Protokół nr 7/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.7.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 20:36
 
Temat:
  1. Dyskusja nad dotychczasową działalnością Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego i właściwego reprezentowania interesów Puszczykowa.
  2. Dyskusja nad możliwością ściślejszej współpracy z gminą Komorniki.
  3. Dyskusja nad kolejnością obejmowania terenu Puszczykowa miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
  4. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa nieobecność radnych: Łukasza Grzonki i Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Dyskusja nad dotychczasową działalnością Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego i właściwego reprezentowania interesów Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że należy odnowić Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN odnośnie turystyki, rekreacji oraz infrastruktury technicznej. Strona internetowa Stowarzyszenia jest zaniedbana, ponieważ ostatni wpis na stronie został dokonany w dniu 30 czerwca 2015 roku. Radny Filip Ryglewicz dodał, że na stronie internetowej Stowarzyszenia znajduje się galeria zdjęć, gdzie przykładowo Puszczykowo posiada 8 zdjęć, Kórnik 21, Stęszew 9 a Komorniki 20. Galerie oraz opis Puszczykowa należy rozszerzyć o zabytki oraz atrakcje turystyczne. Radny Filip Ryglewicz powiedział, że ostatnim podpisanym porozumieniem jest porozumienie przyjęte w celu realizacji projektu pn. „Rowerowy Mikroregion WPN. Turystyka rowerowa szansą na poznanie atrakcji przyrodniczych i kulturowych w Mikroregionie Wielkopolskiego Parku Narodowego". Radny Filip Ryglewicz dodał, że w projektach bieżących została zawarta informacja, iż w styczniu Stowarzyszenie złożyło trzy wnioski o dofinansowanie projektów edukacyjnych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, bez podania roku złożenia powyższych wniosków.
 
O godzinie 17:12 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że podczas rozmowy z dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego uzyskała informację, że nie zostaną wybudowane nowe ścieżki rowerowe, tylko zalegalizowane te obecnie użytkowane.
 
Radny Maciej Krzyżański dodał, że inicjatorem zalegalizowania ścieżek powinna być Komisja lub Rada Miasta.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, skąd wzięła się idea korekty statutu Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że w poprzedniej kadencji prezesem zarządu była ówczesna Burmistrz Mosiny Zofia Springer. Zatrudniony był pracownik, który zajmował się Stowarzyszeniem oraz jego stroną internetową, jednakże praca tej osoby została oceniona negatywnie i rozwiązano z nią umowę. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że w dniu 24 maja br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jakie zmiany przewiduje projekt nowego statutu Stowarzyszenia.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że główną zmianą jest to, że członkiem zarządu może zostać osoba, która nie jest przedstawicielem gminy. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że drugą zmianą jest, iż „Najwyższym organem i władzą stanowiącą Stowarzyszenie, jest Zgromadzenie Ogólne, w którym każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos i w skład którego wchodzą po jednym przedstawicielu z każdej gminy."
 
O godzinie 17:28 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że zgodnie z § 10, ust. 5 projektu statutu Stowarzyszenia: „Gminy działają w Stowarzyszeniu poprzez osoby reprezentujące organ wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego. Członka Stowarzyszenia reprezentuje Wójt, Burmistrz Prezydent lub osoba przez niego upoważniona". Nie zostało ujęte, że rada gminy podejmuje decyzję co do przedstawiciela członka.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że przedstawicielem może być również radny.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, dlaczego siedzibą Stowarzyszenia jest Mosina.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że z przyczyn logistycznych Puszczykowo nie było w stanie zapewnić siedziby Stowarzyszeniu oraz dodał, że zatrudniony pracownik także był pracownikiem Urzędu Gminy Mosina.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że oprócz Puszczykowa i Mosiny w Stowarzyszeniu znajdują się inni członkowie, którzy w ubiegłych latach zagłosowali za tym, aby prezesem zarządu była Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer. W przypadku projektu „Rowerowy Mikroregion WPN", uwagi Puszczykowa nie zostały rozważone, a projekt przedstawiono w ostatniej chwili.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, kto jest w zarządzie Stowarzyszenia.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że jest on członkiem Komisji Rewizyjnej, której Przewodniczącym jest Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski, a prezesem zarządu jest Wiceburmistrz Mosiny Przemysław Mieloch.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy po wyborach samorządowych w 2014 roku przeprowadzono wybory do zarządu Stowarzyszenia.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że wybory odbyły się, ponieważ prezesem zarządu jest Wiceburmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, zastępcą Wójt Gminy Komorniki Jan Broda, a członkiem Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy Wiceburmistrz Gminy Mosina był jedynym kandydatem na stanowisko prezesa zarządu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Mosina od początku przewodniczyła związkowi, dlatego postanowiono, że będzie to kontynuowane.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że żaden z burmistrzów nie mógłby w pełni zaangażować się w działalność Stowarzyszenia, ponieważ najważniejsze dla niego jest zarządzanie swoją gminą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że zapisy statutu umożliwią przeprowadzenie konkursu i dokonanie wyboru osoby, która będzie posiadała odpowiednie kompetencje do pełnienia swoich obowiązków.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że nie należy rezygnować z dwóch przedstawicieli każdej gminy. Druga osoba mogłaby zostać wybrana przez radę miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że statut każdorazowo określa, ilu jest przedstawicieli. Każda gmina posiada jeden głos i dlatego została zaproponowana zmiana, aby w skład Stowarzyszenia wchodził jeden przedstawiciel z każdej gminy. Sekretarz dodał, że uwagi należy zebrać i przekazać radcy prawnemu, aby sporządził opinię prawną na ich temat.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że ustawa o samorządzie gminnym nie określa, kto wskazuje reprezentanta gminy w stowarzyszeniach.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że logiczne byłoby przyznanie radzie bezpośredniego wpływu na działalność Stowarzyszenia.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że jeżeli każdą gminę będą reprezentowały 2 osoby, to  powinny posiadać one swój głos.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jak radni mogą wpłynąć na Stowarzyszenie, aby planowane przez nich inwestycje zostały zrealizowane.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że radni ustalają budżet miasta i jeśli uznają, że któryś z projektów stowarzyszenia jest ważny, to można w budżecie przeznaczyć pewną pulę środków na ten cel.
 
Pani Iwona Janicka z Fundacji Aktywności Lokalnej powiedziała, że należy zweryfikować, kto jest w zarządzie i jaki posiada wpływ oraz zatrudnić dyrektora biura. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby członkiem zarządu był radny oraz przedstawiciel władzy wykonawczej, gdzie każdy miałby swój głos.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił poprawkę, aby do § 22, ust. 4 oraz do § 17 ust. 2 dopisać, że członkowie zarządu odwoływani są przez Zgromadzenie Ogólne.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zaproponował, aby zmienić brzmienie § 10, ust. 5 na „Najwyższym organem i władzą stanowiącą Stowarzyszenia, jest Zgromadzenie Ogólne, w którym każdy członek Stowarzyszenia ma dwa głosy i w skład którego wchodzą po dwóch przedstawicieli z każdej gminy" oraz § 16 „Gminy działają w Stowarzyszeniu poprzez osoby reprezentujące organ wykonawczy oraz uchwałodawczy danej jednostki samorządu terytorialnego. Członka Stowarzyszenia reprezentuje Wójt, Burmistrz, Prezydent lub osoba przez niego upoważniona oraz osoba wybrana przez radę gminy."
 
Radny Łukasz Grzonka zaproponował, aby wykreślić z § 21 ust. 3, który brzmi „Na wniosek przynajmniej jednego członka głosowanie nad uchwała przeprowadza się w sposób tajny."
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad stanowiskiem komisji, polegającym na nadaniu brzmienia § 17 punktowi 4 projektu statutu Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego „Wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej" oraz § 22 ust. 4 „Prezes Zarządu i członkowie Zarządu wybierani i odwoływani są przez Zgromadzenie Ogólne spośród kandydatów zaproponowanych przez uczestników Zgromadzenia Ogólnego wraz z określeniem sprawowanej funkcji w Zarządzie.".
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Stanowisko Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad stanowiskiem komisji, polegającym na nadaniu brzmienia § 16 w projekcie statutu Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego „Najwyższym organem i władzą stanowiącą Stowarzyszenia, jest Zgromadzenie Ogólne, w którym każdy członek Stowarzyszenia ma dwa głosy i w skład którego wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdej gminy" oraz § 10 ust. 5 „Gminy działają w Stowarzyszeniu poprzez osoby reprezentujące organ wykonawczy oraz uchwałodawczy danej jednostki samorządu terytorialnego. Członka Stowarzyszenia reprezentuje Wójt, Burmistrz, Prezydent lub osoba przez niego upoważniona oraz osoba wybrana przez radę gminy.".
Wynik głosowania: „za" - 7, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Stanowisko Komisji zostało jednogłośnie przyjęte.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad stanowiskiem komisji, polegającym na wykreśleniu z projektu statutu Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego z § 21 ust. 3 o brzmieniu „Na wniosek przynajmniej jednego członka głosowanie nad uchwałą przeprowadza się w sposób tajny.".
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Stanowisko Komisji zostało przyjęte.
 
Ad 2. Dyskusja nad możliwością ściślejszej współpracy z gminą Komorniki.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zaproponował zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji lub Rady Miasta Puszczykowa z Komisją lub Radą Gminy Komorniki.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że należy spotkać się z komisją odpowiednią do Komisji Rozwoju. Tematami, które mogłyby zostać poruszone na tym posiedzeniu to współpraca w zakresie Wielkopolskiego Parku Narodowego, komunikacja autobusowa oraz rzeka Wirynka.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że można porozmawiać na temat rzeki Warty oraz niezagospodarowanych terenów.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że można poruszyć temat lokalizacji stacji benzynowej, ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 430 pomiędzy Komornikami a Puszczykowem oraz komunikacji miejskiej.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, jak Urząd widzi współpracę z Gminą Komorniki.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że można porozmawiać o schronisku w Łęczycy, akwenie Jarosławiec, ścieżkach rowerowych, zagospodarowaniu zakola Warty, jednakże nie o transporcie, ponieważ gmina Komorniki posiada swój transport, który nie dojeżdża do Puszczykowa. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że w tym roku raz dziennie kursować ma płaskodenny statek ze Śremu do Poznania.
 
Ad 3. Dyskusja nad kolejnością obejmowania terenu Puszczykowa miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że na początku obecnej kadencji zostało powiedziane, że radni będą starali się utworzyć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że na oficjalnej stronie internetowej Urzędu znajduje się aktywna mapa Puszczykowa, gdzie zostały zaznaczone obszary, które posiadają uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie zostały oznaczone miejsca, gdzie plany zostały wywołane lub są w trakcie realizacji.
 
Pani Alina Stempniak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, powiedziała, że projektowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Starego Puszczykowa, ponieważ aktualny miejscowy plan pochodzi z roku 1994. Nie obejmie to nowo uchwalonych mpzp.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jak wygląda sytuacja związana z ustawą krajobrazową.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że została rozpoczęta inwentaryzacja reklam, które znajdują się na terenie miasta i w większości są to banery na płotach.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, ile miejscowych planów należy utworzyć, aby objąć całe miasto.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zależy od tego, jak zostanie podzielone miasto. Procedura jest kosztowna i czasochłonna, dlatego najlepiej jest obejmować zasięgiem jak największe obszary miasta. Pani Alina Stempniak powiedziała, że ustawa krajobrazowa zobowiązuje gminy do wskazania, gdzie mogą znajdować się reklamy. Tak samo jest w przypadku opłotowania działek.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy po zachodniej stronie torów od dworca w Puszczykówku został wywołany mpzp, na co otrzymał odpowiedź od Pani Aliny Stempniak, że nie.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że w kwestii ogrodzeń działek jest on przeciwnikiem ingerowania w to, jaki kto ma posiadać płot.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poprosił o przedstawienie wniosków p. Mirosławy Szymaniak.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w momencie przystąpienia przez PKP do modernizacji linii kolejowej, wykonawcy wnieśli o wyrażenie zgody na dojeżdżanie ciężkim sprzętem na budowę przy ulicy Fiedlera i Mickiewicza. Aby nie zniszczyć nowej nawierzchni na ulicy Kopernika i Chrobrego, został zaproponowany dojazd z ulicy Dworcowej na Wiązową. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że kolejarze wzmocnili ulicę Wiązową tłuczniem spod torów kolejowych, jednakże przed wysypaniem zostali poproszeni o przedstawienie badania laboratoryjnego składu chemicznego tego kruszywa, aby wykluczyć możliwość szkodzenia środowisku. Z badań wynika, że wszelkiego rodzaju związki chemiczne są w niskich normach. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że nikt oprócz p. Mirosławy Szymaniak nie wniósł sprzeciwu, aby omawiane kruszywo znajdowało się na ich ulicach, a występuje ono w kilku miejscach. Problemem jest, że ciężki sprzęt nie wjechał na ulicę Wiązową, a kamienie są luźne. Wynika to z faktu, że jeden z właścicieli działek, która stanowiła drogę, ogrodził swoją działkę i wyraził chęć udostępnienia drogi za opłatą. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w ubiegłym tygodniu zostało przeprowadzone rozeznanie, aby przysypać kamienie drobnymi kamyczkami, które związałyby to kruszywo. Samochody automatycznie ograniczają swoją prędkość. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w ubiegłych latach na ulicy Wiązowej był umieszczony znak zakazu parkowania, ze wzmianką że nie dotyczy to mieszkańców ulicy. Nie można było rozróżnić, kto jest mieszkańcem, kto przyjechał na lody, a kto jest z rodziny mieszkańców. Straż Miejska została posądzona o kranie nieodpowiednich ludzi, dlatego znak został zdjęty.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała,  że główne zanieczyszczenie to żelazo, które nadaje brunatny kolor kamieniom i nie jest ono szkodliwe dla środowiska. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że mieszkańcy ulicy Bema proszą o zdjęcie znaku zakazu parkowania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że organizacja ruchu musi zostać wykonana w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami prawa i zatwierdzona przez starostę. Mieszkaniec Mosiny stwierdził, że sygnalizacja świetlna przy Szkole Podstawowej nr 2 jest niezgodna z prawem i zgłosił to Policji, która stwierdziła, że powinna ona inaczej funkcjonować. Wiceburmistrz Władysław
Ślisiński dodał, że musi zostać utworzona nowa organizacja ruchu dla skrzyżowania ulicy Kasprowicza  z Libelta oraz zakupione nowe oprogramowanie świateł.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że mieszkańcy ulicy Sosnowej proszą o ustawienie znaku, aby samochody parkowały po jednej stronie ulicy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podobna sytuacja występuje na ulicy Bałtyckiej i Grunwaldzkiej, gdzie jeden z mieszkańców poprosił, aby postawić ww. znak. Mieszkaniec chce, aby znak ten stał po przeciwnej stronie jego domu. Jeśli miałby on zostać postawiony po jego stronie, to nie zgadza się na powyższą sytuację. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że na terenie całego Miasta trzeba utworzyć nową organizację ruchu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że ulica Szpitalna nie powinna zostać wykonana poza rankingiem ulic, ponieważ nie ma tam domu mieszkalnego. Należy wyrównać ulicę.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że od ulicy Kraszewskiego do Fiołkowej nawierzchnia jest równa. Po deszczu robią się dziury o głębokości ok. 30 cm.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że tłuczeń na ulicy Wiązowej odpryskuje nawet przy niskiej prędkości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do końca tygodnia zostanie wypracowane rozwiązanie tego problemu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, w jakich miejscach wysypano tłuczeń.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że tłuczeń wysypano na terenie OSP, na parkingu przy restauracji Lokomotywa oraz na odcinku ulicy 3 Maja.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że w pobliżu przejazdu kolejowego na ulicy 3 Maja znajdują się śmieci które należy uprzątnąć.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że część śmieci pochodzi z budynków socjalnych pracowników PKP. Teren należy do PKP i zostanie do nich skierowana prośba o uprzątnięcie tego terenu.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy ścieżka rowerowa na ulicy Poznańskiej zostanie zlikwidowana.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przy tworzeniu nowej organizacji ruchu dla Puszczykowa, zostanie podjęta decyzja odnośnie ścieżki rowerowej.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że ranking ulic nie obejmuje ulicy Słowackiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostanie to uwzględnione.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego zostały wycięte drzewa na terenie Urzędu Miejskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że drzewa zostały wycięte po udzieleniu pozwolenia na wycinkę drzew przez Starostę Poznańskiego. Korzenie zaczęły podnosić fundamenty i budynek zaczął pękać. Planowana jest modernizacja Urzędu z wybudowaniem łącznika pomiędzy budynkami, a wycięte drzewa znajdowałyby się w środku tego łącznika.
 
Pani Iwona Janicka powiedziała, że Lokalna Grupa Działania „Progres" nie otrzymała środków finansowych na Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader. Należy zwołać walne zebranie, ponieważ istnieje możliwość ogłoszenia drugiego naboru pod koniec maja po weryfikacji wszystkich wniosków. Pani Iwona Janicka dodała, że przygotowała projekt dotyczący wspierania rodzin w trudnych sytuacjach, dla których można by było organizować półkolonie, warsztaty. W puli są 33 wnioski na całe województwo, dlatego istnieje szansa pozyskania tych środków. 
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że na chwilę obecną nie ma oficjalnej informacji o tym, w jakich kryteriach i ile punktów otrzymała Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader. Łączna suma punktów to 170.
 
Radny Łukasz Grzonka zaproponował, aby po otrzymaniu oficjalnych wyników zaprosić na posiedzenie Komisji Rozwoju p. Władysława Harasimowicza, aby wytłumaczył zaistniałą sytuację.
 
O godz. 20:36 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
   protokolant