Protokół nr 6/2016 wspólnego posiedzenia Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie oraz Komisji Rozwoju Rady Miasta Puszczykowa, które odbyło się w dniu 14

 
Protokół nr 6/2016
wspólnego posiedzenia
Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie
oraz Komisji Rozwoju Rady Miasta Puszczykowa,
które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2016 r.,
w stołówce Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.
 
 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17.40 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur. W obradach udział wzięli członkowie Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie oraz Komisji Rozwoju Rady Miasta Puszczykowa, a także goście według załączonej listy obecności.
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA:
            Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie Alicja Trybus przywitała gości, krótko przedstawiła szkołę oraz złożyła życzenia owocnych obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur przywitała gości oraz krótko przedstawiła mosińską Radę Miejską.
Przewodnicząca Rady Miasta Puszczykowa Małgorzata Hempowicz przywitała gości, przedstawiła puszczykowską Radę Miasta oraz wyraziła przekonanie, że uda się wypracować wspólne projekty, które zostaną zrealizowane.
Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek wyraził przekonanie, że jednostki samorządu terytorialnego powinny ze sobą współpracować nie tylko na poziomie metropolii, czy aglomeracji, ale i na poziomie międzygminnym, szczególnie w sytuacji tak bliskiego sąsiedztwa.
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław Mieloch przyznał, że jesteśmy „zrośnięci" fragmentami ulic, oba miasta mają wiele wspólnych tematów np. modernizacja kolei, parkingi przy dworcach, Aquanet - inwestycje, plany prywatyzacji. Wspomniał przy tym również
o współpracy z Miastem Luboń.
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie Dominik Michalak, który przewodniczył posiedzeniu, omówił zagadnienia łączące obie jednostki samorządu terytorialnego: przynależność do stowarzyszeń i do Metropolii Poznań; położenie geograficzne i jego elementy: rzeka Warta, Kanał Mosiński, Wielkopolski Park Narodowy, infrastrukturę: droga 430, linia kolejowa, komunikacja miejska, szpital. Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Puszczykowa Jakub Musiał stwierdził, że nie wyobraża sobie funkcjonowania Puszczykowa bez sąsiedztwa Mosiny, gdyż obie gminy tworzą jeden funkcjonalny obszar. Wskazał również na wspólną problematykę: zagospodarowanie Warty, Kanału Mosińskiego, rozmowy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, poszerzenie drogi 430. Wyraził przekonanie, że tych tematów nie warto uzgadniać samodzielnie, bo wspólny głos znaczy więcej. Stwierdził przy tym, że widziałby rozszerzenie współpracy obu jednostek samorządu terytorialnego, nie tylko o Luboń, ale i Komorniki.
Następnie obecni na posiedzeniu radni Rady Miejskiej w Mosinie oraz rady Miasta Puszczykowa wraz z gośćmi przeprowadzili dyskusję na temat tego, co łączy obie gminy. Poruszano przy tym takie tematy jak: droga gruntowa i most przechodzący przez Kanał Mosiński na terenie puszczykowskiej gminy - droga ta może być alternatywną do ulicy Piotra Mocka; droga 431 na odcinku od ul. Nadwarciańskiej do mostu nad Wartą - jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi, szczególnie dla rowerzystów, konieczna jest tam budowa drogi dla rowerów; budowa hal widowiskowo-sportowych w Puszczykowie i Mosinie; zagospodarowanie zakola Warty oraz samej rzeki - tramwaje wodne, kajaki; odtworzenie przeprawy pieszo-rowerowej przez Wartę w okolicy Łęczycy; budowa pływalni w Mosinie; obwodnica Mosiny tzw. „Czerwonka"; węzły przesiadkowe przy dworcach kolejowych; modernizacja linii kolejowej Poznań-Czempiń i utrudnienia z tym związane; nawiązanie współpracy z innymi gminami: Luboń, Komorniki, Stęszew; przedłużenie komunikacji miejskiej do Stęszewa; współpraca w rozmowach z władzami Wielkopolskiego Parku Narodowego; droga przez WPN - tzw. „greiserówka"; drogi rowerowe na terenie obu gmin - rozszerzenie „Aktywnej trójki" o trasy dla rowerów; zainicjowanie cyklu zawodów w nordic walking, na terenie kilku gmin, jako grand prix WPN; stworzenie wypożyczalni rowerów; działania na rzecz osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej.
Prezes Stowarzyszenia Niezależni dla Powiatu Piotr Zalewski zaproponował, aby powstały
2-3 mniejsze grupy tematyczne, które będą rozważały wspólne tematy międzygminne oraz 2-3 grupy, które zajmą się tematami ponadgminnymi, powiatowymi, a dotyczącymi obu gmin. Zachęcił także do korzystania z powiatowych konkursów dla organizacji pozarządowych
z Mosiny i Puszczykowa.
Przewodniczący obrad Dominik Michalak podsumował spotkanie i zaprosił gości na Dni Mosiny.
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.20
 
 
Protokołowała                                  
/-/ Monika Kujawska
UG w Mosinie