Protokół nr 2/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 10 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.2.2.2016

Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 20:33

Temat:
  1. Informacja nt. nowej linii autobusowej w Puszczykowie.
    2. Innowacyjna technologia utwardzania dróg - prezentacja.
    3. Omówienie problemów związanych z ustawą krajobrazową.
    4. Sprawy bieżące.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność Przewodniczącego Komisji Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 1 Informacja nt. nowej linii autobusowej w Puszczykowie.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański poprosił przedstawiciela Urzędu Miejskiego o przedstawienie informacji na temat nowej linii autobusowej w Puszczykowie.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński przedstawił informacje nt. nowej linii autobusowej w Puszczykowie. Nowy plan transportu autobusowego zakłada skomunikowanie górnego Puszczykowa z pozostałą częścią miasta, gdzie pasażerowie mogliby przesiąść się na autobus ZTM lub Eko-Rondo oraz transport kolejowy. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że planowana linia ułatwi dojazd dzieci z górnego Puszczykowa do szkół oraz przedstawił kalkulację finansową. Przewoźnik zostanie wyłoniony w wyniku przetargu. Uruchomienie linii jest planowane na 1 kwietnia 2016 r.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zgłosił, że mieszkańcy ul. Jastrzębiej nie są zadowoleni z przebiegu trasy przy ich ulicy. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że ul. Jastrzębia jest przygotowana na przejazd pojazdów do 3 ton.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zawnioskował o skrócenie linii autobusowej. Zaproponował, żeby autobus nie dojeżdżał do ul. Jastrzębiej. Radny Jan Łagoda powiedział, że według stanu jego wiedzy mieszkańcy chcą skomunikowania ul. Jastrzębiej z resztą miasta.

Mieszkanka Pani Dominika Cofta zapytała o liczbę kursów autobusów. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że planowana liczba przejazdów to 10-12 busów na dobę. Autobusy przejeżdżałyby przez ul. Jastrzębią od 5:00 do 18:00.

Pani Dominika Cofta stwierdziła, że skoro autobusy mają mieć mniejszy rozmiar niż przypuszczała, to pomysł jej się podoba i proponuje wprowadzić więcej kursów, także w godzinach wieczornych.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że godziny i częstotliwość przejazdów są na razie wstępne. Brane pod uwagę było natężenie ruchu oraz liczba osób, jeżdżących w danych godzinach. Planowana umowa jest elastyczna, można zmieniać trasę i liczbę kursów stosownie do aktualnych potrzeb.

Radny Łukasz Grzonka uważa, że linia autobusowa nie powinna być skracana ze względu na likwidację przejścia przez przejazd kolejowy przy ul. 3 Maja. Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański wycofał swój sprzeciw wobec przebiegu trasy autobusu.

Radny Łukasz Grzonka wyraził zaniepokojenie dotyczące częstych zmian rozkładu jazdy pociągów oraz zaproponował zapis w § 3 umowy o możliwości dostosowywania rozkładu jazdy autobusów do rozkładu jazdy pociągów. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że taki zapis znajduje się już w § 3 umowy.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy istnieje kalkulacja kosztów wprowadzenia zupełnie bezpłatnej linii. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że istnieje możliwość stworzenia takiej kalkulacji. Zyski względem poniesionych kosztów takich jak druk biletów, zakup kasowników, zatrudnienie kontrolerów będą niewielkie.

Radny Filip Ryglewicz zgłosił propozycję wydłużenia linii do ul. Klonowej. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział. że założenie tej linii jest inne. Chodzi o skomunikowanie górnego Puszczykowa z resztą miasta, gdzie mieszkańcy będą mogli przesiąść się na inny autobus lub pociąg. Celem nie jest wprowadzanie darmowej komunikacji na terenie całego miasta, choć istnieje możliwość rozwoju linii autobusowej w przyszłości.

Radny Łukasz Grzonka zapytał ile kilometrów będzie wynosić linia. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że trasa do szpitala to 13,2 km, natomiast trasa do ul. Jastrzębiej to 12,2 km. Mapa stanowi załącznik do prtokołu.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zapytał, czy istnieje konieczność budowania nowych przystanków. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że ze względu na rozmiar busów wystarczą tablice informacyjne z rozkładem jazdy.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, jaka liczba wozokilometrów jest przewidziana dla tej linii miesięcznie. Zastępca Burmistrza Miasta Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest to 167 km wozokilometrów dziennie.

O godzinie 17:50 do obradujących dołączył Przewodniczący Komisji Jakub Musiał (obecnych 7 radnych).

Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy busy będą kursowały w soboty. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie są planowane połączenia w soboty. Kwestia jest rozwojowa, jednak zakłada się przewozy wyłącznie w dni robocze, ponieważ celem darmowej komunikacji jest głównie dowóz dzieci do szkół.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie akceptacji rozkładu jazdy oraz przebiegu trasy autobusów.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rozkład jazdy oraz przebieg trasy autobusów zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie bezpłatności linii autobusowej.
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Inicjatywa bezpłatnej linii autobusowej została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 2. Innowacyjna technologia utwardzania dróg - prezentacja.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przekazał głos przedstawicielom firmy VanStab - Pawłowi Cieślińskiemu i Pawłowi Posadzemu.

Pan Paweł Posadzy z firmy VanStab przedstawił prezentację dotyczącą produktu GeoCrete oraz kładzenia nawierzchni z jego wykorzystaniem. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, gdzie można zobaczyć nawierzchnie wykonane przez VanStab. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że taka nawierzchnia znajduje się we Wrocławiu oraz w Babimoście, jednak żadna nie została wykonane przez firmę VanStab.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, jakie wady ma zaprezentowana metoda. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że sama nawierzchnia nie ma wad, jeżeli procedura jej kładzenia jest wykonana poprawnie. Jedyne wady mogą powstać na skutek błędów wykonawcy (np. brak badań gleby, złe proporcje, zbyt płytka lub głęboka stabilizacja gruntu, złe operowanie wodą).

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, jakie są obowiązki inwestora oraz koszty związane z utrzymaniem nawierzchni. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że droga wykonana przez VanStab ma takie same parametry jak droga wykonana metodą tradycyjną i nie wymaga dodatkowej konserwacji.

Radny Maciej Krzyżański zapytał jak wygląda odwodnienie takiej nawierzchni. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że nawierzchnię cechuje brak przepuszczalności i woda spływa poza jej krawędzie.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zapytał, czy w tej sytuacji woda spływa na posesje. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że w przypadku bliskości posesji można wykonać rynny.

Radny Filip Ryglewicz zapytał o modernizację starych zniszczonych dróg, czy należy zerwać starą nawierzchnię drogi przed położeniem proponowanej nawierzchni. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że tańszym rozwiązaniem jest zerwanie starej nawierzchni drogi oraz stworzenie nowej nawierzchni przy wykorzystaniu metody GeoCrete.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, jaki jest koszt nałożenia nakładki (kostka lub asfalt) na nawierzchnię GeoCrete. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że jest to koszt 40 - 60 zł za m2. Końcowe koszty zależą od wyłonionego wykonawcy.

Radny Łukasz Grzonka zapytał czy proponowane rozwiązanie spełnia wymagania nadzoru budowlanego i polskich przepisów budowlanych. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że spełnia.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, jakie jest dopuszczalne obciążenie drogi wykonanej tą metodą. Przedstawiona dopuszczalna masa pojazdów to ok. 3 - 3,5 tony, a co się stanie, jeżeli drogą przejedzie pojazd o większej masie. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że nie wiadomo, żeby od sporadycznego ruchu pojazdów o wyższej masie droga ucierpiała. Ważne jest określenie parametrów nacisku. Jeżeli parametry nacisku zostały źle określone to nawet w przypadku metody tradycyjnej droga pęka. W przypadku GeoCrete droga się ugina.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, dlaczego nie stosuje się powszechnie prezentowanej metody, skoro jest tak atrakcyjna. Pan Paweł Posadzy odpowiedział, że istnieje kilka równoważnych powodów: strach gminy przed nieznaną metodą, duża odpowiedzialność, ciążąca na władzach samorządu oraz istnienie lobby w branży budowania dróg, które nie pozwalają się przebić innowacyjnej metodzie.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński zapytał radnych o zdanie i ich stosunek do przedstawianej metody oraz zaproponował przeprowadzenie badań ulic.

O godzinie 18:58 radny Łukasz Grzonka wyszedł (obecnych 6 radnych).

Przewodniczący Jakub Musiał odpowiedział, że radni zgadzają się na rozpoczęcie rozmów z firmą VanStab na temat wykonania nawierzchni jednej z puszczykowskich ulic.

Ad. 3. Omówienie problemów związanych z ustawą krajobrazową.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła problemy, wynikające z nowelizacji ustawy krajobrazowej. Omówiła procedurę przyjęcia lokalnych zasad sytuowania małej architektury oraz wspomniała o możliwości wystąpienia konieczności zmiany audytu.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy konieczne jest umieszczenie w lokalnych zasadach sytuowania małej architektury opłat za reklamy oraz czy można od nich odstąpić i uwzględnić wyłącznie zapis o karach za nieprzestrzeganie zasad. Pan Jacek Nowak z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedział, że Rada Miasta może, ale nie ma obowiązku wprowadzać opłat za reklamy.

Przewodniczący Jakub Musiał poprosił o zastanowienie się nad tym, czy Rada Miasta chce regulować krajobraz miasta uchwałą krajobrazową czy wystarczy regulacja na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała opracowywanie bardziej szczegółowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Radny Maciej Krzyżański zaproponował rozpoczęcie pracy nad uchwałą krajobrazową, tak aby wysłać nasze propozycje dla celów audytu wojewódzkiego. Podał przykłady już podjętych uchwał reklamowych, np. w Józefowie, Gdańsku i Żorach.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy podejmując uchwałę o przystąpieniu do opracowywania lokalnych zasad sytuowania małej architektury, należy podjąć uchwałę w konkretnym terminie.

Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie ma konkretnego terminu, ale miasto będzie zobligowane do wykonania tej uchwały

Przewodniczący Jakub Musiał zaproponował rozpoczęcie pracy nad uregulowaniem krajobrazu bez formalnego wiązania się uchwałą i przeprowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie.

Sekretarz Maciej Dettlaff wyraził aprobatę dla ogłoszenia konsultacji społecznych. Należy zauważyć różnicę między procedurą uchwalania uchwały zgodnie z ustawą krajobrazową, a tworzeniem katalogu mebli miejskich.

Radny Maciej Krzyżański powiedział, że miasto powinno dać przykład mieszkańcom tworząc katalog małej architektury i wykładzin miejskich.

Przewodniczący Jakub Musiał stwierdził, że uchwała nie zostanie podjęta, ale przystąpimy do dyskusji publicznej w tym temacie.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński opowiadając na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego powiedział, że stanowisko PKP jest takie, że na tym etapie robót nie są uwzględniane żadne zastrzeżenia i poprawki do planów. Plany zostały zatwierdzone przez Urząd Miejski oraz konserwatora zabytków w 2009 roku.

Pan Karol Witkowski, najemca lokalu przy dworcu kolejowym w Puszczykówku, zgłosił swoje obiekcje co do prac remontowych wykonywanych na stacjach w Puszczykowie oraz w Puszczykówku. Główne problemy to różnice poziomów budowanych peronów i dworców, obecność słupów oraz planowany płot przed budynkami dworców o wysokości ok. 1,5 m.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że można nadal próbować interweniować. Urząd Miejski poprze inicjatywę mieszkańca i udzieli mu wsparcia, jeżeli takie będzie konieczne.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał o możliwość zaproszenia telewizji i innych mediów.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd Miejski nie podejmie inicjatywy przeciw inwestycji krajowej, ale jeśli to będzie inicjatywa mieszkańców, to wypowie się w tej sprawie.

O godz. 20.33 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant