Protokół nr 16/2016 wspólnego posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta Puszczykowa z Komisją Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 19 grudnia 20

 
OB.0012.2.15.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 18:15
Godz. zakończenia: 20:00
 
Temat:
 
1. Działalność Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN w kontekście inwestycji na terenie Puszczykowa - Konrad Tuszewski.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Działalność Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN w kontekście inwestycji na terenie Puszczykowa - Konrad Tuszewski.
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN Konrad Tuszewski przedstawił prezentację dotyczącą planowanej działalności Stowarzyszenia (prezentacja stanowi załącznik do protokołu).
 
Przewodniczący Komisji  Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie Dominik Michalak podziękował za zaproszenie. Przypomniał pierwsze wspólne posiedzenie obu komisji, które odbyło się 14 kwietnia br. w Mosinie i zauważył, że dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją międzygminnej współpracy.
 
Przewodniczący Jakub Musiał poprosił pana Konrada Tuszewskiego o przedstawienie konkretnych i praktycznych informacji dotyczących tego, jakie są oczekiwania Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN wobec swoich członków w kontekście dalszej współpracy.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że rozpoczął prace organizacyjne w sprawie przygotowania dwóch wydarzeń. Pierwszym z nich jest „Sztafeta 7x7x7". Trasa planowanej sztafety miałaby przebiegać przez 7 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN, planowana długość trasy to 7 km, a główna nagroda wynosiłaby 7 tys. zł i miałaby zostać przekazana przez zwycięzców na wybrany przez nich cel charytatywny. W sprawie tego projektu odbyło się już pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli przedstawiciele 7 gmin. Osoby te przyznały, że wcześniej się nie znały i nie współpracowały ze sobą. Drugim pomysłem jest zorganizowanie wydarzenia nazwanego roboczo „Festiwalem 7 bibliotek", w którym brałyby udział wszystkie biblioteki wchodzące w skład Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN.
 
Pan Konrad Tuszewski powiedział, że warto aplikować o środki zewnętrzne na realizację zamierzonych przedsięwzięć oraz dodał, że chciałby, żeby radni byli partnerami Stowarzyszenia  oraz pośrednikami w kontakcie z organizacjami pozarządowymi i osobami zainteresowanymi współpracą przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Pan Konrad Tuszewski dodał, że w pierwszym roku pracy dla Stowarzyszenia planuje zbudować struktury umożliwiające dalsze efektywne działanie.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że bardzo go cieszy, że pan Konrad Tuszewski rozpoczął pracę w Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu WPN. Radny Filip Ryglewicz dodał, że od wielu lat zajmuje się projektem „Aktywna Trójka". Jego zdaniem wiele działań, które chciałby w przyszłości zrealizować Stowarzyszenie Gmin Mikroregion WPN zależy głównie od aprobaty władz Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pan Konrad Tuszewski powiedział, że pierwszym działaniem podjętym po podpisaniu przez niego umowy dotyczącej objęcia kierownictwa w Mikroregionie WPN było przeprowadzenie rozmowy z dyrektorem WPN. Rozmowa dotyczyła między innymi planowanej „Sztafety 7x7x7" oraz „Aktywnej Trójki". Pan Konrad Tuszewski dodał, że z inicjatywy dyrektora WPN oraz sympatyków biegania powstał pomysł uświetnienia obchodów 60-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego poprzez zorganizowania imprezy pn. ,,60 kilometrów na 60-lecie Parku", która miałaby się odbyć 22 kwietnia 2017 r.
 
Pan Konrad Tuszewski powiedział, że od niespełna 2 miesięcy pełni nową rolę w Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu WPN. Perspektywicznie planuje przejąć również prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia. Pan Konrad Tuszewski dodał, że aktualnie on sam, jednoosobowo zarządza zainicjowanymi przez siebie projektami i sam przygotowuje wnioski aplikacyjne o fundusze zewnętrzne.
 
O godzinie 19:20 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 7 radnych).
 
Przewodniczący Dominik Michalak powiedział, że w Mosinie cyklicznie odbywa się ogólnopolski konkurs literacki pn. „Kryminał z...". Celem konkursu jest popularyzowanie współczesnej literatury polskiej oraz promowanie walorów kulturalnych i turystycznych gminy Mosina. W 2015 r. konkurs nosił nazwę „Kryminał z Rogalinem" w związku z czym akcja wszystkich zgłoszonych opowiadań działa się w Rogalinie. Przewodniczący Dominik Michalak zaproponował rozwinięcie akcji wspólnie z pozostałymi gminami mikroregionu WPN.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział na pytanie przewodniczącego Dominika Michalaka, że w momencie rozpoczęcia przez niego pracy w Mikroregionie WPN wiele istotnych projektów było już w toku. Poszczególne gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN złożyły wnioski o dofinansowania projektów dotyczących budowy Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO na lata 2014-2020. Pan Konrad Tuszewski dodał, że niedawno pojawił się pomysł budowy kładki pieszo-rowerowej na wysokości Czapur (oś kursowania dawnego promu), co świadczy o tym, że mieszkańcom zależy na skomunikowaniu gmin mikroregionu WPN.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że chciałby wrócić do pytania o zespół, który ma pracować dla Mikroregionu WPN. Z jego doświadczenia zawodowego wynika, że żeby sprawnie aplikować o środki zewnętrzne dany związek gmin powinien posiadać swoje biuro, jak np. Związek Miast i Gmin Pomorza Środkowego lub Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Pracownicy biura związku byliby odpowiedzialni za formalną obsługę wniosków i przygotowanie dokumentacji projektowej.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział radnemu Janowi Łagodzie, że zamierza na początku swojej pracy pokazać, że potrafi działać samodzielnie i skutecznie aplikować o dotacje, a dopiero w dalszej kolejności skupi się na możliwości powołania biura. Możliwą lokalizacją przyszłego biura Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN jest budynek „Mimozy" znajdujący się przy ul. Poznańskiej w Puszczykowie. Ta lokalizacja zależy od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja wilii „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne złożonego przez Miasto Puszczykowo w ramach poddziałania 4.4.3 w ramach WRPO 2014-2020.
 
O godzinie 19:34 wyszła radna Agata Wójcik (obecnych 6 radnych).
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że osobiście zależy mu na opracowaniu zintegrowanej strategii rozwoju ścieżek i dróg rowerowych dla Puszczykowa oraz pozostałych gmin mikroregionu WPN. Wybudowane w przyszłości trasy miałyby łączyć gminy. Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy zdaniem pana Konrada Tuszewskiego jest to możliwe.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że jest to jeden z głównych celów jego działalności w Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu WPN. Zależy mu na opracowaniu i wybudowaniu sieci użytkowych dróg rowerowych łączących wszystkie gminy Mikroregionu WPN. Aktualnie istniejące drogi rowerowe mają charakter wyłącznie turystyczny i nie łączą gmin.
 
Przewodniczący Dominik Michalak powiedział, że w połowie listopada br. został opracowany przez władze gminy Mosina projekt przebudowy mostu w Rogalinku. Przewodniczący Dominik Michalak dodał, że wystąpił o udostępnienie tego projektu w celu zapoznania się z zastosowanymi w nim rozwiązaniami dla pieszych i rowerzystów. Jego zdaniem bardzo ważne jest sygnalizowanie potrzeb dotyczących dróg rowerowych właściwym jednostkom, tak, aby przy kolejnych inwestycjach nie zapominano o oczekiwaniach mieszkańców.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że jest rozczarowany tym, że o planowanej przebudowie mostu w Rogalinku dowiedział się przez przypadek. Przewodniczący Jakub Musiał dodał, że jeżeli jest to możliwe, to prosiłby o przekazywanie podobnych informacji oraz konsultowanie z władzami Puszczykowa projektów, których realizacja może mieć znaczący wpływ na ruch drogowy w naszym mieście.
 
Przewodniczący Dominik Michalak powiedział, że pod względem administracyjnym most w Rogalinku leży w granicach gminy Mosina. Natomiast, pod względem formalnym wszystkie informacje dotyczące planowanej przebudowy zostały podane do publicznej wiadomości oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zwrócił się do pana Konrada Tuszewskiego z prośbą o konsultowanie w przyszłości z radnymi planowanych projektów i działań Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział przewodniczącemu Jakubowi Musiałowi, że niezależnie od jego prośby planował stworzenie bazy kontaktów, która umożliwiłaby mu w przyszłości przekazywanie ważnych informacji osobom związanym ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu WPN, m.in. radnym.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
 
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.
 
O godz. 20:00 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant