Protokół nr 1/2020 posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, które odbyło się zdalnie 21 grudnia 2020 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.6.1.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     ok. 20:35
Godz. zakończenia:    ok. 20:50
 
Temat:
  1. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie tytułu honorowego śp. Zbigniewowi Gorzelannemu.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki rozpoczął posiedzenie komisji (obecnych 5 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego).
 
Ad 1. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie tytułu honorowego śp. Zbigniewowi Gorzelannemu.
Przewodniczący Tomasz Potocki poinformował, że wpłynął wniosek, złożony przez grupę 11 radnych, o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” Zbigniewowi Gorzelannemu (ww. wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Tomasz Potocki powiedział, że należy sprawdzić, czy Zbigniew Gorzelanny był mieszkańcem Puszczykowa, w przeciwnym bowiem razie należałoby rozpatrzyć przyznanie (zgodnie z zapisami uchwały ws. zasad przyznawania wyróżnień honorowych) tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa”. Przewodniczący powiedział, że wyjaśni tę kwestię i – jeśli taka będzie wola komisji – przygotowany zostanie stosowny projekt uchwały na sesję w styczniu.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki oddał głos radnemu Mariuszowi Frąckowiakowi, który był inicjatorem napisania omawianego wniosku o nadanie tytułu honorowego.
 
Radny Mariusz Frąckowiak przedstawił wniosek oraz podkreślił, że wszyscy radni go poparli, choć nie wszyscy się pod nim podpisali. Radny powiedział, że omawiany wniosek popiera również Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe i większość informacji o działalności Zbigniewa Gorzelannego uzyskał od prezesa PTS-u p. Janaszka.
 
Radny Mariusz Frąckowiak przedstawił sylwetkę Zbigniewa Gorzelannego, jego działalność, podejmowane inicjatywy i osiągnięcia. 
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku o przyznanie tytułu honorowego Zbigniewowi Gorzelannemu.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Tomasz Potocki poinformował, że nieobecny radny Krzysztof Paszkowski prosił, żeby przekazać, że również popiera wniosek.
 
Ok. godz. 20:50 przewodniczący Tomasz Potocki zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak