Protokół nr 8/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 18 maja 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.8.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    17:15
Godz. zakończenia:    19:05
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości wrejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3,
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości wrejonie ulic Stroma/Gliniana,
 • zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa zdnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Hempowicz; chwilowa nieobecność radnego  Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18.
Przewodniczący Jakub Musiał poinformował, że radni otrzymali i zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały, a następnie poprosił o zadawanie pytań.
 
Radny Łukasz Grzonka przypomniał, że na sesji w marcu podejmowana była uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej i zapytał, czy nie można było objąć obu terenów jedną uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia mpzp.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że celowo zostało to rozdzielone, ponieważ przygotowanie planu dla ul. Klasztornej powinno zamknąć się w 10 miesiącach, natomiast uchwalenie planu dla terenu całego starego Puszczykowa zajmie na pewno dużo więcej czasu.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymienione w uzasadnieniu, utracą ważność z momentem uchwalenia omawianego projektu uchwały.
Kierownik Alina Stempniak odpowiedziała, że w uzasadnieniu zostały wymienione tereny objęte planami, które nie utracą ważności wraz z przyjęciem omawianego projektu uchwały, a dopiero po uchwaleniu nowego mpzp.
O godz. 17:20 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 6 radnych).
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1
Projekt uchwały z druku nr 136 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Przewodniczący Jakub Musiał poinformował, że radni otrzymali i zapoznali się z przedłożonymi projektami uchwał, a następnie poprosił o zadawanie pytań.
 
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, kto jest właścicielem nieruchomości, która ma zostać zakupiona.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedział, że właścicielem terenu jest WPN oraz wyjaśnił, że nabycie części nieruchomości pozwoli na utworzenie wjazdu, od strony ul. Poznańskiej, na teren budowy hali widowiskowo-sportowej (z pominięciem terenu szkoły podstawowej i gimnazjum).
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 133 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jak doszło do sytuacji, że obecny budynek sklepu Arturo (byłego Pewexu) został wybudowany na gruncie, który do niego nie należał.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami powiedział, że w latach 80. grunt należał do Skarbu Państwa. Obecne działania mają na celu uregulowanie stanu prawnego, zgodnie ze stanem faktycznym. Sprzedaży będzie podlegać wyłącznie mały fragment gruntu, zaznaczony na załączniku graficznym do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 134 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o przyczynę wykupu gruntów.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami poinformował, że przedłożony projekt uchwały związany jest z realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego - rejon ulic: Gliniana - Stroma - strefa A (zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 80/99/III z dnia 18.10.1999 r.), zgodnie z którym przedmiotowa część nieruchomości przeznaczona jest pod pas drogowy ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni rozbieralnej (Miasto jest zobligowane do wykupu gruntu pod drogę). Pan Waldemar Luther powiedział, że podjęcie uchwały umożliwi uruchomienie terenu budowlanego w tym rejonie, a cena wykupu gruntu wyniesie ok. 120 tys. zł (powstanie droga o szerokości 10 m).
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 2 głosy „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 135 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo"
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który zostanie wprowadzony do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo (jako załącznik nr 6), jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków o środki zewnętrzne. Sekretarz dodał, że Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej został przygotowany zgodnie z wymogami przez specjalistów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 1 głos „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 140 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
 • Pismo pani Elżbiety Grześkowiak
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał odczytał w całości pismo pani Elżbiety Grześkowiak dot. planów utworzenia muzeum motoryzacji przy ul. Klasztornej oraz planowanej budowy ulicy Klasztornej (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Mieszkanka ul. Sobieskiego pani Janina Przybysz (jedna z 9 osób podpisanych pod odczytanym pismem) poinformowała, że mieszkańcy ul. Klasztornej obawiają się powstania muzeum motoryzacji ze wzglądu na spodziewany wzmożony ruch drogowy (wycieczki do muzeum) oraz hałas (rozruch pojazdów). Pani Janina Przybysz zapowiedziała, że mieszkańcy ul. Klasztornej na pewno będą kontynuować swój protest.
 
Pani Janina Przybysz powiedziała, że na ulicy Klasztornej powinna zostać położona kostka brukowa, ale mieszkańcy nie chcą, aby ulica została poszerzona.
Przewodniczący Jakub Musiał zauważył, że budowa ulicy wymaga wpływów do budżetu, np. z takich inwestycji jak muzeum, na co pani Janina Przybysz odpowiedziała, że w tej sytuacji, taka ulica mieszkańcom wystarcza.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że cytowane pismo jest traktowane jako uwaga do projektu mpzp dla terenu przy ul. Klasztornej, chociaż do projektu planu się nie odnosi, ponieważ mieszkańcy nawiązują do szerokości drogi, która została już określona w dwóch innych mpzp. Pani Alina Stempniak powiedziała, że już od dawna prowadzone są prace nad projektem budowy ulicy Klasztornej (zgodnie z rankingiem budowy ulic), które nie mają żadnego bezpośredniego związku z projektem mpzp, w którym szerokość ulicy pozostanie taka sama, jak ustalona we wcześniejszych planach.
 
Radny Filip Ryglewicz wskazał na konieczność zorganizowania spotkania informacyjnego, w którym wezmą udział mieszkańcy ul. Klasztornej (razem z osobą, planującą budowę muzeum) oraz przedstawiciele urzędu.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego mieszkańcy nie zareagowali dwa lata temu, gdy powstawał pomysł budowy muzeum.
Pani Janina Przybysz powiedziała, że dopiero, gdy zobaczyła wizualizację obiektu muzeum, dostrzegła jak dużych rozmiarów będzie to obiekt.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w całej sprawie pomylono kilka pojęć. W mpzp zostały określone konkretne parametry ul. Klasztornej (w tym jej szerokość) i w związku z tym, starostwo nie wyda pozwolenia na jej budowę, jeśli szerokość ulicy miałaby być inna niż ta, która została ustalona w planie. Obecnie, zgodnie z rankingiem budowy ulic, przystępuje się do przygotowania dokumentacji przebudowy ulicy Klasztornej, która będzie się wiązać z koniecznością przebudowy całej linii energetycznej oraz kanalizacji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński stwierdził, że ktoś powiązał budowę ulicy z powstaniem muzeum, chociaż są to zupełnie różne i formalnie niezwiązane ze sobą sprawy. Wiceburmistrz zaznaczył, że kategoria drogi nie pozwali na wjazd pojazdów o określonym tonażu (np. autobusów) a ponadto można będzie ustawić odpowiednie znaki drogowe, zakazujące wjazdu autobusom.
 
Pani Janina Przybysz powiedziała, że mieszkańcy nie chcą, aby zabierać im fragmenty działek pod drogę (mieszkańcom wystarczy pieszo-jezdnia).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zminimalizowana została szerokość planowanej do budowy ulicy Klasztornej po to, aby nie odbierać mieszkańcom zbyt dużej części ich własności. Dlatego też nie będzie tam chodnika, a pieszo-jezdnia o szer. 6 metrów (zajdzie konieczność przejęcia niecałego metra z posesji mieszkańców).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz radni potwierdzili konieczność zorganizowania spotkania z mieszkańcami ul. Klasztornej.
 
 • E-mail pana Wojciecha Halec
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał odczytał w całości e-mail od pana Wojciecha Halec informujący, że jedna z posesji przy ul. Klasztornej została ogrodzona prefabrykowanymi elementami betonowymi oraz pełnym ogrodzeniem drewnianym, co jest niezgodne z zapisami mpzp dla tego terenu (e-mail stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że dokonana została wizja w terenie. Pani Alina Stempniak poinformowała, że burmistrz nie posiada kompetencji do przeprowadzania kontroli, dlatego zostanie przygotowane pismo w tej sprawie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 
 • Sprawa opracowania programu rewitalizacji
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poinformował, że otrzymał e-mail od pani Iwony Janickiej z pytaniem, czy Urząd Miejski zamierza wziąć udział w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Ministra Rozwoju konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że co do zasady, najważniejsza jest rewitalizacja społeczna, która stanowi punkt wyjściowy, a w następnej kolejności rewitalizacja gospodarcza i urbanistyczna (w tym rewitalizacja obiektów zabytkowych), które powinno połączyć się z problemami społecznymi.     
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że gminny program rewitalizacji tworzony na podstawie ustawy o rewitalizacji jest programem trudnym do sporządzenia ze względu na długą i skomplikowaną procedurę (konsultacje, podejmowanie stosownych uchwał, wyznaczenie terenów zdegradowanych, zapewnienie zgodności ze studium). Natomiast lokalny program rewitalizacji tworzy się jedynie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (jako długotrwały program gospodarczy). Wspomniany na wstępie konkurs dotacji dotyczy obu tych programów, przy czym ten łatwiejszy do opracowania (na podstawie ustawy o samorządzie gminnym) jest równoważny dla ministerstwa i programów operacyjnych przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że w Puszczykowie można przygotować lokalny program rewitalizacji w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz wytyczne ministerstwa.
 
Przewodniczący Jakub Musiał odczytał fragment z regulaminu konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego dotyczący warunków podmiotowych ubiegania się o dotacje.
Sekretarz Maciej Dettlaff zapewnił, że część z przytoczonych kryteriów może być zastosowana w przypadku Puszczykowa (np. zaburzona struktura demograficzna), a jako przykłady terenów, które mogłyby być objęte programem rewitalizacji podał: obszar willi Rusałka, kwartał ulic w północnej części miasta z willą Mimoza oraz teren Nowego Osiedla.
 
Radny Jan Łagoda potwierdził zasadność opracowania lokalnego programu rewitalizacji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Miasto weźmie udział w konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego, ubiegając się o środki na przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji (na podstawie ustawy o samorządzie gminnym).
 
 • Inne sprawy
Odpowiadając na pytanie radnej Elżbiety Bijaczewskiej, burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że prezes LGD Progres Władysław Harasimowicz złożył odwołanie od decyzji o nieprzyznaniu dotacji.
 
Odpowiadając na uwagi radnej Agaty Wójcik, burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że firma Skanska zabezpieczyła już teren budowy oraz przeprowadziła akcję informacyjną w szkole podstawowej dot. niebezpieczeństw na placu budowy.
 
Odpowiadając na pytania radnego Macieja Krzyżańskiego:
- burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że awaria sygnalizacji świetlnej na ul. Wysokiej została zgłoszona, natomiast kontrola bezpieczeństwa na ul. Ratajskiego zostanie przeprowadzona po ustaleniu zespołu kontrolującego, składającego się z policjantów wydziału ruchu drogowego oraz przedstawicieli puszczykowskiego urzędu,
- wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że sygnalizacja świetlna przy Szkole Podstawowej nr 2 zostanie przeprojektowana i włączona niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji starosty. 
 
Przewodniczący Jakub Musiał zgłosił, że na ul. Piaskowej na wysokości warzywniaka jest duża dziura w jezdni oraz zapytał o termin remontu chodników, wzdłuż głównych ciągów ulicznych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obecnie opracowywana jest dokumentacja a przystąpienie do prac nastąpi we wrześniu (projekt będzie zakładał również utworzenie przejścia dla pieszych przy ul. Świerkowej).
 
Radny Jan Łagoda zgłosił, że w Warcie przy przystani stoi kanapa oraz zapytał o termin zakończenia prac na ul. Niwka Stara.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prace powinny zakończyć się w przyszłym tygodniu.
Radny Jan Łagoda zgłosił również, że mieszkańcy zwracają się z prośbą o odtworzenie zejść nad Wartę (trzy zejścia wzdłuż ul. Niwka Stara).
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy wystąpiono do powiatu o budowę oświetlenia od dworca kolejowego w Puszczykowie do ul. Poznańskiej (na grobli). 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że kontaktował się z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i uzyskał informację, że w tym roku ta inwestycja nie będzie realizowana
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy został ustalony kolor przejścia podziemnego na ul. Fiedlera.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zorientuje się w sprawie i odpowie na sesji.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy istnieje możliwość nasadzeń roślin pnących wzdłuż ekranów akustycznych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w tej sprawie konieczna będzie zgoda PKP.  
 
 
O godz. 19:05 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak 
protokolant