Protokół nr 1/16 posiedzenia Komisji Rozwoju które odbyło się w dniu 20 stycznia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.1.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 20:55
 
Tematy:
  1. Przedstawienie informacji nt. nowej linii autobusowej na terenie Puszczykowa.
  2. Zakole Warty - dalsze prace nad koncepcją zagospodarowania.
  3. Koncepcja zagospodarowania Skweru Władysława Tomaszewskiego.
  4. Informacja nt. koncepcji odwodnienia Miasta.
  5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza - informacja nt. złożonych uwag oraz sposobu ich rozstrzygnięcia.
  6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa,
- zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
- ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Puszczykowa,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego.
  1. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 7 radnych (chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 1. Przedstawienie informacji nt. nowej linii autobusowej na terenie Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił założenia dotyczące utworzenia nowej, bezpłatnej linii autobusowej, która miałaby połączyć Stare Puszczykowo z centrum miasta, szkołami, ze szpitalem, oraz dworcami, jako punktami przesiadkowymi.
Następnie radni dyskutowali nad możliwym przebiegiem trasy autobusu m.in. radny Maciej Krzyżański wskazał, że mieszkańcy ulicy Jastrzębiej nie chcą, aby autobus na nią wjeżdżał, ponieważ zakłóci to spokój. Stwierdzono także, że konieczne jest połączenie z ul. Sobieskiego.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że uwagi radnych zostaną przekazane osobom odpowiedzialnym za specyfikację i na następnym posiedzeniu Komisji zostaną przedstawione możliwe rozwiązania dotyczące trasy. Sekretarz poinformował również, że na początku marca zostanie ogłoszony przetarg, w związku z czym w lutym specyfikacja musi zostać zatwierdzona.
 
Ad 3. Koncepcja zagospodarowania Skweru Władysława Tomaszewskiego.
Ewa Rybacka Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych poinformowała, że koncepcja zagospodarowania Skweru Władysława Tomaszewskiego była już przedstawiona na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, podczas którego radni zgłosili uwagi. Pani Ewa Rybacka dodała, że architekt został już poinformowany, że przedstawiona koncepcja jest zbyt futurystyczna, ławki i kosze na śmieci powinny zostać zamienione na bardziej stylowe, pasujące do charakteru tego miejsca, ponadto wniesiono o likwidację oczek wodnych.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał oddał głos pp. Fiedlerom.
Pan Marek Fiedler zwrócił uwagę, że skwer pełni też funkcję parkingu i na przełomie maja i czerwca zdarza się, że jednorazowo parkuje tam nawet siedem autokarów.
Pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że omawiana koncepcja przewiduje wyznaczenie dwóch miejsc parkingowych dla autokarów i sześć dla samochodów osobowych.
Podczas dalszej dyskusji wskazano m.in. na możliwość parkowania autokarów na terenie parkingu przy kościele, rozważano także lokalizację „parku podróżników", który ma upamiętniać laureatów Nagrody Bursztynowego Motyla, jednak nie określono konkretnego miejsca.
Sekretarz Maciej Dettlaff na zakończenie dyskusji dodał, że większość zgłoszonych w dniu dzisiejszym uwag, została już wcześniej przekazana projektantowi.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poinformował, że temat będzie jeszcze rozpatrywany na kolejnych posiedzeniach komisji.
 
Ad 5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza - informacja nt. złożonych uwag oraz sposobu ich rozstrzygnięcia.
 
Pani Alina Stempniak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami  wyjaśniła, że plan zakłada poszerzenie ulicy C. Ratajskiego o pas infrastruktury technicznej, częściowe  poszerzenie ul. Reymonta i Słowackiego. Pani Alina Stempniak dodała, że uwagi odnośnie szerokości pasa drogowego ulicy C. Ratajskiego nie zostały uwzględnione, ponieważ projekt ma doprowadzić do zgodności z przepisami, a drogi powiatowe powinny mieć możliwie jak największą szerokość i patrząc w przyszłość taką decyzje należy podjąć. Pani Alina Stempniak dodała również, że dla tego rejonu miasta w warunkach zabudowy przewidziano powrót do dachów spadzistych, do poszerzenia przygotowywana jest też ulica Słowackiego.
Następnie, w związku z negatywną wypowiedzią Pana Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego odnośnie projektu planu i zapytaniami mieszkańców, Pani Alina Stempniak powiedziała, że jeżeli Rada podejmie taką decyzję, to prace nad planem nie muszą być kontynuowane.
Głos zabrał przewodniczący Komisji Jakub Musiał, który powiedział, że najgorsze co może być, to brak planu dla danego terenu i zapytał, czy w danym miejscu można poszerzyć ulicę np. z drugiej strony.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że spowoduje to opór mieszkańców z drugiej strony tej ulicy a najbardziej zasadne jest wykorzystanie do poszerzenia ulicy C. Ratajskiego wydzielonych w tym celu pasów po zachodniej stronie jezdni przewidzianych w planie z 1989 roku.
 
Głos oddano także przybyłym na posiedzenie Komisji mieszkańcom, m.in. Panu Piotrowi Szymańskiemu i Elżbiecie Mazurowskiej, którzy wskazywali na konieczność dostosowania planu do istniejącej zabudowy, zabytkowych zadrzewień i charakteru tej części miasta.
 
Pani Alina Stempniak dodała, że Powiatowy Konserwator Zabytków nie zgłaszał sprzeciwu i uzgodnił cały projekt planu.
 
Następnie dyskutowano też na temat sięgaczy w rejonie ulicy Słowackiego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zwróciła uwagę, że pojawiły się głosy protestu, wobec takich rozwiązań.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie są to protesty właścicieli, którzy chcą podzielić działki i przedstawili sensowne rozwiązanie.
 
Podczas dalszej dyskusji negatywnie na temat zaproponowanych rozwiązań wyrazili się Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski oraz radna Agata Wójcik.
 
Wobec braku możliwości wypracowania porozumienia, przewodniczący Komisji Jakub Musiał po ponad trzech godzinach obrad przerwał posiedzenie i zapowiedział kontynuację w poniedziałek 25 stycznia 2016 r.
 
/-/ Katarzyna Szykulska
protokolant