Protokół nr 1/2019 posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych w dniu 25 lutego 2019 r. sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0012.6.1.2019

godzina rozpoczęcia: 16:05

godzina zakończenia: 16:25

Tematy:

  1. Omówienie zasad przyznawania wyróżnień honorowych Miasta Puszczykowa.
  2. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie wyróżnień honorowych.

Ad 1. Omówienie zasad przyznawania wyróżnień honorowych Miasta Puszczykowa.

Przewodniczący komisji Tomasz Potocki poinformował o dwóch wnioskach, które wpłynęły w ubiegłym roku do Burmistrza Miasta Puszczykowa o przyznanie wyróżnień honorowych dwóch mieszkańcom Miasta Puszczykowa: pani Krystynie Kujawińskiej oraz pośmiertnie panu Tadeuszowi Witkowskiemu. Ze względu na to, iż oba wnioski wpłynęły po 31 marca 2018 r. ich rozpatrzenie zostało przełożone na rok 2019.

Komisja zadecydowała o zaproszeniu wnioskodawców na kolejne posiedzenie komisji, w celu przedstawienia szczegółowego uzasadnienia zgłoszonych kandydatur.

Ad 2. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie wyróżnień honorowych.

Komisja dyskutowała na koniecznością wprowadzenia nowych zapisów w uchwale nr 252/06/IV Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych. Nowe zapisy miałyby szczegółowo precyzować, komu i za jakie osiągnięcia poszczególne tytuły mają być przyznawane.

Zaproponowano zredukowanie liczby wymaganych podpisów 100 osób pod wnioskiem o przyznanie wyróżnienia honorowego złożonego przez mieszkańców miasta.

Radny Mariusz Frąckowiak poprosił o przygotowanie zestawienia wszystkich osób, którym zostały przyznane tytuły „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa" oraz „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" w poszczególnych latach.

O godzinie 16:25 przewodniczący Tomasz Potocki zakończył posiedzenie komisji.

protokolant

/-/ Hanna Dudzik-Zoga