Protokół nr 4/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 21 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.2.4.2016

Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 19:47

Temat:
 1. Informacja na temat projektu dotyczącego systemu stacji rowerowych na terenie Puszczykowa i Komornik - Władysław Harasimowicz, Lokalna Grupa Działania PROGRES.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Puszczykowo Stare),
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Niwka),
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6,
 • zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo.
 1. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1 . Informacja na temat projektu dotyczącego systemu stacji rowerowych na terenie Puszczykowa i Komornik - Władysław Harasimowicz, Lokalna Grupa Działania PROGRES.
Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Progres Władysław Harasimowicz poinformował o zbliżającym się naborze wniosków na konkurs w podziałaniu 3.3.1. Inwestycje w zakresie transportu miejskiego. Przedstawiona została prezentacja dotycząca planowanej aplikacji o dofinansowanie projektu. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

O godzinie 17:15 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, do kiedy trwa nabór wniosków. Pan Władysław Harasimowicz odpowiedział, że nabór trwa do dnia 31.05.2016 r.

Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy została już wskazana lokalizacja punktów, gdzie będą znajdowały się stacje z rowerami. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że Urząd Miejski został poproszony o wstępne wskazanie miejsc 10 lokalizacji.

Pan Władysław Harasimowicz powiedział, że na tym etapie prac nad wnioskiem największe znaczenie ma liczba stacji i liczba rowerów, które planuje się zakupić, a ich lokalizacja jest wstępna.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy planowany wkład własny Miasta Puszczykowa będzie uzależniony od liczby stacji na terenie Puszczykowa. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że na terenie Puszczykowa ma się znajdować 10 stacji, a na terenie Komornik 16.

Pan Władysław Harasimowicz zauważył, że nie każda stacja ma taką samą liczbę stanowisk rowerowych, więc trudno dzielić koszty projektu wybierając tylko jedno kryterium.

Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy do planowanego systemu będzie można podłączyć, działający w Poznaniu, Poznański Rower Miejski (PRM). Pan Władysław Harasimowicz odpowiedział, że planowana infrastruktura i system będą kompatybilne z PRM. Jego przygotowaniem ma się zajmować firma Nextbike, która tworzyła PRM.

Radny Jan Łagoda zapytał, czy korzystanie z rowerów będzie możliwe z wykorzystaniem Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w okresie trwałości projektu nie będzie możliwe połączenie planowanego systemu z systemem poznańskim.

Radny Maciej Krzyżański zapytał, ile wynosi okres trwałości projektu. Pan Władysław Harasimowicz odpowiedział, że okres trwałości projektu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń to 3 lata, a dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń to 5 lat. LGD Progres planuje skorzystać z możliwości ustalenia 5-letniego okresu trwałości projektu.

Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Puszczykowo Stare)

Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

O godzinie 18:00 radna Małgorzata Hempowicz wyszła (obecnych 6 radnych).

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Puszczykowo Stare).
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

O godzinie 18:05radna Małgorzata Hempowicz wróciła (obecnych 7 radnych).

 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Niwka)

Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały.

Radny Łukasz Grzonka zapytał w którym roku miasto przejęło te grunty. Pan Waldemar Luther odpowiedział, że do 2006 r. lub 2007 r. miasto było właścicielem działki nr 971/1/3. Jeżeli chodzi o działkę nr 967/2 to została ona zamieniona za działkę nr 971/2.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Niwka).
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, jak jest proponowana dopuszczalna powierzchnia zabudowy w tym planie. Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że należy się nad tym zastanowić w trakcie prac nad planem.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, ile czasu potrzeba na uchwalenie takiego planu. Pani Alina Stempniak odpowiedział, że procedura uchwalenia nowego planu może zająć ok. 10 miesięcy.

Radny Łukasz Grzonka zgłosił postulat, żeby wyrazić zgodę na przystąpienie do sporządzenia planu i w zamian zobligować wnioskodawcę do zapewnienia określonej liczby miejsc parkingowych na terenie posiadanej przez siebie nieruchomości.

Burmistrz Andrzej Balcerek stwierdził, że w pobliżu piekarni nie ma miejsca na stworzenie przejścia dla pieszych.

Radna Agata Wójcik stwierdziła, że zdumiewa ją tryb i tempo wywołania planu, którego wnioskodawcą jest tylko 1 mieszkaniec.

Radny Tomasz Potocki zapytał czy skoro rozważamy sporządzenie planu na prośbę 1 mieszkańca, to czy można go obciążyć kosztami związanymi z procedurą. Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że uchwała jest tworzona w interesie społecznym i nie można obciążać mieszkańców kosztami.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowa, arkusz 6.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały.

Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił, dostarczoną przez wnioskodawcę prezentację dotyczącą planu stworzenia muzeum motoryzacji. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Radny Łukasz Grzonka zauważył, że sytuacja jest inna niż przedstawiona w poprzednim punkcie obrad. Dla wskazanego obszaru plan był tworzony niedawno i wcześniej właściciel gruntu nie zgłaszał potrzeb jakie zawarł teraz w swoim wniosku. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że sytuacja mieszkańca zmieniła się od momentu uchwalenia ostatniego planu.

Radny Maciej Krzyżański stwierdził, że obie sprawy muzeum motoryzacji oraz Piekarni - Cukierni Jacek Błaszkowiak to podobne sytuacje i oba pomysły przyniosą pozytywne skutki dla miasta.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 • zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".

Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, kiedy wpłynie oficjalna decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na temat poprawności wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że dopiero po uchwaleniu nowego Planu Gospodarki Nieskoemisyjnej (PGN) zostanie przekazany do zaopiniowania WFOŚiGW.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0 , „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad 3. Sprawy bieżące:

 • Aplikacja Alertownik

Radny Tomasz Potocki zapytał czy Urząd Miejski jest zainteresowany bezpłatnym testowaniem przez 1 miesiąc aplikacji Alertownik i późniejszym jej utrzymaniem oraz czy będą prowadzone rozmowy z Fundacją Veracity na ten temat. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nawiązano kontakt z Fundacją Veracity i zaplanowano spotkanie.

 • Pytanie o dom spokojnej starości na Starym Puszczykowie

Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Urząd Miejski wie o planach budowy na starym Puszczykowie obiektu wielkopowierzchniowego (3000 m2 przeznaczonego na dom spokojnej starości). Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że do Urzędu Miejskiego nie wpłynął żaden wniosek odpowiadający opisowi.

 • Pytanie o autobusy

Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy został wybrany przewoźnik planowanej bezpłatnej linii autobusowej i czy jej rozkład jazdy zostanie skoordynowany z rozkładem jazdy pociągów. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że w środę 23.04.2016 r. przetarg zostanie rozstrzygnięty.

Radny Maciej Krzyżański zapytał na jak długo został zamknięty przejazd kolejowy przy ul. 3 Maja. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że wie o zamknięciu przejazdu na 4 dni.

 • Pytanie o remont ul. Szpitalnej

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy Urząd Miejski planuje remontować ul. Szpitalną. (pytanie wynika z wniosku przekazanego przez mieszkankę Puszczykowa). Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że prace w tym zakresie realizowane są zgodnie z prowadzonym rankingiem ulic i odpowiedź na pismo została już przekazana mieszkance.

 • Pytanie o dworzec kolejowy w Puszczykówku
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Urząd Miejski planuje zgłosić do Powiatowego Konserwatora Zabytków niszczenie dworca przy stacji PKP w Puszczykówku. Zniszczenia powstają na skutek przebudowy PKP. Podkopano fundamenty, z których teraz odpadają cegły. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że zapozna się ze sprawą.

 • Pytanie o kosz przy ul. Wczasowej

Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy Urząd Miejski ma możliwość przestawienia kosza przy ul. Wczasowej? Znajduje się on na skrzyżowaniu ul. Wczasowej i przejścia leśnego. Kosz z daleka stwarza wrażenie osoby, chcącej wtargnąć na jezdnię. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że zapozna się ze sprawą.

 • Pytanie o planowane utwardzenie ul. Polnej

Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy ustalono termin spotkania z mieszkańcami ul. Polnej w sprawie modernizacji nawierzchni drogi. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że na razie nie ma pewności, że nawierzchnia zostanie wykonana (cena jest negocjowana).

Radna Małgorzata Hempowicz poprosiła o przygotowanie zestawienia kosztów realizacji ul. Polnej „metodą tradycyjną" i przy wykorzystaniu metody GeoCrete? Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że drogi o takich parametrach nie można utwardzić tradycyjnymi metodami, np. asfaltem czy kostką.

 • Dalsza dyskusja nt. projektu dotyczącego systemu stacji rowerowych

Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że termin składania wniosków o dofinansowanie mija 31.05.2016 r i Pan Władysław Harasimowicz chce poznać stanowisko Rady Miasta.

Radny Władysław Hetman odpowiedział, że przed wyrażeniem zdania w tym temacie chce zapoznać się z materiałami, które nie zostały wcześniej przekazane radnym.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że stowarzyszenie LGD Progres chce się dowiedzieć, czy radni popierają tę inicjatywę i czy stowarzyszenie ma przygotowywać dokumentację do projektu, ponieważ to wiąże się z kosztami. Temat będzie omawiany na następnym posiedzeniu komisji

O godz. 19:47 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant