Jesteś tutaj:   

2017

Protokół nr 4/2017 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 20 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.4.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 18:49
 
Tematy:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo,
 • określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa,
 • powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
2. Sprawy bieżące:
 • rozpatrzenie pisma ws. utwardzenia ulicy,
 • plan nasadzeń - omówienie.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr2183/9, obręb Puszczykowo
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo (druk nr 207, załącznik do druku nr 207).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że Miasto Puszczykowo nie może nabyć prawa własności do nieruchomości od Wielkopolskiego Parku Narodowego, ponieważ WPN dysponuje wyłącznie prawem użytkowania wieczystego działki nr 2183/9, która stanowi własność Skarbu Państwa.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo (druk nr 207).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godzinie 17:09 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 7 radnych).
 
 • określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 212, załącznik do druku nr 212, załącznik do regulaminu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że w ramach prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „PIECYK - 2017" możliwe jest uzyskanie częściowo umarzalnej pożyczki  na  wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych. Natomiast, w przypadku zaproponowanego przez władze Miasta programu dot. dofinansowania kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa możliwe jest otrzymanie dotacji w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek. Nabór wniosków w programie „PIECYK - 2017" trwa do 26.05 br. W przypadku planowanej dotacji z budżetu Miasta, nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w sposób ciągły. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że  prawdopodobnie mieszkańcy będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania z obu programów, z zastrzeżeniem zakazu podwójnego finansowania.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił, że ma zastrzeżenia do zapisów Regulaminu udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi. Z § 8 ust. 8 wynika, że decyzja burmistrza jest ostateczna i nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Radny Łukasz Grzonka dodał, że § 10 ust. 1 został nieprecyzyjnie sformułowany, ponieważ zapisano w nim, że w trzech konkretnych przypadkach „burmistrz może odmówić udzielenia dotacji". Zdaniem radnego zapis powinien brzmieć „burmistrz odmawia udzielenia dotacji".
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że udzielenie dotacji zależy wyłącznie od spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów formalnych przewidzianych w regulaminie. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.  Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że zamiarem władz Miasta było, żeby mieszkańcy nie odwoływali się od decyzji burmistrza, ponieważ w przypadku ewentualnej odmowy istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku. Zdaniem skarbnika Piotra Łoździna § 10 ust. 1 jest sformułowany prawidłowo i nie wymaga korekty.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o zweryfikowanie § 18 ust. 1, w którym mowa o „zbyciu budynku". Zdaniem radnego Łukasz Grzonki zbycie nie jest jedyną formą przeniesienia prawa własności nieruchomości i poprosił o uzupełnienie zapisu m.in. o dzierżawę oraz darowiznę.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że umowa dzierżawy nie przenosi prawa własności na dzierżawcę, ponieważ właścicielem nieruchomości pozostaje beneficjent oraz dodał, że temat zostanie skonsultowany z kancelarią prawną obsługującą Urząd Miejski.
 
Radni nie wyrazili poparcia dla propozycji zmian w § 10 oraz § 18 Regulaminu udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi, zaproponowanych przez radnego Łukasza Grzonkę.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 212).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Radny Tomasz Potocki, z którego inicjatywy powstał pomysł ponownego połączenia Komisji Rozwoju oraz Komisji Budżetu, przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 205).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że powołanie na początku VII kadencji Rady Miasta Puszczykowa  Komisji Rozwoju oraz Komisji Budżetu miało na celu rozdzielenie tematyki związanej z budżetem od tematyki związanej z rozwojem. W praktyce okazało się, że na obradach obu komisji były poruszane podobne tematy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że obecnie sytuacja finansowa Miasta jest stabilna i na przestrzeni ostatnich lat uległa znaczącej poprawie. Główną motywacją utworzenia dwóch odrębnych komisji było poświęcanie większości czasu obrad Komisji Rozwoju i Budżetu Miasta VI kadencji Rady Miasta Puszczykowa na dyskusje dot. sposobów naprawy sytuacji finansowej Miasta.
 
Radna Małgorzata Hempowicz oznajmiła, że popiera propozycję ponownego połączenia tematyki budżetu i rozwoju w ramach jednej komisji, pomimo że w 2014 roku była zwolenniczką powołania odrębnych komisji.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zaproponował wprowadzenie w projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zapisu upoważniającego komisję do nawiązywania współpracy z sąsiednimi gminami.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że propozycja zmiany zaproponowana przez przewodniczącego Jakuba Musiała zostanie skonsultowana z kancelarią prawną obsługującą Urząd Miejski.
 
Radni poparli propozycję zmiany w projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zaproponowaną przez przewodniczącego Jakuba Musiała.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 205).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20grudnia 2016 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 213, załącznik nr 1, załącznik nr 2 i 3).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 213).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2.  Sprawy bieżące:
 • rozpatrzenie pisma ws. utwardzenia ulicy
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił treść pisma w sprawie utwardzenia ulicy (pismo stanowi załącznik do protokołu) oraz poinformował, że ulica stanowi własność prywatną, w związku z czym nie ma prawnej możliwości wybudowania drogi na gruncie, który nie należy do Miasta.
 
 • interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego
Przewodniczący Jakub Musiał odczytał treść interpelacji radnego Macieja Krzyżańskiego (interpelacja stanowi załącznik do protokołu).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w Puszczykowie znajduje się już wybudowana z budżetu Miasta górka umożliwiająca mieszkańcom zjazd na sankach w okresie zimowym. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że jego zdaniem interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego wywołała poruszenie wśród mieszkańców, którzy obawiają się nadmiernego zagospodarowania terenów zielonych.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że celem wystosowanej interpelacji było zapewnienie bezpieczeństwa zjeżdżających na sankach dzieci. Radny Maciej Krzyżański dodał, że w związku z zaistniałą sytuacją złożona przez niego interpelacja zostanie wycofana.
 
Radny Jan Łagoda zaproponował, żeby we wskazanym przez radnego Macieja Krzyżańskiego miejscu wykonać prace pielęgnacyjne, polegające na likwidacji rozrastających się krzewów, które mogą utrudniać zjazd na sankach w okresie zimowym oraz dodał, że jego zdaniem nie należy na wskazanym terenie budować specjalnej infrastruktury.
 
 • plan nasadzeń - omówienie
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w przypadku konieczności usunięcia drzew lub  krzewów z terenów należących do Miasta niezbędne jest uzyskanie pozytywnej decyzji starosty poznańskiego. Decyzja zezwalająca na wycinkę zawiera zobowiązanie do nasadzeń zastępczych. Lokalizacja nasadzeń zostaje wyznaczona w decyzji lub pozostawiona do wyboru wnioskodawcy. W związku z potrzebą wskazania lokalizacji przyszłych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Miasta rozpoczęto opracowanie planu nasadzeń. Planowane są nasadzenia w głównych ciągach komunikacyjnych, m.in. przy ul. Poznańskiej, ul. Dworcowej, ul. Kosynierów Miłosławskich i ul. Nadwarciańskiej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że wstępna koncepcja nasadzeń zostanie opracowana przez pracowników Urzędu Miejskiego i powinna zostać przedstawiona radnym do połowy kwietnia br.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że koszt zasadzenia drzew na łuku ul. Poznańskiej wyniósł ok. 13 tys. zł.
 
 • pozostałe sprawy bieżące
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę, że na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego znajduje się bardzo dużo śmieci.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że sprzątanie terenu WPN nie należy do kompetencji Miasta i nie może być opłacane z jego budżetu. Za porządek na terenie WPN odpowiadają jego władze.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że znajdujący się przy ul. Matejki kojec, służący do wyprowadzania psów na spacer, nie został  wybudowany ze środków publicznych pochodzących z budżetu Miasta. Miasto nie jest właścicielem wskazanej nieruchomości oraz znajdujących się na niej zabudowań.
 
Radny Jan Łagoda zaproponował, żeby władze Miasta skontaktowały się z właścicielami nieruchomości i zaapelowały o utrzymywanie porządku na swojej posesji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jest to dobry pomysł, przy czym uważa, że warto w pierwszej kolejności porozmawiać z radną Dorotą Łuczak-Dydowicz, która była jedną z inicjatorek powstania tego miejsca.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że trwa sprzątanie dróg po zimie. Aktualnie, wykonywane jest zamiatanie pozimowe dróg i ulic oraz prowadzone są negocjacje z firmami zajmującymi się łataniem dziur w drogach gorącą masą bitumiczną, którą zalewa się powstałe po zimie ubytki.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o załatanie dziury w chodniku na ul. Podgórnej. Dziura znajduje się przy studzience telekomunikacyjnej i stanowi realne zagrożenie dla przechodniów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnemu Filipowi Ryglewiczowi, że sprawa zostanie przekazana do właściwego referatu Urzędu Miejskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że koszt budowy pełnowymiarowego boiska lekkoatletycznego prze Szkole Podstawowej nr 1 będzie wynosić ok. 800 tys. zł oraz dodał, że istnieje możliwość aplikowania o dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 400 tys. zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że aktualnie trwa procedura przetargowa dot. budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach pierwszej edycji Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego, w której projekt pn. „Plac zabaw marzeń - miejsce aktywności fizycznej i integracji środowiska lokalnego" zajął pierwsze miejsce.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja wilii „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne został oceniony pozytywnie przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, jednak nie zmieścił się w dostępnej alokacji środków, na skutek czego nie mógł zostać wybrany do dofinansowania. W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 17.02 br. Miasto Puszczykowo wniosło protest do Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Termin rozpatrzenia protestu został wydłużony do dnia 24.04 br.
 
O godz. 18:49  przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 3/2017 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 22 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.3.3.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:03
Godz. zakończenia: 19:44
 
Tematy:
 1. Przedstawienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa, po rozpatrzeniu uwag mieszkańców złożonych do 31.01.2017 r.
 2. Informacja nt. stanu prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagdy).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Informacja nt. stanu prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił informację nt. stanu prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że powierzchnia działki nr 878/4 wynosi 3.633 m2, natomiast powierzchnia działki nr 1216 wynosi ok. 4.000 m2.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała o zapisy w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów leśnych znajdujących się za budynkiem szpitala.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że spółka Puszczykowo Real Estate Investment zawnioskowała, żeby teren za budynkiem Szpitala w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S. A. (działki nr 950/3, 950/4, 950/5, 950/6 i 950/7) został przeznaczony w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na usługi medyczne oraz rehabilitacyjne. Spółka zawnioskowała również o ustalenie dla wskazanego obszaru możliwości maksymalnej zabudowy do 50% (pozostała powierzchnia stanowiłaby obszar biologicznie czynny). Natomiast, w odniesieniu do gruntów przy tzw. hotelu pielęgniarskim (działki nr 878/4 i nr 1216) spółka powtórzyła propozycje zawarte we wniosku o wydanie warunków zabudowy dla tego terenu.
 
Pani Alina Stempniak zwróciła się do radnych z prośbą o akceptację zmiany zapisów w projekcie studium dot. liczby mieszkań komunalnych w jednym budynku komunalnym z 6 do 8. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa został zaopiniowany pozytywnie przez członków komisji w dniu 15.02 br. Zmiana zapisu dotyczącego zabudowy komunalnej na terenach należących do Miasta umożliwiałaby „budowę małych domów mieszkalnych - budownictwo komunalne do maksymalnie 8 lokali mieszkalnych wyłącznie służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących wyłącznie do zadań własnych gminy". Taki zapis pozwoliłby na zaprojektowanie 3-kondygnacyjnych budynków komunalnych z poddaszem użytkowym. W budynku znajdowałyby się 3 mieszkania na parterze, 3 na pierwszym piętrze oraz 2 na poddaszu. Szacowana powierzchnia każdego z mieszkań kształtowałaby się w granicach od 30 m2 do 40 m2.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że maksymalna wysokość planowanych budynków komunalnych nie powinna przekroczyć 10 m oraz odpowiedziała, że zgodnie z wartościami zawartymi w projekcie studium maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenów M1, na którym znajdują się działki nr 878/4 i nr 1216, wynosiłaby od 20% do 30%.
 
Pani Alina Stempniak dodała, że dla zabudowy jednorodzinnej, przy założeniu minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek na poziomie 1.200 m2, powierzchnia zabudowy mogłaby wynieść od 240 m2 do 360 m2. W przypadku, gdyby Miasto weszło w posiadanie tego gruntu, to na każdej z wydzielonych działek możliwe byłoby postawienie 3 budynków komunalnych. W każdym budynku znalazłoby się 8 mieszkań komunalnych (o powierzchni od 30 m2 do 40 m2).
 
Przewodniczący Jakub Musiał podkreślił, że aktualnie działki nr 878/4 i nr 1216 należą do spółki Puszczykowo Real Estate Investment, a omawiane propozycje zapisów w projekcie studium oraz projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, mają za zadanie jedynie zabezpieczyć interes Miasta w przypadku ewentualnego pozyskania w przyszłości omawianych gruntów i chęci wykorzystania ich przez Miasto na potrzeby zabudowy komunalnej, realizowanej jako zadanie własne gminy.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że jej niepokój budzi zaproponowane zwiększenie liczby mieszkań w planowanych budynkach komunalnych z 6 do 8. Radna Agata Wójcik dodała, że aktualnie Miasto nie posiada terenów oraz środków umożliwiających wybudowanie opisanych budynków komunalnych.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że zaproponowane rozwiązanie dotyczyłoby wyłącznie budownictwa komunalnego, realizowanego wyłącznie jako zadanie własne gminy i nie umożliwiałoby zabudowy deweloperskiej na wskazanym obszarze.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że mimo wniosku spółki Puszczykowo Real Estate o zapisanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możliwości zabudowy działek nr 950/3, 950/4, 950/5, 950/6 i 950/7 do 50% ich powierzchni, istnieje możliwość ustalenia maksymalnej zabudowy na tym terenie do 40%.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odniósł się do wypowiedzi radnej Agaty Wójcik, że w obowiązującym budżecie zostało zabezpieczone 100.000 zł na wykonanie projektu budowlanego budynków komunalnych. Aktualnie Miasto nie posiada terenów umożliwiających lokalizację budownictwa komunalnego. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że jeżeli Miasto wejdzie w posiadanie nieruchomości gruntowej umożliwiającej usytuowanie na jej terenie budownictwa komunalnego, to wtedy w budżecie zostaną zabezpieczone środki na realizację inwestycji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że dyskusja nie dotyczy sposobu pozyskania gruntów od szpitala, a jedynie ustalenia zapisów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ma pewności, czy kiedykolwiek działki nr 878/4 i nr 1216 wejdą w posiadanie Miasta, ale gdyby tak się stało, to proponowane zapisy umożliwiłyby zabudowę komunalną na wskazanych działkach.
 
Mieszkaniec Sławomir Manikowski powiedział, że przedstawiona propozycja zapisów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu zakłada, że działki nr 878/4 oraz nr 1216 będą mogły zostać podzielone, tak by powierzchnia nowo wydzielonych działek wynosiła minimalnie 1.200 m2, przy założeniu możliwości zabudowy do 30 % spowoduje to, że na każdej z tych działek będzie mógł powstać obiekt komunalny zajmujący blisko 400 m2 powierzchni działki. Znajdujące się w nim mieszkania nie będą małe, ponieważ na każdym piętrze będzie możliwość zaprojektowania 3 mieszkań o powierzchni ponad 100 m2.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że proponowany zapis umożliwia „budowę małych domów mieszkalnych - do 8 lokali komunalnych". Planowana wielkość budynków komunalnych to 120 m2, tak, aby wydzielone, na każdym z pięter, lokale miały powierzchnię ok. 40 m2. Pani Alina Stempniak dodała, że w interesie władz Miasta jest budowa jak największej liczby mieszkań komunalnych.
 
Pan Sławomir Manikowski zwrócił uwagę, że aktualnie na działce nr 1216 znajduje się budynek wielorodzinny, tzw. hotel pielęgniarski, który nie posiada parkingu. Pan Sławomir Manikowski powiedział, że brakuje zapisu, jak ten teren ma funkcjonować w aktualnym stanie. Przytoczone zapisy dotyczą jedynie przyszłości, możliwej likwidacji tzw. hotelu pielęgniarskiego oraz hipotetycznej możliwości pozyskania nieruchomości przez Miasto.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania wstępnych ustaleń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka (z uwzględnieniem zapisu zmieniającego maksymalną liczbę mieszkań w budynku komunalnym).
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Propozycja została zaopiniowana pozytywnie.
 
Pan Sławomir Manikowski zapytał, czy możliwe jest wprowadzenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów regulujących bieżący sposób użytkowania nieruchomości, m.in. konieczność zapewnienia obsługi parkingowej dla tzw. hotelu pielęgniarskiego. Pan Sławomir Manikowski powiedział, że jego zdaniem do czasu, kiedy budynek tzw. hotelu pielęgniarskiego nie przestanie istnieć, sąsiednia działka powinna pełnić rolę parkingu. Zniwelowałoby to złą sytuację na ul. Szpitalnej, która wbrew swojemu przeznaczeniu, jest użytkowana jako parking, w skutek czego niszczeje.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że Miasto posiada pozwolenie na budowę ul. Szpitalnej, więc w momencie przystąpienia do jej budowy problem użytkowania jej jako przyszpitalnego parkingu zostanie rozwiązany. Pani Alina Stempniak dodała, że co do zasady miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego służą do regulowania docelowego przeznaczenia określonego terenu, nie zapisuje się w nich sposobu bieżącego użytkowania, jednak zostanie rozważone uwzględnienie w projekcie planu normatywu parkingowego dla znajdujących się tam obiektów.
 
Pan Sławomir Manikowski powiedział, że jego zdaniem działka, na której znajduje się tzw. hotel pielęgniarski powinna aktualnie służyć do jego obsługi parkingowej. Zdaniem pana Sławomira Manikowskiego w projekcie planu powinien znajdować się zapis mówiący o tym, że do momentu likwidacji tzw. hotelu pielęgniarskiego działki nr 878/4 oraz nr 1216 nie mają prawa zabudowy.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że istnieje możliwość umieszczenia w projekcie planu zapisów o tymczasowym użytkowaniu terenu. Pani Alina Stempniak dodała, że uwagi pana Sławomira Manikowskiego zostaną rozważone jako możliwe do uwzględnienia w projekcie planu.
 
Ad 1. Przedstawienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa, po rozpatrzeniu uwag mieszkańców złożonych do 31.01.2017 r.
Projektantka Edyta Skolimowska przedstawiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa, po rozpatrzeniu uwag mieszkańców złożonych do 31.01 br.
 
O godzinie 17:40 przewodniczący Jakub Musiał ogłosił przerwę, która trwała do godziny 17:55.
 
Pani Edyta Skolimowska przedstawiła rozstrzygnięcie uwag złożonych przez mieszkańców do 31.01 br. (uwagi do wstępnej koncepcji wraz z rozstrzygnięciami burmistrza stanowią załącznik do protokołu).
 
O godzinie 18:02 posiedzenie opuścił radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 
Radna Agata Wójcik zauważyła, że zaznaczony kolorem jasnozielonym obszar (1ZP), zgodnie z legendą, jest terenem zieleni urządzonej, czyli mógłby tam powstać np. plac zabaw dla dzieci. Radna Agata Wójcik zapytała, czy właściciele nieruchomości wyrażają na to zgodę.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że jako projektant uważa za konieczne zabezpieczenie pewnego obszaru, tak aby w przyszłości mógł na nim zostać zbudowany plac zabaw. W tym celu został wskazany centralnie usytuowany, wśród istniejącej zabudowy, obszar. Wskazany zapis umożliwia budowę placu zabaw, jednak nie oznacza, że on tam powstanie.
 
Właściciel nieruchomości, której dotyczy uwaga nr 28 pan Karol Ryglewicz zapytał, dlaczego zmieniono umiejscowienie nawrotki umożliwiającej dojazd do należącej do niego nieruchomości. Nowo wytyczona  nawrotka miałaby powstać na obszarze trzech działek (nr 545, 553/2 oraz 548). W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru znajduje się już nawrotka umożliwiająca dojazd do nieskomunikowanej nieruchomości. Pan Karol Ryglewicz dodał, że dla jego nieruchomości została ustanowiona służebność przejazdu przez nieruchomości sąsiednie i nie ma problemu z dojazdem do należącej do niego nieruchomości.
 
Pani Edyta Skolimowska wytłumaczyła, że projekt nowej nawrotki umożliwia w sposób właściwy skomunikowanie działek nieposiadających dostępu do drogi publicznej oraz swoimi rozmiarami umożliwia przyjazd i interwencję służb ratunkowych.
 
Pan Karol Ryglewicz podkreślił, że wcześniej wyznaczona nawrotka znajdowała się na obszarze jednej nieruchomości, natomiast nowo wytyczona będzie stanowiła problem nie dla jednego, a dla trzech właścicieli nieruchomości.
 
Mieszkaniec Andrzej Michalski, który jest właścicielem jednej z działek, z których ma zostać wydzielona nowa droga dojazdowa powiedział, że jego zdaniem poprzednie rozwiązanie było mniej szkodliwe oraz zaapelował, żeby w tym zakresie nie zmieniać zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że wskazane przez pana Karola Ryglewicza oraz pana Andrzeja Michalskiego rozwiązanie zostanie ponownie przeanalizowane oraz skonsultowane z władzami Miasta.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytanie pana Karola Ryglewicza, że aktualny etap prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polega na ustaleniu koncepcji. Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że projekt zawiera zapisy dot. zakazu zabudowy działek w odległości 30 metrów od granicy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, jeżeli mieszkańcy uważają taki zapis za krzywdzący, to ich stanowisko zostanie przekazane władzom WPN.
 
Autorka uwagi nr 1 pani Alina Pych powiedziała, że nie zadawala jej uwzględnienie jedynie w części złożonej przez nią uwagi.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że zaproponowane poszerzenie ul. Gołębiej (kosztem nieruchomości należącej do pani Aliny Pych) było motywowane zwiększeniem bezpieczeństwa na tym odcinku drogi 4KD-L w związku z zaproponowanym utworzeniem po przeciwnej stronie ul. Gołębiej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 17KDW.
 
Pani Alina Pych odpowiedziała, że odebranie części jej nieruchomości jest jednoznaczne z likwidacją jedynego wjazdu na jej nieruchomość oraz w konsekwencji likwidację bramy, studni oraz innych mediów znajdujących się przy wjeździe. Pani Alina Pych zapytała, dlaczego nie rozważono poszerzenia drogi 4KD-L po drugiej stronie ul. Gołębiej, gdzie znajdują się niezabudowane nieruchomości.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że zaproponowane rozwiązanie jest pod względem projektowym poprawne i jej zdaniem najwłaściwsze.
 
Radny Filip Ryglewicz zauważył, że obecny układ komunikacyjny jest bezpieczny, a do spadku bezpieczeństwa może przyczynić się lokalizacja drogi 17KDW.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że zaproponowana droga wewnętrzna 17KDW została zaprojektowana w oparciu o aktualne użytkowanie tego terenu jako wyjazdu z nieruchomości.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że temat zostanie ponownie przeanalizowany z uwzględnieniem wszystkich przedstawionych uwag.
 
Mieszkaniec Norbert Kulpa powiedział, że uwagi mieszkańców dot. ul. Cichej zostały częściowo uwzględnione, jednak zaproponowane rozwiązanie nadal nie jest dla niego zadowalające. Wątpliwości pana Norberta Kulpy wzbudza nieskomunikowanie drogą wewnętrzną 5KDW wszystkich zaproponowanych do wydzielenia działek budowlanych na terenie 3MN1. Na wskazanym terenie zaproponowano wydzielenie 4 działek budowlanych, natomiast droga wewnętrzna umożliwia dojazd do 3 z nich.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że jeszcze nie dokonano uzgodnienia z władzami WPN, ale możliwe, że wskazana działka byłaby obsługiwana przez teren ZP/KP.
 
Zdaniem pana Norberta Kulpy droga wewnętrzna 5KDW powinna zostać przedłużona i gwarantować skomunikowanie ostatniej z zaproponowanych działek budowlanych.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedział, że zaznaczone podziały działek są proponowane i nie ma pewności, że właściciel wskazanej nieruchomości zechce ją podzielić. Oprócz części graficznej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie posiadał część tekstową, w której zostanie zagwarantowane umożliwienie dojazdu do ostatniej z działek.
 
Pan Norbert Kulpa zapytał, czy może liczyć na uwzględnienie jego prośby o przedłużenie drogi wewnętrznej 5KDW, tak aby zapewniła należytą komunikację ostatniej z proponowanych do wydzielenia działek.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że właściciel nieruchomości nie zgłosił żadnej uwagi do projektu, ale jeżeli złoży wniosek dot. propozycji przedstawionej przez pana Norberta Kulpę to zostanie on rozpatrzony.
 
Mieszkanka Agnieszka Niezgoda powiedziała, że zgadza się z propozycją przedstawioną przez pana Norberta Kulpę. Jej zdaniem warto zaplanować drogę wewnętrzną komunikującą wszystkie działki przed ich zagospodarowaniem.
 
Radna Agata Wójcik poprosiła o pokazanie na mapie efektu uwzględnienia w części uwagi nr 19 złożonej przez dyrekcję Publicznego Przedszkola Czarodziejski Zamek w sprawie umożliwienia pieszego dostępu do WPN.
 
Pani Edyta Skolimowska zaprezentowała na mapie możliwość pieszego dostępu do WPN oraz zaznaczyła, że poprowadzona wzdłuż granicy działki ścieżka jest wyłącznie propozycją. Przedstawione rozwiązanie może nie zostać wykonane, ponieważ są to grunty prywatne. Właściciel nieruchomości może nie wyrazić zgody na poprowadzenie publicznego ciągu kosztem należącej do niego nieruchomości.
 
Ad 3. Sprawy bieżące
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że uczestniczył dzisiaj w spotkaniu z władzami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu. Rozmowa dot. wykonania tunelu pod torami przy ul. 3 Maja. W trakcie rozmowy okazało się, że upoważnione do podjęcia decyzji dot. wykonania projektu tunelu pod torami kolejowymi przy ul. 3 Maja są władze PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, a nie w Poznaniu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że przeszkodą w realizacji inwestycji może być gwarancja udzielona przez wykonawcę na prace wykonane podczas modernizacji linii kolejowej E-59.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński  odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że w związku z prowadzoną modernizacją przejazdu kolejowego przy dworcu PKP w Puszczykowie skwer przy Centrum EkoInfo jest użytkowany jako plac budowy. Po zakończeniu prac firma budowlana ma obowiązek przywrócić skwer do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w przypadku konieczności usunięcia drzew lub  krzewów z terenów należących do Miasta konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji starosty poznańskiego. Decyzja zezwalająca na wycinkę zawiera zobowiązanie do nasadzeń zastępczych. Lokalizacja nasadzeń zostaje wyznaczona w decyzji lub pozostawiona do wyboru przez wnioskodawcę. W związku z potrzebą wskazania lokalizacji przyszłych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Miasta rozpoczęto opracowanie planu nasadzeń. Planowane są nasadzenia w głównych ciągach komunikacyjnych, m.in. przy ul. Poznańskiej, ul. Dworcowej, ul. Kosynierów Miłosławskich i ul. Nadwarciańskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie mieszkańca Sławomira Manikowskiego, że na skutek dyskusji, która miała miejsce podczas sesji Rady Miasta w dniu 21.02 br. podjęto rozmowy z 3 firmami gotowymi wykonać remont ul. Fiołkowej. Po ostatnich obfitych opadach ul. Fiołkowa stała się podmokła oraz nieprzejezdna dla samochodów osobowych, które w niej grzęzną. Remont będzie polegał na wykonaniu korytowania na głębokość 10 cm oraz zasypaniu drogi warstwą gruzu. Opisane prace będą mogły zostać przeprowadzone dopiero po 24-godzinnej przerwie od opadów.
 
O godz. 19:44 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 2/2017 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 15 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.2.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:10
Godz. zakończenia: 18:56
 
Tematy:
 1. Omówienie głównych założeń i kształtu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa  (po zakończeniu etapu uzgodnień) - przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat,
 • wyrażenia zgody na zamianę garaży na terenie nieruchomości przy ulicy Dworcowej 41 wPuszczykowie.
 1. Zaopiniowanie projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P". 
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie głównych założeń i kształtu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa  (po zakończeniu etapu uzgodnień) - przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu.
 
Projektantka studium Ewa Mieloch-Stojczyk przedstawiła główne założenia i kształt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (projekt studium stanowi załącznik do protokołu, wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie zaznaczono kolorem żółtym). Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że projekt studium został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie właściwe jednostki.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że na str. 48 wprowadzano zmiany w punkcie dot. terenów M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Do funkcji uzupełniającej dodano „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o charakterze wilii miejskich do maksymalnie 6 lokali mieszkalnych wyłącznie służąca zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących do zadań własnych gminy". Do warunków szczególnych dodano „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o charakterze wilii miejskich wyłącznie służąca zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących do zadań własnych gminy, może być realizowana jedynie na terenach położonych poza: granicami Wielkopolskiego Parku Narodowego, obszarami Natura 2000, obszarami zagrożenia powodzią.".
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że tereny oznaczone symbolem M1 znajdują się w całym mieście i niemożliwym jest wskazanie w treści studium numerów konkretnych działek. Przytoczona funkcja uzupełniająca dotyczyłaby wyłącznie gruntów należących do Miasta i wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanki budowy mieszkań komunalnych.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że jej zdaniem zacytowany zapis może, wbrew intencji projektantki i radnych, zostać w przyszłości wykorzystany przez inwestorów chcących zbudować bloki na terenie Puszczykowa.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że możliwe jest sprecyzowanie zapisu, zgodnie z sugestią radnej Małgorzaty Hempowicz, tak żeby brzmiał następująco „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o charakterze wilii miejskich - budownictwo komunalne do maksymalnie 6 lokali mieszkalnych wyłącznie służąca zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących wyłącznie do zadań własnych gminy".
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należąca do Miasta działka przy ul. Jaskółczej na Niwce była brana pod uwagę jako możliwa lokalizacja zabudowy komunalnej. Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy przedstawione zapisy wykluczają wskazaną działkę jako miejsce budowy ewentualnego budynku komunalnego ze względu na fakt, że fragment powyższej działki znajduje się w obszarze zagrożenia powodzią.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała radnemu Maciejowi Krzyżańskiemu, że jedynie fragment działki został zakwalifikowany jako obszar zagrożony powodzą. Zgodnie z projektem studium możliwe byłoby wybudowanie budynku komunalnego na wskazanej działce, wyłącznie poza obszarem zagrożonym powodzią.
 
Radna Agata Wójcik oznajmiła, że jest przeciwniczką jakiejkolwiek zabudowy deweloperskiej na terenie Puszczykowa oraz zadała następujące pytania pani Ewie Mieloch-Stojczyk:
1. czy zmieniony zapis w projekcie studium stanowi wystarczające zabezpieczenie przed ewentualną zabudową deweloperska na terenie miasta,
2. czy sformułowanie „willa miejska" jest poprawne w kontekście zabudowy komunalnej i jaka jest definicja tego terminu,
3. czy studium nie powinno zawierać zapisów dotyczących budownictwa socjalnego na terenach miejskich.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk udzieliła następujących odpowiedzi na pytania zadane przez radną Agatę Wójcik:
1. jej zdaniem wskazany zapis w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Miasta. Studium jest dokumentem wyznaczającym jedynie kierunki rozwoju Miasta, natomiast dopiero na etapie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest stanowione prawo miejscowe,
2. użyte pojęcie „willi miejskiej" nie posiada definicji ustawowej, w związku z czym, zaproponowano jego zamianę na „małe domy mieszkalne",
3. budownictwo socjalne jest formą usług i można je realizować na obszarach dopuszczających tę funkcję. Studium w żaden sposób nie uniemożliwia budownictwa socjalnego.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił, że na str. 64 w punkcie dot. kierunków rozwoju systemu komunikacji znajduje się niepokojący zapis mówiący, że „W celu usprawnienia komunikacji na terenie miasta Puszczykowa i zapewnienia dogodnych połączeń z gminami sąsiednimi, istniejący układ podstawowy miasta planuje się zoptymalizować, m.in. poprzez rozbudowę (poszerzenie) drogi wojewódzkiej nr 430 ze względu na wciąż rosnące natężenie ruchu pojazdów.". Radny Jan Łagoda zapytał, dlaczego w projekcie studium zapisano, że droga, która stanowi barierę komunikacyjną w mieście powinna być, zdaniem autorów studium, rozbudowywana.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że zmiana wskazanego zapisu jest niemożliwa, ponieważ ten zapis stanowi wyłącznie stwierdzenie stanu faktycznego. Droga wojewódzka nr 430, tak jak linia kolejowa E-59 stanowi barierę komunikacyjną. Planowana rozbudowa drogi wojewódzkiej i linii kolejowej jest niezależna od woli radnych, ponieważ Rada Miasta nie jest organem decyzyjnym w obu sprawach.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak dodała, że droga wojewódzka nr 430 jest najbardziej obciążoną drogą wojewódzką w Wielkopolsce.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała radnemu Maciejowi Krzyżańskiemu, że w projekcie studium nie można już ingerować w zapisy dot. rzeki Warty. Ingerencja w te zapisy spowodowałaby konieczność ponownego uzgadniania projektu studium z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zapisy studium nie uniemożliwiają budowy kładki. Projekt studium również nie uniemożliwia budowy przejść pieszo-rowerowych na drodze wojewódzkiej nr 430 oraz bezkolizyjnych przejść przez linię kolejową E-59, więc nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych zapisów.
 
Radny Jan Łagoda zauważył, że w dokumencie zapisano, że w Mieście funkcjonuje Centrum Animacji Sportu. CAS został zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. uchwałą nr 158/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie. Radny Jan Łagoda poprosił o uwzględnienie tego faktu w projekcie studium.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1 głos.
Projekt studium został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat (druk nr 196 wraz z załącznikiem).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że obecny dzierżawca nie posiada zaległości w płatnościach wobec Miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że powierzchnia dzierżawionego lokalu wynosi 82,46 m2.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że termin dotychczasowej umowy dzierżawy lokalu upływa z końcem lutego br.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał co stałoby się, gdyby w trakcie trwania umowy zawartej na okres 3 lat Narodowy Fundusz Zdrowia został zlikwidowany.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w takiej sytuacji możliwe byłoby rozwiązanie umowy dzierżawy przed upływem czasu na jaki zostałaby zawarta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że istnieje możliwość wprowadzenia w projekcie uchwały zmiany i zapisanie, że czas trwania dzierżawy to rok.
 
Radni zgodnie ustalili, że wobec możliwej likwidacji NFZ projekt uchwały powinien zawierać zapis o dzierżawie lokalu na okres do 1 roku.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 1 roku (czyli z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany dotyczącej skróconego okresu najmu).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na zamianę garaży na terenie nieruchomości przy ulicy Dworcowej 41 w Puszczykowie
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że projekt uchwały został wycofany ze względu na wątpliwości powstałe podczas jego opiniowania przez kancelarię prawną obsługującą Urząd Miejski.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P". 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P". Program ochrony powietrza jest systematycznie aktualizowany przez Sejmik Województwa. W Puszczykowie notowane są przekroczenia w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P, nie są one notowane jednak w przypadku pyłu PM2,5. Warto zauważyć, że przekroczenia norm występują w większości gmin województwa wielkopolskiego.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P" powinien zostać zaopiniowany przez Komisję w innym terminie. Dokument jest obszerny i wymaga dłuższego czasu na zapoznanie się z nim.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Marszałek Województwa przesyłając pismo wyznaczył termin 30 dni na zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa (pismo stanowi załącznik do protokołu). Sekretarz Maciej Dettlaff dodał również, że projekt został przekazany radnym niezwłocznie po jego wpływie do Urzędu Miejskiego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P".
Wynik głosowania: „za"-  6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1 głos.
Projekt programu został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Jana Łagody, że Stowarzyszenie Metropolia Poznań zakończyło ocenę strategiczną ZIT projektu pn. Rewitalizacja wilii „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne. Mimo tego, że projekt uzyskał aż 19 punktów znalazł się poza alokacją przewidzianą w naborze. Postanowiono jednak wnieść protest w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że znane są już wyniki audytu działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Progres". Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że prezes Stowarzyszenia Władysław Harasimowicz planuje zwołać walne zebranie na początku marca br. podczas, którego zostanie podęta decyzja dot. przyszłości Stowarzyszenia.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił, że jedna z lamp na Rynku nie działa i prosi o jej naprawienie. Radny Filip Ryglewicz dodał, że lampa znajdująca się przy wjeździe do Gimnazjum nr 1 niewystarczająco oświetla ten teren i zapytał o możliwość wymiany jej na latarnię.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przekazał prośbę mieszkańców ul. Sasankowej o zainstalowanie latarni przy ich ulicy.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że odpowiedzi na zadane przez radnych pytania zostaną udzielone podczas najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zgłosił, że tzw. ul. Gołębiej „bis" również nie posiada oświetlenia oraz zapytał, czy istnieje możliwość zainstalowania na niej latarni.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił, że próg zwalniający na ul. Nowe Osiedle jest w złym stanie i prosi o jego naprawienie. Radny Jan Łagoda poprosił również o zamontowanie odblasków na nowym progu zwalniającym znajdującym się przy ul. Niwka Stara ze względu na jego niewystarczającą widoczność.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy istnieje możliwość zamontowania sekundników przy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych w Puszczykowie. Sekundnik odlicza czas do zmiany świateł. Takie rozwiązanie zwiększa płynność ruchu na drogach i jest stosowane, np. we Wrocławiu.
 
O godz. 18:56 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 1/2017 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.3.1.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 19:16
 
Tematy:
 
1.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap A,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap B,
 • nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
2.      Informacja nt. realizacji programów ochrony powietrza w województwie wielkopolskim.
3.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnych Łukasza Grzonki, Filipa Ryglewicza i Macieja Krzyżańskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap A
Projektantka Edyta Skolimowska przedstawiła przebieg zmian przy kolejnych wyłożeniach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap  A.
 
O godzinie 17:06 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 
Projektantka Edyta Skolimowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap  A (druk nr 189 wraz z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2 - wył. 1, wył. 2, wył. 3, wył. 4 oraz załącznikiem nr 3).
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że ma wątpliwość, czy etap A jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa. Na mapie stanowiącej załącznik do Studium teren pokrywający się z obszarem 5MN z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest oznaczony symbolem U. Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy w tej sytuacji projekt planu pozostaje zgodny ze Studium.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała radnemu Łukaszowi Grzonce, że w uzasadnieniu do projektu uchwały znajduje się wyjaśnienie przytoczonej wątpliwości. Projekt uchwały jest zgodny ze Studium.
 
O godzinie 17:17 do obradujących dołączył radny Filip Ryglewicz (obecnych 6 radnych).
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski zapytał, jakie skutki będzie miało uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap  A, w kontekście złożonego kilka lat temu przez „Społem" Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Puszczykowie wniosku o zmianę zapisów dot. zwiększenia powierzchni sprzedaży dla sklepu nr 6 przy ul. Dworcowej.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytanie pana Leszka Pobojewskiego, że „Społem" złożyło uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jedna z uwag dotyczyła zwiększenia powierzchni sprzedaży do 400 m2. Uwaga nie została jednak uwzględniona, w związku z czym powierzchnia sprzedaży pozostała bez zmian.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap A (druk nr 189).
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap B
Projektantka Edyta Skolimowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap  B (druk nr 190 wraz z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2 - wył. 1, wył. 2, wył. 3, wył. 4 oraz załącznikiem nr 3).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy § 8 ust. 1 pkt. 7 projektu uchwały mówiący, że dla terenu U ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną równą 10% powierzchni działki, z zastrzeżeniem dopuszczenia zachowania istniejącego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, mniejszego niż 10% jest zgodny ze Studium. Radny Łukasz Grzonka dodał, że na str. 65 Studium znajduje się zapis, że dla tego terenu w zagospodarowaniu działek należy uwzględnić duży udział zieleni, minimum 40% powierzchni działki, w tym zieleni izolacyjnej, wielopiętrowej od strony linii kolejowej.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że przytoczony zapis zawarty w projekcie uchwały odnosi się bezpośrednio do aktualnego obszaru powierzchni biologicznie czynnej na wskazanym obszarze. Wartości ujęte w projekcie uchwały mają za zadanie zachowanie obecnego charakteru tego terenu. Zapis zawarty w projekcie uchwały jest zgodny z obowiązującym Studium.
 
Mieszkaniec Sławomir Manikowski poprosił panią projektant Edytę Skolimowską o wytłumaczenie, jak należy rozumieć kompromis dotyczący ustalenia ostatecznej powierzchni zabudowy oraz powierzchni sprzedaży w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla omawianego terenu oraz zapytał, jak te zapisy korespondują z wydaną przez burmistrza dnia 5.12.2016 r. negatywną decyzją o warunkach zabudowy dot. obiektu handlowego o planowanej powierzchni zabudowy 1.180 m2.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że jej zdaniem kompromis polegał na tym, że zostało zawarte porozumienie między burmistrzem - reprezentującym Miasto Puszczykowo, a wnioskodawcą, które precyzyjnie wskazuje zobowiązania inwestora, w momencie przystąpienia do budowy obiektu handlowy na należącej do niego działce. Będzie on zobowiązany do: przebudowy części drogi na ul. Moniuszki (w celu zapewnienia właściwego dojazdu do obiektu), budowy ogólnodostępnego parkingu (na ok. 75 miejsc postojowych w systemie park&ride), ograniczenia powierzchni sprzedaży do 750 m2 oraz zachowania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 40% powierzchni działki.
 
Pan Sławomir Manikowski zauważył, że jego zdaniem kompromisem nie można nazwać sytuacji, w której inwestor wnioskuje o pozwolenie na budowę obiektu o powierzchni 1.180 m2 i otrzymuje odmowną decyzję dot. wydania warunków zabudowy, natomiast w planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy na poziomie 1.200 m2.
 
Pan Sławomir Manikowski odczytał fragment decyzji burmistrza z dnia 5.12.2016 r. o odmowie wydania warunków zabudowy dla inwestora: „Obliczenia powyższe wskazują na rażącą dysproporcję parametru wnioskowanego obiektu handlowego w odniesieniu do położonej w bezpośrednim sąsiedztwie wnioskowanej nieruchomości istniejącego ciągu pawilonów handlowych. Zdaniem organu pierwszej instancji zastosowanie w tym przypadku przepisu dopuszczającego wyznaczenie innej szerokości elewacji oraz innego wskaźnika zabudowy, jeśli wynika to z analizy, nie może mieć zastosowania, ponieważ prowadziłoby to do możliwości powstania obiektu o gabarytach nieodpowiadających obiektom istniejącym w obszarze analizowanym, w tym zarówno obiektom mieszkalnym, jak i usługowym, a tym samym do naruszenia ładu przestrzennego analizowanego rejonu miasta".  Pan Sławomir Manikowski zapytał, jak możliwe jest, że po dwóch miesiącach od wystosowania przez burmistrza tak radykalnej odmowy rozważane jest uchwalenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru zapisów umożliwiających budowę obiektu o większej, niż wnioskowana przez inwestora, powierzchni zabudowy.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział panu Sławomirowi Manikowskiemu, że odczytany tekst jest jedynie fragmentem decyzji i jako wyrwany z kontekstu ma zupełnie inny wydźwięk niż cały dokument.
 
Mieszkaniec Piotr Płóciennik zapytał, czy zostały przeprowadzone wśród mieszkańców badania dot. potrzeby budowy obiektu handlowego przy ul. Moniuszki oraz czy dokonano analizy, jak planowany market wpłynie na inne obiekty handlowe w mieście.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że Urząd Miejski nie przeprowadził badań i analiz wskazanych przez pana Piotra Płóciennika, natomiast z inicjatywy Miasta, w związku z planowaną modernizacją ul. Dworcowej, została wykonana analiza natężenia ruchu dla wskazanego obszaru. Zdania mieszkańców dot. planowanej przez dewelopera inwestycji są podzielone. Burmistrz Andrzej Balcerek zauważył, że należy liczyć się z tym, że zawsze znajdą się przeciwnicy i zwolennicy tego typu inwestycji, w związku z czym temat był szeroko omawiany na licznych posiedzeniach Komisji.
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski powiedział, że w konsekwencji zamknięcia przejazdu na ul. 3 Maja wzrosło natężenie ruchu w okolicy przejazdu na ul. Dworcowej, co jego zdaniem może prowadzić do katastrofy komunikacyjnej. Pan Leszek Pobojewski zapytał, czy omówiony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera rozwiązania komunikacyjne uwzględniające powstanie bezkolizyjnego przejazdu kolejowego w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przekazał, że trwają negocjacje z władzami PKP Polskie Linie Kolejowe, które wstępnie wyraziły zgodę na wykonanie tunelu pod torami na ul. 3 Maja. Aktualnie trwają poszukiwania wykonawcy koncepcji.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała panu Leszkowi Pobojewskiemu, że omawiany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje swoim zakresem zamkniętego terenu kolejowego, przy czym plan umożliwia przebudowę lub rozbudowę ul. Dworcowej oraz nie wyklucza przeprowadzenia inwestycji związanych z przebudową przejazdu kolejowego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap B (druk nr 190).
Wynik głosowania: „za"- 2 głosy, „przeciw"-  4 głosy, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.
 
O godzinie 17:47 przewodniczący Jakub Musiał zarządził przerwę, która trwała do godziny 18:12.
 
 • nadania nazwy ulicy w Puszczykowie
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 186 wraz z załącznikiem).
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytania radnego Łukasza Grzonki, że szerokość drogi w zależności od miejsca pomiaru wynosi od 8 do 10 m.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytania radnego Łukasza Grzonki, że Miasto nie ma prawnej możliwości wykupu tej drogi ze względu na to, że jest to droga wewnętrzna.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że jeżeli zostanie podjęta uchwała o nadaniu nazwy ulicy, to nieruchomości, które zostaną przy niej wybudowane otrzymają stosowną numerację.
 
Radny Łukasz Grzonka przypomniał o wcześniejszych ustaleniach Rady Miasta, które mówiły, że w przypadku nadawania nazw kolejnym ulicom, radni będą wykorzystywać propozycje nazw, które zostały uznane przez nich za wartościowe, np. nazwiska słynnych mieszkańców Puszczykowa.
 
Radna Małgorzata Hempowicz  powiedziała, że omawiany przypadek dotyczy ulicy, która stanowi własność prywatną oraz jest drogą wewnętrzną. Projekt uchwały powstał na skutek wniosku właścicielki nieruchomości, na której znajduje się ulica. Radna Małgorzata Hempowicz dodała, że we wniosku została wskazana konkretna propozycja nazwy i jej zdaniem należy uszanować wolę właścicielki.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 186).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Informacja nt. realizacji programów ochrony powietrza w województwie wielkopolskim.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił informacje nt. realizacji programów ochrony powietrza w województwie wielkopolskim. W dniu 2.01.2016 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo od członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawiające inicjatywę podjęcia uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dot. ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (pismo stanowi załącznik do protokołu). Gminy województwa wielkopolskiego zostały zobowiązane do wypełniania załączonej do pisma ankiety dotyczącej tzw. uchwały antysmogowej. Zarząd Województwa gwarantuje, że wypełnione przez gminy ankiety będą miały realny wpływ na przygotowaną przez Sejmik Województwa uchwałę, w związku z tym władze Miasta postanowiły poprosić radnych o wypowiedzenie się w tej sprawie.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że w obowiązujących na terenie miasta miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zakazane jest projektowanie w nowo budowanych nieruchomościach instalacji centralnego ogrzewania zasilanych węglem. Jeżeli dla danego terenu nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to podczas wydawania decyzji o warunkach zabudowy również wskazuje się, że projektowana instalacja centralnego ogrzewania nie może być zasilana węglem. Polityka ta jest realizowana na terenie całego Miasta od 2004 roku i dotyczy wyłącznie nowego budownictwa.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy w sytuacji wprowadzenia zakazu spalania węgla w instalacjach centralnego ogrzewania zostanie ustalony okres przejściowy, umożliwiający dostosowanie domowych instalacji do nowych przepisów.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że jego zdaniem Sejmik Województwa nie wprowadzi w projekcie uchwały aż tak restrykcyjnych zapisów. Prace nad tzw. uchwałą antysmogową dopiero się rozpoczęły i trudno przewidzieć jej ostateczny kształt.
 
Radna Małgorzata Hempowicz przypomniała, że radny Jan Łagoda wysłał radnym informacje o planowanych na ten rok naborach wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dot. dofinansowania na termomodernizacje budynków, wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych. Pomoc udzielana przez WFOŚiGW polega na udzielaniu wnioskodawcom niskooprocentowanych kredytów na wyżej wymienione inwestycje z opcją ich częściowego umorzenia.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że informacja o naborach przeprowadzanych przez WFOŚiGW znajduje się już na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz ukaże się w najbliższym numerze „Echa Puszczykowa".
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Filipa Ryglewicza, że Straż Miejska korzystając ze swoich uprawnień, w uzasadnionych przypadkach, może dokonać kontroli stosowanego przez mieszkańców opału. Jeżeli strażnicy podczas kontroli stwierdzą, że mieszkaniec spala śmieci, to otrzyma on mandat.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz odczytała pismo Prezesa Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo Adama Stalińskiego z dnia 6.01.2017 r. (pismo stanowi załącznik do protokołu).  W piśmie zaapelowano do radnych o uregulowanie standardów dot. małej architektury i reklam na terenie miasta. Jako podstawę działania wskazano przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, czyli  tzw. ustawę krajobrazową. Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadzają inwentaryzację szyldów (banerów oraz reklam) i być może byłby to odpowiedni czas na rozpoczęcie prac nad uchwałą krajobrazową.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że inwentaryzacja (w formie graficznej) została wykonana. Nie podjęto innych kroków, ponieważ decyzja o rozpoczęciu pracy nad stosową uchwałą należy do radnych. Pani Alina Stempniak zauważyła, że prace nad tzw. uchwałą krajobrazową mogą budzić wiele kontrowersji wśród mieszkańców ze względu na konieczność stosowania się przez nich do zapisów ewentualnej uchwały.
 
Radna Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że najrozsądniejszym działaniem byłoby zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Puszczykowa. Spotkanie umożliwi poznanie zdania większej grupy mieszkańców oraz pozwoli poinformować ich o konsekwencjach rozpoczęcia pracy nad tzw. uchwałą krajobrazową.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że dopóki radni nie podejmą decyzji w jaki sposób chcieliby uregulować kwestię krajobrazu w Mieście, to organizowanie spotkania jest bezcelowe. Jeżeli radni postanowią, że należy przystąpić do opracowania projektu tzw. uchwały krajobrazowej, to należy liczyć się z tym, że jej zapisy będą dotyczyły terenu całego Miasta oraz, że oprócz uregulowania kwestii banerów, plakatów i reklam na terenie Miasta będzie musiała zawierać zapisy określające wygląd ogrodzeń nieruchomości oraz małej architektury. To może wywołać zaniepokojenie mieszkańców, ponieważ będą oni zobowiązani do przestrzegania zapisów uchwały. Takie rozwiązanie może spowodować niepotrzebny konflikt z mieszkańcami.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przytoczył historię starszej mieszkanki Puszczykowa, która kwartalnie otrzymuje 200 zł od osoby, której umożliwiła zawieszenie baneru reklamowego na swoim ogrodzeniu. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że kwota ta stanowi znaczący udział w budżecie tej mieszkanki i należy się zastanowić, czy wprowadzenie restrykcyjnych przepisów nie zaszkodzi mieszkańcom takim jak ona.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zgodził się z burmistrzem Andrzejem Balcerkiem, że na głównych ulicach Puszczykowa jest wiele reklam w formie banerów zamontowanych na płotach i należy mieć na uwadze, że mogą stanowić dla wielu mieszkańców źródło dochodu.
 
O godzinie 18:53 do obradujących dołączył Maciej Krzyżański (obecnych 7 radnych).
 
Radny Jan Łagoda stwierdził, że porządkowanie przestrzeni publicznej jest procesem, w trakcie którego mieszkańcy będą zmuszeni ponieść koszty związane z wymianą lub dostosowaniem do nowych wymagań szyldów i reklam. Należy jednak pamiętać, że jeżeli nie zostaną podjęte żadne kroki, to krajobraz Puszczykowa się nie zmieni. Radny Jan Łagoda powiedział, że al. Marcinkowskiego oraz dzielnica Łazarz w Poznaniu są przykładami przestrzeni miejskiej, która w ostatnim czasie zauważalnie poprawiła swoją estetykę. Można wysnuć z tego wniosek, że mieszkańcy mogą i chcą dbać o estetykę swojego miejsca zamieszkania.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jego zdaniem należy uregulować kwestie związane z reklamami i banerami, ale jest przeciwny wprowadzaniu zapisów regulujących parametry ogrodzeń (wysokość, materiał z którego są wykonane, przejrzystość), a niestety jest to integralna cześć tzw. uchwały krajobrazowej.
 
Radny Maciej Krzyżański przywołał przykład ul. Piotrkowskiej w Łodzi, gdzie szyldy i reklamy mają ustalone parametry oraz kolorystykę. Efekt wizualny takiego rozwiązania jest bardzo estetyczny.
 
Radna Małgorzata Hempowicz przedstawiła treść pisma mieszkańca Sławomira Manikowskiego, które dotyczyło wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ul. Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ul. Nadwarciańską i ul. Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10, 12 (pismo stanowi załącznik do protokołu).
 
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała, że otrzymała wiadomości e-mail od mieszkańców Joanny Nazir oraz Wojciecha Kazberuka dot. niepokojących prac ziemnych odbywających się na terenie Wielspin Sp. z o.o. Mieszkańcy zwrócili się do radnych z prośbą o interwencję (pisma stanowią załącznik do protokołu). Radna Małgorzata Hempowicz dodała, że na stronie internetowej Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo ukazał się artykuł dot. tego samego tematu.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że z jego stanu wiedzy wynika, że do przeprowadzenia prac ziemnych tego typu konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Wielspin Sp. z o.o. posiada pozwolenie na wykonywanie prac.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że nie posiada informacji, czy Wielspin Sp. z o. o. wystąpił do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wydanie pozwolenia na budowę dla prac, które aktualnie prowadzi. Pani Alina Stempniak powiedział, że przekazano wniosek burmistrza o dokonanie kontroli tej inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr 101/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN - strefa A). Zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały możliwe jest „dopuszczenie zmiany naturalnego ukształtowania, uzasadnionej w projekcie budowlanym koniecznymi pracami ziemnymi związanymi z lokalizacją budynków, obiektów sportowo-rekreacyjnych, dróg publicznych i wewnętrznych, dojazdów i dojść do posesji". Radna Małgorzata Hempowicz poprosiła o dokonanie kontroli wskazanej inwestycji.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że kompetencje dot. kontroli inwestycji prowadzonej przez Wielspin Sp. z o.o. posiada Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego oraz powtórzyła, że przekazano wniosek burmistrza o dokonanie kontroli inwestycji właściwej jednostce.
 
O godz. 19:16 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant