Protokół nr 3/2017 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 22 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.3.3.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:03
Godz. zakończenia: 19:44
 
Tematy:
  1. Przedstawienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa, po rozpatrzeniu uwag mieszkańców złożonych do 31.01.2017 r.
  2. Informacja nt. stanu prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka.
  3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagdy).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Informacja nt. stanu prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił informację nt. stanu prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że powierzchnia działki nr 878/4 wynosi 3.633 m2, natomiast powierzchnia działki nr 1216 wynosi ok. 4.000 m2.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała o zapisy w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów leśnych znajdujących się za budynkiem szpitala.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że spółka Puszczykowo Real Estate Investment zawnioskowała, żeby teren za budynkiem Szpitala w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S. A. (działki nr 950/3, 950/4, 950/5, 950/6 i 950/7) został przeznaczony w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na usługi medyczne oraz rehabilitacyjne. Spółka zawnioskowała również o ustalenie dla wskazanego obszaru możliwości maksymalnej zabudowy do 50% (pozostała powierzchnia stanowiłaby obszar biologicznie czynny). Natomiast, w odniesieniu do gruntów przy tzw. hotelu pielęgniarskim (działki nr 878/4 i nr 1216) spółka powtórzyła propozycje zawarte we wniosku o wydanie warunków zabudowy dla tego terenu.
 
Pani Alina Stempniak zwróciła się do radnych z prośbą o akceptację zmiany zapisów w projekcie studium dot. liczby mieszkań komunalnych w jednym budynku komunalnym z 6 do 8. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa został zaopiniowany pozytywnie przez członków komisji w dniu 15.02 br. Zmiana zapisu dotyczącego zabudowy komunalnej na terenach należących do Miasta umożliwiałaby „budowę małych domów mieszkalnych - budownictwo komunalne do maksymalnie 8 lokali mieszkalnych wyłącznie służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących wyłącznie do zadań własnych gminy". Taki zapis pozwoliłby na zaprojektowanie 3-kondygnacyjnych budynków komunalnych z poddaszem użytkowym. W budynku znajdowałyby się 3 mieszkania na parterze, 3 na pierwszym piętrze oraz 2 na poddaszu. Szacowana powierzchnia każdego z mieszkań kształtowałaby się w granicach od 30 m2 do 40 m2.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że maksymalna wysokość planowanych budynków komunalnych nie powinna przekroczyć 10 m oraz odpowiedziała, że zgodnie z wartościami zawartymi w projekcie studium maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenów M1, na którym znajdują się działki nr 878/4 i nr 1216, wynosiłaby od 20% do 30%.
 
Pani Alina Stempniak dodała, że dla zabudowy jednorodzinnej, przy założeniu minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek na poziomie 1.200 m2, powierzchnia zabudowy mogłaby wynieść od 240 m2 do 360 m2. W przypadku, gdyby Miasto weszło w posiadanie tego gruntu, to na każdej z wydzielonych działek możliwe byłoby postawienie 3 budynków komunalnych. W każdym budynku znalazłoby się 8 mieszkań komunalnych (o powierzchni od 30 m2 do 40 m2).
 
Przewodniczący Jakub Musiał podkreślił, że aktualnie działki nr 878/4 i nr 1216 należą do spółki Puszczykowo Real Estate Investment, a omawiane propozycje zapisów w projekcie studium oraz projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, mają za zadanie jedynie zabezpieczyć interes Miasta w przypadku ewentualnego pozyskania w przyszłości omawianych gruntów i chęci wykorzystania ich przez Miasto na potrzeby zabudowy komunalnej, realizowanej jako zadanie własne gminy.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że jej niepokój budzi zaproponowane zwiększenie liczby mieszkań w planowanych budynkach komunalnych z 6 do 8. Radna Agata Wójcik dodała, że aktualnie Miasto nie posiada terenów oraz środków umożliwiających wybudowanie opisanych budynków komunalnych.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że zaproponowane rozwiązanie dotyczyłoby wyłącznie budownictwa komunalnego, realizowanego wyłącznie jako zadanie własne gminy i nie umożliwiałoby zabudowy deweloperskiej na wskazanym obszarze.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że mimo wniosku spółki Puszczykowo Real Estate o zapisanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możliwości zabudowy działek nr 950/3, 950/4, 950/5, 950/6 i 950/7 do 50% ich powierzchni, istnieje możliwość ustalenia maksymalnej zabudowy na tym terenie do 40%.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odniósł się do wypowiedzi radnej Agaty Wójcik, że w obowiązującym budżecie zostało zabezpieczone 100.000 zł na wykonanie projektu budowlanego budynków komunalnych. Aktualnie Miasto nie posiada terenów umożliwiających lokalizację budownictwa komunalnego. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że jeżeli Miasto wejdzie w posiadanie nieruchomości gruntowej umożliwiającej usytuowanie na jej terenie budownictwa komunalnego, to wtedy w budżecie zostaną zabezpieczone środki na realizację inwestycji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że dyskusja nie dotyczy sposobu pozyskania gruntów od szpitala, a jedynie ustalenia zapisów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ma pewności, czy kiedykolwiek działki nr 878/4 i nr 1216 wejdą w posiadanie Miasta, ale gdyby tak się stało, to proponowane zapisy umożliwiłyby zabudowę komunalną na wskazanych działkach.
 
Mieszkaniec Sławomir Manikowski powiedział, że przedstawiona propozycja zapisów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu zakłada, że działki nr 878/4 oraz nr 1216 będą mogły zostać podzielone, tak by powierzchnia nowo wydzielonych działek wynosiła minimalnie 1.200 m2, przy założeniu możliwości zabudowy do 30 % spowoduje to, że na każdej z tych działek będzie mógł powstać obiekt komunalny zajmujący blisko 400 m2 powierzchni działki. Znajdujące się w nim mieszkania nie będą małe, ponieważ na każdym piętrze będzie możliwość zaprojektowania 3 mieszkań o powierzchni ponad 100 m2.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że proponowany zapis umożliwia „budowę małych domów mieszkalnych - do 8 lokali komunalnych". Planowana wielkość budynków komunalnych to 120 m2, tak, aby wydzielone, na każdym z pięter, lokale miały powierzchnię ok. 40 m2. Pani Alina Stempniak dodała, że w interesie władz Miasta jest budowa jak największej liczby mieszkań komunalnych.
 
Pan Sławomir Manikowski zwrócił uwagę, że aktualnie na działce nr 1216 znajduje się budynek wielorodzinny, tzw. hotel pielęgniarski, który nie posiada parkingu. Pan Sławomir Manikowski powiedział, że brakuje zapisu, jak ten teren ma funkcjonować w aktualnym stanie. Przytoczone zapisy dotyczą jedynie przyszłości, możliwej likwidacji tzw. hotelu pielęgniarskiego oraz hipotetycznej możliwości pozyskania nieruchomości przez Miasto.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania wstępnych ustaleń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka (z uwzględnieniem zapisu zmieniającego maksymalną liczbę mieszkań w budynku komunalnym).
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Propozycja została zaopiniowana pozytywnie.
 
Pan Sławomir Manikowski zapytał, czy możliwe jest wprowadzenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów regulujących bieżący sposób użytkowania nieruchomości, m.in. konieczność zapewnienia obsługi parkingowej dla tzw. hotelu pielęgniarskiego. Pan Sławomir Manikowski powiedział, że jego zdaniem do czasu, kiedy budynek tzw. hotelu pielęgniarskiego nie przestanie istnieć, sąsiednia działka powinna pełnić rolę parkingu. Zniwelowałoby to złą sytuację na ul. Szpitalnej, która wbrew swojemu przeznaczeniu, jest użytkowana jako parking, w skutek czego niszczeje.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że Miasto posiada pozwolenie na budowę ul. Szpitalnej, więc w momencie przystąpienia do jej budowy problem użytkowania jej jako przyszpitalnego parkingu zostanie rozwiązany. Pani Alina Stempniak dodała, że co do zasady miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego służą do regulowania docelowego przeznaczenia określonego terenu, nie zapisuje się w nich sposobu bieżącego użytkowania, jednak zostanie rozważone uwzględnienie w projekcie planu normatywu parkingowego dla znajdujących się tam obiektów.
 
Pan Sławomir Manikowski powiedział, że jego zdaniem działka, na której znajduje się tzw. hotel pielęgniarski powinna aktualnie służyć do jego obsługi parkingowej. Zdaniem pana Sławomira Manikowskiego w projekcie planu powinien znajdować się zapis mówiący o tym, że do momentu likwidacji tzw. hotelu pielęgniarskiego działki nr 878/4 oraz nr 1216 nie mają prawa zabudowy.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że istnieje możliwość umieszczenia w projekcie planu zapisów o tymczasowym użytkowaniu terenu. Pani Alina Stempniak dodała, że uwagi pana Sławomira Manikowskiego zostaną rozważone jako możliwe do uwzględnienia w projekcie planu.
 
Ad 1. Przedstawienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa, po rozpatrzeniu uwag mieszkańców złożonych do 31.01.2017 r.
Projektantka Edyta Skolimowska przedstawiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa, po rozpatrzeniu uwag mieszkańców złożonych do 31.01 br.
 
O godzinie 17:40 przewodniczący Jakub Musiał ogłosił przerwę, która trwała do godziny 17:55.
 
Pani Edyta Skolimowska przedstawiła rozstrzygnięcie uwag złożonych przez mieszkańców do 31.01 br. (uwagi do wstępnej koncepcji wraz z rozstrzygnięciami burmistrza stanowią załącznik do protokołu).
 
O godzinie 18:02 posiedzenie opuścił radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 
Radna Agata Wójcik zauważyła, że zaznaczony kolorem jasnozielonym obszar (1ZP), zgodnie z legendą, jest terenem zieleni urządzonej, czyli mógłby tam powstać np. plac zabaw dla dzieci. Radna Agata Wójcik zapytała, czy właściciele nieruchomości wyrażają na to zgodę.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że jako projektant uważa za konieczne zabezpieczenie pewnego obszaru, tak aby w przyszłości mógł na nim zostać zbudowany plac zabaw. W tym celu został wskazany centralnie usytuowany, wśród istniejącej zabudowy, obszar. Wskazany zapis umożliwia budowę placu zabaw, jednak nie oznacza, że on tam powstanie.
 
Właściciel nieruchomości, której dotyczy uwaga nr 28 pan Karol Ryglewicz zapytał, dlaczego zmieniono umiejscowienie nawrotki umożliwiającej dojazd do należącej do niego nieruchomości. Nowo wytyczona  nawrotka miałaby powstać na obszarze trzech działek (nr 545, 553/2 oraz 548). W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru znajduje się już nawrotka umożliwiająca dojazd do nieskomunikowanej nieruchomości. Pan Karol Ryglewicz dodał, że dla jego nieruchomości została ustanowiona służebność przejazdu przez nieruchomości sąsiednie i nie ma problemu z dojazdem do należącej do niego nieruchomości.
 
Pani Edyta Skolimowska wytłumaczyła, że projekt nowej nawrotki umożliwia w sposób właściwy skomunikowanie działek nieposiadających dostępu do drogi publicznej oraz swoimi rozmiarami umożliwia przyjazd i interwencję służb ratunkowych.
 
Pan Karol Ryglewicz podkreślił, że wcześniej wyznaczona nawrotka znajdowała się na obszarze jednej nieruchomości, natomiast nowo wytyczona będzie stanowiła problem nie dla jednego, a dla trzech właścicieli nieruchomości.
 
Mieszkaniec Andrzej Michalski, który jest właścicielem jednej z działek, z których ma zostać wydzielona nowa droga dojazdowa powiedział, że jego zdaniem poprzednie rozwiązanie było mniej szkodliwe oraz zaapelował, żeby w tym zakresie nie zmieniać zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że wskazane przez pana Karola Ryglewicza oraz pana Andrzeja Michalskiego rozwiązanie zostanie ponownie przeanalizowane oraz skonsultowane z władzami Miasta.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytanie pana Karola Ryglewicza, że aktualny etap prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polega na ustaleniu koncepcji. Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że projekt zawiera zapisy dot. zakazu zabudowy działek w odległości 30 metrów od granicy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, jeżeli mieszkańcy uważają taki zapis za krzywdzący, to ich stanowisko zostanie przekazane władzom WPN.
 
Autorka uwagi nr 1 pani Alina Pych powiedziała, że nie zadawala jej uwzględnienie jedynie w części złożonej przez nią uwagi.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że zaproponowane poszerzenie ul. Gołębiej (kosztem nieruchomości należącej do pani Aliny Pych) było motywowane zwiększeniem bezpieczeństwa na tym odcinku drogi 4KD-L w związku z zaproponowanym utworzeniem po przeciwnej stronie ul. Gołębiej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 17KDW.
 
Pani Alina Pych odpowiedziała, że odebranie części jej nieruchomości jest jednoznaczne z likwidacją jedynego wjazdu na jej nieruchomość oraz w konsekwencji likwidację bramy, studni oraz innych mediów znajdujących się przy wjeździe. Pani Alina Pych zapytała, dlaczego nie rozważono poszerzenia drogi 4KD-L po drugiej stronie ul. Gołębiej, gdzie znajdują się niezabudowane nieruchomości.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że zaproponowane rozwiązanie jest pod względem projektowym poprawne i jej zdaniem najwłaściwsze.
 
Radny Filip Ryglewicz zauważył, że obecny układ komunikacyjny jest bezpieczny, a do spadku bezpieczeństwa może przyczynić się lokalizacja drogi 17KDW.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że zaproponowana droga wewnętrzna 17KDW została zaprojektowana w oparciu o aktualne użytkowanie tego terenu jako wyjazdu z nieruchomości.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że temat zostanie ponownie przeanalizowany z uwzględnieniem wszystkich przedstawionych uwag.
 
Mieszkaniec Norbert Kulpa powiedział, że uwagi mieszkańców dot. ul. Cichej zostały częściowo uwzględnione, jednak zaproponowane rozwiązanie nadal nie jest dla niego zadowalające. Wątpliwości pana Norberta Kulpy wzbudza nieskomunikowanie drogą wewnętrzną 5KDW wszystkich zaproponowanych do wydzielenia działek budowlanych na terenie 3MN1. Na wskazanym terenie zaproponowano wydzielenie 4 działek budowlanych, natomiast droga wewnętrzna umożliwia dojazd do 3 z nich.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że jeszcze nie dokonano uzgodnienia z władzami WPN, ale możliwe, że wskazana działka byłaby obsługiwana przez teren ZP/KP.
 
Zdaniem pana Norberta Kulpy droga wewnętrzna 5KDW powinna zostać przedłużona i gwarantować skomunikowanie ostatniej z zaproponowanych działek budowlanych.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedział, że zaznaczone podziały działek są proponowane i nie ma pewności, że właściciel wskazanej nieruchomości zechce ją podzielić. Oprócz części graficznej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie posiadał część tekstową, w której zostanie zagwarantowane umożliwienie dojazdu do ostatniej z działek.
 
Pan Norbert Kulpa zapytał, czy może liczyć na uwzględnienie jego prośby o przedłużenie drogi wewnętrznej 5KDW, tak aby zapewniła należytą komunikację ostatniej z proponowanych do wydzielenia działek.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że właściciel nieruchomości nie zgłosił żadnej uwagi do projektu, ale jeżeli złoży wniosek dot. propozycji przedstawionej przez pana Norberta Kulpę to zostanie on rozpatrzony.
 
Mieszkanka Agnieszka Niezgoda powiedziała, że zgadza się z propozycją przedstawioną przez pana Norberta Kulpę. Jej zdaniem warto zaplanować drogę wewnętrzną komunikującą wszystkie działki przed ich zagospodarowaniem.
 
Radna Agata Wójcik poprosiła o pokazanie na mapie efektu uwzględnienia w części uwagi nr 19 złożonej przez dyrekcję Publicznego Przedszkola Czarodziejski Zamek w sprawie umożliwienia pieszego dostępu do WPN.
 
Pani Edyta Skolimowska zaprezentowała na mapie możliwość pieszego dostępu do WPN oraz zaznaczyła, że poprowadzona wzdłuż granicy działki ścieżka jest wyłącznie propozycją. Przedstawione rozwiązanie może nie zostać wykonane, ponieważ są to grunty prywatne. Właściciel nieruchomości może nie wyrazić zgody na poprowadzenie publicznego ciągu kosztem należącej do niego nieruchomości.
 
Ad 3. Sprawy bieżące
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że uczestniczył dzisiaj w spotkaniu z władzami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu. Rozmowa dot. wykonania tunelu pod torami przy ul. 3 Maja. W trakcie rozmowy okazało się, że upoważnione do podjęcia decyzji dot. wykonania projektu tunelu pod torami kolejowymi przy ul. 3 Maja są władze PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, a nie w Poznaniu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że przeszkodą w realizacji inwestycji może być gwarancja udzielona przez wykonawcę na prace wykonane podczas modernizacji linii kolejowej E-59.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński  odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że w związku z prowadzoną modernizacją przejazdu kolejowego przy dworcu PKP w Puszczykowie skwer przy Centrum EkoInfo jest użytkowany jako plac budowy. Po zakończeniu prac firma budowlana ma obowiązek przywrócić skwer do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w przypadku konieczności usunięcia drzew lub  krzewów z terenów należących do Miasta konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji starosty poznańskiego. Decyzja zezwalająca na wycinkę zawiera zobowiązanie do nasadzeń zastępczych. Lokalizacja nasadzeń zostaje wyznaczona w decyzji lub pozostawiona do wyboru przez wnioskodawcę. W związku z potrzebą wskazania lokalizacji przyszłych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Miasta rozpoczęto opracowanie planu nasadzeń. Planowane są nasadzenia w głównych ciągach komunikacyjnych, m.in. przy ul. Poznańskiej, ul. Dworcowej, ul. Kosynierów Miłosławskich i ul. Nadwarciańskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie mieszkańca Sławomira Manikowskiego, że na skutek dyskusji, która miała miejsce podczas sesji Rady Miasta w dniu 21.02 br. podjęto rozmowy z 3 firmami gotowymi wykonać remont ul. Fiołkowej. Po ostatnich obfitych opadach ul. Fiołkowa stała się podmokła oraz nieprzejezdna dla samochodów osobowych, które w niej grzęzną. Remont będzie polegał na wykonaniu korytowania na głębokość 10 cm oraz zasypaniu drogi warstwą gruzu. Opisane prace będą mogły zostać przeprowadzone dopiero po 24-godzinnej przerwie od opadów.
 
O godz. 19:44 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant