Protokół nr 3/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 22 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.3.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 21:07
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • określenia przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Puszczykowie (druk nr 109),
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 115),
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 116),
 • zaliczenia do kategorii dróg miejskich (druk nr 117),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 698/12 i 701/14 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek (druk nr 118),
 • upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania." (druk nr 112).
 1. Perspektywy współpracy Miasta Puszczykowa z Gminą Mosina.
 2. Kontynuacja dyskusji nt. promocji miasta oraz aktualizacji strategii rozwoju miasta.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagody, chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • określenia przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Puszczykowie (druk nr 109)
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 115)
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że planowana dzierżawa wynosi 3 lata.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 116)
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.
Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że powierzchnia nieruchomości przy ul. Łąkowej to 1862 m2, a cena dzierżawy wynosi 0,93 zł za m2 za rok.

O godzinie 17:40 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 6 radnych).

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że w przypadku nieruchomości przy ul. Nadwarciańskiej cena dzierżawy wynosi 0,95zł za m2 za rok.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 1, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zaliczenia do kategorii dróg miejskich (druk nr 117)
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że jeżeli właściciel fragmentu ul. Sportowej nie wyraża zgody na sprzedaż gruntu, to można go przejąć wyłącznie przy wykorzystaniu przepisów specustawy drogowej, wtedy decyzję o wywłaszczeniu terenu za odszkodowaniem wydaje Starosta Poznański.

Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że należy liczyć się z kosztami wypłaty odszkodowania po przeprowadzeniu wywłaszczenia oraz dodał, że w ten sposób będzie możliwe wprowadzenie na tym fragmencie ul. Sportowej ruchu jednokierunkowego.

Przewodniczący Jakub Musiał zgłosił wniosek o zobowiązaniu Burmistrza Miasta Puszczykowa do wszczęcia postępowania w trybie specustawy drogowej, w celu wydzielenia fragmentu drogi łączącej ul. Sportową z ul. Poznańską (część działka 697, obręb Puszczykowo).

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Puszczykowa do wszczęcia postępowania w trybie specustawy drogowej w celu wydzielenia fragmentu drogi łączącej ul. Sportową z ul. Poznańską (część działka 697, obręb Puszczykowo).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Radny Łukasz Grzonka zwrócił uwagę, że tytuł projektu uchwały jest błędny i zamiast kategorii dróg miejskich powinna być kategoria dróg gminnych.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że błąd w tytule zostanie poprawiony.

Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że zaliczenie określonych działek do kategorii dróg wynika z tego, że działka przylegająca do jakiejkolwiek drogi musi mieć dostęp do drogi publicznej. Rynek obecnie nie jest droga publiczną, jest drogą wewnętrzną będąca własnością miasta.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy te czynności należy rozumieć jako zmianę formalną, nie niosącą za sobą następstw. Pan Waldemar Luther odpowiedział, że droga nadal będzie należała do gminy, ale będą jej dotyczyły przepisy drogi miejskiej, a nie tak jak do tej pory drogi wewnętrznej.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg miejskich.
Wynik głosowania: „za"- 0 głosów, „przeciw"- 5, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.
 
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 698/12 i 701/14 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek (druk nr 118)
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy projekt zakłada sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budynkami i jaki jest status innych nieruchomości na terenie Rynku. Pan Waldemar Luther odpowiedział, że reszta działek została już sprzedana dzierżawcom, zgodnie z zawartymi wcześniej umowami.

Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jest przeciwny sprzedaży tych dwóch działek oraz zwraca uwagę, że w uzasadnieniu powinno zostać dopisane jeszcze jedno zdanie „pod warunkiem, że nikt inny nie chciałby kupić tej nieruchomości". Pan Waldemar Luther odpowiedział, że sytuacja jest szczególna, ponieważ dzierżawca przed rozpoczęciem budowy złożył wniosek, w którym była zawarta informacja, że jeżeli wybuduje nieruchomość na działce należącej do miasta, to po określonym czasie będzie mógł zwrócić się do Urzędu Miejskiego o przeniesienie prawa własności gruntu pod wybudowaną nieruchomością i ma w tej sytuacji pierwszeństwo.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 698/12 i 701/14 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek.
Wynik głosowania: „za"- 4 głosów, „przeciw"- 2, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Burmistrz Andrzej Balcerek zakomunikował radnym, którzy byli przeciwni, że umowy zawarte z dzierżawcami były skonstruowane w ten sposób, że miasto jest zobligowane do sprzedaży tych nieruchomości.

 • upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" (druk nr 112)
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił wniosek pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" oraz przedstawił rozwiązania zawarte w koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dotyczącej wniosku. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że koncepcja pozostawia dowolności w wyborze modeli ławek i ich usytuowaniu. Ścieżka o nieregularnym i naturalnym kształcie będzie służyć do jazdy wyczynowej na rowerze oraz, że celem planowanej inwestycji jest poprawa widoku na Wartę i na północną część terenu.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że koncepcja nie stoi w sprzeczności z koncepcją Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego (PTS). Okres trwałości projektu to 5 lat, dopiero po tym czasie będzie można wprowadzić nowe elementy na tym obszarze.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że zbiornika wodnego nie obejmuje regulamin konkursu, dlatego go nie uwzględniono. Znajdują się tam siedliska Natury 2000.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy wskazana w koncepcji utwardzona ścieżka to ścieżka rowerowa. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że jest to ścieżka do wyczynowej jazdy na rowerze, dodał również, że planowane są 3 rodzaje utwardzenia.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że planowana utwardzona ścieżka rowerowa ma mieć 1200 m2 powierzchni, szerokość 3 m, długość 400 m.

Radny Łukasz Grzonka stwierdził, że dla potrzeb MTB trasa ta jest za krótka oraz dodał, że w zeszłym roku zamontowano nowe ławki i nie widzi potrzeby zakupu nowych.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że planowana liczba nowych ławek to 12 sztuk oraz dodał, że ścieżka do wyczynowej jazdy na rowerze jest dłuższa od zaproponowanej w projekcie przez PTS.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad 2. Perspektywy współpracy Miasta Puszczykowa z Gminą Mosina.

Przewodniczący Jakub Musiał zapowiedział, że w pierwszej połowie kwietnia jest planowane wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta Puszczykowa oraz komisji z Mosiny. Ma to służyć dalszej współpracy obu gmin.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Puszczykowo miało już okazje współpracować z Mosiną. Należy liczyć się z tym, że nie we wszystkich kwestiach obie gminy będą zajmować takie same stanowiska, ale Urząd Miejski nie widzi przeszkód dla takiej współpracy.

Ad 3. Kontynuacja dyskusji nt. promocji miasta oraz aktualizacji strategii rozwoju miasta.

Mieszkanka Gabriela Ozorowska przedstawiła prezentację przygotowaną i zaprezentowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa podczas I Kongresu Polskich Miast Ogrodów w Mieście Ogrodzie Podkowie Leśnej.

Sekretarz Maciej Dettlaff podniósł temat Strategii Rozwoju Miasta (SRM). Uważa, że oferta zaprezentowana przez panią Iwonę Gasińską-Mulczyńską z Design Thinking Poznań jest niedostosowana do potrzeb samorządu. Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że działania zaproponowane przez firmę nie kończą się stworzeniem dokumentu SRM oraz, że zaproponowana cena jest za wysoka.

Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że odnosi wrażenie, że Urząd Miejski nie chce, żeby taki dokument powstał. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nie zgadza się z taką oceną.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy po zakończeniu spotkań warsztatowych Urząd Miejski otrzyma od firmy Design Thinking Poznań dokument, będący Strategią Rozwoju Miasta. Radna Małgorzata Szczotka odpowiedziała, że Design Thinking Poznań wskaże kierunki rozwoju i promocji dla miasta.

Radna Małgorzata Hempowicz powiedział, że mimo osobistej aprobaty dla metody pracy zaproponowanej przez firmę Design Thinking Poznań, najważniejsze jest to co osiągniemy dla miasta. Radna Małgorzata Hempowicz przypomniała, że przedstawiona oferta nie zapewniała stworzenia dokumentu SRM oraz podkreśliła, że firmie brak doświadczenia w samorządzie.

Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że Komisja Rozwoju prosi o podjęcie rozmów z panią Iwoną Gasińską-Mulczyńską w celu ustalenia czy dokument, który powstanie po zakończeniu pracy jej zespołu będzie SRM.

4. Sprawy bieżące.

Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.

O godz. 21:07 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant