Protokół nr 17/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.17.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    18:48
 
Temat:
 1. Przedstawienie wstępnych założeń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych (obecnych 4 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnych: Małgorzaty Hempowicz i Jana Łagody; chwilowa  nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie wstępnych założeń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał oraz projektantka Edyta Skolimowska poinformowali, że dzisiejsze spotkanie (konsultacje społeczne), o którym zostali zawiadomieni wszyscy mieszkańcy Starego Puszczykowa, ma charakter wyłącznie informacyjny i ma na celu zaprezentowanie wstępnych założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Puszczykowa (niniejsze spotkanie nie jest objęte procedurą planistyczną, a prezentowane wstępne założenia nie stanowią projektu planu).
 
Omawiając wstępne założenia planu, projektantka Edyta Skolimowska prezentowała:
- mapę terenu objętego opracowaniem,
- mapę struktury własności,
- mapę z wielkościami działek.
 
Projektantka Edyta Skolimowska przestawiła główne założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa informując, że głównym celem opracowania jest uporządkowanie istniejącej struktury oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów.
Przygotowywany plan nie obejmuje tych terenów Starego Puszczykowa, które posiadają obowiązujący plan.
Prezentowane założenia uwzględniają wytyczne z równolegle opracowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa.
 
Projektantka Edyta Skolimowska poinformowała, że do projektu planu wpłynęło 37 wniosków, z czego 20 od osób prywatnych, a pozostałe od organów opiniujących (wymagane procedurą planistyczną podczas sporządzania dokumentu). Omawiając założenia do planu, projektantka przedstawiła również sposób rozpatrzenia złożonych wniosków.
 
Główne założenia do projektu planu:
 • uwzględnienie istniejących uwarunkowań,
 • trzy główne kategorie działek, z których wynika intensywność zabudowy mieszkaniowej:
- o pow. poniżej 1200 m2,
- o pow. 1200 - 3000 m2,
- o pow. powyżej 3000 m2,
 • działki, leżące przy granicy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym muszą posiadać minimalną powierzchnię 3000 m2, zakaz zabudowy w odległości 30 m od WPN,
 • dwa główne węzły komunikacyjne:
- z ul. Wysokiej przez ul. Zapłaty, Przecznica, Sobieskiego, Studzienna - do ul. Wysokiej,
- z ul. Wysokiej przez ul. Studzienną, Czarnieckiego, Jarosławska - do ul. Wysokiej,
 • proponuje się nowe nieinwazyjne rozwiązanie komunikacyjnej, tj. otwarcie ul. Cichej - poprzez poprowadzenie drogi pod lasem,
 • na omawianym terenie nie planuje się wprowadzać nowych funkcji (sankcjonowanie aktualnego stanu),
 • ważnym aspektem jest płynność ruchu pieszego i rowerowego (tam, gdzie jest to możliwe - „wychodzone" ścieżki zostały zaznaczone na mapie),
 • uwzględniono wniosek dot. podziału działki przy ul. Glinianej w celu uregulowania ruchu w tym miejscu (z drogą wewnętrzną),
 • uwzględniono wniosek ws. podziału działki (ale na nie mniej niż 3000 m2) przy ul. Na Skarpie,
 • dla terenu po wyrobisku przy ul. Jarosławskiej proponuje się funkcję mieszkaniowo-usługową,
 • przy ul. Zalesie proponuje się możliwość podziału na działki o pow. 1200-3000 m2,
 • przy terenie Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus przy ul. Krótkiej proponuje się udrożnić ruch pieszo-rowerowy (bez poszerzania ul. Krótkiej).
 
Odpowiadając na pytania, projektantka Edyta Skolimowska wyjaśniła wątpliwości zgłaszane przez właścicieli konkretnych działek.  
 
O godz. 16:57 przyszedł radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 
Mieszkańcy zgłosili następujące uwagi i propozycje do przedstawionych założeń:
 • obecni na spotkaniu mieszkańcy ul. Cichej zaprotestowali przeciwko otwarciu tej ulicy (tj. wytyczeniu drogi pod lasem),
 • wyznaczyć ciągi piesze, łączące Stare Puszczykowo z dolnym (projektantka wyjaśniła, że ul. Wysoka znajduje się poza granicami projektowanego planu, ale zostanie on przekazany Zarządowi Dróg Wojewódzkich do zaopiniowania; można wskazać miejsca z propozycją wytyczenia ścieżek),
 • wytyczyć większą liczbę pieszych ścieżek do lasu - np. z ul. Glinianej (projektantka wskazała, że nie pozwalają na to aspekty własnościowe terenów),
 • uwzględnić możliwość komunikacji zbiorowej oraz miejsc usługowych (na omawianym terenie mieszka ok. 1500-2000 osób),
 • udrożnić ciągi komunikacyjne (nie projektować sięgaczy),
 • dopuszczenie dowolności w projektowaniu dachów (np. umożliwienie budowy dachów płaskich),
 • wprowadzić zapis, umożliwiający budowę schodów przy ul. Krętej,
 • umożliwić podział działki o pow. 4000 m2 przy ul. Sasankowej,
 • niezasadność tworzenia ścieżki (równoległej do ul. Zalesie), która nie miałaby dochodzić do ul. Wysokiej,
 • niezasadność połączenia dwóch odgałęzień (sięgaczy) ul. Gołębiej (wysoka skarpa),
 • właściciel części drogi (działki nr 413/1) sprzeciwia się zaprojektowaniu nowej drogi między ul. Czarnieckiego a ul. Morenową (równoległej do ul. Wrzosowej).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że prezentowane dzisiaj wstępne założenia do projektu planu zostaną zamieszczone na stronie internetowej. Burmistrz powiedział, że uwagi można składać e-mailem lub pisemnie w ciągu 30 dni.
 
 
O godz. 18:48 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
protokołowała
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak