Protokół nr 1/2017 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.3.1.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 19:16
 
Tematy:
 
1.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap A,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap B,
  • nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
2.      Informacja nt. realizacji programów ochrony powietrza w województwie wielkopolskim.
3.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnych Łukasza Grzonki, Filipa Ryglewicza i Macieja Krzyżańskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap A
Projektantka Edyta Skolimowska przedstawiła przebieg zmian przy kolejnych wyłożeniach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap  A.
 
O godzinie 17:06 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 
Projektantka Edyta Skolimowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap  A (druk nr 189 wraz z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2 - wył. 1, wył. 2, wył. 3, wył. 4 oraz załącznikiem nr 3).
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że ma wątpliwość, czy etap A jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa. Na mapie stanowiącej załącznik do Studium teren pokrywający się z obszarem 5MN z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest oznaczony symbolem U. Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy w tej sytuacji projekt planu pozostaje zgodny ze Studium.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała radnemu Łukaszowi Grzonce, że w uzasadnieniu do projektu uchwały znajduje się wyjaśnienie przytoczonej wątpliwości. Projekt uchwały jest zgodny ze Studium.
 
O godzinie 17:17 do obradujących dołączył radny Filip Ryglewicz (obecnych 6 radnych).
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski zapytał, jakie skutki będzie miało uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap  A, w kontekście złożonego kilka lat temu przez „Społem" Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Puszczykowie wniosku o zmianę zapisów dot. zwiększenia powierzchni sprzedaży dla sklepu nr 6 przy ul. Dworcowej.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytanie pana Leszka Pobojewskiego, że „Społem" złożyło uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jedna z uwag dotyczyła zwiększenia powierzchni sprzedaży do 400 m2. Uwaga nie została jednak uwzględniona, w związku z czym powierzchnia sprzedaży pozostała bez zmian.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap A (druk nr 189).
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap B
Projektantka Edyta Skolimowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap  B (druk nr 190 wraz z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2 - wył. 1, wył. 2, wył. 3, wył. 4 oraz załącznikiem nr 3).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy § 8 ust. 1 pkt. 7 projektu uchwały mówiący, że dla terenu U ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną równą 10% powierzchni działki, z zastrzeżeniem dopuszczenia zachowania istniejącego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, mniejszego niż 10% jest zgodny ze Studium. Radny Łukasz Grzonka dodał, że na str. 65 Studium znajduje się zapis, że dla tego terenu w zagospodarowaniu działek należy uwzględnić duży udział zieleni, minimum 40% powierzchni działki, w tym zieleni izolacyjnej, wielopiętrowej od strony linii kolejowej.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że przytoczony zapis zawarty w projekcie uchwały odnosi się bezpośrednio do aktualnego obszaru powierzchni biologicznie czynnej na wskazanym obszarze. Wartości ujęte w projekcie uchwały mają za zadanie zachowanie obecnego charakteru tego terenu. Zapis zawarty w projekcie uchwały jest zgodny z obowiązującym Studium.
 
Mieszkaniec Sławomir Manikowski poprosił panią projektant Edytę Skolimowską o wytłumaczenie, jak należy rozumieć kompromis dotyczący ustalenia ostatecznej powierzchni zabudowy oraz powierzchni sprzedaży w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla omawianego terenu oraz zapytał, jak te zapisy korespondują z wydaną przez burmistrza dnia 5.12.2016 r. negatywną decyzją o warunkach zabudowy dot. obiektu handlowego o planowanej powierzchni zabudowy 1.180 m2.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że jej zdaniem kompromis polegał na tym, że zostało zawarte porozumienie między burmistrzem - reprezentującym Miasto Puszczykowo, a wnioskodawcą, które precyzyjnie wskazuje zobowiązania inwestora, w momencie przystąpienia do budowy obiektu handlowy na należącej do niego działce. Będzie on zobowiązany do: przebudowy części drogi na ul. Moniuszki (w celu zapewnienia właściwego dojazdu do obiektu), budowy ogólnodostępnego parkingu (na ok. 75 miejsc postojowych w systemie park&ride), ograniczenia powierzchni sprzedaży do 750 m2 oraz zachowania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 40% powierzchni działki.
 
Pan Sławomir Manikowski zauważył, że jego zdaniem kompromisem nie można nazwać sytuacji, w której inwestor wnioskuje o pozwolenie na budowę obiektu o powierzchni 1.180 m2 i otrzymuje odmowną decyzję dot. wydania warunków zabudowy, natomiast w planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy na poziomie 1.200 m2.
 
Pan Sławomir Manikowski odczytał fragment decyzji burmistrza z dnia 5.12.2016 r. o odmowie wydania warunków zabudowy dla inwestora: „Obliczenia powyższe wskazują na rażącą dysproporcję parametru wnioskowanego obiektu handlowego w odniesieniu do położonej w bezpośrednim sąsiedztwie wnioskowanej nieruchomości istniejącego ciągu pawilonów handlowych. Zdaniem organu pierwszej instancji zastosowanie w tym przypadku przepisu dopuszczającego wyznaczenie innej szerokości elewacji oraz innego wskaźnika zabudowy, jeśli wynika to z analizy, nie może mieć zastosowania, ponieważ prowadziłoby to do możliwości powstania obiektu o gabarytach nieodpowiadających obiektom istniejącym w obszarze analizowanym, w tym zarówno obiektom mieszkalnym, jak i usługowym, a tym samym do naruszenia ładu przestrzennego analizowanego rejonu miasta".  Pan Sławomir Manikowski zapytał, jak możliwe jest, że po dwóch miesiącach od wystosowania przez burmistrza tak radykalnej odmowy rozważane jest uchwalenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru zapisów umożliwiających budowę obiektu o większej, niż wnioskowana przez inwestora, powierzchni zabudowy.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział panu Sławomirowi Manikowskiemu, że odczytany tekst jest jedynie fragmentem decyzji i jako wyrwany z kontekstu ma zupełnie inny wydźwięk niż cały dokument.
 
Mieszkaniec Piotr Płóciennik zapytał, czy zostały przeprowadzone wśród mieszkańców badania dot. potrzeby budowy obiektu handlowego przy ul. Moniuszki oraz czy dokonano analizy, jak planowany market wpłynie na inne obiekty handlowe w mieście.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że Urząd Miejski nie przeprowadził badań i analiz wskazanych przez pana Piotra Płóciennika, natomiast z inicjatywy Miasta, w związku z planowaną modernizacją ul. Dworcowej, została wykonana analiza natężenia ruchu dla wskazanego obszaru. Zdania mieszkańców dot. planowanej przez dewelopera inwestycji są podzielone. Burmistrz Andrzej Balcerek zauważył, że należy liczyć się z tym, że zawsze znajdą się przeciwnicy i zwolennicy tego typu inwestycji, w związku z czym temat był szeroko omawiany na licznych posiedzeniach Komisji.
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski powiedział, że w konsekwencji zamknięcia przejazdu na ul. 3 Maja wzrosło natężenie ruchu w okolicy przejazdu na ul. Dworcowej, co jego zdaniem może prowadzić do katastrofy komunikacyjnej. Pan Leszek Pobojewski zapytał, czy omówiony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera rozwiązania komunikacyjne uwzględniające powstanie bezkolizyjnego przejazdu kolejowego w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przekazał, że trwają negocjacje z władzami PKP Polskie Linie Kolejowe, które wstępnie wyraziły zgodę na wykonanie tunelu pod torami na ul. 3 Maja. Aktualnie trwają poszukiwania wykonawcy koncepcji.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała panu Leszkowi Pobojewskiemu, że omawiany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje swoim zakresem zamkniętego terenu kolejowego, przy czym plan umożliwia przebudowę lub rozbudowę ul. Dworcowej oraz nie wyklucza przeprowadzenia inwestycji związanych z przebudową przejazdu kolejowego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap B (druk nr 190).
Wynik głosowania: „za"- 2 głosy, „przeciw"-  4 głosy, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.
 
O godzinie 17:47 przewodniczący Jakub Musiał zarządził przerwę, która trwała do godziny 18:12.
 
  • nadania nazwy ulicy w Puszczykowie
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 186 wraz z załącznikiem).
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytania radnego Łukasza Grzonki, że szerokość drogi w zależności od miejsca pomiaru wynosi od 8 do 10 m.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytania radnego Łukasza Grzonki, że Miasto nie ma prawnej możliwości wykupu tej drogi ze względu na to, że jest to droga wewnętrzna.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że jeżeli zostanie podjęta uchwała o nadaniu nazwy ulicy, to nieruchomości, które zostaną przy niej wybudowane otrzymają stosowną numerację.
 
Radny Łukasz Grzonka przypomniał o wcześniejszych ustaleniach Rady Miasta, które mówiły, że w przypadku nadawania nazw kolejnym ulicom, radni będą wykorzystywać propozycje nazw, które zostały uznane przez nich za wartościowe, np. nazwiska słynnych mieszkańców Puszczykowa.
 
Radna Małgorzata Hempowicz  powiedziała, że omawiany przypadek dotyczy ulicy, która stanowi własność prywatną oraz jest drogą wewnętrzną. Projekt uchwały powstał na skutek wniosku właścicielki nieruchomości, na której znajduje się ulica. Radna Małgorzata Hempowicz dodała, że we wniosku została wskazana konkretna propozycja nazwy i jej zdaniem należy uszanować wolę właścicielki.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 186).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Informacja nt. realizacji programów ochrony powietrza w województwie wielkopolskim.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił informacje nt. realizacji programów ochrony powietrza w województwie wielkopolskim. W dniu 2.01.2016 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo od członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawiające inicjatywę podjęcia uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dot. ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (pismo stanowi załącznik do protokołu). Gminy województwa wielkopolskiego zostały zobowiązane do wypełniania załączonej do pisma ankiety dotyczącej tzw. uchwały antysmogowej. Zarząd Województwa gwarantuje, że wypełnione przez gminy ankiety będą miały realny wpływ na przygotowaną przez Sejmik Województwa uchwałę, w związku z tym władze Miasta postanowiły poprosić radnych o wypowiedzenie się w tej sprawie.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że w obowiązujących na terenie miasta miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zakazane jest projektowanie w nowo budowanych nieruchomościach instalacji centralnego ogrzewania zasilanych węglem. Jeżeli dla danego terenu nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to podczas wydawania decyzji o warunkach zabudowy również wskazuje się, że projektowana instalacja centralnego ogrzewania nie może być zasilana węglem. Polityka ta jest realizowana na terenie całego Miasta od 2004 roku i dotyczy wyłącznie nowego budownictwa.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy w sytuacji wprowadzenia zakazu spalania węgla w instalacjach centralnego ogrzewania zostanie ustalony okres przejściowy, umożliwiający dostosowanie domowych instalacji do nowych przepisów.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że jego zdaniem Sejmik Województwa nie wprowadzi w projekcie uchwały aż tak restrykcyjnych zapisów. Prace nad tzw. uchwałą antysmogową dopiero się rozpoczęły i trudno przewidzieć jej ostateczny kształt.
 
Radna Małgorzata Hempowicz przypomniała, że radny Jan Łagoda wysłał radnym informacje o planowanych na ten rok naborach wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dot. dofinansowania na termomodernizacje budynków, wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych. Pomoc udzielana przez WFOŚiGW polega na udzielaniu wnioskodawcom niskooprocentowanych kredytów na wyżej wymienione inwestycje z opcją ich częściowego umorzenia.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że informacja o naborach przeprowadzanych przez WFOŚiGW znajduje się już na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz ukaże się w najbliższym numerze „Echa Puszczykowa".
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Filipa Ryglewicza, że Straż Miejska korzystając ze swoich uprawnień, w uzasadnionych przypadkach, może dokonać kontroli stosowanego przez mieszkańców opału. Jeżeli strażnicy podczas kontroli stwierdzą, że mieszkaniec spala śmieci, to otrzyma on mandat.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz odczytała pismo Prezesa Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo Adama Stalińskiego z dnia 6.01.2017 r. (pismo stanowi załącznik do protokołu).  W piśmie zaapelowano do radnych o uregulowanie standardów dot. małej architektury i reklam na terenie miasta. Jako podstawę działania wskazano przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, czyli  tzw. ustawę krajobrazową. Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadzają inwentaryzację szyldów (banerów oraz reklam) i być może byłby to odpowiedni czas na rozpoczęcie prac nad uchwałą krajobrazową.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że inwentaryzacja (w formie graficznej) została wykonana. Nie podjęto innych kroków, ponieważ decyzja o rozpoczęciu pracy nad stosową uchwałą należy do radnych. Pani Alina Stempniak zauważyła, że prace nad tzw. uchwałą krajobrazową mogą budzić wiele kontrowersji wśród mieszkańców ze względu na konieczność stosowania się przez nich do zapisów ewentualnej uchwały.
 
Radna Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że najrozsądniejszym działaniem byłoby zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Puszczykowa. Spotkanie umożliwi poznanie zdania większej grupy mieszkańców oraz pozwoli poinformować ich o konsekwencjach rozpoczęcia pracy nad tzw. uchwałą krajobrazową.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że dopóki radni nie podejmą decyzji w jaki sposób chcieliby uregulować kwestię krajobrazu w Mieście, to organizowanie spotkania jest bezcelowe. Jeżeli radni postanowią, że należy przystąpić do opracowania projektu tzw. uchwały krajobrazowej, to należy liczyć się z tym, że jej zapisy będą dotyczyły terenu całego Miasta oraz, że oprócz uregulowania kwestii banerów, plakatów i reklam na terenie Miasta będzie musiała zawierać zapisy określające wygląd ogrodzeń nieruchomości oraz małej architektury. To może wywołać zaniepokojenie mieszkańców, ponieważ będą oni zobowiązani do przestrzegania zapisów uchwały. Takie rozwiązanie może spowodować niepotrzebny konflikt z mieszkańcami.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przytoczył historię starszej mieszkanki Puszczykowa, która kwartalnie otrzymuje 200 zł od osoby, której umożliwiła zawieszenie baneru reklamowego na swoim ogrodzeniu. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że kwota ta stanowi znaczący udział w budżecie tej mieszkanki i należy się zastanowić, czy wprowadzenie restrykcyjnych przepisów nie zaszkodzi mieszkańcom takim jak ona.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zgodził się z burmistrzem Andrzejem Balcerkiem, że na głównych ulicach Puszczykowa jest wiele reklam w formie banerów zamontowanych na płotach i należy mieć na uwadze, że mogą stanowić dla wielu mieszkańców źródło dochodu.
 
O godzinie 18:53 do obradujących dołączył Maciej Krzyżański (obecnych 7 radnych).
 
Radny Jan Łagoda stwierdził, że porządkowanie przestrzeni publicznej jest procesem, w trakcie którego mieszkańcy będą zmuszeni ponieść koszty związane z wymianą lub dostosowaniem do nowych wymagań szyldów i reklam. Należy jednak pamiętać, że jeżeli nie zostaną podjęte żadne kroki, to krajobraz Puszczykowa się nie zmieni. Radny Jan Łagoda powiedział, że al. Marcinkowskiego oraz dzielnica Łazarz w Poznaniu są przykładami przestrzeni miejskiej, która w ostatnim czasie zauważalnie poprawiła swoją estetykę. Można wysnuć z tego wniosek, że mieszkańcy mogą i chcą dbać o estetykę swojego miejsca zamieszkania.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jego zdaniem należy uregulować kwestie związane z reklamami i banerami, ale jest przeciwny wprowadzaniu zapisów regulujących parametry ogrodzeń (wysokość, materiał z którego są wykonane, przejrzystość), a niestety jest to integralna cześć tzw. uchwały krajobrazowej.
 
Radny Maciej Krzyżański przywołał przykład ul. Piotrkowskiej w Łodzi, gdzie szyldy i reklamy mają ustalone parametry oraz kolorystykę. Efekt wizualny takiego rozwiązania jest bardzo estetyczny.
 
Radna Małgorzata Hempowicz przedstawiła treść pisma mieszkańca Sławomira Manikowskiego, które dotyczyło wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ul. Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ul. Nadwarciańską i ul. Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10, 12 (pismo stanowi załącznik do protokołu).
 
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała, że otrzymała wiadomości e-mail od mieszkańców Joanny Nazir oraz Wojciecha Kazberuka dot. niepokojących prac ziemnych odbywających się na terenie Wielspin Sp. z o.o. Mieszkańcy zwrócili się do radnych z prośbą o interwencję (pisma stanowią załącznik do protokołu). Radna Małgorzata Hempowicz dodała, że na stronie internetowej Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo ukazał się artykuł dot. tego samego tematu.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że z jego stanu wiedzy wynika, że do przeprowadzenia prac ziemnych tego typu konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Wielspin Sp. z o.o. posiada pozwolenie na wykonywanie prac.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że nie posiada informacji, czy Wielspin Sp. z o. o. wystąpił do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wydanie pozwolenia na budowę dla prac, które aktualnie prowadzi. Pani Alina Stempniak powiedział, że przekazano wniosek burmistrza o dokonanie kontroli tej inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr 101/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN - strefa A). Zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały możliwe jest „dopuszczenie zmiany naturalnego ukształtowania, uzasadnionej w projekcie budowlanym koniecznymi pracami ziemnymi związanymi z lokalizacją budynków, obiektów sportowo-rekreacyjnych, dróg publicznych i wewnętrznych, dojazdów i dojść do posesji". Radna Małgorzata Hempowicz poprosiła o dokonanie kontroli wskazanej inwestycji.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że kompetencje dot. kontroli inwestycji prowadzonej przez Wielspin Sp. z o.o. posiada Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego oraz powtórzyła, że przekazano wniosek burmistrza o dokonanie kontroli inwestycji właściwej jednostce.
 
O godz. 19:16 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant