działa. Projekt nowego statutu Stowarzyszenia został przekazany do Urzędu Miejskiego. W najbliższym czasie zostanie przedstawiony nowy zarząd Stowarzyszenia.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy projekt nowego statutu Stowarzyszenia uwzględnia wnioski Komisji. Komisja zaproponowała, żeby każdą gminę reprezentowały 2 osoby, czyli burmistrz oraz przedstawiciel Rady Miasta. W razie nieuwzględnienia tych uwag istnieje możliwość wystąpienia gminy ze Stowarzyszenia.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że możliwość ewentualnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zależy od upływu terminu trwałości ostatniego projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.

Ad 5. Dyskusja nad projektem uchwały Rady Miasta dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że niemożliwa jest nowelizacja uchwały nr 147/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, ze względu na to, że wprowadzane zmiany są bardzo liczne i znaczące.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że zgodnie z poprzednią uchwałą organem opiniującym była ówczesna Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta. W projekcie nowej uchwały wprowadzono zapis, że burmistrz powołuje Komisję do spraw inicjatywy lokalnej i nie ma żadnych przeszkód, żeby w skład Komisji wchodzili również radni.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział przewodniczącemu Jakubowi Musiałowi, że we współpracy z biurem prawnym obsługującym Urząd Miejski zostanie ustalone, czy istnieje możliwość, żeby w uchwale znalazł się zapis, że w skład powoływanej przez burmistrza Komisji do spraw inicjatywy lokalnej wchodzili radni.

Ad 6. Sprawy bieżące.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że pracownicy Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przekazali sprawę instalacji tablic przy moście rogalińskim, zgodnie z właściwością, do Zarządu Dróg Wojewódzkich. W związku z opóźnieniami w montażu tablic wysłano monit.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnej Małgorzacie Hempowicz, że odpowiedź na pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa (w likwidacji) w sprawie zaniedbanego skweru Władysława Tomaszewskiego została wysłana w terminie. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zadeklarował, że do 15 sierpnia 2016 r. zostaną wykonane prace porządkowe na skwerze.

Radna Małgorzata Hempowicz przedstawiła możliwość udziału radnych w ogólnopolskiej konferencji dotyczącej ustawy krajobrazowej, która odbędzie się 9 września 2016 r. w Ciechanowie. W jednodniowej konferencji będą brali udział przedstawiciele samorządów ze Związku Miast Polskich. Radna Małgorzata Hempowicz dodała, że radna Agata Wójcik zadeklarowała chęć udziału w konferencji.
 
Radna Małgorzata Hempowicz przedstawiła możliwość udziału radnych w IV Kongresie Rewitalizacji Miast, który odbędzie się w dniach 19 - 20 września 2016 r. w Wałbrzychu. Koszt udziału jednej osoby wskazanej przez burmistrza zostanie pokryty przez Związek Miast Polskich. Radna Małgorzata Hempowicz wyraziła chęć wzięcia udziału w Kongresie.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w związku z planowaną zmianą organizacji ruchu na Rynku, Starostwo Powiatowe w Poznaniu nakazało namalować oznakowanie poziome na nawierzchni wybrukowanej wielobarwną kostką oraz zamontować oznakowanie pionowe.

Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił planowane zmiany organizacji ruchu na Rynku.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że w miejscu skradzionych ławek przy ul. 3 Maja zamontowano odremontowane ławki z odzysku. Policja zakończyła postępowanie z powodu braku możliwości wykrycia sprawcy kradzieży.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że budowa fragmentu ul. Sportowej przy markecie Społem oraz sklepie rowerowym zależy od decyzji radnych. Ulica nie znajduje się w rankingu, a do jej wykonania konieczne jest sporządzenie dokumentacji uwzględniające jej odwodnienie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę od Starosty.

Radni uznali, że należy zlecić sporządzenie dokumentacji dla budowy fragmentu ul. Sportowej.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania radnego Filipa Ryglewicza:
  1. Kosze miejskie są opróżniane w dni robocze około godziny 7:00. Kosze zapełniają się zbyt szybko przez wrzucanie do nich odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz odpadów generowanych przez robotników pracujących przy przebudowie dworców PKP.
  2. Nowo wybudowany parking przy Szkole Podstawowej nr 1 jest przeznaczony zarówno dla nauczycieli, pracowników administracji szkoły oraz rodziców uczniów. Stary parking dla nauczycieli zostanie zlikwidowany.
  3. Odbiór odpadów selektywnych odbywa się raz w miesiącu. Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt" nie ma jednolitego systemu odbioru odpadów w gminach należących do związku, np. w gminie Dopiewo odpady segregowane odbierane są 2 razy w miesiącu.
  4. Temat ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej jest skomplikowany. W celu opracowania optymalnego rozwiązania dla ruchu rowerowego oraz pieszego należy zatrudnić fachowców.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że procedura usunięcia wraku samochodu jest czasochłonna oraz generuje duże koszty dla gminy, na której terenie znajduje się wrak. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy samochód przy ul. Gwarnej faktycznie został porzucony.

O godz. 20:46 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant