Protokół nr 4/2017 posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się w dniu 20 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.4.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 18:49
 
Tematy:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo,
 • określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa,
 • powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
2. Sprawy bieżące:
 • rozpatrzenie pisma ws. utwardzenia ulicy,
 • plan nasadzeń - omówienie.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr2183/9, obręb Puszczykowo
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo (druk nr 207, załącznik do druku nr 207).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że Miasto Puszczykowo nie może nabyć prawa własności do nieruchomości od Wielkopolskiego Parku Narodowego, ponieważ WPN dysponuje wyłącznie prawem użytkowania wieczystego działki nr 2183/9, która stanowi własność Skarbu Państwa.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo (druk nr 207).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godzinie 17:09 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 7 radnych).
 
 • określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 212, załącznik do druku nr 212, załącznik do regulaminu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że w ramach prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „PIECYK - 2017" możliwe jest uzyskanie częściowo umarzalnej pożyczki  na  wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych. Natomiast, w przypadku zaproponowanego przez władze Miasta programu dot. dofinansowania kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa możliwe jest otrzymanie dotacji w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek. Nabór wniosków w programie „PIECYK - 2017" trwa do 26.05 br. W przypadku planowanej dotacji z budżetu Miasta, nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w sposób ciągły. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że  prawdopodobnie mieszkańcy będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania z obu programów, z zastrzeżeniem zakazu podwójnego finansowania.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił, że ma zastrzeżenia do zapisów Regulaminu udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi. Z § 8 ust. 8 wynika, że decyzja burmistrza jest ostateczna i nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Radny Łukasz Grzonka dodał, że § 10 ust. 1 został nieprecyzyjnie sformułowany, ponieważ zapisano w nim, że w trzech konkretnych przypadkach „burmistrz może odmówić udzielenia dotacji". Zdaniem radnego zapis powinien brzmieć „burmistrz odmawia udzielenia dotacji".
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że udzielenie dotacji zależy wyłącznie od spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów formalnych przewidzianych w regulaminie. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.  Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że zamiarem władz Miasta było, żeby mieszkańcy nie odwoływali się od decyzji burmistrza, ponieważ w przypadku ewentualnej odmowy istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku. Zdaniem skarbnika Piotra Łoździna § 10 ust. 1 jest sformułowany prawidłowo i nie wymaga korekty.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o zweryfikowanie § 18 ust. 1, w którym mowa o „zbyciu budynku". Zdaniem radnego Łukasz Grzonki zbycie nie jest jedyną formą przeniesienia prawa własności nieruchomości i poprosił o uzupełnienie zapisu m.in. o dzierżawę oraz darowiznę.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że umowa dzierżawy nie przenosi prawa własności na dzierżawcę, ponieważ właścicielem nieruchomości pozostaje beneficjent oraz dodał, że temat zostanie skonsultowany z kancelarią prawną obsługującą Urząd Miejski.
 
Radni nie wyrazili poparcia dla propozycji zmian w § 10 oraz § 18 Regulaminu udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi, zaproponowanych przez radnego Łukasza Grzonkę.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 212).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Radny Tomasz Potocki, z którego inicjatywy powstał pomysł ponownego połączenia Komisji Rozwoju oraz Komisji Budżetu, przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 205).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że powołanie na początku VII kadencji Rady Miasta Puszczykowa  Komisji Rozwoju oraz Komisji Budżetu miało na celu rozdzielenie tematyki związanej z budżetem od tematyki związanej z rozwojem. W praktyce okazało się, że na obradach obu komisji były poruszane podobne tematy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że obecnie sytuacja finansowa Miasta jest stabilna i na przestrzeni ostatnich lat uległa znaczącej poprawie. Główną motywacją utworzenia dwóch odrębnych komisji było poświęcanie większości czasu obrad Komisji Rozwoju i Budżetu Miasta VI kadencji Rady Miasta Puszczykowa na dyskusje dot. sposobów naprawy sytuacji finansowej Miasta.
 
Radna Małgorzata Hempowicz oznajmiła, że popiera propozycję ponownego połączenia tematyki budżetu i rozwoju w ramach jednej komisji, pomimo że w 2014 roku była zwolenniczką powołania odrębnych komisji.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zaproponował wprowadzenie w projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zapisu upoważniającego komisję do nawiązywania współpracy z sąsiednimi gminami.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że propozycja zmiany zaproponowana przez przewodniczącego Jakuba Musiała zostanie skonsultowana z kancelarią prawną obsługującą Urząd Miejski.
 
Radni poparli propozycję zmiany w projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zaproponowaną przez przewodniczącego Jakuba Musiała.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 205).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20grudnia 2016 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 213, załącznik nr 1, załącznik nr 2 i 3).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 213).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2.  Sprawy bieżące:
 • rozpatrzenie pisma ws. utwardzenia ulicy
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił treść pisma w sprawie utwardzenia ulicy (pismo stanowi załącznik do protokołu) oraz poinformował, że ulica stanowi własność prywatną, w związku z czym nie ma prawnej możliwości wybudowania drogi na gruncie, który nie należy do Miasta.
 
 • interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego
Przewodniczący Jakub Musiał odczytał treść interpelacji radnego Macieja Krzyżańskiego (interpelacja stanowi załącznik do protokołu).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w Puszczykowie znajduje się już wybudowana z budżetu Miasta górka umożliwiająca mieszkańcom zjazd na sankach w okresie zimowym. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że jego zdaniem interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego wywołała poruszenie wśród mieszkańców, którzy obawiają się nadmiernego zagospodarowania terenów zielonych.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że celem wystosowanej interpelacji było zapewnienie bezpieczeństwa zjeżdżających na sankach dzieci. Radny Maciej Krzyżański dodał, że w związku z zaistniałą sytuacją złożona przez niego interpelacja zostanie wycofana.
 
Radny Jan Łagoda zaproponował, żeby we wskazanym przez radnego Macieja Krzyżańskiego miejscu wykonać prace pielęgnacyjne, polegające na likwidacji rozrastających się krzewów, które mogą utrudniać zjazd na sankach w okresie zimowym oraz dodał, że jego zdaniem nie należy na wskazanym terenie budować specjalnej infrastruktury.
 
 • plan nasadzeń - omówienie
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w przypadku konieczności usunięcia drzew lub  krzewów z terenów należących do Miasta niezbędne jest uzyskanie pozytywnej decyzji starosty poznańskiego. Decyzja zezwalająca na wycinkę zawiera zobowiązanie do nasadzeń zastępczych. Lokalizacja nasadzeń zostaje wyznaczona w decyzji lub pozostawiona do wyboru wnioskodawcy. W związku z potrzebą wskazania lokalizacji przyszłych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Miasta rozpoczęto opracowanie planu nasadzeń. Planowane są nasadzenia w głównych ciągach komunikacyjnych, m.in. przy ul. Poznańskiej, ul. Dworcowej, ul. Kosynierów Miłosławskich i ul. Nadwarciańskiej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że wstępna koncepcja nasadzeń zostanie opracowana przez pracowników Urzędu Miejskiego i powinna zostać przedstawiona radnym do połowy kwietnia br.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że koszt zasadzenia drzew na łuku ul. Poznańskiej wyniósł ok. 13 tys. zł.
 
 • pozostałe sprawy bieżące
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę, że na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego znajduje się bardzo dużo śmieci.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że sprzątanie terenu WPN nie należy do kompetencji Miasta i nie może być opłacane z jego budżetu. Za porządek na terenie WPN odpowiadają jego władze.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że znajdujący się przy ul. Matejki kojec, służący do wyprowadzania psów na spacer, nie został  wybudowany ze środków publicznych pochodzących z budżetu Miasta. Miasto nie jest właścicielem wskazanej nieruchomości oraz znajdujących się na niej zabudowań.
 
Radny Jan Łagoda zaproponował, żeby władze Miasta skontaktowały się z właścicielami nieruchomości i zaapelowały o utrzymywanie porządku na swojej posesji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jest to dobry pomysł, przy czym uważa, że warto w pierwszej kolejności porozmawiać z radną Dorotą Łuczak-Dydowicz, która była jedną z inicjatorek powstania tego miejsca.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że trwa sprzątanie dróg po zimie. Aktualnie, wykonywane jest zamiatanie pozimowe dróg i ulic oraz prowadzone są negocjacje z firmami zajmującymi się łataniem dziur w drogach gorącą masą bitumiczną, którą zalewa się powstałe po zimie ubytki.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o załatanie dziury w chodniku na ul. Podgórnej. Dziura znajduje się przy studzience telekomunikacyjnej i stanowi realne zagrożenie dla przechodniów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnemu Filipowi Ryglewiczowi, że sprawa zostanie przekazana do właściwego referatu Urzędu Miejskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że koszt budowy pełnowymiarowego boiska lekkoatletycznego prze Szkole Podstawowej nr 1 będzie wynosić ok. 800 tys. zł oraz dodał, że istnieje możliwość aplikowania o dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 400 tys. zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że aktualnie trwa procedura przetargowa dot. budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach pierwszej edycji Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego, w której projekt pn. „Plac zabaw marzeń - miejsce aktywności fizycznej i integracji środowiska lokalnego" zajął pierwsze miejsce.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja wilii „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne został oceniony pozytywnie przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, jednak nie zmieścił się w dostępnej alokacji środków, na skutek czego nie mógł zostać wybrany do dofinansowania. W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 17.02 br. Miasto Puszczykowo wniosło protest do Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Termin rozpatrzenia protestu został wydłużony do dnia 24.04 br.
 
O godz. 18:49  przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant