Protokół nr 13/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 28 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.13.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    17:00
Godz. zakończenia:    18:25
 
Temat:
1. Omówienie oferty  na opracowanie Strategii Rozwoju i Strategii Promocji Miasta Puszczykowa.
2. Omówienie Wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2017-2021.
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 7 radnych
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie oferty na opracowanie Strategii Rozwoju i Strategii Promocji Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Jakub Musiał poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała ofertę firmy DGA Optima Sp. z o.o. na opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.
 
Podinspektor ds. kultury, promocji i sportu Agnieszka Hahuła powiedziała, że Urząd Miejski pozytywnie opiniuje ofertę firmy DGA Optima Sp. z o.o. na opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa (ww. oferta stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pani Agnieszka Hahuła przedstawiła sposób opracowywania Strategii informując, że dokument będzie  powstawał w sposób uspołeczniania, tzn. będzie współtworzony przez mieszkańców, którzy będą mogli wyrazić swoje oczekiwania. Cena za przygotowanie Strategii ma wynieść 32 tys. zł netto.
 
Odpowiadając na pytania radnych, pani Agnieszka Hahuła powiedziała, że:
- umowa z firmą DGA Optima Sp. z o.o. powinna zostać podpisana jak najszybciej (spotkanie z przedstawicielami odbędzie się w przyszłym tygodniu), ponieważ oferta cenowa ważna jest tylko przez miesiąc,
- wybór firmy DGA Optima Sp. z o.o. nastąpił na podstawie zapytania ofertowego oraz przeprowadzonych rokowań,
- okres opracowania Strategii to pół roku.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że biorąc pod uwagę zaproponowane działania (ankiety itp.), należy pozytywnie ocenić ofertę firmy oraz dodała, że temat był szczegółowo omawiany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, która pozytywnie zaopiniowała ofertę DGA Optima Sp. z o.o.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem oferty na opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę na opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.
 
 
Ad 2. Omówienie Wieloletniego planu rozwoju urządz wodociągowych i urządz kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2017-2021.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Aquanet SA co roku przedstawia Wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, do którego Puszczykowo zgłosiło kilka zadań. Burmistrz zobowiązany jest podpisać oświadczenie, że przedłożony Wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgody z kierunkami strategicznymi rozwoju Miasta oraz przedstawić go Radzie Miasta (podjęcie uchwały w tym zakresie nie jest wymagane).
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że rada nadzorcza Aquanet zleciła opracowanie dokumentu, który informowałby jak wyglądałyby taryfy w przypadku rozdzielenia zlewni Puszczykowa i Mosiny i zapytał, czy Urząd jest w posiadaniu tego dokumentu. Przewodniczący podkreślił, że liczba inwestycji mosińskich jest zdecydowanie wyższa od liczby zadań na terenie Puszczykowa, co zapewne ma przełożenie na stawki taryfowe.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że toczyły się rozmowy dot. rozdzielenia zlewni, ale żadne decyzje w sprawie nie zapadły oraz dodał, że nie widział dokumentu, o którym mówił przewodniczący.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że Miasto co roku zgłasza zapotrzebowanie na wykonanie konkretnych zadań z zakresu kanalizacji, które są rozpatrywane przychylnie przez Aquanet (Miasto zleca wykonanie danego zadania, za które później płaci Aquanet).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, które ulice w Puszczykowie nie posiadają kanalizacji wodociągowej i nie zostały ujęte w omawianym dokumencie.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że ul. Janaszka nie ma kanalizacji wodnej, ponieważ została wykupiona dopiero w zeszłym roku. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że prześle Radzie informacje, które obszary Miasta nie są jeszcze zwodociągowane.
Radny Łukasz Grzonka zapytał, kiedy Urząd wysyłał do Aquanetu propozycje zadań.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że średnio co pół roku wnoszone są uwagi, ale dodał, że informacje w tej sprawie również zostaną przekazane w e-mailu.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Pan Tomasz Walkowiak z ul. Helskiej przekazał pismo dot. pozycji ul. Helskiej w rankingu budowy ulic (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pan Tomasz Walkowiak powiedział, że obecny ranking budowy ulic jest już chyba trzecim z kolei. Mieszkaniec powiedział, że już pierwszy ranking zawierał liczne pomyłki, na które przez lata nikt nie zwrócił uwagi (np. ul. Wyspiańskiego, przy której mieszkała jedna osoba była wysoko w rankingu). W nawiązaniu do nowego, tworzącego się rankingu, pan Tomasz Walkowiak zgłosił uwagi w stosunku do ul. Helskiej, która otrzymała 18,3 pkt. Mieszkaniec wskazał, że:
- ulica nie otrzymała żadnego punktu za kryterium zalewania (zdaniem pana Tomasza Walkowiaka zbyt rzadko interweniował w tej sprawie), a powinna dostać 2 pkt, ponieważ jest sporadycznie zalewana,
- w poprzednim rankingu ul. Helska była na 6 pozycji,
- brak chodnika przy danej ulicy powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu punktacji,
- za istniejący chodnik dana ulica powinna otrzymywać punkty ujemne (-2 pkt),
- za gruzowanie całej ulicy punktacja również powinna być ujemna, ponieważ - tak jak w przypadku budowy chodnika - Miasto poniosło już jakieś koszty (-2 pkt),
- ul. Helska nie jest odśnieżana ani koszona przez Miasto (robią to mieszkańcy),
- ulice, które łączą się z głównymi arteriami Miasta (tak jak ul. Helska łącząca się z ul. Dworcową), powinny być wykonywane w pierwszej kolejności.
 
Pan Tomasz Walkowiak odczytał fragment swojego pisma: „Obecna punktacja w rankingu wydaje mi się w wielu pozycjach urzędniczą pomyłką albo wynika ze skutecznego nieuczciwego lobbingu mieszkańców lub jest skutkiem korupcji. W demokratycznie zarządzanym mieście żaden z powyższych przypadków nie może mieć miejsca, a pomyłki należy korygować".
Pan Tomasz Walkowiak zarzucił, że w nowym rankingu niektóre z ulic znalazły się na wyższych pozycjach na skutek stosowania niewłaściwej punktacji.
 
Odnosząc się do wypowiedzi pana Tomasza Walkowiaka, sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że:
- powstanie rankingu nie było pomysłem Urzędu, ale wyłącznie radnych (pierwszy ranking powstał z inicjatywy radnego Macieja Schneidera),
- ul. Wyspiańskiego, w żadnym z rankingów, nie była na wyższej pozycji niż 56,
- kryteria, na podstawie których powstaje ranking zawsze są podawane do publicznej wiadomości (ostatnio radni zabiegali o wyeliminowanie kryterium dot. wysokich nakładów, jakie trzeba by ponieść na budowę danej ulicy),
- każda z ulic była oceniana osobno na podstawie wszystkich kryteriów (zazwyczaj metodą porównawczą).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Urząd może przyjmować uwagi nt. pozycji ulic w rankingu, ale nie może pojawiać się zarzut korupcji, ponieważ cała działalność Urzędu w tym zakresie jest przejrzysta (Rada jest informowana o każdej zmianie w rankingu). Po każdej zmianie w rankingu będą spływać uwagi od mieszkańców, których ulice znalazły się na niższych pozycjach. Uwagi te powinny zostać zebrane i należy odnosić się do nich grupowo, w przeciwnym razie każda pojedyncza uwaga względem jednej ulicy będzie powodować zmianę rankingu.  
 
Przewodniczący Jakub Musiał poprosił o rozważenie zasadności wprowadzenia kryteriów, o które wnioskował pan Walkowiak, tj. wybudowany chodnik i utwardzenie ulicy (gruzowanie) oraz analizę punktacji ul. Helskiej.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że mieszka przy ul. Wspólnej, która kilka lat temu została w połowie utwardzona, ale osoby mieszkające przy części nieutwardzonej nadal borykają się z kurzem i błotem, natomiast chodnik jest stary i krzywy. Ul. Wspólna zostanie utwardzona w całości nie wcześniej niż za 4 lata. Radna uważa, że wprowadzenie punktów ujemnych za kryterium istniejącego chodnika byłoby niesprawiedliwe.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że budowa ul. Helskiej będzie trudną inwestycją m.in. z uwagi na fakt, że jest wąska, a mieszkańcy nie będę chcieli oddawać fragmentów swoich posesji w celu poszerzenia drogi. Burmistrz dodał jednak, że istnieją też inne sposoby utwardzania ulic.
 
Pan Tomasz Walkowiak stwierdził, że ul. Helska jest przykładem zaniedbania wynikającego z planowania przestrzennego sprzed wielu lat.
 
Radny Łukasz Grzonka zgodził się z przewodniczącym Jakubem Musiałem, że Urząd powinien dokonać analizy kryteriów zaproponowanych przez mieszkańca, a temat powinien pojawić się na kolejnym posiedzeniu Komisji.
  
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że mieszkańcy ul. Sokoła napisali pismo, że są zalewani i ich ulica przesunęła się o prawie 20 pozycji w górę, więc podobnie powinno być w przypadku ul. Helskiej. Radny dodał, ze zarysy pierwszego rankingu powstały już w 2004 roku.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że największym problemem przy budowie ulic są aspekty własnościowe gruntów.
 
O godz. 18:25 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak