Protokół nr 5/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 7 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.2.5.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 19:30
 
Temat:
 1. Koncepcja odwodnienia Miasta.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
 3. Sprawy bieżące.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność Przewodniczącego Komisji Jakuba Musiała oraz chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Koncepcja odwodnienia Miasta.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński przestawił koncepcję odwodnienia miasta. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

O godzinie 17:13 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 6 radnych).

Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy miasto jest zadowolone ze współpracy z podmiotem odpowiedzialnym za koncepcję. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że środki przeznaczone na sporządzenie koncepcji odwodnienia były stosunkowo niewielkie, więc przy rozpisywaniu zamówienia postanowiono, że należy okroić dokument i zinwentaryzować to co istnieje oraz stworzyć koncepcję odwodnienia możliwą do wykonania przy remontach kolejnych ulic. Koncepcja była kilka razy poprawiana.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy wykonawca dokonywał oględzin i w jaki sposób przeprowadzono inwentaryzacje stanu zastanego. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że wykonawca pochodzi z Zielonej Góry i przekazano mu dokumentację powykonawczą oraz informacje z oględzin przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Radny Łukasz Grzonka powiedział, że dostrzegł szereg błędów merytorycznych w koncepcji. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że po zweryfikowaniu wskazanych błędów Urząd Miejski wystąpi do wykonawcy o poprawienie koncepcji odwodnienia.

Radny Łukasz Grzonka zauważył, że co najmniej 4 zlewnie są ustanowione na terenie prywatnym i zapytał czy miasto zamierza przejąć te wyloty i odbiorniki.

Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych powiedział, że kolektory znajdują się na gruntach miejskich, wyjątkiem jest odcinek między ul. Podgórną, a ul. Zieloną. Pan Remigiusz Motycki stwierdził również, że mieszkańcom nie przeszkadzają podziemne instalacje, ponieważ znajdują się tam od lat i co roku są konserwowane przez Urząd Miejski.

Pan Remigiusz Motycki odpowiadając na pytanie radnego Łukasza Grzonki powiedział, że rozmawiano już z projektantem w sprawie kanalizacji deszczowej przy ul. Jarosławskiej i ustalono przebudowę tego fragmentu kolektora.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, kiedy nastąpi planowana przebudowa. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że możliwe jest uwzględnienie przebudowy w planie inwestycji na rok 2017.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zapytał, czy przepompownia przy ul. Mazurskiej jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest to rozwiązanie prowizoryczne, które zostanie w przyszłości poprawione. Przy średnich opadach jest wystarczające, ale nie wytrzyma ekstremalnych opadów.

Mieszkaniec pan Piotr Bekas zauważył, że problem odwodnienia miasta jest coraz bardziej palący. Przedstawiony dokument jest tylko koncepcją, a nie planem, więc należy go traktować jako punkt wyjścia i przy późniejszych remontach ulic należy sukcesywnie budować kanalizacje deszczową zgodnie z przedstawiona koncepcją.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie pana Piotra Bekasa, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nie rozpoczął jeszcze tworzenia dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań - Mosina. Umożliwia to zgłoszenie propozycji uwzględnienia odwodnienia drogi na wysokości Puszczykowa.

Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała na jakim etapie jest postępowanie w trybie „specustawy" drogowej w celu wydzielenia odcinka drogi łączącej ul. Sportową w Puszczykowie z ul. Poznańską w Puszczykowie (część działki 697, obręb Puszczykowo). Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że zlecono wykonanie koncepcji.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg miejskich.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad 3. Sprawy bieżące.

 • Ekrany akustyczne
   
Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że PKP zaproponowały 2 kolory ekranów o numerach RAL 6018 oraz RAL 6032. Pierwszym kolorem będą pokryte słupy, a drugim tafla ekranów.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zapytał, co kolej odpowiedziała na temat przezroczystych ekranów. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie otrzymano odpowiedzi na pismo w tej sprawie.

 • Zmiana planu organizacji ruchu na Rynku

Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych powiedział, że w celu uporządkowania ruchu i parkowania na terenie Rynku, Urząd Miejski zlecił przygotowanie planu organizacji ruchu i objęcie tego obszaru strefą zamieszkania.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zapytał, czy przewidziano miejsca parkowania dla rowerów, ponieważ nie zauważył ich w koncepcji. Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że miejsca dla rowerów pozostaną w dotychczasowych lokalizacjach.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy parkowanie będzie dozwolone wyłącznie w miejscach, gdzie wyznaczono parking. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że zgodne z przepisami w strefie zamieszkania samochody nie mogą parkować poza wyznaczonymi miejscami. Takie nieprzepisowe parkowanie skutkuje mandatem. Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu na Rynku zostanie podana do publicznej wiadomości, a kierowcy na początku będą pouczani.

 • Remont ul. Bałtyckiej i ul. Grunwaldzkiej

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostaną rozpatrzone i przekazane wykonawcy.

Mieszkaniec pan Tomasz Kromolicki zapytał, czy jest szansa, żeby na ul. Grunwaldzkiej postawić spowalniacze. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostanie to rozważone po zakończeniu inwestycji, ponieważ należy ocenić, czy spowalniacze będą potrzebne.

Mieszkaniec pan Błażej Krzyżanek powiedział, że na ul. Grunwaldzkiej już jest niebezpiecznie i nie należy zwlekać z ustawieniem spowalniacza.

Mieszkanka pani Bogumiła Krzyżanek powiedziała, że tzw. rondo wiedeńskie na ul. Bałtyckiej, które miało spowalniać ruch jest nieudane. Pan Błażej Krzyżanek dodał, że spad jest za łagodny, dlatego rondo nie spełnia swojej funkcji. Przykładem udanego ronda wiedeńskiego jest to na ul. Śląskiej.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania mieszkańców, że przedstawione uwagi zostaną uwzględnione i przedstawione wykonawcy jako elementy do poprawy przed odbiorem inwestycji oraz, że odbiór inwestycji odbywa się na terenie ulicy i ocenie podlega efekt końcowy, a nie to jak plac budowy wygląda teraz.

 • Barierka przy ul. Jarosławskiej

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński przedstawił plan zamontowania barierki ochronnej przy ul. Jarosławskiej.

Mieszkanka pani Teresa Ratajczak powiedziała, że chce zabezpieczyć swój budynek.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński zaproponował ustawienie barierki na zakręcie w miejscu skrzyżowania ul. Jarosławskiej z ul. Czarnieckiego oraz poinformował, że koszt ustawienia barierki przekroczy 10 tys. zł.

 • Wniosek mieszkańców w sprawie remontu ul. Szpitalnej

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński poinformował, że do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek podpisany przez 1000 mieszkańców Puszczykowa z prośbą o przeprowadzenie remontu ul. Szpitalnej.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański uważa, że budowę i remonty ulic powinno przeprowadzać się z uwzględnieniem rankingu. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że stan ul. Szpitalnej jest dramatyczny i w tym przypadku należy rozważyć odejście od rankingu.

Radny Filip Ryglewicz zapytał, ile czasu potrzeba na przeprowadzenie remontu tej ulicy. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że gdyby pominąć ranking to Urząd Miejski mógłby podjąć się realizacji tej ulicy w 2017 roku.

Radny Władysław Hetman przypomniał, że Starosta Poznański zobowiązał się do wykonania parkingu w zamian za przekazanie pewnego gruntu.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zaproponował wysłanie pisma do władz powiatu, żeby wykonali parking przy szpitalu, ponieważ służy on pacjentom.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że mieszkańcy wnioskują o przeprowadzenie remontu ulicy a nie wybudowanie parkingu przy szpitalu.

Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański zapytał, czy istnieje możliwość wystosowania pisma do szpitala z pytaniem, kiedy zrobią parking. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że po rozmowie z Prezesem szpitala, którą odbył miesiąc temu wie, że szpital nie zajmie się tematem parkingu dopóki nie wybuduje bloku operacyjnego. Priorytetem dla szpitala jest blok operacyjny.

Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała przedstawienie tematu na najbliższej sesji Rady Miasta.

 • Kosze na śmieci

Radny Filip Ryglewicz zaproponował ustawić większą liczba koszy na terenie Puszczykowa w celu zmniejszenia ilość śmieci na terenie miasta i w lesie oraz podał ich przykładowe lokalizacje. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że wskazane miejsca należą do WPN.

 • Problem psich odchodów
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował przeprowadzenie akcji edukacyjnej w sprawie psich odchodów (np. plakaty zachęcające do zbierania odchodów po zwierzętach, ustawienia koszy z woreczkami na psie odchody).

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński uważa, że pomysł ustawienia koszy z woreczkami na psie odchody na koszt miasta jest niezasadny. Dodał, że zabudowa w Puszczykowie jest rozproszona i mieszkańcy mogą wyprowadzać psy na własnych posesjach lub na terenie WPN, a jeżeli wyprowadzają psy na chodniku to powinni skorzystać z ofert sklepów zoologicznych i zakupić akcesoria do sprzątania psich odchodów. Tak sprzątnięte odchody można wyrzucić do miejskich koszy na odpady komunalne.

 • Porzucony wrak auta przy ul. Wysokiej
   
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy Urząd Miejski zajmie się porzuconym wrakiem auta przy ul. Wysokiej między ul. Lipową a ul. Poznańską. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że ul. Wysoka to droga wojewódzka, więc problem należy zgłosić do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

 • Nowa bezpłatna linia autobusowa
   
Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że zgodnie z założeniami Urzędu Miejskiego bezpłatna linia autobusowa miała zostać uruchomiona 1.04.2016 r. W pierwszym przetargu nie wyłoniono przewoźnika spełniającego wszystkie kryteria. Przewoźnika wyłoniono dopiero w drugim z przeprowadzonych przetargów, po zmianie istotnych warunków zamówienia. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że proponowany termin uruchomienia linii to 4.05.2016 r.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Jana Łagody, że są to autobusy 7-8 metrowe.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że firma wyłoniona w drodze przetargu będzie gotowa rozpocząć usługi przewozowe od dnia 4 maja 2016 r. oraz, że do tego czasu zostanie ogłoszony i rozreklamowany nowy rozkład jazdy autobusu.

 • Środki wyprowadzone z konta Urzędu Miejskiego
   
Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że policja przekazała śledztwo za granicę i aktualnie prowadzone jest w Estonii.

 • Sprawa sądowa byłego Przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Czyża
   
Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że wyrok był dla nas korzystny i stanowi, że pan Zbigniew Czyż jest zobowiązany oddać pieniądze, jednak złożył odwołanie od tego wyroku do sadu drugiej instancji.

 • Plan pracy Komisji Rozwoju na 2016 r.
   
Zastępca Przewodniczącego Maciej Krzyżański przedstawił plan pracy Komisji Rozwoju na 2016 r.

Plan nie uzyskał akceptacji radnych ze względu na braki, w związku z tym zostanie ponownie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Komisji Rozwoju.

O godz. 19:30 Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant