Protokół nr 11/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 22 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.2.11.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:02
Godz. zakończenia: 19:33
 
Temat:
 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 447/3 Puszczykowo Stare),
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1591/2 Puszczykowo),
  • określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata.
2. Ranking budowy ulic.
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 447/3 Puszczykowo Stare)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 447/3 Puszczykowo Stare).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1591/2 Puszczykowo)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

O godzinie 17:06 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 7 radnych).

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1591/2 Puszczykowo).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

  • określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że wykaz nieruchomości zawiera wszystkie nieruchomości należące do Miasta, które nie stanowią dróg i chodników (wykaz stanowi załącznik do protokołu).

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że możliwe jest wprowadzenie zapisu o wypowiedzeniu przez Miasto umowy najmu lub dzierżawy w przypadku wykorzystywania nieruchomości niezgodnie z umową. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że projekt uchwały umożliwia wprowadzenie takiego zapisu w umowach.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego Jana Łagody, że w projekcie uchwały upoważnia się burmistrza do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata i maksymalnie 10 lat. Jest to rozwiązanie standardowe, stosowane w innych gminach.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że istnieje możliwość zmienienia zapisu dotyczącego sprawozdawczości burmistrza wobec Rady Miasta. Jeżeli istnieje taka potrzeba to raz do roku zostanie zmienione na raz na pół roku.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata.
Wynik głosowania: „za"- 1 głosów, „przeciw"- 5, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.

Ad 2. Ranking budowy ulic.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że kryteria zostały zmienione, ponieważ po latach stosowania poprzedniej listy kryteriów zauważono w niej wady oraz postanowiono dostosować ją do aktualnych potrzeb.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ze względu na nasilające się anomalie pogodowe do budowy wybrano ulice, które maja strategiczny wpływ na odwodnienie Miasta. Wprowadzenie kryterium dotyczącego odwodnienia ulic wynika z rozpoczęcia prowadzenia zrównoważonej polityki odwodnienia Miasta. Została opracowana koncepcja odwodnienia, którą przy kolejnych remontach ulic zamierza się realizować.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że mimo niskiej pozycji w rankingu, projekt ul. Szpitalnej został opracowany w trakcie trwania kadencji pani Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że ul. Strażacka nie została uwzględniona w nowym rankingu, ponieważ jest w trakcie realizacji (zlecono wykonanie projektu).

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że być może jeszcze w tej kadencji zostanie rozpoczęta realizacja dróg uwzględnionych w nowym rankingu. Jeżeli z różnych względów (np. brak zgody mieszkańców na wykup gruntów w celu poszerzenia drogi) nie będzie można uzyskać pozwolenia na budowę, to zostaną rozpoczęte prace na kolejnych ulicach z rankingu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że podczas remontu ul. Polnej przewidziane jest wzmocnienie skarpy od strony ul. Gołębiej. Nie wybrano jeszcze materiału, z którego zostanie wykonane wzmocnienie (np. betonowa płyta ażurowa, eko-kratka). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w ramach remontów dróg budowane są wjazdy na posesje do granicy działek prywatnych.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przy aktualnym stanie ul. Granicznej nie zostanie wydane pozwolenie na jej budowę. Jeżeli mieszkańcy nie wyrażą zgody na wykup fragmentów nieruchomości przez Miasto, w celu poszerzenia drogi, to będzie możliwa jedynie wymiana nawierzchni (kładzenie płyt ażurowych lub zastosowanie metody GeoCrete).

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że ul. Helska nie została uwzględniona w nowym rankingu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że trwa dyskusja nad cena budowy ul. Jałowcowej w technologii GeoCrete. Aktualna propozycja jest atrakcyjna. Zwłaszcza, że dzięki tej metodzie będzie możliwe położenie nawierzchni na ulicy, która nie może zostać wykonana tradycyjną metodą (ze względu na niewystarczająca szerokość nie zostanie wydane pozwolenie na budowę).

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że fizycznie droga zaczyna funkcjonować kiedy pojawi się na niej ruch. W przypadku ul. Janaszka właściciel nie wkopał kamieni granicznych po przeprowadzonym podziale nieruchomości gruntowej, wskutek czego Miasto po wykupieniu nieruchomości nie mogło wyznaczyć drogi. Trwają prace nad wytyczeniem drogi.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że zróżnicowanie wykonania tablic z nazwami ulic wynika z faktu, że są one na bieżąco uzupełniane. Wykonanie może różnić się nieznacznie w zależności od wykonawcy i czasu zamówienia.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że budowa ul. Nowe Osiedle jest uzależniona od przedłużenia instalacji wodociągowej przez Aquanet, ponieważ obecnie do instalacji wodociągowej podłączona tylko część mieszkańców ulicy. Dokumentacja niedługo zostanie opracowana, ale z budową należy się wstrzymać do momentu, aż zakończy się budowa instalacji wodociągowej.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że ul. Na Skarpie należy w połowie do Miasta, a w połowie jest własnością prywatną. Miasto nie może przeprowadzać inwestycji drogowych na nieruchomościach niebędących jego własnością.

Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami dodał, że podjęto rozmowy z właścicielem fragmentu ul. Na Skarpie o możliwości wykupu gruntu. Przeprowadzone negocjacje były bezskuteczne.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnemu Łukaszowi Grzonce, że ul. Jałowcowa zostanie wybudowana metodą GeoCrete. Ulica ma uregulowaną sytuacje prawną, jest pozbawiona wzniesień i spadów, nie potrzebuje wykonania odwodnienia, wymaga jedynie utwardzenia. Jeżeli umowa zostanie podpisana, to budowa drogi rozpocznie się w październiku. Na drogę zostanie udzielona 5-letnia gwarancja.

Radny Tomasz Potocki poprosił o przygotowanie oraz przesłanie radnym rankingu ulic, które w całości należą do Miasta i ich sytuacja prawna jest w pełni uregulowana.

Radni zaakceptowali przedstawiony ranking budowy ulic oraz kryteria oceny ulic.

O godzinie 18:07 przewodniczący Jakub Musiał zarządził przerwę, która trwała do godziny 18:20.
Radny Łukasz Grzonka nie wrócił po przerwie (obecnych 6 radnych).

Ad 3. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnej Małgorzaty Hempowicz, że pobierano opłatę za zajmowanie fragmentu terenu parkingu przy ul. Kościelnej w związku z remontem Sportoteki. Zajmowanie terenu trwa zbyt długo i utrudnia korzystanie z parkingu, w związku z tym inwestor zostanie poproszony o przeniesienie materiałów budowlanych swoją posesję.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że prace przy budowie hali widowiskowo-sportowej postępują zgodnie z harmonogramem. Stara hala została rozebrana i trwa budowa nowej.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że podpisano umowę ze Sportoteką w celu wynajmu pomieszczeń, w których prowadzone będą zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów. Umowa do grudnia opiewa na kwotę 50 tys. zł.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że nie ma możliwości, żeby zmusić właściciela nieruchomości do uporządkowania należącej do niego działki. Miasto nie może ingerować we własność prywatną, którą reguluje Kodeks cywilny.

  • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy złożony przez Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o. o.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawę dotyczącą złożenia przez Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o. o. wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła plany inwestycyjne firmy oraz projekt budynków, dla których firma wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W związku z tym, że dla tego obszaru nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego należy wydać decyzję o warunkach zabudowy.

Pani Alina Stempniak dodała, że radni mogą uchwalić przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Radni wyrazili zaniepokojenie wobec planów firmy Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o. o. oraz uznali, że w Puszczykowie brak miejsca dla tego typu zabudowy.

Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że przedstawiony projekt jest absolutnie nie do przyjęcia i nie pasuje do istniejącej w mieście zabudowy. Radna Małgorzata Hempowicz dodała, że należy rozważyć przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Pani Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że czas na wydanie decyzji administracyjnej to zgodnie z Kodeksem posterowania administracyjnego 30 dni. Jednak procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy jest wyjątkowo skomplikowana i na początku postępowania strona jest informowana o wydłużeniu terminu. Czas na wydanie takiej decyzji to minimum 2 i pół miesiąca. Jednak w przypadku podjęcia przez radnych uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru istnieje możliwość zawieszenia postępowania na 9 miesięcy.

Pani Alina Stempniak odpowiedziała radnemu Maciejowi Krzyżańskiemu, że nowe Studium nie zostało jeszcze uchwalone, a w aktualnym nie ma zapisu o zakazie zabudowy wielorodzinnej.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że podstawą wydania decyzji o warunkach zabudowy są przepisy o ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Określa ona kryteria wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli wydana decyzja będzie negatywna, to wnioskodawca ma możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Orzeczenia SKO są ostateczne.

Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że dyskusja nad tak ważnym tematem powinna odbyć się na sesji Rady Miasta, a nie na posiedzeniu Komisji Rozwoju, gdzie jest tylko część radnych.

Mieszkanka Zofia Skibińska uważa, że prezentowana inwestycja jest niekorzystna dla Miasta. Szpital i hotel pielęgniarski powstały w czasie PRL, wtedy mieszkańcy i lokalna władza nie mieli realnego wpływu na budowę dwóch wieżowców, które swoimi wymiarami nie pasowały do ówczesnego charakteru Miasta i nadal stanowią architektoniczny ewenement. Pani Zofia Skibińska odczytała preambułę Statutu Miasta oraz zaapelowała o przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru w celu ochrony charakteru Miasta.

  • Problem przepełnionych koszy miejskich
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnego Filipa Ryglewicza, że problemem przepełnionych koszy miejskich został zauważony i nie dotyczy wyłącznie lokalizacji wskazanych przez radnego. Kosze miejskie są opróżniane w dni robocze około godziny 7:00, niestety zdarza się, że o godzinie 9:00 są już przepełnione. Kosze zapełniają się tak szybko przez wrzucanie do nich odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnemu Maciejowi Krzyżańskiemu, że firma zajmująca się opróżnianiem koszy miejskich obsługuje teren miasta od poniedziałku do piątku. Jeżeli problem jest znaczący, to należy rozważyć zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy.

  • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy złożony przez Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o. o. (ciąg dalszy)
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że poinformowanie radnych i mieszkańców ma na celu rozpoczęcie dyskusji.

Mieszkanka Renata Kowala powiedziała, że mieszka w bloku przy ul. Kraszewskiego i jej zdaniem planowana inwestycja nie przyniesie nic dobrego dla Miasta i mieszkańców. Oprócz wybudowania kolejnych bloków planowana jest renowacja tzw. hotelu pielęgniarskiego. Nieruchomość nie była remontowana od lat, choć cały czas zarządzała nią ta sama spółka. Pani Renata Kowala uważa, że po ewentualnym remoncie mieszkania zostaną wystawione na sprzedaż za cenę nieosiągalna dla obecnych lokatorów.

Radna Małgorzata Hempowicz postanowiła, że temat wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy złożonego przez Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o.o. będzie oddzielnym punktem obrad na sesji Rady Miasta, która odbędzie się 27 września 2016 r.

  • Nocny autobus
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnego Jana Łagody, że postara się dowiedzieć więcej na temat możliwości uruchomienia nocnych kursów autobusów do Poznania.

O godz. 19:33 przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.


/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant