Protokół nr 1/15 posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, które odbyło się w dniu 5 maja 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleś

OB.0012.6.1.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 17:46
 
Tematy:
  1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
  2. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie tytułu honorowego.
Przewodniczący Filip Ryglewicz powitał z gości i radnych; obecnych 5 radnych (nieobecny radny Łukasz Grzonka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
Przewodniczący Filip Ryglewicz poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję wiceprzewodniczącego komisji.
 
Radna Jan Łagoda zgłosił kandydaturę radnego Macieja Krzyżańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Szczotki, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.
 
Przewodniczący Filip Ryglewicz przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Macieja Krzyżańskiego na funkcję wiceprzewodniczącego.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Radny Maciej Krzyżański został wiceprzewodniczącym Komisji.
 
Ad 2. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie tytułu honorowego.
Przewodniczący Filip Ryglewicz poprosił dyrektor Biblioteki Miejskiej Danutę Mankiewicz o uzasadnienie wniosku o przyznanie tytułu honorowego panu Ludwikowi Madejowi.
 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz zaprezentowała publikacje autorstwa p. Ludwika Madeja oraz przedstawiała jego życiorys i dokonania (m.in. działalność w Radzie Miasta, Kole Historycznym, publikacje historyczne w „Echu Puszczykowa", badanie dziejów Puszczykowa).
 
Radna Małgorzata Szczotka zauważyła, że p. Madej jest ciągle aktywnie działającym historykiem.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że z p. Madejem współpracuje od 2010 r., który zawsze chętnie pomagał w pracy historycznej.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał o powód złożenia wniosku po 31 marca.
 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że wiele czas zajęło gromadzenie materiałów oraz docieranie do faktów z życiorysu p. Madeja.
 
Przewodniczący Filip Ryglewicz przeprowadził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o przyznanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" panu Ludwikowi Madejowi.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godz. 17:46 Przewodniczący Filip Ryglewicz zakończył posiedzenie Komisji.