Protokół nr 1/18 posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, które odbyło się w dniu 22 maja 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczyk

 
OB.0012.6.1.18
 
Godz. rozpoczęcia: 18:45
Godz. zakończenia: 18:50
 
Tematy:
1.Zaopiniowanie wniosku o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa”.
 
Przewodniczący Filip Ryglewicz powitał radnych; obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jan Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa”.
Przewodniczący Filip Ryglewicz poinformował, że komisja zebrała się w celu omówienia i zaopiniowania wniosku złożonego przez Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron oraz Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że idea złożenia takiego wniosku zaistniała w tym roku w trakcie 24. Edycji Mistrzostw Miasta Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie w Czarnej Górze, w której miał możliwość uczestniczyć wraz z Burmistrzem Miasta.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego uzasadnienie do wniosku o przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” zostało dostarczone członkom Komisji Weryfikacyjnej dzień przed posiedzeniem.
 
Radny Tomasz Potocki odpowiedział, że spowodowane to było zapewne mylnie sformułowaną wiadomością wysłaną do Biura Rady Miasta. Radny Tomasz Potocki stwierdził, że ze względu na długoletnie zasługi obu Stowarzyszeń dla Miasta Puszczykowa nie powinno być wątpliwości dla pozytywnego zaopiniowanie powyższego wniosku.
 
Radny Filip Ryglewicz złożył wniosek o przygotowanie uchwał w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” dla obu Stowarzyszeń osobno.
 
Przewodniczący Filip Ryglewicz przeprowadził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o przyznanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron oraz Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

O godz. 18:50 przewodniczący Filip Ryglewicz zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/Hanna Dudzik-Zoga