Protokół nr 15/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.15.2016
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:40
 
Temat:
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
- wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich,
- zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
  1. Sprawy bieżące.
 
Wiceprzewodniczący komisji Maciej Krzyżański powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa i usprawiedliwiona nieobecność radnej Agaty Wójcik; usprawiedliwiona nieobecność przewodniczącego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  • Projekt uchwały ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (druk nr 170)
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując o kolejnym wzroście taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Puszczykowo należy do zlewni puszczykowsko-mosińskiej, która jest najdroższa. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że nowa stawka za odprowadzanie ścieków wyniesie 9,50 zł, a za wodę 4,78 zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wysokość taryf została opracowana przez spółkę Aquanet zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, tj. rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wiceburmistrz wyjaśnił, że jeśli burmistrz uznałby, że wyliczenia spółki są błędne, wówczas może przygotować projekt uchwały o nieprzyjęciu taryf. Natomiast, jeśli wyliczenia będą prawidłowe, burmistrz jest zobligowany do przygotowania projektu uchwały o zatwierdzeniu stawek. Rada Miasta może projektu uchwały nie przyjąć, ale wówczas taryfy i tak wejdą w życie. Wiceburmistrz poinformował, że na sesję zaproszeni zostaną przedstawiciele Aquanetu.
 
Komisja dyskutowała nt. projektu uchwały.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o przygotowanie na sesję wykazu stawek dla pozostałych zlewni.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 5 głosów, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 170 został zaopiniowany negatywnie.
 
  • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich (druk nr 171)
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący przedłużenia dzierżawy na kolejne 3 lata.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy ten fragment ulicy nie będzie potrzebny przy budowie ul. Kosińskiego.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że to sprawdzi.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, co znajduje się na części nieruchomości, objętej projektem uchwały oraz czy dzierżawca nie zamierza jej kupić.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że na terenie nieruchomości znajduje się mały budynek, wybudowany przez dzierżawcę, który kiedyś był sklepem a obecnie werandą. Dzierżawca wnioskuje o kolejną dzierżawę, a nie o wykup.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że Komisja nie będzie opiniować ww. projektu uchwały dopóki nie zostaną wyjaśnione następujące sprawy:
- czy fragment ulicy nie będzie potrzebny przy budowie ul. Kosińskiego,
- czy dzierżawca nie zamierza wykupić nieruchomości,
- czy postawiony tam budynek został wybudowany legalnie.
  • Projekt uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 172)
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Myśliwskiej. Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że działki wchodzące w skład drogi są wyposażone w kanalizację sanitarną, oświetlenie uliczne, sieć wodociągową, gazową i energetyczną, a brak statusu drogi publicznej powoduje różne utrudnienia dla mieszkańców ul. Myśliwskiej.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała, żeby w ostatnim zadaniu uzasadnienia dodać wyraz „utwardzona". Zdanie brzmiałoby: Jedyną rzeczą jakiej brak jest utwardzona nawierzchnia.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 172 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
  • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 173)
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący nieruchomości o pow. 60 m2, położonej u zbiegu ul. Miętowej i Konwaliowej, pomiędzy działkami budowlanymi dwóch różnych właścicieli. W wyniku podziałów, wskazana nieruchomość pozostała własnością jednego z właścicieli i nie ma łączności gospodarczej z pozostałą częścią nieruchomości, będącej własnością wnioskodawców.
Pan Waldemar Luther powiedział, że art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mówi: Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część. Jeżeli wywłaszczeniem jest objęta część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w zależności od tego, na czyją rzecz następuje wywłaszczenie.
 
Komisja dyskutowała nt. projektu uchwały uznając, że przedmiotowa nieruchomość nie byłaby Miastu przydatna.
 
O godz. 17:33 do obradujących dołączyła radna Agata Wójcik (obecnych 6 radnych).
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 5 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 173 został zaopiniowany negatywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Pan Tomasz Walkowiak przypomniał swoje pismo z września 2016 r., w którym wnioskował o ponowne podliczenie punktacji rankingu oraz dodanie dwóch nowych kryteriów, tj. zabudowany chodnik (minus 2 pkt) i utwardzenie całej ulicy (minus 2 pkt) - w celu zmiany w rankingu pozycji ul. Helskiej. Pan Tomasz Walkowiak odczytał fragment odpowiedzi udzielonej przez Urząd na tamto pismo: „(...) obecny ranking budowy dróg został wykonany z dużą starannością przez pracowników Urzędu Miejskiego po analizie wszystkich kryteriów (...). Ponadto ranking został zaakceptowany przez Radę Miasta. W związku z powyższym o zmiany w rankingu należy wnioskować do Rady Miasta".
Pan Tomasz Walkowiak zapytał, który ranking obecnie obowiązuje.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że w swym piśmie pan Walkowiak zarzuca urzędnikom korupcję i zapytał, kto w Urzędzie jest podejrzewany o korupcję, ponieważ jako funkcjonariusz publiczny ma obowiązek powiadomić o tym organy ścigania.
 
Pan Tomasz Walkowiak przytoczył m.in. następujący fragment swojego pisma z września: „(...) Obecna punktacja w rankingu wydaje mi się w wielu pozycjach urzędniczą pomyłką albo wynika ze skutecznego nieuczciwego lobbingu mieszkańców lub jest skutkiem korupcji".
 
Następnie wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił szczegółowe informacje nt. kryteriów określających kolejność budowy ulic oraz ostatnich zmian w tym zakresie. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zachodzi konieczności zweryfikowania stanu geodezyjnego kilku budynków i pustych działek przy ul. Helskiej (brak zgodności liczby budynków we właściwym rejestrze). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapowiedział naniesienie poprawek w rankingu dotyczących ul. Helskiej.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o przekazanie radnym ostatecznych ustaleń dotyczących ul. Helskiej.  
 
Następnie komisja poruszyła kwestie dotyczące:
- możliwości przywrócenia przejazdu kolejowego na ul. 3 Maja,
- drogi na grobli,
- sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 2,
- drogi wojewódzkiej nr 430.
 
O godz. 18:40 wiceprzewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak