Protokół nr 2/2017 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 15 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.2.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:10
Godz. zakończenia: 18:56
 
Tematy:
  1. Omówienie głównych założeń i kształtu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa  (po zakończeniu etapu uzgodnień) - przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat,
  • wyrażenia zgody na zamianę garaży na terenie nieruchomości przy ulicy Dworcowej 41 wPuszczykowie.
  1. Zaopiniowanie projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P". 
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie głównych założeń i kształtu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa  (po zakończeniu etapu uzgodnień) - przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu.
 
Projektantka studium Ewa Mieloch-Stojczyk przedstawiła główne założenia i kształt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (projekt studium stanowi załącznik do protokołu, wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie zaznaczono kolorem żółtym). Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że projekt studium został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie właściwe jednostki.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że na str. 48 wprowadzano zmiany w punkcie dot. terenów M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Do funkcji uzupełniającej dodano „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o charakterze wilii miejskich do maksymalnie 6 lokali mieszkalnych wyłącznie służąca zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących do zadań własnych gminy". Do warunków szczególnych dodano „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o charakterze wilii miejskich wyłącznie służąca zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących do zadań własnych gminy, może być realizowana jedynie na terenach położonych poza: granicami Wielkopolskiego Parku Narodowego, obszarami Natura 2000, obszarami zagrożenia powodzią.".
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że tereny oznaczone symbolem M1 znajdują się w całym mieście i niemożliwym jest wskazanie w treści studium numerów konkretnych działek. Przytoczona funkcja uzupełniająca dotyczyłaby wyłącznie gruntów należących do Miasta i wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanki budowy mieszkań komunalnych.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że jej zdaniem zacytowany zapis może, wbrew intencji projektantki i radnych, zostać w przyszłości wykorzystany przez inwestorów chcących zbudować bloki na terenie Puszczykowa.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że możliwe jest sprecyzowanie zapisu, zgodnie z sugestią radnej Małgorzaty Hempowicz, tak żeby brzmiał następująco „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o charakterze wilii miejskich - budownictwo komunalne do maksymalnie 6 lokali mieszkalnych wyłącznie służąca zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących wyłącznie do zadań własnych gminy".
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należąca do Miasta działka przy ul. Jaskółczej na Niwce była brana pod uwagę jako możliwa lokalizacja zabudowy komunalnej. Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy przedstawione zapisy wykluczają wskazaną działkę jako miejsce budowy ewentualnego budynku komunalnego ze względu na fakt, że fragment powyższej działki znajduje się w obszarze zagrożenia powodzią.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała radnemu Maciejowi Krzyżańskiemu, że jedynie fragment działki został zakwalifikowany jako obszar zagrożony powodzą. Zgodnie z projektem studium możliwe byłoby wybudowanie budynku komunalnego na wskazanej działce, wyłącznie poza obszarem zagrożonym powodzią.
 
Radna Agata Wójcik oznajmiła, że jest przeciwniczką jakiejkolwiek zabudowy deweloperskiej na terenie Puszczykowa oraz zadała następujące pytania pani Ewie Mieloch-Stojczyk:
1. czy zmieniony zapis w projekcie studium stanowi wystarczające zabezpieczenie przed ewentualną zabudową deweloperska na terenie miasta,
2. czy sformułowanie „willa miejska" jest poprawne w kontekście zabudowy komunalnej i jaka jest definicja tego terminu,
3. czy studium nie powinno zawierać zapisów dotyczących budownictwa socjalnego na terenach miejskich.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk udzieliła następujących odpowiedzi na pytania zadane przez radną Agatę Wójcik:
1. jej zdaniem wskazany zapis w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Miasta. Studium jest dokumentem wyznaczającym jedynie kierunki rozwoju Miasta, natomiast dopiero na etapie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest stanowione prawo miejscowe,
2. użyte pojęcie „willi miejskiej" nie posiada definicji ustawowej, w związku z czym, zaproponowano jego zamianę na „małe domy mieszkalne",
3. budownictwo socjalne jest formą usług i można je realizować na obszarach dopuszczających tę funkcję. Studium w żaden sposób nie uniemożliwia budownictwa socjalnego.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił, że na str. 64 w punkcie dot. kierunków rozwoju systemu komunikacji znajduje się niepokojący zapis mówiący, że „W celu usprawnienia komunikacji na terenie miasta Puszczykowa i zapewnienia dogodnych połączeń z gminami sąsiednimi, istniejący układ podstawowy miasta planuje się zoptymalizować, m.in. poprzez rozbudowę (poszerzenie) drogi wojewódzkiej nr 430 ze względu na wciąż rosnące natężenie ruchu pojazdów.". Radny Jan Łagoda zapytał, dlaczego w projekcie studium zapisano, że droga, która stanowi barierę komunikacyjną w mieście powinna być, zdaniem autorów studium, rozbudowywana.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że zmiana wskazanego zapisu jest niemożliwa, ponieważ ten zapis stanowi wyłącznie stwierdzenie stanu faktycznego. Droga wojewódzka nr 430, tak jak linia kolejowa E-59 stanowi barierę komunikacyjną. Planowana rozbudowa drogi wojewódzkiej i linii kolejowej jest niezależna od woli radnych, ponieważ Rada Miasta nie jest organem decyzyjnym w obu sprawach.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak dodała, że droga wojewódzka nr 430 jest najbardziej obciążoną drogą wojewódzką w Wielkopolsce.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała radnemu Maciejowi Krzyżańskiemu, że w projekcie studium nie można już ingerować w zapisy dot. rzeki Warty. Ingerencja w te zapisy spowodowałaby konieczność ponownego uzgadniania projektu studium z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zapisy studium nie uniemożliwiają budowy kładki. Projekt studium również nie uniemożliwia budowy przejść pieszo-rowerowych na drodze wojewódzkiej nr 430 oraz bezkolizyjnych przejść przez linię kolejową E-59, więc nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych zapisów.
 
Radny Jan Łagoda zauważył, że w dokumencie zapisano, że w Mieście funkcjonuje Centrum Animacji Sportu. CAS został zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. uchwałą nr 158/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie. Radny Jan Łagoda poprosił o uwzględnienie tego faktu w projekcie studium.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1 głos.
Projekt studium został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat (druk nr 196 wraz z załącznikiem).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że obecny dzierżawca nie posiada zaległości w płatnościach wobec Miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że powierzchnia dzierżawionego lokalu wynosi 82,46 m2.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że termin dotychczasowej umowy dzierżawy lokalu upływa z końcem lutego br.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał co stałoby się, gdyby w trakcie trwania umowy zawartej na okres 3 lat Narodowy Fundusz Zdrowia został zlikwidowany.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w takiej sytuacji możliwe byłoby rozwiązanie umowy dzierżawy przed upływem czasu na jaki zostałaby zawarta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że istnieje możliwość wprowadzenia w projekcie uchwały zmiany i zapisanie, że czas trwania dzierżawy to rok.
 
Radni zgodnie ustalili, że wobec możliwej likwidacji NFZ projekt uchwały powinien zawierać zapis o dzierżawie lokalu na okres do 1 roku.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 1 roku (czyli z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany dotyczącej skróconego okresu najmu).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
  • wyrażenia zgody na zamianę garaży na terenie nieruchomości przy ulicy Dworcowej 41 w Puszczykowie
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że projekt uchwały został wycofany ze względu na wątpliwości powstałe podczas jego opiniowania przez kancelarię prawną obsługującą Urząd Miejski.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P". 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P". Program ochrony powietrza jest systematycznie aktualizowany przez Sejmik Województwa. W Puszczykowie notowane są przekroczenia w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P, nie są one notowane jednak w przypadku pyłu PM2,5. Warto zauważyć, że przekroczenia norm występują w większości gmin województwa wielkopolskiego.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P" powinien zostać zaopiniowany przez Komisję w innym terminie. Dokument jest obszerny i wymaga dłuższego czasu na zapoznanie się z nim.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Marszałek Województwa przesyłając pismo wyznaczył termin 30 dni na zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa (pismo stanowi załącznik do protokołu). Sekretarz Maciej Dettlaff dodał również, że projekt został przekazany radnym niezwłocznie po jego wpływie do Urzędu Miejskiego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P".
Wynik głosowania: „za"-  6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1 głos.
Projekt programu został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Jana Łagody, że Stowarzyszenie Metropolia Poznań zakończyło ocenę strategiczną ZIT projektu pn. Rewitalizacja wilii „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne. Mimo tego, że projekt uzyskał aż 19 punktów znalazł się poza alokacją przewidzianą w naborze. Postanowiono jednak wnieść protest w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że znane są już wyniki audytu działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Progres". Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że prezes Stowarzyszenia Władysław Harasimowicz planuje zwołać walne zebranie na początku marca br. podczas, którego zostanie podęta decyzja dot. przyszłości Stowarzyszenia.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił, że jedna z lamp na Rynku nie działa i prosi o jej naprawienie. Radny Filip Ryglewicz dodał, że lampa znajdująca się przy wjeździe do Gimnazjum nr 1 niewystarczająco oświetla ten teren i zapytał o możliwość wymiany jej na latarnię.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przekazał prośbę mieszkańców ul. Sasankowej o zainstalowanie latarni przy ich ulicy.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że odpowiedzi na zadane przez radnych pytania zostaną udzielone podczas najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zgłosił, że tzw. ul. Gołębiej „bis" również nie posiada oświetlenia oraz zapytał, czy istnieje możliwość zainstalowania na niej latarni.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił, że próg zwalniający na ul. Nowe Osiedle jest w złym stanie i prosi o jego naprawienie. Radny Jan Łagoda poprosił również o zamontowanie odblasków na nowym progu zwalniającym znajdującym się przy ul. Niwka Stara ze względu na jego niewystarczającą widoczność.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy istnieje możliwość zamontowania sekundników przy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych w Puszczykowie. Sekundnik odlicza czas do zmiany świateł. Takie rozwiązanie zwiększa płynność ruchu na drogach i jest stosowane, np. we Wrocławiu.
 
O godz. 18:56 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant