Protokół nr 9/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.9.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 21:00
Temat:
 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata,
  - zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
 3. Dyskusja nad uwagami (oraz sposobem ich rozpatrzenia) dotyczącymi projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic:
  - Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18,   obręb Niwka, ark. 3,
  - Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
 4. Sprawy bieżące.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność radnego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wobec braku uwag, Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok zostało zaopiniowane pozytywnie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 17:12 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 7 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że ww. projekt uchwały nie zostanie uwzględniony w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta, ponieważ powinien zostać omówiony przez wszystkie komisje. Poprzez sprawozdawczość raz w roku, radni zostaną pozbawieni bieżących informacji o sprawach związanych z nieruchomościami gminnymi. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że jej zdaniem podejmowanie ww. projektu uchwały nie jest zasadne.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na radę miasta został nałożony obowiązek uchwalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że do kompetencji rady należy ustalanie zasad zawartych w uchwale, w tym również zapisu, jak często burmistrz będzie składał sprawozdania z wykonywania ww. uchwały.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił, aby do projektu uchwały załączyć katalog nieruchomości gminnych, które miałby obejmować omawiany projekt uchwały. Należy poprawić bądź usunąć zdanie z § 6 ust. 1 o brzmieniu „W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego do czasu określenia sposobu zagospodarowania w planie zagospodarowania przestrzennego.".
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy istnieje możliwość utworzenia katalogu nieruchomości, którymi dysponuje miasto.
 
Pani Alina Stempniak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, odpowiedziała, że tak, jednakże katalog ten może składać się wyłącznie z mienia gminnego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy ww. projekt uchwały musi zostać zaopiniowany w dniu dzisiejszym.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że ww. projekt uchwały nie musi zostać zaopiniowany w dniu dzisiejszym.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o doprecyzowanie zdania z § 3 ust. 2 ww. projektu uchwały o brzmieniu „nabycie skutkuje znaczącym zmniejszeniem lub zaspokojeniem wierzytelności Miasta Puszczykowa wobec właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości".
 
Projekt uchwały ws. określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata, został przeniesiony do zaopiniowania na kolejne posiedzenie komisji.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo", który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wobec braku uwag, Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poruszył kwestię renowacji skweru pomiędzy ulicą Cyryla Ratajskiego a Reymonta i wyjaśnił, że potrzebna jest zgoda Rady, aby w planach inwestycyjnych na rok 2016 zostały ujęte środki w wysokości 15 tys. zł na renowację ww. skweru. Wiceburmistrz   dodał, że ławki zostały zdewastowane, a ścieżki dla pieszych nie są dla nich bezpieczne. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował też, że środki zostaną przeznaczone na wymianę nawierzchni ścieżek, która będzie taka, jak przy linii boiska do gry w boule na terenie CAS-u oraz zostanie utworzona dodatkowa ścieżka dla pieszych, wykonana zostanie także pielęgnacja drzew oraz krzewów znajdujących się na tym terenie.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jaki byłyby koszt wykonania przyłącza wody w formie fontanny lub deszczówki na terenie ww. skweru.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wymaga to utworzenia projektu oraz uzgodnienia z innymi podmiotami. Jest to inwestycja odległa czasowo. Koszt wykonania przyłącza wody wynosi około 2 tys. zł.
 
Pani Maria Skubiszyńska zapytała, czy urząd zrezygnował z projektu utworzenia skweru im. Tomaszewskiego przy ulicy Cyryla Ratajskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie zrezygnowano z ww. projektu.
 
Radni wyrazili zgodę na przeznaczenie środków pieniężnych w wysokości 15 tys. zł na czynności naprawcze na skwerze, znajdującym się pomiędzy ulicą Cyryla Ratajskiego a Reymonta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poruszył kwestię ulicy Polnej oraz Jałowcowej. W związku z opadami deszczu, zastosowanie nawierzchni utwardzanej innowacyjną technologią z użyciem środka GeoCrete na ulicy Polnej jest niemożliwe do wykonania ze względu na zachwianą gospodarkę wodną. Przy zastosowaniu tej nawierzchni, byłyby zalewane inne ulice. Proponowane jest zastosowanie na tej ulicy nawierzchni z ekopłyt. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w dniu 21 czerwca br. odbędzie się rozmowa z firmą, zajmującą się układaniem ekopłyt. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, aby na ulicy Jałowcowej wykonać utwardzenie nawierzchni z użyciem środka GeoCrete, gdzie koszt 1 m² wynosi około 70 zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, na którym miejscu w rankingu ulic znajduje się ulica Jałowcowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ulica Jałowcowa znajduje się na 26 miejscu w rankingu ulic, jednakże jest to utwardzenie ulicy, a nie jej budowa. Po spotkaniu z firmą, która utwardza nawierzchnię technologią z użyciem środka GeoCrete, miał zostać dokonany wybór ulicy, na której można wykonać ww. nawierzchnię. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że została wytypowana ulica Jałowcowa, Polna oraz Wspólna, jednakże na ulicy Wspólnej nie zostały uregulowane sprawy związane z własnością gruntów.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy ekopłyty są w środku puste.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że tak i płyty wypełnia się ziemią lub kruszywem. Muszą one posiadać odpowiednią przesiąkliwość, aby woda była wchłaniana z powierzchni ziemi.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy budowa nawierzchni ulicy Polnej z ekopłyt została skonsultowana z jej mieszkańcami.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że mieszkańcy proszą o jak najszybsze wykonanie tej ulicy. Jeżeli propozycja firmy, która miałaby wykonać nawierzchnię będzie do akceptacji, zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami ulicy Polnej.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy ulica Kosińskiego może zostać utwardzona technologią z użyciem środka GeoCrete.
 
Pan Waldemar Luther, pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, odpowiedział, że sytuacja własnościowa ulicy Kosińskiego nie została w pełni uregulowana.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy ulica Powstańców Wielkopolskich może zostać utwardzona technologią z użyciem środka GeoCrete.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ulica ta jest częściowo utwardzona, jednakże zostanie to przeanalizowane.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby ponownie przeanalizować, które ulice mogą zostać utwardzone przy zastosowaniu technologii z użyciem środka GeoCrete.
 
Radni wyrazili zgodę na wykonanie nawierzchni ulicy Polnej z ekopłyt.
 
Ad 3. Dyskusja nad uwagami (oraz sposobem ich rozpatrzenia) dotyczącymi projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił uwagi, które zostały posegregowane w poniższe grupy tematyczne:
 
1. Zmiana charakteru drogi wewnętrznej 2KDW na terenie firmy Boltex na jeden lub dwa sięgacze lub zmniejszenie szerokości 2KDW.
2. Zmiana przeznaczenia terenu U/KP na mieszkalno-usługowy i park&ride lub mieszkalny oraz park&ride.
3.Zmiana parametrów zabudowy dla U/KP, w szczególności: zmniejszenie proc. zabudowy, zwiększenie proc. powierzchni biologicznie czynnej, wykreślenie zabudowy pierzejowej.
4. Prośba właściciela o wykreślenie ograniczenia powierzchni sprzedaży w obiektach usługowych na terenie U/KP.
5. Prośba właściciela o zmianę przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej na 5MN  na usługi - handel do 2000 m²  lub na 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
6. Prośba właściciela o zmianę przeznaczenia na 2MN z zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej na bliźniaczą z dodatkowym sięgaczem.
7. Wniosek o likwidację końcowego odcinka 1KDW (ul. Matejki).
8. Pojedyncze wnioski dot. zmiany parametrów zabudowy, np. wykreślenie dachów płaskich, zwiększenie minimalnej powierzchni zabudowy.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że pozytywnie rozpatrzono:
- zmianę przebiegu drogi wewnętrznej 2KDW na jeden sięgacz z dojazdem od ulicy Dworcowej,
- zmianę parametrów zabudowy dla terenu U/KP, w szczególności zmniejszenie powierzchni zabudowy na 25 proc.,
- wykreślenie zabudowy pierzejowej dla terenu U/KP.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że negatywnie rozpatrzono:
- zmianę przeznaczenia terenu U/KP na mieszkalno-usługowy i park&ride lub mieszkalny oraz park&ride. Zdaniem projektantów oraz Komisji Urbanistycznej, zmiana przeznaczenia terenu U/KP na mieszkalno-usługowy nie jest dopuszczalna. Funkcji tych nie powinno się łączyć,
- prośbę właściciela o wykreślenie ograniczenia powierzchni sprzedaży w obiektach usługowych na terenie U/KP. Brak tego ograniczenia powoduje utratę przewidzenia, co powstanie na tym terenie,
- prośbę właściciela o zmianę przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej na 5MN  na usługi - handel do 2000 m²  lub na 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- prośbę właściciela o zmianę przeznaczenia na 2MN z zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej na bliźniaczą, ze względu na to, że co do zasady zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna powinna mieć charakter zabudowy wolnostojącej,
- wniosek o likwidację końcowego odcinka 1KDW (ul. Matejki), skutkowałoby to roszczeniem z tytułu odszkodowania dla właścicieli tego terenu,
- wykreślenie zapisów dotyczących dachów płaskich.
 
Pani Alina Stempniak poinformowała, że nastąpi ponowne wyłożenie ww. planu do publicznego wglądu na przełomie lipca i sierpnia. Pod rozwagę zostało poddane utworzenie dodatkowego sięgacza na terenie 2MN.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, jak miałby przebiegać dodatkowy sięgacz na terenie 2MN.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy na terenie 2MN. Procedura ta została zawieszona, ponieważ mpzp dla tego terenu jest w trakcie opracowywania. Do wniosku została załączona mapa, która pokazywała, jak mógłby przebiegać sięgacz. Pani Alina Stempniak dodała, że proponowany sięgacz prowadzi równolegle do granicy działki, za sklepem „Społem".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy konieczne jest wprowadzanie drogi 2KDW o szerokości 8 m.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że Komisja Urbanistyczna orzekła, że jeżeli istnieje możliwość wytyczenia drogi na niezagospodarowanym terenie, to szerokość 8 m drogi 2KDW jest odpowiednia. Sięgacz jest zakończony nawrotką dla potrzeb m.in. służb medycznych i straży pożarnej. Musi on posiadać odpowiednie parametry.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że dosyć wątpliwe jest wprowadzanie sięgacza na terenie 2MN, jeżeli nie zostanie wydane pozwolenia na budowę dla wnioskodawcy. Sięgacz ten ograniczy ww. teren. Puszczykowo posiada specyficzny charakter, gdzie nie należy tworzyć szerokiej arterii. Pan Marek Barłóg dodał, że w stosunku do ulicy Dworcowej, prowadzone są postępowania odwoławcze o ustalenie warunków zabudowy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ponowne wyłożenie ww. planu do publicznego wglądu wynika z ustawy.
 
Pani Edyta Skolimowska, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, powiedziała, że jeżeli zostaną wprowadzone zmiany, to należy ww. projekt mpzp wyłożyć do publicznego wglądu. Zostanie wykreślona możliwość łączenia działek w sposób zwartej pierzei. Zabudowa bliźniacza na ternie 5MN zostaje utrzymana oraz zostanie wprowadzony sięgacz w drodze 2KDW.
 
O godzinie 18:23 posiedzenie Komisji opuścił radny Jan Łagoda (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że budowa parkingu park&ride wiązałaby się ze sporymi kosztami dla miasta, jednakże powinien on zostać uwzględniony, ponieważ miasto posiadałoby korzyści z tytułu jego wybudowania.
 
Pani Maria Skubiszyńska powiedziała, że przejazd kolejowy na ulicy 3 Maja zostanie zamknięty, co wiąże się ze zwiększeniem ruchu samochodowego na ulicy Dworcowej. Konieczne jest przeprowadzenie analizy dotyczącej ruchu samochodowego na ulicy Dworcowej.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że temat omawiany jest od 9 lat. Zwracano uwagę na przejazd kolejowy, ponieważ ruch będzie się zwiększał, z czego wynika opór mieszkańców przed utworzeniem drogi wewnętrznej o szerokości 8 m, która stanie się drogą przelotową.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, dlaczego nie brano pod uwagę wprowadzenia funkcji mieszkaniowej na terenie U/KP.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wiodącą funkcją na tym terenie są usługi. Łączenie funkcji dla terenu U/KP jest błędem projektowym. Dla prawidłowego funkcjonowania tego terenu powinien znajdować się teren przeznaczony pod usługi.
 
Pani Maria Skubiszyńska zapytała, czy na ternie U/KP mogą być prowadzone usługi inne niż sprzedaż.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że teren U/KP może zostać przeznaczony na prowadzenie biura oraz inną działalność niezwiązaną ze sprzedażą.
 
Pan Marek Barłóg zapytał, czy zabudowa w wysokości 25 proc. dla terenu U/KP odnosi się dla całego terenu czy dla pojedynczych działek.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że ww. zapis odnosi się do każdej pojedynczej działki znajdującej się na terenie U/KP.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że nie powinno zabraniać się ustanowienia funkcji mieszkaniowo-usługowej dla terenu U/KP, ponieważ wszystkie znajdujące się w pobliżu działki mają funkcję mieszkaniową. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, jaki jest minimalny czas na wprowadzenie uwag do ww. projektu mpzp oraz czy można zlikwidować końcowy odcinek 1KDW.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie można zlikwidować końcowego odcinka 1KDW, ponieważ wiązałoby się to z roszczeniem z tytułu odszkodowania ze strony właściciela działki, która pozostanie bez dojazdu do drogi publicznej.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że analiza komunikacyjna dotycząca ruchu samochodowego na ulicy Dworcowej może zostać wykonana. Właściciel terenu UK/P nie jest zainteresowany funkcją mieszkaniową dla tego terenu. Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że czas na obwieszczenie i ponowne wyłożenie do publicznego wglądu ww. projektu mpzp wynosi około 2 tygodni.
 • Dyskusja nad uwagami (oraz sposobem ich rozpatrzenia) dotyczącymi projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił uwagi, które zostały posegregowane w poniższe grupy tematyczne:
1. Brak zgody na zaprojektowanie pasa infrastruktury technicznej ZP/IT. Prośba o usunięcie zapisu pozwalającego na wycinkę drzew pod infrastrukturę techniczną. Propozycja zmiany zapisu ZP/IT na np.: pas infrastruktury z zielenią niską i wysoką tylko jeżeli nie będzie to skutkowało wykupem gruntu, ani lokalizacją ścieżki rowerowej, ani na poszerzenie drogi.
2. Zmiana wielkości minimalnej działki budowlanej z 1000 m² na 1200 m² lub 1500 m².
3. Wnioski o nieposzerzanie dróg.
4. Wprowadzić ograniczenie powierzchni sprzedaży w obiektach usługowych do 150 m².
5. Pojedyncze uwagi w sprawie np.: wysokości ogrodzeń, szyldów i reklam, zakazu podziałów działek, zapisach dot. zachowania zabytkowego charakteru terenu (np. ochrona dawnej Turystycznej) ochrony istniejących drzew poprzez zakaz prowadzenia infrastruktury, podjęcia działań w sprawie ochrony urbanistycznej obszaru.
6.   Wnioski o zmianę parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności: zmniejszenie proc. zabudowy, zwiększenie proc. powierzchni biologicznie czynnej.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że negatywnie rozpatrzono:
 • brak zgody na zaprojektowanie pasa infrastruktury technicznej. Pas pozostaje w projekcie,
 • nie ma zgody na usunięcie zapisu pozwalającego na wycinkę drzew pod infrastrukturę techniczną, ponieważ drzewa są chronione zapisami planu i tylko w wyjątkowych przypadkach mogą one zostać wycięte,
 • propozycja zmiany zapisu ZP/IT na pas infrastruktury z zielenią niską i wysoką tylko jeżeli nie będzie to skutkowało wykupem gruntu, ani lokalizacją ścieżki rowerowej, ani na poszerzenie drogi,
 • zmiana wielkości minimalnej działki budowlanej, ze względu na to, że ustalona w planie wielkość minimalna wynosi 1000 m²,
 • wprowadzenie ograniczenia powierzchni sprzedaży w obiektach usługowych do 150 m²,
 • zakaz podziału działek - prawnie możliwe zapisy zostały w planie uwzględnione,
 • zapisy dot. zachowania zabytkowego charakteru terenu. W mpzp takie zapisy nie mogą być zawarte. W tym przypadku właściwą procedurą jest postępowanie przed konserwatorem zabytków.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że ulica Słowackiego i Reymonta planowane są do niewielkiego poszerzenia oraz przyjęto wnioski o wprowadzanie oznaczeń graficznych, dotyczących dokładnego oznaczenia budynków wpisanych do rejestru zabytków i miejsc planowanego poszerzenia drogi.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaka jest propozycja urzędu dotycząca rozwiązania problemów, które były zgłaszane przez mieszkańców.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że ww. projekt mpzp nie może zostać uchwalony bez drogi, ponieważ stanowi to błąd urbanistyczny. Istnieje możliwość opracowania mpzp w częściach, na co konieczna jest zgoda rady miasta.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zgłosił wniosek formalny o prowadzenie dalszych prac nad ww. projektem mpzp w częściach. Mpzp zostanie uchwalony bez obszaru obejmującego ulicę Cyryla Ratajskiego. Burmistrz Andrzej Balcerek zaproponował objęcie planem obszaru przy torach kolejowych do ulicy Fiedlera.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że uwagi mieszkańców powinny być przekazywane radnym wcześniej. Zawarcie zapisu o minimalnej powierzchni działki jest rozwiązaniem kompromisowym.
 
Pan Jędrzej Cesar, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, powiedział, że ww. projekt mpzp musi zostać ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Zostaną wprowadzone zmiany polegające na oznaczeniu budynków oraz ogrodów, które są wpisane do rejestru zabytków.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że docelowo całe Puszczykowo ma zostać objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie kwestie związane z ochroną zabytków powinny zostać zawarte w dokumentach strategicznych.
 
Pani Elżbieta Mazurowska odczytała pismo od konserwatora zabytków, w którym m.in. zawarto, że na terenie ZP i IT nie wskazano w ww. projekcie mpzp możliwości tworzenia publicznych ciągów komunikacyjnych. Należy uzyskać zgodę konserwatora dla obszarów chronionych wpisem do rejestru zabytków. Intencją konserwatora było nieblokowanie infrastruktury technicznej, która służyć ma ogółowi społeczeństwa.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że przy tworzeniu i uchwalaniu mpzp gminy obowiązuje procedura ustawowa. Projekt, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Urbanistyczną, kierowany jest do wszystkich instytucji, w tym do powiatowego i wojewódzkiego konserwatora zabytków, którzy nie wnieśli sprzeciwu do ww. projektu mpzp.
 
Pani Elżbieta Mazurowska powiedziała, że należy zorganizować spotkanie pomiędzy urzędem, mieszkańcami a powiatowym oraz wojewódzkim konserwatorem zabytków.
 
Pani Katarzyna Jusypenko powiedziała, że nie należy poszerzać drogi, ponieważ to i tak nie  gwarantuje bezpieczeństwa.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że została podjęta decyzja o nieposzerzaniu pasa drogowego, dlatego urząd chce odstąpić od utworzenia mpzp dla części tego terenu. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że odbyło się spotkanie z naczelnikiem ruchu drogowego z Poznania. W tym tygodniu odbędzie się przegląd wszystkich dróg wskazanych przez Policję, które są niebezpieczne. Burmistrz Andrzej Balcerek poprosił też o przycięcie krzewów przerastających przez ogrodzenia wzdłuż ulicy Ratajskiego.
 
Pani Elżbieta Mazurowska powiedziała, że nie można przyciąć krzewów wystających poza posesją, ponieważ samochody jeżdżą z niedozwoloną prędkością, co stanowi niebezpieczeństwo.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w tej sprawie skontaktuje się z Komendantem Straży Miejskiej w Puszczykowie, aby zabezpieczał teren w czasie przycinania drzew i krzewów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że jeżeli uwagi nie zostały uwzględnione i został złożony wniosek formalny o procedowaniu planu w częściach, to dalsze rozmowy w kwestii ul. Ratajskiego, staną się bezprzedmiotowe.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym  Burmistrza Andrzeja Balcerka o procedowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3 - w dwóch częściach.
Wynik głosowania: „za" - 2, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 1.
Wniosek formalny został zaopiniowany negatywnie.
 
Pan Jędrzej Cesar powiedział, że efektem głosowania, które się odbyło jest ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w całości, po korektach wynikających z rozpatrzenia uwag.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że zostanie zorganizowane spotkanie z powiatowym i wojewódzkim konserwatorem zabytków.
 
Pan Jędrzej Cesar powiedział, że jakiekolwiek uzgodnienia wynikłe ze spotkania z konserwatorami spowodują, że plan zostanie ponowne wyłożony do publicznego wglądu. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, droga powiatowa musi mieć 20 m szerokości. Aby Starosta Poznański uwzględnił plan, musi zostać wrysowana droga o takich parametrach.
 
Pani Elżbieta Mazurowska zapytała, dlaczego zostało przesunięte przejście podziemne przy ulicy Fiedlera.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że budową przejścia podziemnego zajmuje się PKP i to do nich należy skierować powyższe pytanie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że można głosować nad wyłączeniem spod projektu planu obszarów położonych wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy Fiedlera, wzdłuż rzeki Warty aż do terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił wniosek formalny, o wyłączenie z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3, obszarów poza terenami: KK, 3KDW, 4MN, 2KDW, 2MN/U, 5MN, 1KDW, KDDX, UK, 2KDZ, 9MN, 4MN/U, 5KDD, 2U, 1U, 6KDW, ZP, 2KDZ, 10MN, 2MN/U, 2KDD, 8MN, 1MN/U oraz 1KDZ w części.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym o wyłączenie z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3, obszarów poza terenami: KK, 3KDW, 4MN, 2KDW, 2MN/U, 5MN, 1KDW, KDDX, UK, 2KDZ, 9MN, 4MN/U, 5KDD, 2U, 1U, 6KDW, ZP, 2KDZ, 10MN, 3MN/U, 2KDD, 8MN, 1MN/U oraz 1KDZ w części.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek formalny został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poprosił, aby zwrócić się do Starosty Poznańskiego o przeprowadzenie inwestycji polegającej na przebudowie pasa ziemi istniejącego na skrzyżowaniu ulic Ratajskiego, Nadwarciańskiej i Dworcowej, poprzez budowę ronda oraz budowy progów zwalniających na ulicy Ratajskiego.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poruszyła kwestię składowania żwiru i gruzu przy ulicy Zygmunta Janaszka. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przekazanie kopii pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej przez firmę składującą te materiały, przed datą uchwalenia mpzp na tym terenie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że firma, która składuje te materiały, będzie musiała usunąć je z tego terenu. Osoba ta posiada pozwolenie na prowadzenie działalności, a materiały potrzebne są mu do przeprowadzania remontów i robót budowlanych. Jest to pas drogowy, na którym nie mogą być składowane materiały. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, będą nakładane kary.
 
Radny Tomasz Potocki poprosił, aby Urząd Miejski i Rada Miasta uhonorowała Wojciecha Mazurka za organizowanie Letnich  Koncertów Organowych w Wielkopolskim Parku Narodowym.
 
O godz. 21:00 Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant